ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻴﺎز دارد. وﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد آب، 2‪ ،COاﻛﺴﻴﮋن و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ازﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺟﺬب ﻛﻨﺪ.از ﻣﻴﺎن ‫ﺑﻴﺶ از 92 ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. درﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 16 ﺗﺎ 18 ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ‫ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﻴﺸﻮد   (  2003   Marschener)

‫1( ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوري ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺒﻮد آن ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد

‫2( ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوري ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮ دﻳﮕﺮي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻴﺸﻮد.

ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ‫ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد. از راﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺘﻮان ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن( ﺑﻪ

‫ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮده ﮔﻴﺎﻫﻲ) را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮد ﻣﻴﺘﻮان راﻫﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻮد در اﻋﻤﺎق ﺧﺎك (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ‫درﺧﺎك)، ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻮد در ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن، ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ … را ﻧﺎم ﺑﺮد.

از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎئ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي روش ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮ روي ﺷﺎخ وﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺳﻄﻮح ﻫﻮاﺋﻲﮔﻴﺎه ﺟﺬب ﻣﻴﺸﻮد. اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﻮاﺋﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﮔﻬﺎ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻫﺴﺘﻨﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺬب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﮔﺎزﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﺑﺨﺎرآب ﺗﺨﺼﺺ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻳﻦ اﻧﺪام ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ وﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ‫ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﻣﻮاد در ﻓﺮوﻣﻼﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﺧﺎص و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎه ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد. ‫ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم، ﺟﺬب ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺸﻮد:

‫1- ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻛﻪ ﻏﺸﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ اﺳﺖ

‫2- ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ روزﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه .

‫در ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺮگ ، ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﺋﻲ ، ‪ pHﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎرﺑﺨﺎرﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎي ﻫﻮا ، اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﻜﻮﻫﺎي ﻣﻮاد درون ﻣﺤﻠﻮل، ‫ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ و … ﻣﻘﺪاري از ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه داﺧﻞﻣﺤﻠﻮل از ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻋﺒﻮرﻛﺮده و ﺟﺬب ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ روزﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﺋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روزﻧﻪ و از ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ روزﻧﻪ  Guard Cells) ) ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و وارد ﻓﻀﺎي دروﻧﻲ ﺑﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در  ﻓﻀﺎي روزﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻄﻮح ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ‫ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ازﻣﺤﻠﻮل و ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺟﺬب ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺸﻮد.

‫در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 70 در ﺻﺪ از ﻣﻮاد ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 2 ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ روزﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ زﻳﺎدي از از روزﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﻛﻮدي ﺑﻪ ﺧﻴﺲ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺮگ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻄﻮح زﻳﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ‫ﺷﻮد.

‫ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺬب ﺑﺎﻻ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﻳﻞ ﺗﻮﺟﻪﺷﻮد:

– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮواﻛﻨﺶ ‪ ( ( pHﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﺋﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ‪  pHﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﺪوده   6/5-7 ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ و ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻛﻲﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮرﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻛﻮد را ﺑﻪﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﺋﻲ، phﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻣﺤﺪودة ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎووﺳﻲ و ﮔﻨﺪﻣﻜﺎر (1384) اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ (ازت، روي و اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ) ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ‪ pHﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮﺻﻔﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل، ‫اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ، ‪ pHآب ﻣﻴﻮه و ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 1% ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد.

– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮروي ﮔﻴﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻬﺘﺮﺟﺬب ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ روزﻧﻪﻫﺎ در ﺟﺬب (ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم 2) ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ در زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ روزﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺑﻮدن روزﻧﻪﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﺄ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ در اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ و ﻳﺎ در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﺸﻌﺸﻊ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺑﻮدن روزﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﻛﻴﺨﺎ (1384) اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ (دﻣﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ) ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ، روي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ روﻏﻦ در ﻛﻠﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ‫ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.

– در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻫﺎﺋﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ، ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ داراي ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻧﺘﻴﺠﺘﺄ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮروي ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺄ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺟﺬب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻏﺬاﺋﻲ و ﻳﺎ ﻛﻮدﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل از آﻧﻬﺎ داراي ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎرﻛﻤﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻮرﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﺋﻲ، اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ در آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر آب ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاﺑﺮ 023/0اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر اﻟﻜﻞ ﺑﺮاﺑﺮ058/0 اﺗﻤﺴﻔﺮ (ﺑﻴﺶ از دو وﻧﻴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺧﺎﻟﺺ) اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻜﻞ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻮد ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ، ﻛﻮدﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎرﭘﺎﺋﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺄ زﻣﺎن ﺟﺬب ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ در آب ﭘﺲ از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ روي ﺑﺮگ، ﻋﻤﺪﺗﺄ ﻗﻄﺮات آب ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس را ﺑﺎ ﺑﺮگ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﺨﺶ ﺷﺪﮔﻲ ﻗﻄﺮات آب و اﻳﺠﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺮگ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺮدن ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﻛﻮدي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري ﻣﺎده ﻣﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ( اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﺋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﺎورزان درﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد). ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻤﺪﺗﺄ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺣﺪ اﻛﺜﺮﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس را‫اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.

– ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂﻣﻮاد ﻛﻼت ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺟﺬب ﻋﻨﺼﺮ و ﻋﺒﻮر آﻧﺮا از ﻏﺸﺎﺋﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ، اﺣﺎﻃﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ درﻓﻮرﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻛﻮد ﻣﻮاد ﻛﻼت ﻛﻨﻨﺪه (ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻼت ﺷﺪه ) ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ را‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻓﻮرﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

– در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ روي ﺑﺮگ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻴﺎه، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ‪ ECﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( (Marschenerاﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪﺑﺮاي ﻛﻮدﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻮﻧﻲ در آب ﺣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ (2‪ CaNO3 ،CaClو …)؛ ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎي ﻛﻼﺗﻲ ‪DTPA ،EDTA وﻛﻼﺗﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻴﺰان ‪ ECﻧﻬﺎﺋﻲ از 5/2-2 ‪  ( ds/m) mmho/cmﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. در ﻣﻮد ﻛﻮدﻫﺎ و ﻳﺎﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در آب ﺣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اوره) و ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎي ﻛﻼت ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ آﻟﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ‪ ECﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود 3-5/3 ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ  ecﺑﺮاﺑﺮ 640 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ‪  (Total Dissolved Solid) TDSﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻮدي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 2 ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ آب (2 در ﻫﺰار) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ، ﻣﻴﺰان ECﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ ﺑﺮاﺑﺮ 3,1 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

 

 

  ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ:

‫1-ﻛﻴﺨﺎ، ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ؛ ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﻓﻨﺎﺋﻲ؛ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻞ ﺷﻜﻦ ﭘﻬﻠﻮان؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻛﺒﺮي ﻣﻘﺪم   1384 ))  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﻲﻋﻨﺎﺻﺮ روي ،ﺑﺮو آﻫﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ارﻗﺎم ﻛﻠﺰا. ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم ﺧﺎك اﻳﺮان (ﺷﻔﺎﻫﻲ).

‫2- ﺳﺎﻻردﻳﻨﻲ، ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ(1374). ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 392 ص.

‫3- ﮔﻨﺪم ﻛﺎر، اﻛﺒﺮ(1384). اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ وﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﺋﻲﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻮه درﺧﺘﺎن اﻧﺎر، ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم ﺧﺎك اﻳﺮان (ﭘﻮﺳﺘﺮ).

‫4- داﻧﺎ آزادي، ﻋﻠﻲ؛ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭼﺎﻛﺮ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ (1384). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ازت ،ﺑﻮرو روي ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺐ ﮔﻼب، ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم ﺧﺎك ( ﺷﻔﺎﻫﻲ ).

‫‪ 5- Mrschener, Horst (2003) Mineral Nutrition of Higher plants,   second edition, institute of plant . Nutrition University of Hohenheim; Germany                                                                                                                                         

برچسب‌ها: دانلود مقاله کشاورزی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها