ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻴﺘﺮوژن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ

2 روی به کارگیری نیتروژن در کشاورزی

اداﻣﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده در اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻮدﻫﺎي‬ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎروري ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده‬ي ﺟﻬﺎﻧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ زﻣﻴﻦ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وارد ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻛﻨﻮن‬اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻲ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺘﺮوژن‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد؟‬
‫اﻣﺮوزه ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻛﻦ زﻣﻴﻦ، اداﻣﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﻛﺸﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ﻓﺮﻳﺘﺰ ﻫﺎﺑﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. او در ﺳﺎل 1909 ﻣﺆﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ي ﺷﻴﻮه اي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك‬ﺷﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺎده ي ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‬ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو دﻫﻪ از آن ﻛﺸﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرﮔﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي و ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺎن روي داد‬و اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎرل ﺑﻮش راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻳﺪه ي ﻫﺎﺑﺮ در اﺑﻌﺎد‬
‫ﺻﻨﻌﺘﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮد. اﻣﺮوز ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻗﺮن از آﻏﺎز داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﮔﺬرد‬و در اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ و داﻣﻨﻪ داري در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ آن ﻫﺎ ﺻﻮرت‬ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻧﺒﻮﻫﻲ از اراﺿﻲ ﻧﺎﺑﺎرور و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺑﺎرورﻛﺸﺎورزي، ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ روي ﺳﻜﻪ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ روﻧﻖ ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎن در ﻳﻚ ﻗﺮن ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.‬
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮدﺳﺎزي‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺻﺮﻓﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻠﻜﻪ در اداﻣﻪ ي اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ، وارد اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﻴﻦ،‬رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺷﻜﻞ و ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻳﻚ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ‬و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي‬اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن در اﺗﻤﺴﻔﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ‬واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ)در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺟﻠﺒﻚ‬ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ ﺟﻬﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺮده و‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻞ ﻧﺸﺪن اﻛﺴﻴﮋن در آن و در‬ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺮف اﻧﺪك اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در آب، ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ‬ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴﺰ در آﻟﻮدﮔﻲ ازن دارد. اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ‬داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده در وارد آﻣﺪن ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺪي ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ‬ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ﺷﺪه اﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﺑﺘﻼي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺷﻮد.‬
‫اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اي از ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ و رواﻧﻪ ي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ و در ﺳﺎل‬ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ، ﺗﻤﺎﻳﻞ‬ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب‬ﻛﺸﺎورزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دام و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. در‬ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺟﻬﺎن ﻧﻈﻴﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و آﺳﻴﺎ اﻳﻦ ﺿﻌﻴﺖ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺠﻢ‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد(ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ) ﻛﻪ‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ‬ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮ اﺳﺖ.از اﻳﻦ رو ﺟﺎي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ‬ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮده آﺑﻲ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ‬ ‫اروﭘﺎ ﻳﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﺪ، اﻛﻨﻮن در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.‬
‫اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻛﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﺑﺰار راﻫﺒﺮدي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻮاد‬ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﺎورزي آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ‬اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از‬روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دور از‬ ‫دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ذرت ﻳﺎ ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد، واﻛﻨﺶ‬ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎده اي از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎك و ﻃﺒﻴﻌﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد: ﮔﻴﺎﻫﺎن رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل‬در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ‬اي ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎده را در ﺧﻮد دارد ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ راﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻲ‬ﺷﻮد و ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻛﺴﻴﮋن اﻗﻴﺎﻧﻮس را‬ ﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮده ي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬
‫ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن، ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد‬ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ي ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺿﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﻌﺎت‬زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺖ. ﻛﺸﺎورزان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب‬ﺟﻬﺎﻧﻲ(‪ (GPS‬ﻧﻘﺸﻪ ي دﻗﻴﻘﻲ از اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ‬ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮد و وﺳﻌﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي‬ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ از ﻛﺸﺖ ﺑﻬﺎره(ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.‬
‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن دارد، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ دي ‬اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ روزي را ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي در زﻣﻴﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده‬از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ دﻧﻴﺎي‬ﻋﺎري از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﻳﻢ. از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺻﻨﻌﺖ‬ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺪون اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ‬ﻗﺮار داد: اﮔﺮ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻌﻠﻲ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در‬ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ) ﺑﺎﻳﺪ رزوزي را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن ﺳﺎﻳﻪ ي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺰاﻳﺎي‬ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ. آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ. آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ درك ﻛﻨﻨﺪ‬ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ي ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎن ﻧﺪارد.‬

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

1 دیدگاه در “‫ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻴﺘﺮوژن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ

🙂 سلام.برای اطلاعات مفیدی که میدی ممنونم.موفق باشی مهندس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • خانه
  • زراعت
  • ‫ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻴﺘﺮوژن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها