مینوز لکه مارپیچی ثانوی

Stigmella malella Stainton.
(Lep., Nepticulidae)

راهنمای سموم

مشخصات
عرض حشره با بالهای باز 4 تا 5 میلیمتر، رنگ بالهای جلویی قهـوه ای تیـره کـه یک نوار روشن نازک عرضی هر بال را به دو نیمه تقسیم میکند. بالهای زیری به شکل نوار باریک و نوک تیز در آمده و دو حاشیه آن با ریشکهای بلند تزیین شده اند . تخم عدسی شکل و رنگ آن زرد کمرنگ است.لاروها زرد رنگ و طول آنها در انتهای رشـد بـه 4 میلیمتـر مـیرسـد. پیلـه هـای شفیرگی بسیارکوچک و به رنگ زرد که تا قهوه ای نیز تغییرمیکند.

مینوز لکه مارپیچی ثانوی

Stigmella malella Stainton

لارو مینوز لکه مارپیچی ثانوی

زیست شناسی

بر اساس مطالعات انجام شده در نقاط بـسیار مرتفـع (2200متـر) دو نسل و در مناطق با ارتفـاع کمتـر از 1950 متـر سـه نـسل در سـال دارد. در ارتفاعـات پایینتر احتمال 4 نسل در سال نیز وجود دارد. زمستان گذرانی به صورت شـفیره داخـل پیله در خارج از دالانهای لاروی و داخل پناهگاههای مختلف در پای درختـان میزبـان انجام میگیرد. شروع پرواز پروانه هـا هـمزمـان بـا مرحلـه E2 رویـشی بـر اسـاس طبقـه بنـدی  Fleckinger میباشد.  پروانه های ماده تخم هـای خـود را در سـطح زیـرین بـرگ هـا و به صورت انفرادی میگذارند. لاروهای سن یک از محل تمـاس تخـم بـا اپیـدرم بـرگ به داخل آن نفوذ کرده و در پارانشیم به ایجـاد دالان مـیپـردازد. دالانهـای لاروی ایـن حشره طویل و باریک است ولی در مقایسه با دالانهای لاروی L.clerkella کوتاهتر و پهنتر میباشند .

خسارت مینوز لکه مارپیچی ثانوی

خسارت مینوز لکه مارپیچی ثانوی

 کنترل
این آفت به ندرت اهمیت اقتصادی پیدا میکند. در چنـین صـورتی بایـد در قالـب مدیریت تلفیقی همراه سایر مینوزها کنترل انجام شود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها