انواع مقاومت های گیاهان در برابر بیمارگرها
1 – مقاومت غیر میزبانی
2 – مقاومت ظاهری
3 – مقاومت واقعی

مقاومت حقیقی
مقاومت نسبی،کمی،پرژنی یا افقی
مقاومت مبتنی بر ژنهای R ، نژاد_اختصاصی ، تک ژنی یا عمودی

مقاومت حقیقی یا سیتوپلاسمی
دو مورد معروف از مقاومت سیتوپلاسمی :

1- مربوط به بیماری های بلایت جنوبی ذرت ناشی از Bipolaris ( Helminthosporium ) maydis

2- بلایت برگی زرد برگ ذرت ناشی از Phylosticta maydis

مقاومت ظاهری
فرار از بیماری
تحمل بیماری
گریز از بیماری

مثال

خسارت دیدن بیشتر گیاهان جوان بوسیله Pythium ، سفیدک های پودری و بسیاری از باکتریها و ویروس ها نسبت به گیاهان مسن تر

برعکس ، حساسیت بیشتر گیاهان مسن نسبت به برخی از بیماری ها از جمله Alternaria ، و Botrytis نسبت به اندام های جوانتر

– وجود کرک و لایه مومی موجب دور شدن آب و بیمار گر معلق در آن

– جذاب نبودن گیاه برای حشره

– عوامل مؤثر بروی بقا ، قدرت آلوده کنندگی ، تکثیر و انتشار بیمارگر

– حرارت محیط بالا و دمای پائین خاک مؤثر در عدم آلودگی به Pythium، phytophthora

– دمای پائین ، مؤثر در بیماری Fusarium، Rhizoctonia

– پائین بودن رطوبت نسبی ، متدال ترین عوامل مؤثر در فرار گیاهان از بیماری

نادر بودن بیماری ها ی ریشه گرزی چلیپائیان مرگ گیاهچه ناشی از Pythium و Phythophthora

کسب رطوبت لازمه در آخر فصل شرایط بهتری برای دفاع در برابر قارچ مولد شانکر ، Leucostoma sp.( Cytospora sp.)

بعضی دیگر از عوامل محیطی

– وزش باد در جهت عکس در زمان مناسب ف با دور کردن اسپور ها و ناقلان از روی محصول

– اسیدیته pH خاک
گریز خاجیان دربرابر Plasmodiophora brassica در pH بالا
گریز سیب زمینی در برابر Streptomyces scabies در pH پائین

ژنتیک پرآزاری در بیمارگرها و مقاومت در گیاهان میزبان

– تعامل آلودگی ( حساسیت ) یا عدم آلودگی ( مقاومت ) در هر ترکیب میزبان _ بیمار گری از قبل بوسیله مواد ژنتیکی میزبان و بیمارگر تعیین شده است .

پدیده ژن در برابر ژن
– این پدیده اولین بار در مورد کتان زنگ کتان ثابت گردید .
– هر ژن موجود در میزبان فقط بر اساس ژن مرتبط با آن در بیمارگر قابل شناسائی است همین طور برعکس .

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

تعامل تکمیلی دو ژن مقاومت میزبان و ژن های پرآزاری مربوط در بیمارگر و انواع واکنش های قابل انتظار

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

– استقرار عفونت در یک واکنش سازگار بین یک بیمارگر و میزبانش .

– میزبان در برابر ژن های ناپرآزاری تولید اسید های چرب کیتین ، ترکیبات فنولی گالاکتورونان ها را تولید می کند .
– ژن های بیمارگر با ایجاد فاکتور های بیماری زا قادر به بیماری در انواع مواد غذایی و میوه می باشد .
اعم از : آنزیم ها ، زهرابه ها ، مواد تنظیم کننده رشد
پلی ساکارید ها

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

ژن های بیمارگری تولیدکننده ساز های آلوده کننده
– تولید چنگک توسط بعضی قارچ ها برای رخنه به سلول های بشره

– چنگک ها حای گلیسیرین بوده و موجب بالا رفتن فشار آب و شادابی آنها

– دیواره سلولی چنگک های Magnaporthe grisea, و Colletotrichm ، دارای ملانین است جلوگیری از نشت گلیسیرین به خارج

– سه ژن در تولید چنگک ها دخالت می کند .
ژن های بیمارگری در باکتری های بیماریزای گیاهی
– اتصال باکتری ها بر سطوح گیاهی

باکتری عامل سرطان طوقه ( Agrobacterrium ) به عنوان اولین مرحله در انتقال تی _ دی ان ای خود و ایجاد نشانه بیماری نیاز به گیرنده های موجود بر سطح گیاه دارد . سه جزء یا عامل برای اتصال لازم است : یک مولکول گلوکان ، ژن های سنتز سلولوز و ناحیه att کروموزوم باکتری

نقش آنزیم های تجزیه کننده دیواره های سلولی در بیمارگری
– شامل پکتیناز ها ، سلولاز ها ، پروتئاز ها و زایلاناز ها

نوع اصلی : 3آنزیم (پکتات لیاز (Pel) پکتین متیل استراز (Pme) با بهینه pH بالا (حدود 8) و یک پلی گالاکتوروناز ، با pH بهینه حدود 6

– نشانه های بیماری در داشتن یا نداشتن یک چنین آنزیم هایی ظاهر می گردد.

– مثال : وجود پکتین استراز در عامل پوسیدگی سیاه و نبود آن در عامل شانکر مرکبات

– و نیز باکتری A.tumefaciens و Xylella
توکسین ها به عنوان عامل مؤثر در بیماری
– فیتوتوکسین کروناتین : توسط Pseudomonase
Syringae
،P.syringae pv. Maculicola و
p.spv.tomato
نقش اصلی کروناتین ف جلوگیری از القای ژن های مرتبط با واکنش های دفاعی گیاه است .
و نیز تولید سرینگومایسین

http://s6.picofile.com/file/8239465618/6.JPG

پلی ساکارید های خارج سلولی به عنوان عوامل مؤثر در بیمارگری
– EPS به صورت مستقیم با ایجاد اختلال در فعالیت سلول میزبان و غیر مستقیم با ایاد مقاومت در برابر فشارهای اکسیداتیو
در بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی Ralstonia solanacearum

EPS1 به عنوان عامل اصلی در پرآزاری
با بستن لوله های آوند چوبی و نیز پاره کردن آنها بر اثر بالا بردن فشار اسمزی ، موجب پژمردگی گیاه می گردد.

و نیز آمیلووران در آتشک گلابی

ژنتیک مقاومت از طریق واکنش فوق حساسیت
– یک مرگ سلولی موضعی است که توسط خود گیاه در محل وقوع آلودگی به یک نژاد یا سیه بیمارگر _ که قادر به استقرار گسترده در ان رقم (کلتیوار ) مقاوم گیاه نیست _ القا و ایجاد می شود .

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

علامت دهی و تنظیم مرگ برنامه ریزی شده سلول

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

ژن های دخیل و علامت دهی در مقاومت اکتسابی سیستمیک
– SAR یک واکنش مقاومت ثانویه است که بعد از وقوع یک واکنش فوق حساسیت در برابر بیمارگرهای ناپرآزار ، در گیاه القا می گردد.
– اسید سالسیلیک در تمامی گیاه افزایش می یابد .

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

– ایجاد SAR بدنبال تولید و تجمع علامت ( سیگنال ) سیستمیک اسید سالسیلیک در محل اولیه آلودگی ، هم در بافت های موضعی و هم به طور سیستمک صورت می گیرد .
– SAR فقط یک جزء از واکنش های دفاعی است .
– اولین مراحل برای SAR بیان ژن N1 M1/NPR1

ژن های بیمارگری در ویروس های گیاهی
– ورایش و گردایش ویروس
جداشدن اجزای تشکیل دهنده ویروس برای تکثیر ضروری بوده و پروتئین پوششی ناپایدار می شود

گردایش ویروس : مونتاژ پیکره ویروس ( ویریون ) از ناحیه شروع مونتاژ روی آر ان ای
ژن تولید رپلیکاز نوکلوئیک اسید ویروس از ژن های لازمه است .
ژن حرکتی ویروس نیز یک ژن بیمار گری یا پرآزاری می باشد .

ژن های بیمارگری نماتود ها
– ترشحات نماتود حاوی مواد ، نقش در تفریخ تخم ها ف دفاع از خود و حرکت از میان بافت های میزبان و در ایجاد ، حفظ محل و منبع تغذیه نقش دارند .

– سطح کوتیکول لارو های جوان ، پوشیده از پروتئین با قابلیت اتصال به رتینول و اسید های چرب لینولینک و لینولئیک می باشد .

– لیپواکسی ژناز ها باعث پراکسیده شدن لینولینک اسید یکی از مراحل سنتز اسید جاسمونیک
اکسیژن فعال زیاد شده
پراکسی ردوکسین ها ( در ترشحات کوتیکول ) آب اکسیژنه تولیدی در محل را تجزیه می کنند .
ژن های ناپرآزاری avr: یکی از محرک های پاسخ های دفاعی گیاه
– آگاه نمودن گیاهان توسط محصول پروتئینی آنها
– بسیج شدن تشکیلات دفاعی در میزبان ، مانع آلودگی بوسیله بیمارگر می شوند .
– ایجاد واکنش فوق حساسیت در این گیاهان
– تعیین کننده حساسیت کولتیوار و حتی گونه
– Avr2,avr4 وavr9 در سویه های قارچ عامل بیماری زایی Cladosporium fulvum موجب دم بیماری زایی قارچ در واریته های گوجه فرنگی حامل ژن های مقاومت ، به ترتب cf2.cf4 و cf9 می شوند .
– ژن avr pi_tanv در قارچ عامل بلاست برنج Magnaporthe grisea موجب نا پرآزاری قارچ بر روی واریته های از برنج که حامل ژن مقاومت pi_ta باشند ، می شود.

ارائه دهنده : سکینه مرادی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها