شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدحشره شناسی بایگانی - صفحه 5 از 14 - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: حشره شناسی

کرم ساقه خوار نواری برنج

کرم ساقه خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis Walker) خانواده (Lep,.Pyralidae)     در حال حاضر از آفات برنج مهم شالیزارهای شمال ایران کرم ساقه خوار نواری برنج با نام علمی Chilo suppressalis میباشد. گیاه برنج در شالیزار مورد حمله حـشرات زیادی قرار میگیرد، ازآن جمله میتوان ساقه خوارها را نام برد. در کشورهای برنج خیز آسیایی ۵ تا ۶…

جوانه خوار سبز گل محمدی

شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی نام علمی : Eucnaemidophorus rhododactylus راسته : Lepidoptera خانواده : Pterophoridae     شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی Eucnaemidophorus rhododactylus  از خانواده Pterophoridae می باشد كه خسارت آن در سال هاي اخير در گلستان هاي كاشان افزايش يافته است. حشره كامل آفت به رنگ عمومي قهوه اي مايل به خاكي است. طول…

شپشه دندانه دار برنج ( Oryzaephilus surinamensis )

شپشه دندانه دار برنج    Oryzaephilus surinamensis L راسته و خانواده ( Col., Cucujidae )     مناطق انتشار شپشه دندانه دار برنج   شپشه دندانه دار برنج بـه معنـی واقعـی کلمـه همـه جـایی (Cosmopolite). ایـن آفـت یکـی از مهم ترین آفات انباري می باشد.حشره گسترش جهانی داشته و در تمام طول سال در انبارها،  سیلوها، مغازه ها و منازل…

شپشه برنج ( Sitophilus oryzae L )

شپشه برنج Sitophilus oryzae L راسته و خانواده ( Col.Curculionidae ) مناطق انتشار شپشه برنج شپشه برنج حشره همه جایی (Cosmopolite) مـی باشـد. در اثرارتباطـات و مبـادلات بین المللی امروز تقریباً در تمام نقاط جهان اتنشار دارند. این حـشره در منـاطق گرمـسیري و نیمه گرمسیري فعالیت می کند. در ایران این حشره یکی از آفـات مهـم انبـاري بـویژه بـرنج می…

کرم ساقه خوار صورتی برنج ( Sesamia inferens )

کرم ساقه خوار صورتی برنج  Sesamia inferens (Walker) راسته و خانواده:    (Lep., Noctuidae)   مناطق انتشار کرم ساقه خوار صورتی برنج بنگلادش، کامبوج، چین، هندوستان، انـدونزي، ژاپـن، کـره، مـالزي، نپـال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سريلانکا، تایوان، تایلند، ایران. شکل شناسی الف – حشره بالغ درحشرات بالغ ، بالهای جلویی این حـشره قهـوه اي روشـن بـا تعـدادي لکـه هـاي قهـوه اي پراکنده، با…

کرم برگخوار سبز برنج ( naranga aenescen )

کرم سبز برگخوار برنج  Naranga aenescen (Moore) خانواده :  (Lep., Noctuidae) مناطق انتشار کرم برگخوار سبز برنج کرم سبزبرگخوار برنج ( naranga aenescen ) ، اولین بارتوسط پازوکی درسال 1350 در مزارع برنج مازندران و سپس در سال1357 در گیلان مشاهده وگزارش شد.کرم سـبز بـرگخـوار بـرنج تـا سـال  1352در اســـتان گـــیلان بـــه عنـــوان یـــک آقـــت تلقـــی نمـــیگردیـــد، تـــا اینکـــه در سالهاي…

پروانه تک نقطه ای برنج ( Cirphis unipuncta )

پروانه تک نقطه ای برنج Cirphis unipuncta (Haworth) Mythimna unipuncta خانواده:(Lep., Noctuidae)   مناطق انتشار شب پره تک نقطه ای برنج پروانه تک نقطه ای برنج در همه دنیا انتشار دارد و از استرلیا، چین، فیجی، هندوستان، انـدونزی، ژاپـن، کره، گینه نو، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپـین، فرانـسه، پرتقـال، انگلـستان و مـراکش، آمریکـا و جنوب کانادا گزارش شده است. این آفت در…

ملخ آسیایی ( Locusta migratoria )

ملخ آسیایی  Locusta migratoria L راسته و خانواده:  (Ortho., Acrididae)   مناطق انتشار مهمترین مرکز نشو و نماي ملخ آسیائی، نیزارهاي جنوب روسیه و اطراف دریاچـه هـا و رودخانه هاي مجاور دریاي خزر که در خاك و اطراف دریاچه هاي شمالی چـین مـیباشـد. فاز مهاجري این حشره در نواحی شمال و شمال غربی ایران را مورد حمله قـرار مـیدهـد و…

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica )

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica Dahl ) خانواده  ( Ephydridae. , Dip )         شکل شناسی   الف- حشره بالغ   اندازه حشره بالغ مگس خزانه برنج به طول 4 میلیمتر و با سر عریض چشمهـاي کوچـک و بـه رنگ قهوه اي تیره می باشـد. روي بـدن آن کمـی گـرد و خاکـستري رنـگ، میـان گـرده و…

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) - سپردار سفید توت در حــال حاضــر شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) مهم‌تریــن آفت خســارت‌زای درختــان کیوی‌فروت کشــور اســت. ایــن شپشک از حشــرات سپردار مــی باشــد کــه در مناطــق گرمســیر و معتــدل مرطــوب دنیــا فعــال اســت. ایــن آفت چنــد میزبانه اســت و مهمتریــن میزبــان های آن درختانــی نظیــر هلــو، آلــو، گوجــه، بــادام، زردآلو،گــردو، بیــد،…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها