شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبیماریهای گردو بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بیماریهای گردو

نماتدهای بیماریزای گردو

نماتدها جانوران کوچکی هستند که به صورت آزاد  یا انگلی در محیطهای متنوعی از خـاک، آب شور و شیرین گرفته تا درون گیاه و بدن جانوران زندگی میکنند. گروهـی از نماتـدها انگـل گیاهان هستند. این گروه که در خاک و  یا داخل گیاه زندگی مـیکننـد، معمـولاً میزبـان خـود را نمیکشند بلکه آنرا ضعیف میکنند و بـه همـراه سـایر عوامـل تـنش…

بیماری نوار سیاه

بیماری ویروسی نوار سیاه، بسیار خطرناک و اختصاصی ارقام گردوی ایرانی پیوندی روی پایه های پارادوکس، گردوی سیاه کالیفرنیای شمالی، لرگ و چند گونه دیگر از جـنس جـوگلانس و سلکشن های  خاصی از گردوی ایرانی است. در طی ۶۰ سال مطالعه، ۱۳ عامـل غیـر میکروبـی از جمله ناسازگاری پایه و پیوندک به عنوان عامل آن معرفی شده بودند اما امروزه…

پوسیدگی چوب

بافتهای نرم، اسفنجی، ترک دار یا حفرات بـاز در تنـه و شـاخه انـواعی از پوسـیدگی چـوب هستند که توسط گونه های متنوعی از قارچ های ناقص، آسکومیست و به خـصوص بازیدیومیـست هــا ایجــاد مــی شــوند. مهــمتــرین بازیدیومیــست هــای پوســاننده چــوب متعلــق بــه جــنس هـــای  Phellinus, Ganoderma, Chondrostereum, Peniophora, Lenzites, Pleurotus, Schizophyllum و Trametes Heterobasidium (Fomes), Polyporus, Inonotus, Laetiporus,  هستند. قارچهای…

پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه

  نام دیگر بیماری: شیره سیاه، آب سیاه انواع پوسیدگیهای فیتوفترایی طوقه و یا ریشه درخـت گـردو در سراسـر جهـان، هـر جـا کـه میزبان حساس وجود داشته و رطوبت خاک بالا باشد، شیوع دارند. عوامل این پوسیدگیها گونـه های مختلفی از قارچ جنس فیتوفترا هستند، نامی که خود موید شدت بیماریزایی این قـارچ اسـت (فیتوفترا کلمه ای یونانی به معنی…

پوسیدگی قهوه ای ریشه

نام دیگر بیماری: پوسیدگی ریشه بلوط ، پوسیدگی بند کفشی ، پوسیدگی آرمیلاریایی پوسیدگی قهوه ای ریشه در سراسر جهان به ویـژه در منـاطق معتدلـه و حـاره ای گـسترش دارد. این بیماری توسط قارچ بازیدیومیـست Armillaria mellea (Vahl), Kummer Sensu Stricto معروف به قارچ عسلی ایجاد میشود. این قارچ متعلق به راسته قـارچهـای کلاهکـدار (اگاریکال) است و کلاهک آن پس…

پوسیدگی سفید ریشه

پوسیدگی رزلینیایی ریشه پوسیدگی سفید ریشه از جمله بیماریهای خطرناک درخت گردو در سراسر جهان اسـت کـه علاوه بر درختان بالغ به نهالها نیز صـدمه مـیزنـد. عامـل آن قـارچی اسـت کـه شـکل جنـسی آن Rosellinia nercatrix Prill. و غیـر جنـسی آن Dematophora necartrix R. Hartig نامیده می شود و در مرحله غیر جنسی متعلق به خانواده اسفریاسه است. جنس رزلینیا بـرای…

گال طوقه

نام دیگر بیماری: سرطان طوقه بیماری گال طوقه به عنوان خسارتزاترین بیماری باکتریایی قرن بیستم شناخته شده است. عامل آن باکتری Agrobacterium tumefaciens است که در میـان بـاکتری هـا، بیـشترین تعـداد میزبانان گیاهی را به خود اختصاص داده و به ۶۳۴ گونه از ۳۳۱ جنس و ۹۳ خانواده گیاهی، اعـم از چوبی(مثمر یا غیر مثمر) تا زراعی مانند چغندرقند حمله…

خشکیدگی شاخه گردو

بیماری خشکیدگی شاخه گردو خشکیدگی شاخه گردو نوعی بیماری مزمن قارچی در درخت گردو است که به دلیـل گرمـا دوسـت بــودن قــارچ عامــل آن، در تابــستان شــایع مــیشــود. عامــل ایــن بیمــاری قــارچ اسکومیــست Hendersonula toruloidea (Nattrassia magniferae H et. P. syd) اسـت کـــــه عـــــلاوه بـــــر گـــــردو، بـــــه درختـــــان بـــــادام، دانـــــه دار (ســـــیب)، هـــــسته دار (زردآلو و هلو)، دانه ریز (انجیر، انگور)، مرکبات…

سرخشکیدگی سیتوسپورایی گردو

سرخشکیدگی سیتوسپورایی گردو نام دیگر بیماری: فتیله نارنجی سرخــشکیدگی سیتوســپورایی گــردو توســط قــارچ اسکومیــستی کــه فــرم غیــر جنــسی آن Cytospora pp. و Leucocytospora spp. و جنــــسی آن Valsa spp. و Leucostoma spp. نام دارند، ایجاد می شود اما از آنجایی که فرم غیر جنـسی آن در طبیعـت شایع است، تحت عنوان سرخشکیدگی سیتوسپورایی نامیـده مـیشـود. گونـه هـای مختلـف جـنس سیتوسپورا…

شانکر های پوسیدگی باکتریایی گردو

شانکرهای پوستی گردو بیماری های ثانویه ای هستند که به دنبال ضعیف شدن درخـت در اثـر تنشهـای محیطـی از جملـه سـطحی بـودن یـا فـشردگی خـاک، خـشکی، آبیـاری بـیش از حـد و پوسیدگیهای طوقه و ریشه ظاهر میشوند و حتـی درختـانی کـه از شـانکر بهبـود مـی یابنـد، اگـر مجدداً در معرض چنین تنشهایی قرار گیرند، شانکردار میشوند. به همـین دلیـل، شـناخت…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها