شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبیماریهای گردو بایگانی - صفحه 2 از 2 - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بیماریهای گردو

بررسی علل چروکیدگی، سیاه شدن مغز گردو و روش های کنترل آن

بررسی علل چروکیدگی، سیاه شدن مغز گردو و روش های کنترل آن     گردو از درختان پهن برگ است که در بسیاری از نقاط جهان، شامل نیمکره شمالی از مرکز تا شرق اروپا، قفقاز، شمال و مرکز ایران تا استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحت ۱۶۲۶۴ کیلومتر مربع در دامنه رشته کوه زاگرس و در میان استانهای خوزستان، اصفهان،…

ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻫﺎی ﮔﺮﺩﻭ‬ (قسمت دوم )

  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻼﻳﺖ ﮔﺮدو‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻼﻳﺖ ﮔﺮدو ﻛﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻜﻲ از ﺟﺪي ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري‬ ﻫﺎي ﺑﺮگ و ﻣﻴﻮه ﮔﺮدو اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺑﺎران، ﺷﺪﻳﺪاً ﺧﺴﺎرﺗﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري ﻳـﻚ‬ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﻨـﺎم ‪ Xanthomonas arboricola pv. juglandis‬ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻓـﻮق ﻓﻘـﻂ در‬ﺟﻨﺲ ‪…

ﺑﻴﻤﺎﺭي ﻫﺎي ﮔﺮﺩﻭ‬ (قسمت اول )

‫ ‫آﻧﺘﺮاﻛﻨﻮز‬ ‫‬ ‫ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺮﮔـﻲ ﮔـﺮدو در ﻛـﺸﻮر اﻧﺘﺮاﻛﻨـﻮز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ 7( ﻛـﻪ ﻓـﺮم ﺟﻨـﺴﻲ ﻗـﺎرچ‬ .‪ ، Marssonina juglandis (Lib.) Magn‬ﻋﺎﻣﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺘﺮاﻛﻨـﻮز ﮔـﺮدوي اﻳﺮاﻧـﻲ اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل1815 از اروﭘﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﮔﺮدو ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺧـﺴﺎرت‬ ﺑﻴﻤﺎري در…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها