کاشت چمن و تغذیه آن

کاشت چمن و تغذیه آن

شناخت چمن

ملاحظات اقليمي :

     دو نوع اصلي چمن ها عبارتند از فصل گرم وفصل سرد : چمن هاي فصل سرد، در زمستان هاي سرد مقاومت ميکنند اما اکثر آنها در تابستان هاي داغ پژمرده ميشوند آنها عمده تآ در عرضهاي جغرافياي شمالي استفاده ميشوند. چمن هاي فصل گرم در آب وهواي گرم شديداً رشد کرده و در حرارت هاي زير نقطه انجماد به خواب ميرون اگر با مشکل قهوه اي شدن آنها در زمستان روبرو شديد ميتوانيد از روي کاري چمن هاي فصل سرد معيني استفاده کنيد. اما چمن ها در اقليم هاي مختلف ، عمل کرد هاي متفاوت دارند. براي انتخاب چمن که بهترين سازگاري را بامنطقه مورد نظر داشته باشد ، با يک متخصص در اين زمينه مشوره کنيد.

ارقام تجاري ، ترکيبها و مخلوطها:

       پوشش چمن ميتواند متشکل از از يک نوع چمن باشد که يک رقم تجاري ناميده ميشود و يا متشکل از يک ترکيب يا مخلوطي از چمن ها باشد. زمانيکه از يک رقم تجاري ( چمني که بر مبناي منظمي جهت فروش ، نامگذاري و پرورش داده ميشود) استفاده ميشود، چمن بيشترين يکنواختي را از الحاظ ظاهر داراست و حد اکثر هر ويژه گي که انتخاب کرده ايد را در بر دارد. عيب اصلي استفاده از يک نوع چمن اين است که در صورت حساسيت به يگ آفت يا بيماري در منطقه بطور کامل بتواند نابود شود. استفاده از يک نوع ترکيب چند رقم از يک گونه يا استفاده از يک مخلوط که متشکل از دويا تعداد بيشتري گونه هاي مخلوط است،مطمئين تر ميباشد. شرکت هاي توليد و فروش بذر ، ترکيبات و مخلوط هاي را براي شرايط خاص فراهم ميآورند. مثلا مقاومت يک چمن ، جبران ضعف ساير چمن ها را در مواردي نظير بيماري ، خشکي و پاخورکي ميکند. بنابرين ، اين چمن داراي ظاهر خوبي ميباشد حتي زمانيکه يک نوع چمن ، مبتلا به عارضه اي است.

انتخاب يک چمن

       در اين بخش به معرفي رايج ترين چمن هاي فصل گرم وسرد ميپردازيم . دايکندرا يک نوع از چمن بوده و لي از لحاظ فني و تخصصي ، يک چمن محسوب نميشود.چمن هاي بومي که به خاطر ويژگي هاي مقاومت به خشکي و نياز کم به مراقبت و حفاظت ، بسيار محبوب ميباشد مورد بحث قرار ميدهيم. همه ارقام تجاري ذکر شده در فهرست در همه مکان ها وجود ندارد وميتوانيد ساير انواع را در منطقه بيابيد. عمق ريشه گياه ، يک عامل مهم در انتخاب نوع چمن ميباشد. چمن ها با ريشه هاي سطحي ، نياز به آبياري بيشتري با دوره آبياري کمتر نسبت به چمن هاي با ريشه اي عميق دارند. منظور از ريشه سطحي ، ريشه هاي با طول 20 ميباشد و ريشه هاي متوسط ،ريشه هاي با عمق 20-90 سانتي متر و ريشه هاي عميق تر از 90 سانتي متر نيز وجود ميداشته باشد و در زير به معرفي يک تعداد از انواع چمن ميپردازيم.

 • باهيا گرس Bahia Grass نام علمي Paspalum notatum باهيا کراس چمن با رشد کم است که به وسيله ساقه هاي روند انتشار مييابد. ريشه عميق وگسترده آن به کنترول و فرسايش خاک کمک ميکند.

مزايا: در خاک هاي ماسه اي يا غير حاصل خيز ، خوب رشد ميکند. نسبت به ساير چمن هاي فصل گرم در زمستان به مدت طولاني تري سبز باقي ميماند وتا به حدود نسبت به خشکي مقاوم است.

معايب: نسبتاً مهاجم و در چمن هاي ظريف ، يک علف هرز محسوب ميشود در اثر کلروزه شدن ، زرد ميشود ولکه داري و آب دزدک نيز ميتواند مشکلات را ايجاد کنند. برا ي جلوگيري از توليد ساقه گل دهنده نياز به چمن زني مداوم داريم .

سايه / آفتاب : در آفتاب و سايه موضعي رشد مي کند.

نياز آبي : تا حد به خشکي مقاوم است اما با آب فراوان به بهترين نحو رشد ميکند.

پاخوري: قابليت پاخوري بسيار خوب دارد.

ارتفاع چمن زني : چمن زني را تا ارتفاع 5-7،5 سانتي متر انجام ميدهد. ساقه هاي بذري با رشد نياز به چمن زني دائيم دارند.

نياز کودي : از 2،5 گرم نيتروژن درهرمترمربع درهرماه از فصل رشد استفاده کنيد.

 • بنت گرس کپه اي: چمن فصل سرد بنت گرس کپه اي چمني با بافت ظريف است که پوششي با کيفيت خوب را به وجود مي آورد وبراي پوشش دهي مسير هاي زمين بازي گلف عالي ميباشد. ريشه هاي آن داراي عمق متوسط ميباشد.

مزايا : نسبت به خاک هاي اسيدي و غير حاصل خيز مقاوم است و نياز به کود زياد ندارد. همچنين در برابر خشکي نيز نسبتاً مقاوم است.

معايب: در گرماي طولاني مدت عملکرد خوب ندارد ، بسته گي به رقم تاحدي نسبت به آفات و بيماري هاي قارچي حساس است.مقدار زياد کاهبرگ توليد ميکند.

سايه / آفتاب : نياز به آفتاب دارد اما نسبت به سايه در حد متوسط نيز مقاوم است.

نياز آبي : آبياري در حد کم تا متوسط نياز دارد.

پاخوري : قابليت پاخوري متوسط دارد.

شيوه هاي کاشت: بذر ، ارتفاع چمن زني 1.5 تا 2.5 سانتي متر است.

نياز کودي:1تا 1.5 گرم نيتروژن درهر متر مربع در هرماه از فصل رشد لازم است.

چمن هاي محکم و بادوام براي زمين هاي بازي:

   بروي چمن لگد شده مجموعه از خاطرات را براي افراد به همرا دارد چمن سطح مطلوب و جذاب براي همه افراد ميباشد. زيرا انعطاف پذير بوده ، قابليت تحمل ضربات را داشته ، تجديد شدني ميباشد وبوي خوبي دارد. بسياري از چمن ها مورد استفاده قرار نميگيرند زيرا صاحبان آنها فقط راجع به ظاهر آنها فکر ميکنند و فراموش ميکنند که بسيار مقاوم و کار آمد هستند و در ضمن بسيار زيبا و باشکوه ميباشد.

طراحي يک زمين بازي:

     هنگاميکه چشم انداز هاي خود را طراحي ميکند، تا آنجائيکه ميتوانيد از مناطق مختلف اطراف منزل استفاده نمائيد ممکين است بخواهيد بخش را جهت تزئين و بخش هاي را جهت ورزش استفاده کنيد. حتماً نزديکي درختان و درختچه ها به زمين هاي تحت فعاليت را رعايت کنيد. سايه براي انتخاب چمن مورد نظر تأثير گذار است و آويزان بودن بيش از حد شاخچه ها ، ايجاد مانع برا ي پرتاب توب فوتبال يا گلف کرده و توب در ميان شاخه ها ، گير مي افتد. انتخاب يک ورايته يا ترکيب از چمن ها به اقليم ، نسبت سايه و آفتاب و البته ورزش مورد نظر بستگي دارد. در کل هر چمن مقاوم به پاي خوري ميتواند وظيفه خود را انجام دهد.

انتخاب از چمن هاي بومي :

     از آنجائيکه اين چمن اصلاح نشده اند، لذا داراي تغيرات در ارتفاع ورنگ ميباشد و طبيعي تر در منظره به چشم مي آيند اگرچه چمن هاي بومي در طول تاريخ ، کمتر به عنوان پوشش چمن استفاده شده اند اما بدليل مقاومت به خشکي ونياز به نگهداري کم ، محسوب ميشود، در موقع جوانه زني تا رشد و ايجاد پوشش کامل بايد آنها را آبياري کنيم اما زمانيکه به قدر کافي استقرار يافتند نياز به حد اقل ابياري و کود دهي و چمن زني دارد. همچنين به کنترول فرسايش آبي و بادي از طريق تثبيت زمين هاي نرم وسست کمک ميکنند و بنابرين اين استفاده از آنها در کنار تپه ها و سواحل رود خانه ها سود مند و مفيد ميباشد. چمن هاي بومي فقط در طول رشد شان سبز هستند که اين مدت ميتوانند نسبتاًً کوتا باشد. بنابر اين به منظور استفاده تجارتي توصيه نميگردد.

احداث چمن

   احداث چمن به دو رويش جنسي و رويشي تقسيم شده اس

 1. جنسي : در اين رويش بطور معمول کاشت بذر به احداث چمن معمول است
 2. رويشي: رويش هاي توليد چمن به طريقه هاي رويشي عبارتند از: ستولون ، ريزوم و چمن تيل و پهروکاري که درمورد هريک متعاقباً توضيح داده ميشود بطور کلي احداث چمن زار مناسب به تهيه بستر بذر مناسب بستگي دارد که اساس چمن کاري محسوب ميشود واين امر ايجاد و ضعيت مناسب رشد در لايه سطحي خاک ميشود

   يک محوطهُ چمن نبايد فقط به صورت يک مربع يا مستطيل ساده باشد و چهار ضلع کاملاً مستقيماً داشته باشد. براي مثال متوان يک چمن تقريباً دايره اي شکل و احاطه شده بوسيله ديگر گياهان را کاشت و يا اينکه به بخش چمن کاري شده انحنا بخشيد تا به موازات خطوط يگ استخر (حوض) شنا در آيد. بخاطر داشته باشيد که درموقوع طراحي يک فضاي سبز بزرگ يا کوچک ، دقت به چهار اصل اساسي باعث ميشود که طراحي کل باغ لذت بخش و جالب باشد.

1- يکنواختي : يک فضاي سبز يکنواخت ، بجاي آنکه بصورت قطعه قطعه ونا پيوسته باشد ، بصورت يکپارچه ميباشد و هيچ يکي از اجزاء بيکار نبوده بلکه همه اجزاءبا هم همکاري و هماهنگي دارند. خطوط برجسته قابل مشاهده و تکرار اشکال هندسي نقش قابل توجه در يکنواختي فضاي سبز دارد. در اين خصوص سادگي نيز مهم ميباشد. براي مثال استفاده از فقط چند رنگ هماهنگ و تعداد محدود ارقام گياهي.  اينکه بخواهيد همه گياهان دلخواه را دراطراف بکاريد ، بسيار جالب ومناسب نميباشد همچنين از طراحي واحدهاي مجزا که بيگديگر متصل مشوند نيز اجتناب کنيد. براي طراحي ، از چمن شروع کرده و آنرا به عنوان يک عنصر خنثي ويا يک پارچهُ سفيد در نظر بيگيريد و ديگر اجزاي روي آن به يگديگر وصل کنيد.تاتوازن وتناسب و تنوع را درآن بوجود آوريد.

2- توازن(Balance) : جهت ايجاد توازن در مقدار، رنگ و يا فرم بگونه اي بايد استفاده کنيد که در اطراف مرکز مورد نظر توازن ديده و مشاهده فراهم کنيد. در يک فضاي سبز رسمي ، توازن يعني اينکه يک سمت ، آئينه سمت ديگر باشد. و دونميه قرينه هم باشد مثلا وجود يک درخت بزرگ در سمت چپ مسير ورودي را ميتوان با کاشتن گروهي از درختان کوچکتر در سمت راست ، توازن بخشيد. همچنين ميتوان تراکم رنگ حاصل از يگ بستر گل کوچک در يک سمت از چمن را ، با کاشتن تودهُ بزرگتر و پراگنده تر گياهان سبز در سمت ديگر توازن بخشيد.

3- تناسب(proportion ):در يک فضاي سبز خوب طراحي شده ، ساختارهاي مختلف و عناصر گياهي در تناسب با يگديگر ميباشد. در موقع انتخاب درختان و درختچه ها ،اندازه ها واشکال آنهارا به ذهن بسپاريد.

4- تنوع(variety) : با انتخاب گياهان متنوع از لحاظ شکل ،رنگ وبافت ميتوانيد فضاي سبز را از حالت يکنواخت خارج کنيد. يا به پهلوي هم قرار دادن مواد مختلف ميتوانيد به زيبائي آن بيفزاييد.

طراحي عملي:

       همچنان راجع به طرح چمن و راجع به قسمت هاي کشت شده فکر ميکنيد ، سعي کنيد که از فضاي سبز خود، دقيقاً چه انتظاري داريد و چه چيزي از آن ميخواهيد و يا اينکه چه چيز هاي را ميتوانيد به آن بدهيد هر چيزيکه ميکاريد بايد چند سال نگهداري شود تا به مرحله بهره برداري برسد. نبايد اشتباکرده و بذر چمني غير مقاوم را سايه را درناحيه بکاريد که نور آفتاب در آنجا براحتي نفوذ نميکند.

سازمان دهي فضاي اطراف:

       قسمت ها ي چمن کاري اطراف منزل ميتوانند ديگر گياهان را در بر گرفته و انهارا با ظاهري زيباتري در معرض ديد عموم بگذارد. چمن هاي کوتاه وشاداب ، يک پوشش عالي دراطراف درختان و درختچه هاي گلدار وپوشش خوبي براي گياهان يکساله يا چند ساله ميباشد همچنين چمن، چشم را به سمت فضاي سبز معطوف ميکند و منظره عالي ايجاد ميکند.که با شکل بخشيدن به آن ، ميتوان محدوده هارا تعين کرده ويا مسير آمد شد را مشخص کرد.

شروع کار:

       بايد راجع به مقدار زمان و پولي که حاضر به سرمايه گذاري در جهت کاشت چمن مورد نظر است ، واقع بين باشيد، حتي اگر قصد داشته باشيد که عمده کار خود تان انجام دهيد، با اين وجود ممکين است که بيک متخصص فضاي سبز جهت مشاوره در موارد خاص نياز داشته باشيد مثلاً معرفي انواع چمن که در اين منطقه رشد خوبي دارند. يک متخصص همچنين هم ميتوانند کمک کنند که چگونه با مشکلات خاک و چمن هاي که در اطراف خانه ، داخل يک باغ و درزير سايه درختان است برخورد کنيد و آنهارا حل کنيد.

کار با متخصص:

     ميتوانيد از بين تعداد متخصص ماهر چمن از جمله طراحان فضاي سبز ، معماران فضاي سبز، ټيکه کاران فضاي سبز و باغبان هاي حرفه اي شخصي را انتخاب کنيد، غالب افراد متخصص را ميتوان بصورت ساعتي يا براي مدت زمان محدود استخدام نمود. از مشتريان و مراجعه کننده گان قبلي راجع به آن فرد تحقيق کنيد. اگر امکان دارد سعي کنيد بخش از کار حرفه اي شخص را ببنيد. هنگام که شخص را انتخاب ميکنيد تا چمن مورد نظر را بکارد و کار آمده سازي لازم را انجام دهد،در مورد تضمين اجراي طرح مورد نظر و اينکه در يگ روز مشخص به پايان برسد نياز به بستن يک قرار داد خواهيد داشت يک راه براي اطمنان از اتمام به موقع کار، قرار دادن جريمهً به ازاء هر روز تاً خير در قرار داد ميباشد. قبل از آنــــــکه تـــــــيم متخصص شروع به کار بکند با نمايندهً بيمه مشورت کنيد تا بدانيد که درصورت آسيب و خسارت به اموال تان چه کسي پاسخگو خواهد بود که اکثر شرکت هاي حرفه اي قبل از آنکه کار شان را شروع کنند نيازبه يک بيعانه دارند ولي قبل از آنکه مبلغ حق الزحمه نهائي را بپردازيد اطمنان يابيد که کار به نحو مطلوب و مورد نظر به پايان رسيده است.

ايجاد زير بناي محکم ويک پارچه:

همانند يک کار ساختمان سازي که نياز به ساخت يک زير بناي محکم دارد ، جهت احداث يک چمن بادوام نيز ايجاد زير بناي محکم (بستر) ضروري ميباشد. اگر ميخواهيد چمن را جاي گزين کنيد بايد در مرحله اول چمن موجود را حذف کنيد . بهترين راه براي از بين بردن چمن و علف هاي هرزه موجود با علف کش نظير گلایفوزیت که محدودهُ تأثير گستردهُ دارد، ميباشد. زمانيکه چمن ميميرد ميتوانيد آنرا با يک تيلر موتوري به درون خاک بر گردانيد. اگر کار خود را از آغاز شروع ميکنيد يا از نقطه صفر شروع ميکنيد ، در نخستين مرحله بايد خاک رامسطح کنيد، يعني پستي و بلندي هارا هموار کنيد واز زهکشي زمين چمن اطمنان يابيد. بهبود زهکشي به وسيله کانال کشي و جمع آوري آبي اضافي ، گام بعدي است و افراد که مسلط بر امر آمده سازي بستر بذر ميباشد، باغبان ها هستند يا کسانيکه نحوهً انجام کار را به خوبي از آنها آموخته باشد، در اين جا نگاه دقيق تري به اين مراحل داريم . حتي اگر اين کار خود تان انجام نميدهيد، فهم اين مراحل مهم است تا اطمنان يابيد شرکت را که انتخاب نموده ايد ، کار را به نحو شايسته و صحيح انجام ميدهد يانه.

مسطح کردن کلي خاک:

انجام اين مرحله ، ارتباط تنگاتنگي با ساير ابعاد احداث فضاي سبز دارد. بطور کلي بايد ، بخش هاي مختلف محوطه اي را به نحو مطلوبي هموار کنيد. و هدف تسطيح کلي ، حذف يا اضافه کردن خاک کافي در هر يک از بخش هاي محوطه اي مورد نظر است. بدين منظور که سطح خاک را به ارتفاع يا شيب دلخواه برسانيد و اين کار تعين کنندهً زهکشي کافي ومناسب آب است.که قرار ذيل است:

 1. حذف نقاط مرتفع
 2. پر کردن نقاط
 3. رسيدن به سطح دل
 4. محاسبه چشم
 5. محسابه با لا تراز
 6. بهبود زهکشی
 7. حفر کانال براي آب اضافی
 8. شيار هاي پر شده با قلوه سنگ
 9. جمع آوري آب اضافي

آماده سازي خاک:

اکنون متوجه اين مطلب شده ايد که خاک شايد از مهمترين اجزاء براي رشد چمن باشد اين شناخت شمارا در کاشت چمن مطلوب کمک ميکند همچنانيکه در آبياري و نگهداري آن نيز شمارا راهنماي خواهد کرد. يک چمن رشد ميکند و ميتوانيد آنرا هوادهي و کود دهي کنيد، اما خاک اوليه را بدون اصلاح کردن نميتوان بکار گرفت. خاک که به دقت آماده سازي شده است ، يک زيربناي قوي براي چمن ميباشد.

انواع خاک:

خاک توده اي از ذرات مخلوط معدني با هوا ومواد عضوي مرده وزنده ميباشد.اندازه و شکل ذرات معدني ، به همراه تعداد نسبي آنها، عمدتاً ساختار خاک را تعين ميکند، ذرات کلي کوچکترين جزء معدني خاک بوده و ذرات سينت نيز بزرگترين جزء بوده و ذرات سيلت، نيز داراي اندازه حد وسط اين دو ميباشد کلي و سينت دو نوع خاک ايجاد ميکند، تلفيقي از کلي ، سينت و سيلت خاکي بنام لومي را به وجود ميآورد.که مناسب ترين خاک است براي اکثريت چمن ها و ديگر نباتات و درخت ها.

 1. خاک اسيدي ( Acid soil): PH برا بر با 9/6 يا کمتر ميباشد غالب گياهان در خاک اسيدي ملايم ، بخوبي رشد ميکنند.
 2. خاک قلوي ( Alkaline soil) :PH ان برابر با 1/7 و يا بيشتر ميباشد درمناطق شايع است که بارش و باران کم است و کربنات ، کلسيم ، اهک زياد دارد و همچنان ساير مواد معدني نظير سوديم نيز در آن زياد ميباشد.
 3. خاک نمکي:مقدار اضافي نمگ را دارا ميباشد. اين نمگ ها بطور طبيعي درخاک وجود دارد و يا از طريق آب ، کود ها و افزودني هاي شيماوي وارد خاک ميگردد که در اين نوع خاک چمن رشد خوب ندارد. زيرانمگ در اثر باريش توسط ريشه ها بالا آمده و از جوانه زني بذور و رشد گياه جلوگيري ميکند.

اصلاح خاک:

قبل از کاشت ، افزودن مواد عضوي و معدني به خاک باعث بهبود خاک و تشويق رشد ريشه ميشود. حدود5/2 سانتيمتر لايه اصلاحي ميتواند مفيد باشد.

تسطيح نهائي خاک:

هدف از تسطيح نهائي اينست که سطح خاک را به اندازه کافي جهت کاشت ، صاف و مسطح کنيم ، بعد از تسطيح کلي و خاک ورزي ممکين است خاک غير يکنواخت بوده پستي و بلندي هاي را دربعضي جاها داشته باشد. براي صاف کردن سطح خاک و يکنواخت کردن آن از يک شن کش استفاده کنيد. در پايان به کمک شين کش تمامي ضايعات ، سنگ ها کلوخ هاي بزرگ را حذف کنيد . پس از لبه پشتي شن کش براي صاف کردن سطح خاک و مسطح کردن آن استفاده نمائيد.

مراحل مختلف احداث چمن :

 1. در مرحله اول آزمايش خاک براي تعين امتحان نيازهاي خاک بستر چمن کاري است
 2. اقدام به ازبين بردن زوائيد و خرده چوب هاي احتمالي و جغل سنگ مينمائيم جغل سنگ ها در فصل گرم سبب افزايش گرمي تحتاني و زيرين بستر چمن کاري واحتمالاً سوختگي برگ هاي چمن ميشود. خورده چوب هاي پوسيده باعث بروز موريانه و مورچه و کاهش منافذ خاک در اثر تجزيه چوپ خواهند شد لذا نسبت پاک سازي بستر چمن کاري از جغل سنگ ها و خرده سنگ ها در عمق 7.5 – 15 سانتي متر اقدام نمود.
 3. امتحان کردن سطح چمن کاري به منظور تأمين نهاده هاي بذر ميباشد.
 4. بهسازي خاک به خاک اوليه بستر کاشت چه از نوع رسي و چه از نوع شني باشد به عمق 15-20 سانتي متر ماده عضوي افزوده شود. بطور که در نهايت 30% خاک داراي ماده عضوي باشد.
 5. درصورتيکه لايه سطحي خاک آلوده ريزوم ،استولون يا بذر علف هاي هرزه باشد ونتواند اقدامات از قبيل تعويض خاک يا پاکسازي را اعمال کرد بهترين رويش کاشت چمن استفاده از رويش پود پي ميباشد
 6. بايد توجه داشت که عمليات بهسازي خاک درصورتيکه خاک بيش از حد سبگ يا سنگين باشد و پيش از کاشت انجام گيرد
 7. نصپ سيستم آبياري زير زميني نيز همزمان بابند 7 ميباشد
 8. پر کردن گودال ها و تسطيح بلنديها است.

آماده سازی کیمیاوی ومیخانیکی بستروکنترول علفهای هرزه :

       بطورکلی کنترول کلیه افات پیش ازاحداث چمن معمولآ ارزانتربوده وبه عبارتی پیشگیری عاقلانه ترین شیوه مبارزه بحساب می ایدهمچنین بهترین روش مبارزه پیش ازانکه استفاده ازعلفکش ها مطرح گردد مبارزه میخانیکی است. اگرمشکل کمبود زمان نداشته باشیم میتوان ابتدا به علفهای هرزه اجازه جوانه زدن ورشد داد بسترکاشت متداوم مرطوب نگهداشته میشود وپس باعلفکش تماس اقدام به مبارزه نمود پس اجازه داد که خاک پس ازهرابیاری خشک شود اگراین عمل را4 ـ 3 مرتبه تکرارنماییم بیشتر علفهای هرزه ازبین می روند . همچنین می توان خاک راخشک نگاهداشت وباشن کش بوته های تازه هرزه را ریشه کن نمود بطورکلی درالودگی های محدود که توسط علفهای هرزه چند ساله بروزمیکند میتوان با بريش تن گیاه هرزه ازناحیه زیرتاج اقدام به مبارزه نمود این روش مبارزه میخانیکی حتی درزمان الودگی چمن کاشته شده می توان با عمل واکاری توأم انجام گیرد. درکنترول کیمیاوی علفهای هرزه باید متوجه به این نکته کرد که علفکش ضمن توانایی نابودی علفهای هرزه فاقد اثر ماند گاری درخاک باشد

درالودگی توسط علفهای هرزه یکساله می توان ازسمهای بنسولاید DCPA بصورت قبل ازسبزشدن استفاده نمود (البته این امر باید پس ازاستقرارچمن انجام گیرد ) همچنین می توان از DSMA بصورت درست پس ازسبزشدن استفاده نمود. برای مبارزه باعلفهای هرزه پهن برگ درچمن مستقر شده از 2,4D یا 2,4DP استفاده میشود درصورتیکه لوازم مبارزه باعلفهای هرزه درچمن های تازه احداث ضرورت یابد ازسم دایکامبا استفاده می شود برای کنترول علفهای هرزه درمکانهای مثل کناره جاده ها وبه منظورکنترول بلند مدت علفهای هرزه می توان ازسم های مانند اترازین ، گلایفوساید ودالاپین استفاده نمود.

کاشت بذر:

   کاشت بذرعالی ترین روش احداث چمن محسوب می شود که هزینه کمتران نسبت به سایرروشها مزیت ان به شمارمیرود دراستعمال چون استقراردوره طولانی وحساس نگهداری ورویش همزمان علفهای هرزه درصورت الودگی خاک یاعدم خالص بذرازنکات منفی استفاده ازاین روش است . کیفیت بذردرارتباط باسلامتی بذر درصد جوانه زنی زیاد وعاری بودن ازعلفهای هرزه وعوامیل بیماریزا سنجیده میشود درامریکا اولترین چمن های که توسط بذرکاشته می شوند عبارت اند از فتان بلند . فتان نرمه وچمن چبردرامریکا بذر تنها 5% هزینه احداث چمن رادربرمی گیرد درحالیکه درایران 20ـ 10 حتی 40 درصد هزینه احداث رادربر میگیرد. به عنوان یک توصیه کلی برای بدست اوردن یک چمن یکد ست وبارشد مناسب درموردانواعیکه دارای بذرریزهستند 20ـ 15 گرام بذردریک مترمربع وبرای انواعیکه دارای بذردرشت هستند 50ـ 30 گرم بذردریک مترمربع مصرف می شود بذرچمن نباید بصورت انبوه ومتراکم پخش کرد وگونه چمن ضعیف وپژمرده می شود علت این امر نیازبیشتر گیاهان جوان به فضای بیشتر برای گسترش ریشه وبرگ است .   باید متذکرشد انواع چمن های که مخلوط میشوند باید ازلحاظ بافت .رنگ وسرعت رشد یکسان باشند مثلا چمن چبر+فتان نرمه +چمن چچم چندساله عملی ترین راه برای چمن مناسب هرمنطقه .مقایسه چمن های منطقه بومی وازموده شده درمناطق مختلف همان ناهیه ونهایتآتبعیت ازان نمونه هااست.

زمان کاشت چمن:

       باتوجه به اینکه پس ازآعازجوانه زنی این عمل بایدبدون وقفه ومزاحمت ادامه یابد لازم است کمی جلوترازبهترین فصل کاشت توصیه شده اقدام به بذرپاشی نمودتاچمن قادربه رشد ورقابت باعلفهای هرزه باشد ازطرف دیگرگرمی پایین اول بهارواخیرپاییزمی تواند باعث کاهش قابل توجه درمیزان سرعت جوانه زنی شود لذا بادرنظرگرفتن تمام عوامل ذکرشده بهترین فصل برای کاشت چمن های سردسیری اواخیرتابستان یااوایل خزان 6 ـ 3 هفته پیش ازنخستین یخبندان توصیه میشود درنتیجه میتوان چنین بیان داشت که چمن های مناسب اب وهوای سرد درابتدای بهاروخزان دارای بهترین میزان وکیفیت رشد هستند احداث چمن دراواخرخزان نادرست می باشد زیراگیاهچه ها تازمستان نموکافی نکرده وازبین می روند این تخریب دراثرگرمای پایین وتکرارعمل ذوب یخ ویخبندان مجدد وبروز پدیده جداشدگی ریشه بوجودمی اید بهترین دوره کشت ازابتدای بهارشروع تااوایل خردادماه میباشد . درموردچمن های گرمسیرهرچند بیشتربه روشهای رویشی تولید میشوند اما بهترین زمان برای بذرپاشی انهادرصورتیکه اب کافی دردسترس باشد اواخر بهار یا اوایل تابستان است ودرغیراین صورت درابتدای بهار نیزمیتوان به کشت بذر انها اقدام نمود اصولآ درکشت بهار به محض امادگی خاک باید اقدام به کشت نمود زیرا درابتدای بهار چمن ازسرماه اولیه بهارو بارندگی بهاربهره مند می شود. اما کارشناسان معتقد اند که به علت زیادبودن گرمی وطولانی بودن این دوره گرما وهمچنین جوانه زنی شدید علفهای هرزه ورقابت انها با چمن کاشته شده امکان زیاد برای تخریب چمن وجود دارد

ابیاری وضرورت های اب :

       مهمترین نقش وضرورتهای اب رادرعوامل ذیل میباشد

(1) جوانه زدن (2)نموی سلولی (3) رشد بافت (4) فتوسنتز ومنبع هایدروجنی برای تولید هایدریت های کاربن (5) کنترول گرمی (6) حلال وناقل مواد غذایی .

اعتقادبراین است که میزان اب دراین سلولهای برگ دارای نقش مهم درتحمل وبی اثرسازی تجمع موادداشته ودرنتیجه اب زیاد برای رشد چمن لازم است معمولآ 2718 ـ 2265 گرام اب برای تولید 453 گرام ماده خشک مصرف می شود و80% بافت چمن رانیز اب تشکیل می دهد علاوه براین دردوره خشکی جذب موادغذایی کاهش یافته رشدونموی طبیعی دوچاررکو د وخلل خواهدشد.

چمن و تأثير آن بر محيط

درخت عامل پاک کنند هوا از گرد غبار وسموم است ، مانع گرم وخشک شدن محيط ميشود و عامل مهم در جهت لطافت هوا وکاهش آلودگي صوتي است. همچنين مانع برپاشدن طوفان هاي سخت و ويران گر و گرماي سوزان و خشک سال هاي شديد ميباشد وجود جنگل ها و چمن ها با عث ترميم و جلوگيري ازبين رفتن لايه اوزون و مانع از باران هاي اسيدي ميشود.جنگل ها و چمن ها يکي ازمهمترين جذابه هاي توريستي براي هر کشورميباشد واز ارکان اقتصادي به حساب ميآيد. در شهر بخي مواقع چمن هارا مبينيم که اطراف جوي ها کاشته ميشوند وبه دليل اينکه کف خيابان هارا سنگ فرش کرده اند فلزات سنگين به ريشه درختان و چمن ها تأثير ميگذارند وآنها را نابود ميکنند و يا اينکه ميبينم آب در جوي ها ميرود و فضاي سبز در پشت آنها قرار ميگيرند. در اينگونه مواقع بايد اب را به سمت چمن هدايت کنيم تا ضمن سير آب کردن آنها از به هدر رفتن آب نيز جلوگيري نمائيم . در سال هاي اخير فرهنگ کاشت چمن رواج پيدا کرده که البته هزينه نسبتاً بالاي دارد و تاُثير ان نيز بالاي محيط مانند درخت نيست و ميتوان به جرأت گفت که وجود يک متر مربع درخت صدها بار از اين مقدار چمن با ارزش تر است.زيرا در شهر هاي مثل کابل که آلوده گي در حد بالاي است، درخت و درخت کاري از طريق استفاده از گونه هاي مناسب بيشترين تأثير را در کاهش آلودگي دارد. چمن نسبتاً آب زيادي مصرف ميکند ، هزينه نگهداري بالاي دارد ودر صورت عدم رسيدگي محيط را آلوده ميکند و در زمستان و خزان نيز زرد ميشود و از نظر ظاهر نيز زيباي درخت را ندارد . سطح تعرق درخت نسبت به چمن نيز بالا بوده و شايد در حدود 1000 برابر چمن ميتواند تصفيه کنندهً هواباشد وبه هوا رطوبت دهد و در تابستان ازگرماي زيادي و درزمستان از سرماي زيادي شديد جلوگيري ميکند. چمن يکي از اجزاي اصلي و ضروري اغلب پارک ها و باغها به شمار ميرود. ودر طراحي و ايجاد فضاي سبز به عنوان زمينه طراحي کار برد دارد.

مهمترين موارد کار برد وتأثيرات چمن بالاي محيط عبارتند از:

 1. ايجاد زمين هاي ورزشي و بازي که اينها خود بالاي روح و روان بچه ها و خوانواده ها تأثير مثبت دارد و زمينه خوبي براي تفريح و سرگرمي جوانان در اوقات بيکاري شان ميشود.
 2. فضاي سبز پارک ها و مناطق مسکوني که انها معمولا هم هوارا پاک نگداشته در حدود 550 متر از سطح زمين بالا تأثير ميگذارد. گرد و خاک را جذب ميکند باعث پاکي هوا ميگردد.
 3. فضاي سبز کار خانجات مناطق تجارتي و اداري : چمن در اطراف کارخانجات که دود زياد توليد ميکند احداث آن بسيار مهم بوده و کاربن داي اکسايد که از کارخانجات توليد ميشود را کاهش داده و موجوديت اکسيجن را براي باشند گان اطراف کارخانجات آمده ميسازد.
 4. کاشت در بزرگ راه ها به منظور دفع مواد سمي حاصل از سوخت وسايل نقليه .
 5. به منظور افزايش توليد اکسيجن و تهويه هوا.
 6. جلوگيري از فرسايش خاک و تبخير شديد آب از سطح زمين.

چمن ها بطور کلي تحت دو عنوان چمن زار هاي طبيعي و خود رو ( True) و چمن هاي زينتي و کاشتني ( Lawn) دسته بندي ميشوند.

چمن هاي خودرو:

شامل چمن زار هاي طبيعي که توسط انواع گياهان پوششي خودرو از قبيل علفزار ها ، چمن ها ، گياهان کوچک يا سياير گياهان پوشيشي طبيعي پوشيده شده اند، ميباشد.

چمن هاي زينتي :

شامل چمن هاي ظريف و اصلاح شده که تحت مراقبت و نگهداري کاشته شده و داراي جنبه زينتي هستند ، ميباشد.

عوامل مؤثر در کيفيت چمن :

 1. تراکم ( Density) : عبارت است از تعداد شاخساره يا پنجه ها ( اندام هاي هواي ) درواحد سطح که متناسب به خصوصيات جنيتکي و محيط نغير ميکند مانند چمن فرز ( برمو داکوس ) که پر تراکم تر است.
 2. بافت ( Texture) : اين چمن به دودسته باريک برگ و پهن برگ تقسيم مشوند
 3. رنگ ( Color) : رنگ چمن ها به زيادي رقم آنها وابسته اند تفاوت رنگ ها در اوايل و اواخر فصل رشد مشخص ميشود اين ويژه گي همچمنان تحت تآثير کود عوامل محيطي ، بيماري و غيره ميباشد.
 4. يکنواختي(Uniformity ) : ظاهراً چمن ها در اين خصوصيت تابع عوامل چون بافت ، تراکم گونه ، قابليت پاخوري چمن است.

کاشت بذر چمن

احداث زمین چمن از طریق کاشت بذر چمن یکی از روش های متداول و بسار آسان است . برای پیاده کردن این روش شما نیاز دارید که بدانید چه فصلی برای کاشت بذر چمن شما مناسب است . بهترین زمان برای کاشت بذر چمن قبل ار فصل رشد چمن است. در نتیجه اولین سوالی که شما باید از خودتان بپرسید این است که شما در چه فصلی قرار دارد ؟ پس از آن شما باید برای زمین خود نوع چمنی را که مناسب است انتخاب کنید. در واقع شما باید بر اساس اقلیم منطقه چمن سردسری یا گرمسیری را انتخاب کنید. انتخاب صحیح شما تضمین کننده کیفیت چمن شما خواهد بود. البته برخی از گونه های چمن بین این دو نوع قرار دارند. بهتر است وقتی شما به چمن های فصل سرد فکر میکنید صنوبر آبی را تصور کنید و وقتی به چمن های فصل گرم فکر میکنید درختان نخل را تصور کنید.برای چمن هایی که بهترین رشد را در پاییز ، بهار و در برخی مناطق در زمستان دارند بهترین زمان برای کاشت بذر چمن در اواخر تابستان تا اوایل پاییز است.در واقع زمانی از سال که زمین هنوز برای جوانه زنی سریع به اندازه کافی گرم است بهترین زمان برای کاشت بذر چمن به شمار می رود. چمن جوان همه فصل سرد آینده را برای پا گرفتن فرصت دارد. اوایل بهار دومین زمان بسیار مناسب برای رویش چمن های فصل سرد است. چمن جوان زمان کمتری برای پا گرفتن قبل از آغاز هوای گرم دارد. اما اگر به اندازه کافی زود شروع کنید با نتایج رضایت بخشی رو به رو می شوید. بهترین زمان کاشت چمن فصل گرم اواخر بهار است.در آن زمان آب و هوا هنوز به اندازه کافی معتدل است و میتواند به چمن اجازه پابرجا شدن بدهد.اما در آب و هوای گرم تابستان بیشترین توان رشد فقط در اطراف گوشه ها است.

کاشت چمن :

قبل از کاشت بذر چمن نیاز است که زمین آماده شود. آماده سازی زمین به معنی اصلاح ساختار خاک ، تراز بودن و … می باشد. اگر این مراحل را طی کرده اید می توانید کاشت بذر چمن را آغاز کنید.

پراکنده کردن بذر چمن:

برای کاشت بذر چمن چندین روش وجود دارد. اولین روش به صورت دستی است که باید دانه را به صورت یکنواخت در سراسر زمین پخش کنید . اما شما علاوه بر روش دستی می توانید از ماشین های پخش بذر نیز استفاده کنید در این نوع ماشین ها شما در ابتدا باید مطمئن شوید که میزان پخش دانه برای کاشت را درست تنظیم کرده اید .

( شما میتوانید دستورالعمل کالا رابررسی کنید ، اما اطلاعات لازم روی دستگاه پخش کننده ,چند بار چاپ شده است.) نیمی از بذر چمن را در بذرپاش قرار دهید و نیمه اول دانه را با راه رفتن در یک جهت پراکنده کنید و سپس نیمه دوم بذر را به طور ضربدری مقابل جهت اول پراکنده کنید. اين الگو حتماٌ پوشش را تضمين ميکند.براي شروع، استفاده از کود هاي شيميايي که سرشار از مواد مغذي فسفر هستند را فراموش نکنيد.کود فسفر دار براي جوانه زني ضروري است.

کود دهی چمن :

پس از کاشت چمن شما باید به چمن خود کود بدهید یا به اصطلاح باید سطح رویی خاک را مالچ کشی انجام بدهید . برای اینکار نیز از دو روش دستی و ابزار می توانید استفاده کنید . اگر شما از روش دستی استفاده می کنید پس از تهیه کود دامی پوسیده و سایر مواد آلی از جمله پیت موس ، باید به صورت یکنواخت بر روی زمین پراکنده کنید . توجه داشته باشید که تنها یک لایه نازک پوششی برای چمن کافی است . اگر از ماشین کود دهی یا غلتک های کوددهی استفاده می کنید . باید ابزار خود را در بیرون از زمین از ترکیبی که تهیه کرده اید پر کنید سپس بر روی زمین پاشش کود را انجام بدهید. برای استفاده از دستگاه کوددهی باید به صورت زیر عمل کنید. دستگاه چرخان را به تندی بر روی زمین چمن به عقب و جلو برانید تا زمانی که کل زمین از کود پوشیده شود. یک لایه نازک لاشبرگ (۳ تا ۵ سانتی متر ) روی زمین بپاشید. هنگامی که با دستگاه چرخان کار می کنید حواستان به جا به جایی بذر ها باشد. اگر شما در منطقه باد خیز زندگی میکنید,جایی که پیت موس در اطراف آن دچار فرسودگی می شود,و در تلاش برای حفظ مقدار کمی از آن هستید,میتوانید به راحتی به جای استفاده ازلاشبرگ, بستر بذر را شن کش کنید. از شن کش فلزی سخت استفاده کنید و فقط به آرامی دندانه ها را به عقب و جلو بکشید و فشار دهید تا شیار های کم عمق ایجاد کند و دانه را بپوشاند. بیش از حد سخت فشار نیاورید زیرا این کار دانه را در اطراف پراکنده می کند یا باعث قرار گیری دانه در اعماق می شود.

غلتک زدن سطح

برای اطمینان از تماس خوب دانه و خاک,تمام زمین را با غلتکی که تا نیمه پر از آب کرده اید غلتک بزنید. ابتدا حاشیه را غلتک بزنید و بعد غلتک زنی را برای کل زمین انجام بدهید.

آبیاری چمن

ممکن است که این مهم ترین مرحله باشد.با اولین آبیاری,مطمئن شوید که آب به اندازه کافی برای مرطوب شدن خاک زیرین, به عمق حداقل ۱۵ تا ۱۸ سانتی متر اعمال میشود.آب را به آرامی بریزید,طوری که اطراف دانه شسته نشود یا گل درست نشود. ممکن است لازم شود چندین باردر فواصل زمانی کوتاه آبیاری کنید تا بستر کاملاٌ مرطوب شود. بعد از آن,به اندازه ای آبیاری کنید که ۳ سانتی متر بالایی مرطوب شود به یاد داشته باشید که برای جوانه زنی بذر باید بستر مرطوب باشد به یاد داشته باشید که دانه ها در یک زمان مشخصی جوانه می زنند و اگر در آن زمان زمین مرطوب نباشد ، دانه ها خشک می شوند. بستر بذر را چند بار در روز با شلنگ دستی نم نم آبپاشی کنید,مخصوصاٌ اگر هوا گرم است یا باد می وزد,جوانه زنی به طور یکنواخت به تمام پهنای زمین می رسد.با این حال شما نباید بیش از حد افراط کنید زیرا ابیاری بیش از حد باعث پوسیدگی دانه می شود. رنگ سطح خاک را ببینید. زمانی که خاک خشک است,رنگ سطح روشن تر می شود. وقتی تقریباٌ دو سوم سطح خاک روشن می شود,مطلع می شوید مربوط به زمان آبیاری است.

مراقبت از چمن جدید پس از جوانه زنی

هنگامی که چمن جدید شما پا گرفت، می توانید با توجه به وضعیت آب و هوا کمتر آبیاری کنید. اگر به آبیاری سابق خود ادامه دهید ریشه چمن ها پوسیده خواهد شد . همچنین اگر زمین بیش از حد مرطوب باشد ،ریشه به دنبال آب و مواد غذایی نمی رود و رشد نمی کند . هنگامی که زمین زیبا و هموار شما از چمن های جوان پوشیده شده است ،ابیاری را کمتر کنید و سعی کنید یک روز در میان آبیاری را انجام بدهید. چمن را با دقت نگاه کنید . اگر رنگ چمن شروع به تغییر رنگ از سبز روشن به خاکستریکرد ،نیاز به به آبیاری دارد . ممکن است مجبور شوید بخش هایی را که سریع خشک می شوند خودتان با شلنگ آبیاری کنید. اگر چمن خشک نشد ، فواصل زمانی بین آبیاری را حفظ کنید ،ممکن است برنامه آبیاری به یک یا دو بار در هفته کاهش یابد. هنگام آبیاری فراموش نکنید که آبیاری عمیق انجام دهید زیرا رطوبت زمین تا ۲۰ سانتی گرفته میشود .اگر کم آب پاشی انجام دهید در نهایت با یک چمن لکه دار رو به رو میشوید. اما برای چمن جدید چیزی بیشتر از آبیاری تنها وجود دارد . همچنین شما باید حدود ۴ تا ۶ هفته بعد از جوانه زنی کود بدهید .چمن جوان اشتهای زیادی دارد . بنابراین از این تغذیه مهم ، سرسری رد نشوید. بعد از اين که چمن شما رشد کرد،محافظت از اين چمن که دوستدار طبيعت است مي تواند به نگهداري زمين و محيط زيست سالم کمک کند.

کودهای مناسب چمن:

چه نوع کودی را برای چمن خود استفاده کنیم؟

چمن سبز و سالم تکمیل کننده ی فضای سبز و چشم انداز ما بوده و همچنین قدم گذاشتن بر روی آن بسیار لذت بخش است. بهترین کود برای چمن باعث افزایش سلامت آن و کاهش مسائل مربوط به علف هرز و آفات می شود و چمن می تواند مانند یک لایه ی ضخیم از حصیر با این مشکلات مقابله کند. شما میتوانید از انواع مختلفی از کود ها که در بازار موجود می باشند استفاده کنید و یا از روش های خانگی برای افزایش قدرت چمن بهره ببرید. انتخاب مناسب ترین مواد غذایی برای چمن با شناخت ارقام مختلف کود های مناسب آن، نوع خاک و نوع چمن آغاز می شود.

ارقام مختلف کودهای مناسب چمن

نگهداری از چمن کاری فراتر از کوتاه کردن، کاه اندود کردن و هوادهی می باشد. چمن یک تغذیه کننده ی سنگین است و نیاز به رطوبت منظم دارد تا به بهترین شکل به نظر برسد. همه گیاهان از ریز مغذی ها و درشت مغذی های پایه بهره می برند. چمن به ویژه به مواد مغذی درشتی که منشا آنها آب و هوا می باشد نیاز بیشتری دارد. این مواد غذایی درشتی که در این اندازه استفاده می شوند به عنوان مکمل های کاربردی، مفید و موثر هستند. مواد مغذی پایه عبارت اند از: نیتروژن، فسفر و پتاسیم که بر روی بسته های مواد غذایی چمن با نماد N-P-K نشان داده می شوند. آزمایش از خاک یک راه عالی برای پی بردن به این موضوع است که کدام یک از این نسبت ها در بالاترین میزان مورد نیاز است. نسبت مواد مغذی با N-P-K نشان داده می شود و نشانگر مقدار هر کدام از آن هاست. برای مثال، ۱۰-۱۰-۱۰ یک ماده ی غذایی متعادل با قسمت های مساوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم است.

   نیتروژن باعث افزایش رنگ و رشد برگ ها می شود.

   فسفر در تشویق گل و ریشه ها به رشد کردن و استقرار اولیه گیاه بسیار مفید است.

   افزایش توانایی گیاه برای جذب نیتروژن توسط پتاسیم صورت میگیرد.

استفاده از آزمایش خاک بسیار آسان بوده و اگر منطقه ای از لحاظ مواد مغذی دچار کمبود باشد در آزمایش نشان داده خواهد شد و شما متوجه می شوید که کدام نسبت از مواد غذایی باید بالاترین مقدار را داشته باشد.

دیگرعوامل مهم در انتخاب کود مناسب; فصل سرد یا گرم ارقام مختلف چمن، ph خاک، زمان تغذیه ی چمن و اینکه شما ترجیح می دهید از کدام کودها استفاده کنید کود های آلی یا مصنوعی.

توجه به نوع کود برای یافتن کودهای مناسب چمن

استفاده از کود های مناسب چمن یک راه موثر برای جلوگیری از بیماری ها و آسیب هایی است که آفات وارد می کنند و کاهش هرچه بیشتر هزینه های درمانی آنها. اما، از چه نوع کودی استفاده کنیم؟

کودهایی وجود دارند که نیاز به صرف زمان برای رهاسازی مواد مغذی دارند که در تغذیه ی چمن در طول ماه ها موثراند و نیازی به یادآوری های باغبان برای تغذیه ی چمن نیست. انتشار تدریجی همچنین اجازه می دهد که ریشه های گیاه مواد مغذی مورد نیاز خود را به صورت آهسته جذب کنند و از شسته شدن این عناصر لازم برای گیاه به درون خاک جلوگیری می شود. استفاده از این نوع مواد غذایی آسان بوده و احتمال سوختن چمن را به حداقل می رساند. کود گرانول ممکن است رهاسازی تدریجی داشته باشد و یا کند رها باشد. در هر صورت، این نوع از کود ها به دلیل سهولت در استفاده بسیار محبوب هستند. کود های مایع و یا محلول در آب که با استفاده از شلنگ منتشر می شوند، یک راه فوری و موثر در رساندن سریع مواد مغذی به ریشه های چمن به شمار می آیند. هریک از این کود ها به دو صورت آلی یا مصنوعی وجود دارند.

   فرمول های مصنوعی، شیمیایی هستند و در انتشار سریع و رنگ سبز هرچه بیشتر چمن ها مفید اند.

   فرمول های آلی، طبیعی هستند و از موجوداتی که زمانی زنده بوده اند و یا از فراورده های آنها تولید شده اند.

انتخاب با شماست که از چه نوع فرمول با چه نوع کاربردی برای چمن خود استفاده کنید.

کودهای مناسب چمن ؛ کود های بدون دردسر و ریخت و پاش

یک باغبان می تواند مواد آلی و درمان های خانگی را باهم ترکیب کند و همان نتیجه ای را بدست آورد که از محصولات خریداری شده بدست می آید. ساده ترین راه برای داشتن چمنی سالم بدون استفاده کردن از محصولات بازار، کوتاه کردن آنهاست. چمن هارا کوتاه کنید و برگ های بریده شده را باقی بگذارید. اگر شما به صورت زود به زود چمن هارا بزنید، پدیده ی کاهبرگ اتفاق نمی افتد زیرا در چمن های کوتاه کوددهی سریع تر اتفاق می افتد و شروع به اصلاح خاک و اضافه کردن مواد مغذی به آن می کند. ترکیبی از چمن های بریده شده و برگ های خشک شده فرایند کوددهی را تسریع می کند چون یکی از آن ها منبع کربن و دیگری منبع نیتروژن درجه اول است. این یک اصل اساسی در کوددهی است که باعث تجزیه ی سریع تر نیتروژن نسبت به زمانی که به تنهایی وجود دارد می شود. شما ممکن است این روش را بهترین روش کوددهی به چمن در نظر بگیرید زیرا در طول کوددهی پول کمتری می پردازید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها