کنه شکارگر Anystis baccarum

دستورالعمل فنی حفاظت از کنه شکارگر Anystis baccarum در نخلستان

دریافت فایلهای رایگان در کانال شرکت

مقدمه

با توجه به قدمت و سازگاری ۴۰۰ میلیون ساله کنه ها با محیط پیرامونشان و تأثیرات فراوانی که آنها در اکولوژی نخلستان بر جای میگذارند و نظر به این که کنه های شکارگر نقش بسزایی را در تعادل طبیعی جمعیت کنه های زیان آور نخلستان ایفا میکنند، در این نوشتار به ارائه راهکارهای حفاظت از آنها پرداخته می .شود یکی از کنه های شکارگری که در کنترل طبیعی آفات کشاورزی نقش مهمی دارند و دراکوسیستم بیشتر نقاط جهان نیز یافت می شود راسته پیش استیگماتها است که در این راسته خانواده Antystidae و به خصوص جنس Anystis است . در این جنس، گونه Anystis baccarum ( L ) در ایران بسیار دارای اهمیت بوده و در بیشتر مناطق به فراوانی یافت میشود، بنابراین با مطالعه و توجه به این گونه و تقویت آن در اکوسیستمهای نخیلات کشور می توان به مدیریت تلفیقی کنه های زیان آور خرما کمک نمود.

اهمیت

کنه شکارگر Anystis baccarum از شکارگرهای مؤثر کنه های زیان آور خرما است و از کلیه مراحل فعال آنها، مانند کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus و Raoiella indica در نخیلات کشور تغذیه میکند

کنه Oligonychus afrasiaticus

کنه Raoiella indica
 
رده بندی و شکل شناسی کنه شکارگر Anystis baccarum

این کنه از رده Arachnida ، راسته پیش استیگماتها (Prostigmata ) و زیر راسته Anystina ،خانواده Anystidae و جنس Anystis میباشد . رنگ آنها قرمز و یا قرمز مایل به نارنجی، دارای پاهای کشیده و بلند و دارای بدن نرم و کوتاه و پهن و تا اندازه ای سه گوش است .مراحل زیستی کنه شکارگر Anystis baccarum به شرح زیر است:

تخم: تخمها در این کنه به رنگ قهوه ای و به صورت کروی و خوشه ای یا دسته ای گذاشته میشود و گاهی در داخل یا روی سطح تخمهای رویی یک سری تارهای ظریف به رنگ روشن و سفید مشاهده میشود .

پیش لارو: پیش لارو شبیه به لارو بوده و دارای سه جفت پا هستند ؛ ولی در داخل یک لایه بسیار نازک و شفاف محصور شده اند و به طور کامل بی حرکت بوده و هیچ گونه تغذیه ای ندارند. گاهی حرکات ضعیفی از آنها  دیده میشود.

لارو: طول بدن ۰٫۴۵ – ۱٫۴۱ میلیمتر و پهنای آن ها ۰٫۲۷ – ۰٫۲۸ میلی متراست و دارای سه جفت پا میباشد .

پوره سن یک: طول بدن برابر ۰٫۸۳ – ۰٫۵ میلیمتر و پهنای آن ۰٫۶۳ – ۰٫۳میلیمتر است، از این مرحله به بعد دارای چهار جفت پا هستند.

پوره سن دو: طول بدن ۰٫۸ – ۳٫۶۳ میلیمتر و پهنای آن ۰٫۵۶ – ۰٫۴ میلیمتر است .

پوره سن سه: طول بدن  ۱٫۳ – ۰٫۷۴ میلیمتر و پهنای آن ها ۰٫۹۸ -۰٫۴۶ میلیمتر است و اختلاف آنها با افراد بالغ در گسترش و تکامل ناحیه جنسی میباشد .

ماده بالغ: طول بدن بالغ ۱ – ۱٫۵ میلیمتر و پهنای آن ۱٫۱ – ۰٫۶۵ میلیمتر است .

نر بالغ: ظاهراً در این گونه جنس نر وجود ندارد ؛ ولی برخی از محققان به وجود نر اشاره کرده اند و حتی رفتار جنسی آن را نیز بیان داشته اند.

کنه بالغ و دسته تخم Anystis baccarum ( L )

زیست شناسی کنه شکارگر Anystis baccarum

الف – همخواری

کنه های خانواده Anystidae در بیشتر موارد در صورت نبـود طعمـه از یکدیگر تغذیه میکنند . به طوری که ابتدا سـنین بـالاتر از مراحـل پـایین تـر تغذیه میکنند و در شرایط یکسان سنی افراد ضـعیف تـر بـه سـرعت حـذف میشوند .

ب – نوشیدن آب

این کنه به نوشیدن آب بسیار علاقه مند است ؛ زیرا از نظر فیزیولـوژی بـه آب نیاز داشته و آن را در طبیعت، از آب آزاد، شهد گیاهان، شبنم، عسلک حاصل از شته ها و پسیلها و زنجرکها به دست میآورد. لاروهای این کنه نسبت به تشنگی بسیار حساس هستند و علامت تشـخیص کنـه هـای تشـنه بـا ایجـاد و تشـکیل یـک نـوار عـریض سـیاه رنـگ در ناحیـه پشـتی مشـخص می شود.

ج – واکنش نسبت به نور و حرارت

این شکارگر به نور مستقیم هیچگونه واکنش خاصـی نشـان نمـی دهـد و  حتی بیشتر فعالیتهای خود را در روشنایی انجام میدهد و در تاریکی ۹۰ درصد فعالیت آن کاهش می یابـد ؛ ولـی در مقابـل شـدت نـوری کـه ایجـاد  حـرارت زیـاد کنـد، بسـیار حسـاس بـوده و سـعی در گریـز از آن شـرایط مینماید .

د – سرعت حرکت کنه

سرعت حرکت زیاد این کنه آنها را از دیگر کنه های شـکارگر متمـایز  میکند. به طوری که در حالت عادی و در حضور طعمه سرعت متوسط آن به ۷۵ سـانتی متـر در دقیقـه مـی رسـد . سـرعت حرکـت در شـرایط مختلـف محیطی و تغذیه ای متفاوت است . در حالت گرسنگی سرعت آنهـا بـه ۱۵۰سانتی متر میرسد و در شرایط نا مساعد بـا سـرعت فـراوان محـیط را تـرک مینماید .

ه – تحمل گرسنگی

این ویژگی در کنه، با درجـه حـرارت و رطوبـت محـیط نسـبت مسـتقیم  دارد. آزمایشــات نشــان داده اســت کــه کنــه هــا پــس از ۶ – ۱۰ روز تحمــل گرسنگی از بین رفته اند البته کنه هایی که بیش از ۱۲۰ سـاعت گرسـنگی را تحمل نمایند ، در صورت تغذیه به وسیله طعمه، قادر به تغذیه نخواهند بود و لاجرم مرگ آنها فرا خواهد رسید.

و – رفتار تغذیه ای

کنه شکارگر Anystis baccarum به علت سرعت فوق العاده زیادش قدرت جستجوگری فراوانـی دارد و ضمن حرکت به محض برخورد با طعمـه، آن را بـه وسـیله خارهـای روی ساق پالت های خود گرفته و مهار میکنـد و سـپس کلیسـرهای قـلاب  مانند خود را وارد بدن میزبان کـرده و شـکافی عمیـق در بـدن طعمـه ایجـاد مینماید. پس از آن مجرای تغذیه ای خود در ناحیـه (Capitulum ) را وارد این حفره کرده و شروع به مکیدن کلیه محتویات همولنف طعمه مـی کنـد . کنه در حین تغذیه، توکسینی وارد بدن میزبان مینماید کـه بـرای آن بسـیار زیان آور است و مانع ترمیم زخم حاصله میشود. در بـیش تـر مـوارد طعمـه زخمی که از چنگال کنه فرار کند از بین خواهد رفت .

تغذیه کنه شکارگر Anystis baccarum

روشهای حفاظت از کنه شکارگر Anystis baccarum

الف – استفاده از سموم شیمیایی کم خطر

از آنجا که شکارگر و شکار هر دو از گروه کنه ها هسـتند، در کـاربرد کنه کشها در نخلستان میبایست دقت خاصی مبذول نمود. نتایج آزمایشات انجام شده توسط نگارنده نشان داده است که سم نیسورون(هگزاتیازوکس ) دارای کمترین تأثیر منفی بر روی کنه شکار گربوده و سم آمیتراز و دانیتول دارای بیشترین تأثیر منفی بر روی کنه شکار گر بوده اند . با توجـه بـه نتـایج به دست آمده ، سم هگزاتیـازوکس ضـمن داشـتن کـم تـرین تـأثیر منفـی بـر  فعالیت کنه شکار گربیشترین تأثیر را در کنترل جمعیت شکار( گونه آفت)  دارد. بنابراین در مدیریت تلفیقی آفت استفاده از این کنه کش مناسـب تـر از دیگر سموم مـورد آزمـایش بـوده و امکـان اسـتفاده از آن در تلفیـق برنامـه کنترل شیمیایی و بیولوژیک مهیاتر میباشد .

ب – میانه کاری

کاشـت بـیش از یـک نـوع محصـول در نخلسـتان در کـاهش خسـارت کنه های آفت ( شکار ) و رشد جمعیت کنه شکارگر موثر است زیرا :

الف – باعث افزایش تولیـد و پـراکنش منـابع شـهد و گـرده بـرای شـکارگر میشود

ب – با افزایش پوشش گیاهی زمینـه را بـرای فعالیـت کنـه شـکارگر فـراهم میسازد .

ج – با افزایش تعداد میزبانهای ثانویه بقای کنه شکارگر را در زمان کمیابی میزبان اصلی زیاد می کند.

د – توانایی میزبان یابی آفات را کاهش داده و بدین ترتیب از میزان خسارت کنه های شکار آنها میکاهد .

میانه کاری و کشت توأم نخل خرما همراه بـا سـایر محصـولات زراعـی و باغی تقریباً در تمام نقاط خرماخیز دنیا و از جمله کشور ایران از زمـان هـای قدیم مرسوم بوده است. محصولاتی که به صورت کشت همراه با نخل خرما مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد ؛ شـامل محصـولات درختـی میـان کاشـته (مرکبات، انبه، چیکو، گواوا، انار، انجیر، موز، پسته، سپستان، توت)، سبزی، صیفی، جالیز، حبوبات، گیاهان پوششی و کودسبز میباشند .

کنه شکارگر Anystis baccarum

آنچه که یک باغدار باید بداند :

  • همه کنه های فعال در نخلستان مضر نیستند.
  • کنه های شکارگر در مهار طبیعی جمعیت کنه های آفت مؤثرند.
  • در انتخاب نـوع کنـه کـش اختصاصـی بـرای کنتـرل کنـه هـای زیـان آور  نخیلات باید دقت کرد به گونه ای که خطر کمتری برای کنـه شـکارگر  داشته باشد.
  • میانه کاری در نخلستان باعث افزایش کارایی کنه های شکارگر می .شود

منابع
لطیفیان، مسعود. ۱۳۸۱ .بررسی اثر چند کنه کـش شـیمیایی جدیـد در کنتـرل کنه تارتن خرمـا در اسـتان خوزسـتان . گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسه تحقیقات خرما و میوههای گرمسیری کشور. ۳۱ ص .

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها