مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت اول )

کرم سیب www.sarafraz-hezarmasjed.ir

ﻣﻨﻈﻮر از درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴـﺮﺧﯿﺎن ‪ ( (Rosaceae‬اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ، ﮔـﺮدو و‬ﻓﻨﺪق، از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ‪ Juglandaceae‬و ‪ Betulaceae‬ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴـﺮﺧﯿﺎن درﺧﺘـﺎن‬ ﻣﯿﻮه ای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی از اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در دو ﮔﺮوه داﻧﻪدارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺐ و ﮔﻼﺑﯽ و ﺑﻪ و ﻫﺴـﺘﻪدارﻫـﺎ‬ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﻼس و زردآﻟﻮ و ﻫﻠﻮ و ﺑﺎدام و آﻟﻮ و ﮔﻮﺟﻪ و آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺟﺎی دارﻧﺪ.بیشترین ومهمترین آفات درختان میوه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان را ﮔﺮوه ﺣﺸﺮات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﮐﻨﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ،‬‫از آﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در درﺟﻪ دوم و ﺳﻮم اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

حشرات
‫اﻟﻒ – ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ‪(Lepidoptera‬‬ )

‫ﮐﺮم ﺧﺮاّط و ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮی .‪Zeuzera pyrina‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: (‪Cossidae (=Zeuzeridae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ دارای ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻟﻬﺎی روﺋﯽ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﻓﻮﻻدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد . اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻟﻬـﺎی‬ زﯾﺮی ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﮏ در ﻧﺮﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﭘﺮوش و در ﻧﯿﻤـﻪ دوم ﻧﺨـﯽ اﺳـﺖ . در ﻣـﺎدهﻫـﺎ‬ ﺷﺎﺧﮏ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻢ ﺗﺎزه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ارﻏﻮاﻧﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ زﻣﯿﻨـﻪ‬ای ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻻرو در ﭘﺎﯾﺎن رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ رﻧﮓ زرد روﺷﻦ و ﺑﺪن آن ﭘﻮﺷـﯿﺪه از ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی ﻧﻘﻄـﻪﻫـﺎی ﺗﯿـﺮه‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻻرو ﺳﻦ اول رﻧﮕﯽ روﺷﻦ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ارﻏﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه اﺳﺖ.‬

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ‬ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﺳﯿﺐ، ﮔﻼﺑﯽ، ﺑﻪ، ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮔﯿﻼس، ﮔﺮدو، ﻓﻨﺪق، اﻓﺮا، ﺑﯿﺪ ﻣﺸﮏ، ﻧﺎرون و زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸـﮏ و‬ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻروﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﭼﻮﺑﺨﻮار ﺑﻮده و در ﺗﻨـﻪ و ﺷـﺎﺧﻪ‬ درﺧﺖ اﯾﺠﺎد داﻻﻧﻬﺎی ﻃﻮﻟﯽ در ﻋﻤﻖ ﭼﻮب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺸﻮد ودر ﺻﻮرت ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﯽ،‬ ‫درﺧﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺧﺸﮑﺎﻧﺪ. ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﯿﺐﮐﺎرﯾﻬﺎ و ﮔﺮدوﮐﺎرﯾﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.‬ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺸﺮه آﻓﺖ درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑـﻪوﯾـﮋه در ﺑـﺎغﻫـﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻻزم در آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
اﯾﻦ آﻓﺖ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻼت اﯾﺮان ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در 1-2 ﺳﺎل دارد. ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﯾﮏ ﺳـﺎل دارﻧـﺪ در‬دوره ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ را در دو ﺳﺎل ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در دو ﺳﺎل دارﻧﺪ در دوره ﺑﻌﺪ ﯾـﮏ ﻧﺴـﻞ را در ﯾـﮏ‬ ﺳﺎل ﻃﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻻروﻫـﺎی ﺳـﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در داﺧـﻞ داﻻﻧﻬـﺎی ﻻروی اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﺗﻨـﻪ و‬ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ. ﺷﻔﯿﺮه ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮده و ﻗﺒﻞ از ﺧـﺎرج ﺷـﺪن ﭘﺮواﻧـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ‬ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ داﻻن ﻻروی رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن از ﺳﻮراخ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﺧـﺮوج ﭘﺮواﻧـﻪ‬ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ در دﻫﻨﻪ داﻻن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. ﺷﮑﻢ ﻣﺎده از ﻫﻤـﺎن ﻟﺤﻈـﻪ ﺧـﺮوج از ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺷـﻔﯿﺮﮔﯽ ﻣﻤﻠـﻮ از ﺗﺨـﻢ اﺳـﺖ.‬ ‫ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﺎدهﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.‬ﻣﺎدهﻫﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪای و اﮐﺜﺮاً در دﻫﺎﻧﻪ داﻻﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول ﭘﺲ از ﺧﺮوج‬ از ﺗﺨﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزﮐﯽ ازﺗﺎر دور ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از دو روز ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد درون آن ﻣـﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ و‬‫ﭘﺲ از آن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ آﻣﺪه و روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺑﺮگﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬ ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﻮراخ ورودی ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ و ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎی ﻗﻄـﻮرﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘـﻞ‬ می ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻروی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎیﺑﺴﯿﺎر ﻗﻄﻮر و ﺗﻨﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐـﻪ‬ ‫در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻔﯿﺮه ﺷﺪه وازﻫﻤﺎن ﺳﻮراخ ورودی ﻻرو ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫اﻟﻒ : ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی زراﻋﯽ‬
‫در داﺷﺖ درﺧﺘﺎن، آﺑﯿﺎری ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﺎﻓﯽ، ﮐﻮد ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ، ﺷﺨﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎی درﺧﺘـﺎن، ﻫـﺮس ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ‬ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﻪﻫﺎ، ﺷﭙﺸﮏﻫﺎ، ﺳﻨﮏ، ﮐﻨﻪﻫﺎ و ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧـﻼل در ﺳـﺎﺧﺖ و ﺟﺮﯾـﺎن‬ ﺷﯿﺮه ﭘﺮورده ﮔﺮدد ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ . ﺑﺎﻏﻬﺎی رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﯾـﻦ آﻓـﺖ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و اﮔـﺮ ﮐﻤـﯽ‬ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﻮد ﻣﺮگ درﺧﺘﺎن را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.‬
‫ب : دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ ﮐﻪ از ﺗﺨﻢ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻻروﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را درزﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣـﻮرد ﺣﻤﻠـﻪ ﻗـﺮار‬ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ آﻓﺖ دارﻧﺪ ﻟﺬا در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﯾﻦ آﻓـﺖ، ﺑﺎﯾـﺪ دﺷـﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ‬‫آﺳﯿﺐ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.‬
‫ج : ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ‬
‫ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿـﻪ ﻧﻔـﻮذ داﺧـﻞ‬ اﻋﻀﺎی ﺟﻮان و ﭼﻮﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻤﻮم ﻧﻔﻮذی ﻗﻮی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐـﺮد از‬ﺳﻤﭙﺎﺷﯿﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﻓﺎت ﮐﻠﯿـﺪی از‬ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﺗﻮأم ﺳﺎﺧﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺘﻮل ﺳﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺎزک در ﮐﺸﺘﻦ ﻻروﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن‬ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎغ ﻣﻘﺪاری ﭘﻨﺒﻪ را آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ درون ﺳﻮراخ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ دﻫﻨـﻪ ﺳـﻮراخ را‬ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﮔﻞ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮد. داﻻﻧﻬﺎی ﻓﻌﺎل را از روی ﻓﻀﻮﻻت و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮕﯽ ﮐـﻪ ‫از ﺳﻮراخ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﻫﻨﺪ.‬

ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ .‪Hyponomeuta malinellus‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده : ‪Hyponomeutidae ‬

ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺎی روﺋﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺳﻔﯿﺪ و دارای ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺎل ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ‬ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﻟﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻻرو اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی روﺷﻦ ﯾﺎ ﺳـﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ زرد ﮐﻤﺮﻧـﮓ و‬‫ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺧﺎلﻫﺎی ﺗﯿﺮه اﺳﺖ . ﺷﻔﯿﺮه، ﻗﻬﻮهای ﺑﻮده و در اﻧﺘﻬﺎ ی ﺑﺪن ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﺧﺎر ﻇﺮﯾﻒ دارد.‬‫
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
اﯾﻦ آﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺸﺮه های ﻣﺨﺼﻮص ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.‬ﻻروﻫﺎی اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﯿﺪن ﺗﺎر ﺑﻪ دور ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ‬ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از دور ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺘﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺧﻮرده ﺷﺪه و ﻗﻬـﻮهای ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻣﯿـﻮهﻫـﺎی اﯾـﻦ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺘﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ روی درﺧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد . ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﺎل از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ ﯾﮏ زﯾﺮ ﭘﻮﻟﮏ ﺗﺨـﻢ‬ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ . ﺗﺨﻢﻫﺎ روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺳـﺎل و دو ﺳـﺎﻟﻪ ﻫـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ.‬ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از زﯾﺮ ﭘﻮﻟﮏ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه، ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪه وﻟﯽ ﮔﻞﻫﺎ ﻫﻨـﻮز ﮐـﺎﻣﻼً ﺑﺴـﺘﻪ‬ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺮگ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﻨـﻮز ﻓﻌـﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ ﻃـﻮر‬ﮔﺮوﻫﯽ داﻻنﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و در ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻻﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻻﻧﻪﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺑﺮﮔﻬﺎ‬ ﺑﺎ ﺷﺪت اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ و اﭘﯿﺪرم ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮگ ﺧﻮرده ﺷﺪه و اﭘﯿﺪرم ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽﻣﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ‬ رﻧﮕﯽ ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ دارد. ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ ازدﻫﻪ ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ دﻫﻪ دوم ﺧﺮداد ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﻠـﻪ آﻏـﺎز ﻣـﯽﮔـﺮدد. ﭘـﺲ از آن‬ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺮواز و ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﺨﻢرﯾﺰی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. از ﺗﺨﻤﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ زﯾـﺮ ﭘﻮﻟـﮏ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ‬ ‫ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول ﺧﺎرج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ، در زﯾﺮ ﭘﻮﻟﮏ ﺗﺨﻢ، از اواﺋﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﯿﺴـﻪ ﺳـﯿﺐ در‬ﺑﺎﻏﺎﺗﯽ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﮐﺮم ﺳﯿﺐ در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺗـﺎزه ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺑـﺎز ﺷـﺪن‬ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اوﻻً ﻋﻠﯿﻪ ﻻرو ﺳﻦ اول ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﻢ ﺣﺴﺎس اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﺷـﻮد‬ ودوﻣﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻻروﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻻﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮری را ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﯿﺰده ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺒﻮر و دو ﮔﻮﻧﻪ‬ ﻣﮕﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرازﯾﺘﻮﺋﯿﺪ ﻻرو و ﺷﻔﯿﺮه ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ‬‫ﺑﯿﻔﺘﺪ، اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.‬

ﻟﯿﺴﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻫﺴﺘﻪدار ‪Hyponomeuta padellus‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده : ‪Hyponomeutidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ‪ Hyponomeuta malinellus‬ ﯾﺎ ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ دارد و ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨـﺪه‬ ‫اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.‬‫
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺳﺮد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ‬ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن روی آﻟﻮ، ﮔﻮﺟﻪ، ﺑﺎدام، ﮔﯿﻼس و زردآﻟﻮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻬﮕﺎه روی آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ. ﻻرو‬اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﺮﮔﺨﻮاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت آن ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺳﺮاﺳﺮ درﺧﺖ‬ ‫از ﺗﻮر ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻرو ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول زﯾﺮ ﭘﻮﻟﮏﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺳﺎزد. ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎی‬ ﺳﻦ اول از زﯾﺮ ﭘﻮﻟﮏ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻗﺪری زودﺗﺮ از ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ‬ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی درﺧﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﺷﺮف ﺑﺎز ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ داﺧﻞ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﻧﻔﻮذ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.‬اﯾﻦ ﻻروﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ در ﺑﺮﮔﻬﺎی داﺧﻞ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد داﻻن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم آن را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨـﺪ.‬اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ را اﮔﺮ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮر ﻧﺎزﮐﯽ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻻروﻫﺎ داﺧﻞ آن ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ .‬ﭘﺲ از آن ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎ روی آورده و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻮر روی ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ دوم ﮐﻪ‬ در ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ از ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ و اﭘﯿﺪرم ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از اﯾﻦ ﺳـﻦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻻروﻫـﺎ ﺗﻤـﺎم‬ ‫ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﻬﺎ را ﺧﻮرده و ﺗﻨﻬﺎ رﮔﺒﺮﮔﻬﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.‬از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﺮای ﺷﻔﯿﺮه ﺷﺪن ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ روی ﺷﺎخ و ﺑﺮگ از ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺗﻨـﻪ درﺧﺘـﺎن ﻣﯿﺰﺑـﺎن‬ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ، ﺗﻤﺎم ﺗﻨﮥ درﺧﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ در زﻣﺎن ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ‬ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﺮاﺳﺮی از ﺗﺎرﻫﺎی ﻧﺎزک آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. زﻣﺎن ﺧﺮوج ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺋﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده و‬ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ. از اﯾـﻦ ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ‬ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول ﺧﺎرج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘـﺎﺋﯿﺰ و‬‫زﻣﺴﺘﺎن را زﯾﺮ ﭘﻮﻟﮏ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺎﭘﻮز بسر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ دارد.‬

‫ﻣﯿﻨﻮز ﻟﮑﻪ ﮔﺮد‬ L.malifoliella ) Leucoptera scitella‬‬ )
‫ﺧﺎﻧﻮاده : ‪Lyonetiidae‬‬
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎلﻫﺎی روﺋﯽ اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺮﺑﯽ ﺑﻮده و در ﻧﯿﻤﻪ اﻧﺘﻬﺎﺋﯽ آن ﻧﻘﻮﺷﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﺳﯿﺎه دﯾﺪه ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ. روی‬ ﺳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻨﻮز دﺳﺘﻪ ﻣﻮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﻟﮏ ﺿﺨﯿﻢ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺑﺮآﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در‬وﺳﻂ آن ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻔﯿﻔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻻرو در اﺑﺘﺪا زرد روﺷﻦ ﺑﻮده و ﻗﺒﻞ از ﺷﻔﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻬـﻮهای ﻣـﯽﮔﺮاﯾـﺪ.‬‫رﻧﮓ ﺷﻔﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ اﺳﺖ و داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.‬‫
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت
‬ ﻣﯿﻨﻮز ﻟﮑﻪ ﮔﺮد در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی در آﻧﻬﺎ در وﺳﻌﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد‬ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ آﻓﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﯿﺐ، ﮔﻼﺑﯽ، ﺑﻪ، ﮔﯿﻼس، آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﮔﻮﺟﻪ، آﻟﻮ، ازﮔﯿـﻞ و ﺗﻤﺸـﮏ‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺧﺴﺎرت آن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﺳـﺎﻟﻤﯽ روی ﻫـﯿﭻ ﺑﺮﮔـﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﻤـﯽﻣﺎﻧـﺪ و‬درﺧﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧزان ﭘﯿﺶرس ﻣﯽدﻫﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از درﺧﺘﺎن ﻣﺠﺪدا ﺷﮑﻮﻓﻪ و ﺑﺮگ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺐﻫـﺎی‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻞ دوم ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺮش ﻣﺰه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر 2 – 5 ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﺮه داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪ زﯾـﺮ ﭘﻮﺳـﺘﮏﻫـﺎی‬ ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻗﻄﻮر درﺧﺘﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی روی ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪ، در ﻣﺤﻞ اﻧﺸـﻌﺎب ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎ، داﺧـﻞ ﻋﻠﻔﻬـﺎ،‬ روی ﺑﺮگﻫﺎی ﺧﺸﮏ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه درﺧﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن و داﺧﻞ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک ﭘﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣـﯽﺑـﺮد. در ﺑﻬـﺎر‬ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از ﭘﯿﻠﻪﻫﺎی ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ آﻏﺎز و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﺻـﻮرت‬ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺗﺨﻤﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭘﺎﺟﻮشﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓـﺖ در اول ﻓﺼـﻞ روی‬ ﭘﺎﺟﻮﺷﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺎخ و ﺑﺮگ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ. ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮگﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻻروﻫـﺎ‬ از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺑﺮگ، اﭘﯿﺪرم ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮگ را ﺳﻮراخ ﮐﺮده و داﺧﻞ ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑـﻪ زﯾـﺮ اﭘﯿـﺪرم ﻓﻮﻗـﺎﻧﯽ‬ ﺑﺮگ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ. داﻻﻧﻬﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ و ﺗﯿﺮه ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﯽﺧﻮرﻧـﺪ. ﻻروﻫـﺎ ﭘـﺲ از‬ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺷﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ داﻻن ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ روﺋﯽ ﺑﺮگ ﭘﺎره ﮐﺮده و در ﺧﺎرج از آن در ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ‬ ﺑﺮای ﺷﻔﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی از آﻧﻬـﺎرا در ﺣـﺎﻟﺘﯽ آوﯾـﺰان از ﺷـﺎخ و ﺑـﺮگ‬ درﺧﺘﺎن دﯾﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ‪(IPM‬‬ )
اﮔﺮ ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ ﻣﯿﻨﻮز از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه را روی ﻧﺴﻞ دوم ﭘﯿـﺎده‬ ﮐﺮده و در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﻧﺴـﻞ اول ﮐـﺮم ﺳـﯿﺐ ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻧﻤـﻮد و در ﻫﻤـﯿﻦ راﺑﻄـﻪ‬ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺴﻞ دوم ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. وﻟﯽ اگردر ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ ﻣﯿﻨﻮز اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗـﻮان ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ آن را ﺑـﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﻟﯿﺴﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻧﻤـﻮد. از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ آﺳـﺘﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی‬ ﺧﺴﺎرت 200 داﻻن در ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺮگ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ داد.‬

ﭘﺮواﻧﻪ زﻧﺒﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪Synanthedon myopaeformis‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده : ( ‪Aegeriidae ( Sesiidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ درﮐﻞ ﺑﯿﺮﻧﮓ و ﭘﺸﺖﻧﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺪن ﻫـﻢ آﺑـﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﯿﺎه، ﺑـﺎ ﺟـﻼی ﻓﻠـﺰی اﺳـﺖ.‬ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺎرز ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮑﯽ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﻮدن ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم ﺷﮑﻢ و دﯾﮕـﺮی وﺟـﻮد دو ﻟﮑـﻪ ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﻧـﺎرﻧﺠﯽ رﻧـﮓ در‬ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮی ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﺪن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ دﺳـﺘﻪ ﻣـﻮﯾﯽ ﻃﻮﯾـﻞ و ﻣﺸـﺨﺺ در آﻣـﺪه‬اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﻬﺎ، رﻧﮕﯽ روﺷﻦ دارﻧﺪ. ﻻروﻫﺎ زرد ﺑﻮده و ﺷﻔﯿﺮه ﻫﺎ ﻗﻬﻮهایرﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞاز ﺧﺮدهﻫﺎی ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺗﻐﺬﯾﻪﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﻻرو ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬‫
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد وﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻤﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ اﺳـﺖ. از ﻧﻘﻄـﻪ‬ ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﮔﯿﻼس، آﻟﻮ و زردآﻟﻮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺐ، ﺑﻪ، دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻروﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺸـﺮه دارای‬ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻣﺨﻔﯽ در ﻋﻤﻖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎﻣﺒﯿﻮم ﺗﻨﻪ و ﮔﻬﮕﺎه ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻗﻄﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﺷـﺪﯾﺪ درﺧـﺖ‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ آﻓﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در 1-2 ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻻروﻫـﺎی ﺳـﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در‬ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ داﻻﻧﻬﺎی ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ دار ﻻروی در زﯾﺮ وﻋﻤﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻮب آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳـﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑـﻪ‬ ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ از ﭘﻮﺳﺖ و ﮐﺎﻣﺒﯿﻮم اﺳﺖ. ﭘﺮواز ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺨﻤﺮﯾـﺰی در روز اﻧﺠـﺎم‬ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ و زﺧﻢﻫﺎی روی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻗﻄﻮر ﻣﯽﮔﺬارد. ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧـﺮوج‬ از ﺗﺨﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و از راه ﺷﮑﺎف و ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ در آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺗﻐﺬﯾﻪ را آﻏـﺎز‬ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻢ از ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی در ﺣﺎل ﻓﺴﺎد و ﻫﻢ از ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﺎزه دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروی ﻗﺎرﭼﻬﺎ رﺷـﺪ‬ﻧﻤﻮده و در ﻓﺴﺎد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه ﺗﺎ ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺜـﺮاً ﺑـﺎ ﻓﻀـﻮﻻت‬ ‫ﺣﺸﺮه در ﻣﯽآﻣﯿﺰد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ‪(IPM‬‬ )
‫درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﺮ ﻧـﻮع ﺷـﮑﺎف، ﺗـﺮک و زﺧـﻢ‬ روی ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺮ ای ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی اﯾﻦ آﻓـﺖ روی ﭘﻮﺳـﺖ‬ ‫ﺻﺎف و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﭼﺎرﭼﻮب ( (IPM‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.‬

‬‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺧﻮار ﻫﻠﻮ ، آﻧﺎرﺳﯿﺎ‬ lineatella ‫‪Anarsia
‫ﺧﺎﻧﻮاده : ‪Gelechiidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺎی روﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ دارﻧﺪ دارای زﻣﯿﻨﻪای ﺗﯿﺮه ﺑﻮده و ﻟﮑـﻪﻫـﺎی ﺳـﯿﺎه و ﺑﻌﻀـﺎً ﺷـﺒﯿﻪ ﻟـﻮزی آﻧﻬـﺎ را‬ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎﻟﻬﺎی زﯾﺮی روﺷﻦﺗﺮ اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﭘﺎﻟﭗﻫﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ ﺳﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸﺨﺼـﯽ‬ ﺿﺨﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ اﻣﺘﺪاد دارد. ﺗﺨﻢ اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ در اواﺋﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده وﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧـﺎرﻧﺠﯽ در ﻣـﯽآﯾـﺪ.‬ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﻮارﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ روﺷﻦ، ﺟﻠﻮهای ﺧﺎص ﺑﻪ ﻻرو اﯾﻦ آﻓﺖ داده وﺗﺸﺨﯿﺺ آن را در ﺑﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ آﻓـﺎت درﺧﺘـﺎن‬ ‫ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی آﺳﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺷﻔﯿﺮه اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ اﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
اﯾﻦ آﻓﺖ در ﮐﻞ، ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﭘﺴﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ. وﻟﯽ درﻫﺮ ﺻﻮرت در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﮐـﻪ‬ در آﻧﻬﺎ زردآﻟﻮ و ﻫﻠﻮ و ﺑﺎدام ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ آﻓـﺖ ﺗـﺎﮐﻨﻮن زردآﻟـﻮ، ﺑـﺎدام، ﻫﻠـﻮ، آﻟـﻮ و‬ﮔﻮﺟﻪ، زاﻟﺰاﻟﮏ، ازﮔﯿﻞ و ﺧﺮﻣﻨﺪی ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ آﻓﺖ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﺬﯾـﻪای دارد. ﯾـﮏ ﺷـﯿﻮه ﺧﺴـﺎرت آن،‬ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ و ﻏﻨﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎﺳﺖ و ﺷﯿﻮه ﺳـﻮم ﺧﺴـﺎرت آن ﺗﻐﺬﯾـﻪ از‬ﻣﯿﻮه اﺳﺖ. ﺧﺴﺎرت آﻓﺖ در زﻣﺎن ﻣﯿﻮهﺧﻮاری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ. ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﺑﺎدامﮐﺎرﯾﻬﺎی آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن و‬ ‫ﻗﯿﺴﯽ ﮐﺎرﯾﻬﺎی دﻣﺎوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ آﻓﺖ در ﻧﻘﺎط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎوﻧﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺎﺑﻪ دارای دو ﻧﺴﻞ اﺳﺖ. اﯾﻦ‬ ﺣﺸﺮه زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻرو ﺳﻦ دو در داﺧﻞ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد. اﯾﻦ ﻻروﻫﺎ در اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن و ﯾـﺎ اواﺋـﻞ ﺑﻬـﺎر‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪ از ﻣﺤﻞ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷـﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧـﻮد را آﻏـﺎز ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. در اﯾـﻦ زﻣـﺎن‬ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻮرم ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻻروﻫﺎ وارد ﻏﻨﭽﻪﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. ﻻروﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اواﺋﻞ ورود ﺑﻪ ﻏﻨﭽﻪﻫﺎ‬ ﻓﻀﻮﻻت ﺧﻮد را در دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮراخ ورودی دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﺸـﺨﯿﺺ آﻧﻬـﺎ آﺳـﺎن ﻣـﯽﺷـﻮد. در ﭘﺎﯾـﺎن رﯾـﺰش‬ ﮔﻠﺒﺮگﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻮان ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد. ﻻروﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﮐـﻪ ﻧـﺮم و ﻟﻄﯿـﻒ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً از‬ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آﺧﺮﯾﻦ دﻣﺒﺮگ ﺳﻮراخ ﮐﺮده و ﺑﺪرون آن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻻرو در داﺧـﻞ ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ‬ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﻻرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻮان را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺧﺴﺎرت آﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺗﺎ‬ اواﺋﻞ ﺧﺮداد اداﻣﻪ دارد. ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎرس را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ. ﻣﯿـﻮهﻫـﺎی آﻟـﻮده‬ رﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ در داﺧﻞ ﻣﯿﻮه از آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺷﮑﺎف ﮐﻠﻮﺧﻪﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺧﺎک،‬‫ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻻﺑﻼی ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز زﯾﺮ درﺧﺘﺎن داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻔﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬در ﺷﺮاﺋﻂ آب و ﻫﻮاﺋﯽ دﻣﺎوﻧﺪ، ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ از اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و روی ﻣﯿـﻮه و ﯾـﺎ ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎی در ﺣـﺎل‬ رﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺧﺴﺎرت ﻻروﻫﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ در اﺻﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎﺳﺖ. ﻣﯿﻮهﻫﺎی آﻟﻮده ﻣﻌﻤـﻮﻻً زودﺗـﺮ از‬ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ رﺳﯿﺪه و ﮐﻢ وﺑﯿﺶ رﯾﺰش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﻞ دوم از اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ‬
‫ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺧﻮد را روی ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺑﻪﻧﺪرت روی ﺑﺮگ و دﻣﺒﺮگ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﻻروﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻرو ﺳﻦ دو ﺑﻪ درون ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﻧﻔـﻮذ ﮐـﺮده و ﭘـﺲ از‬ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﯿﺪن ﺗﺎرﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ در داﺧﻞ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ زﻣﺴـﺘﺎنﮔـﺬراﻧﯽ‬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ‪(IPM‬‬ )
‫ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﻮهﻫﺎی آﻟﻮده رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﭼﻪ در ﻧﺴﻞ زﻣﺴـﺘﺎﻧﯽ و ﭼـﻪ در ﻧﺴـﻞ اول ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ در ﭘـﺎﺋﯿﻦ‬ آوردن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ دارد. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان اواﺳﻂ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻗﯿﺴـﯽ‬ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻧﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﮐﺮد. اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻇﻬﻮر ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول در ﻧﺴﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و‬‫ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬

رﮐﻮروارﯾﺎ ‫‪Recurvaria nanella ‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده : ‪Gelechiidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎلﻫﺎی روﺋﯽ در رﮐﻮروارﯾﺎ در ﮐﻞ دارای ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺧﻂ روﺷﻦ ﻣﻮرب در ﭘﺎﯾﺎن ﯾـﮏ ﺳـﻮم اول آﻧﻬـﺎ‬ وﺟﻮد دارد. ﺗﺨﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و ﺳﻄﺢ آن ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﻮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول ﺑﻪ رﻧـﮓ زرد ﺑـﻮده ﮐـﻪ‬ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داده و ﻗﺮﻣﺰ ﺟﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد. ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺷـﻔﯿﺮﮔﯽ رﻧـﮓ ﺳـﺒﺰ ﻓﯿـﺮوزهای ﮐﺜﯿـﻒ ﺑـﻪ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. رﻧﮓ ﺷﻔﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﺗﺎ ﻗﻬﻮهای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﭘﺴﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﺳﯿﺐ، ﮔﻼﺑﯽ، ﺑﻪ، زردآﻟﻮ، ﮔﯿﻼس، آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﻫﻠﻮ، ﮔﻮﺟـﻪ،‬ﺑﺎدام، ازﮔﯿﻞ و زاﻟﺰاﻟﮏ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺰﺑﺎن درﺟﻪ اول آن از ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ ﮔﺴـﺘﺮش و‬ﻗﺪﻣﺖ ﯾﮏ درﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن درﺟﻪ اول ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺣﺸﺮه دو ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑـﺎر ﻣـﯽآورد ﺧﺴـﺎرت‬ ﻧﻮع اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻻروﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ، ﻏﻨﭽﻪﻫﺎ و ﺑﺮﮔﻬـﺎی ﺟـﻮان اﻧﺘﻬـﺎﺋﯽ اﺳـﺖ و ﺧﺴـﺎرت ﻧـﻮع دوم ﺣﺎﻟـﺖ‬ ﻣﯿﻨﻮزی آﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدی آﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع اول آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘـﺎط ﺑـﻪ ‬‫% روی ﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ دو داﺧﻞ ﭘﯿﻠـﻪﻫـﺎی ﻧـﺎزک و ﺳـﻔﯿﺪ ﺳـﭙﺮی‬ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺤﻞ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﮏ ﻫﺎ و داﺧﻞ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳـﺖ. زﻣـﺎن‬ ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬران ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اواﺋﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ و ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺷـﮑﻔﺘﻪ ﺷـﺪن ﻧـﻮک ﺟﻮاﻧـﻪﻫـﺎ اﺳـﺖ.‬ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰی داﺧﻞ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ از اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﯾﻌﻨـﯽ ﮔـﻞ و ﺑـﺮگ ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ.‬ ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺧﺴﺎرت ﻧﻮع دوم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﻬﺎ اﯾﺠﺎد داﻻن ﻣﯽﮐﻨـﺪ. ﭘـﺲ از ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﮔـﻞ‬ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮگﻫﺎی ﺟﻮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎرﻫﺎی ﻧﺎزک ﺑﻬﻢ ﻣﯽدوزﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﭘﯿﺶ ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ و ﺷـﻔﯿﺮﮔﯽ ‫را در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺗﻨﻪ و ﺣﺘﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی در ﺳﻄﺢ ﺧـﺎک ﭘـﺎی درﺧﺘـﺎن ﻃـﯽ‬ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ اواﺋﻞ ﺗﯿﺮﻣﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎده در ﺑﺮگ ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و اوﻟـﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾـﻪ‬ ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ در دﻫﻪ اول ﻣﺮداد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد. داﻻﻧﻬﺎی ﻻروی روی ﺑﺮگ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮده و‬از داﻻﻧﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻨﻮزﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻣﺴـﯿﺮ داﻻنﻫـﺎ دارد. ﭘـﺲ از ﯾـﮏ دوره‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻻرو ﺳﻦ دو ﺷﺪه و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﻨﻮز ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ را اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻤﭙﺎش را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﯾﺪ‬ در ﻣﻮرد ﻻروﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬران ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد. ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻋﻠﯿـﻪ اﯾـﻦ‬ آﻓﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻓﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺷﯿﭙﺲ، ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ و ﯾﺎ ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﯽ ﮔﯿﻼس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻧﻤﻮد.‬

آرﺷﯿﭙﺲ ‫‪Archips rosanus ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده : ‪Tortricidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮ در ﮐﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﺎدهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻟﻬﺎی روﺋﯽ ﻗﻬﻮهای ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد روﺷﻦ ﺑﻮده و دارای ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎری‬ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎ در ﻧﺮﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﺎدهﻫﺎ ﻗﺪری ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﻧـﺪ.‬ﺗﺨﻤﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﭘﻮﻟﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﭼﯿـﺪه ﺷـﺪه و روی آن‬ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺸﺮه ﻣﺎده ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. رﻧﮓ ﻻرو در ﺳﻨﯿﻦ ﺑـﺎﻻ ﺳـﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾـﻞ‬ ﺑﻪ آﺑﯽ ﮐﺪر اﺳﺖ. رﻧﮓ ﺷﻔﯿﺮه ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ ﺗﺎ ﺗﯿﺮه ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺋﯽ از آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ‬‫دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
‬‫ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت
‬ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻧﻘﺎط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﭘﺴﺖ و ﮔﺮم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺗﻤـﺎم ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﯿـﻮهﺧﯿـﺰ‬ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﺧﺴﺎرت آن ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﺳﯿﺐ، ﺑﻪ، ﮔﻼﺑﯽ، ﮔﯿﻼس، آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﮔﻮﺟﻪ، آﻟﻮ، زردآﻟـﻮ، ﮔـﺮدو و ﻓﻨـﺪق ﻣﺸـﺎﻫﺪه‬ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﺷﻮد. ﻻرو ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺮگ و ﻣﯿﻮه ﺧﺴـﺎرت‬ ﻣﯽزﻧﺪ. ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻣﯿﻮه ﺳﯿﺐ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪای ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻐﺬﯾﻪ روی ﻣﯿـﻮه زردآﻟـﻮ ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺳﻮراخ درﺷﺘﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ، زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﻟﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮی ﻣـﯽﮔـﺮدد. ﭘـﺲ از زﻣﺴـﺘﺎن،‬ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و روی ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ روی ﮔﻠﻬﺎ و ﺑﺮﮔﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ.‬ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻋﻀﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮔﻠﻬﺎ ﺧﻮرده ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﻬﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ﺟﻮاﻧـﻪﻫـﺎ‬ ‫ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎرﻫﺎی ﻧﺎزک اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻻرو داﺧﻞ آن ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ از‬ﺑﺮگ ﻣﯽﭘﺮدازد. ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ آن ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺳـﯿﮕﺎر اﺳـﺖ. اﻣـﺎ در‬ﮔﯿﻼس ﻻروﻫﺎ، اﻏﻠﺐ دو ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺮگ را ﺑﻬﻢ ﻣﯽدوزﻧﺪ. ﺷﻔﯿﺮهﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎج درﺧﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و داﺧﻞ ﯾـﮏ ﺗـﺎر‬ﻧﺎزک ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ در ﻏـﺮوب آﻓﺘـﺎب و ﺷـﺐ ﻓﻌﺎﻟﻨـﺪ و در ﻃـﻮل روز ﺑـﺪون ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ.‬ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺗﻔﺮﯾﺒﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ آﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨـﻢ‬ ‫ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
ﺧﺴﺎرت ﻻروﻫﺎی اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑـﺎ ﺣﻤﻠـﻪ ﻻروﻫـﺎی ‪ Recurvaria nanella‬ﺗـﻮأم اﺳـﺖ و در‬ﺻﻮرت ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ ﺣﺘـﯽ‬ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺴﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗـﻮان در آن‬ ﺻـﻮرت ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ دﯾﺮوﻗـﺖ آن را ﺑـﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ زود وﻗـﺖ ﻋﻠﯿـﻪ ﭘـﻮرهﻫـﺎی ﺳـﻦ اول ﺷﭙﺸـﮏ واوی ‪Lepidosaphes‬‬ malicolaﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد.‬

ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ‪Laspeyresia pomonella‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Olethreutidae‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺎی روﺋﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻗﺎﻋﺪه دارای ﻟﮑﻪای ﺑﺰرگ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻓﻠﺰی‬ اﺳﺖ. ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﺧﻄﻮط ﻗﻬﻮهای ﻣﻮﺟﺪار ﻋﺮﺿﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮ از ﻣـﺎده وﺟـﻮد ﯾـﮏ‬ ﻟﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺳﯿﺎه در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻬﺎی روﺋﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻢ ﻋﺪﺳﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ. ﻻرو ﺳﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻤﺎﯾـﻞ‬ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺷﻔﯿﺮه ﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﻗﻬﻮهای دارد ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﺷـﮑﻢ دارای دو ردﯾـﻒ ﺧـﺎر ﻇﺮﯾـﻒ در ﻗﺴـﻤﺖ‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺖ.
‬‫ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت
‬ در اﯾﺮان ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻻروﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻣﯿﻮه ﺳﯿﺐ، ﮔﻼﺑـﯽ، ﺑـﻪ،‬زردآﻟﻮ، ﻫﻠﻮ، ﮔﻮﺟﻪ، آﻟﻮ، ﮔﺮدو و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﮔﯿﻼس و آﻟﺒﺎﻟﻮ و ﺑﺎدام دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑـﯿﻦ درﺧﺘـﺎن ﻓـﻮق ﺳـﯿﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ‬ ﺧﺴﺎرت را از اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ. ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت آﺧـﺮ اﯾـﻦ ﺣﺸـﺮه‬ ‫ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ آﻓﺖ ﺳﯿﺐ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ در ﺳﯿﺐ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ 2 – 4 اﺳﺖ. در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﺴﻞ دارد ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ‬ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻرو ﺳﻦ آﺧـﺮ‬ و داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪ ﻣﯽﮔﺬرد. اﯾﻦ ﭘﯿﻠﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺘﮏ درﺧﺘﺎن در زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎج درﺧـﺖ در ﺧـﺎک ﭘـﺎی‬ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻻﺑﻼی ﺑﺮﮔﻬﺎ دﯾﺪ. زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺎﭘﻮز اﺟﺒﺎری اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﻻروﻫـﺎ‬ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﺮه ﺷﺪه و ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎ اﮐﺜﺮاً ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯿـﻮهﻫـﺎ‬ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻧﻔﺮادی و در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞﻫﺎ اﮐﺜﺮاً روی ﺑﺮﮔﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻤﮕﺬاری روی ﻣﯿﻮه در ﻧﺴـﻞ‬ اول ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر و در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽرود. در ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺳﻄﺢ روﺋﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾـﻦ‬ ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﺴﻞ اول ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﻤﮕﺬاری ﺑﻪ ﻧﺪرت روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻤﮕـﺬاری در‬‫ﻏﺮوب و ﺻﺒﺢ زود اﺳﺖ. در روزﻫﺎی اﺑﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺨﻤﮕﺬاری را در ﻃﻮل روز ﻧﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷـﻮﯾﻢ.‬ﺗﺎﮐﻨﻮن اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ و ﺳﻤﭙﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽِ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از‬ رﯾﺰش ﮔﻞ، اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ 5 ﺗﺎ 6 ﺑﺎر ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐـﻪ آﻓـﺖ ﺳـﻪ ﻧﺴـﻞ‬ ‫دارد، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ.‬اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﻮه‬ را در آﻏﺎز آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻞ ﺑﺎغ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ از آن‬ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و آن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺎن رﯾـﺰش‬ ‫ﮔﻞ و آﻏﺎز آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﯿﻮه ﺳﯿﺐ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.‬ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮﻧﯽ، ﺣﺪود ﭘﺮوازِ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی آن ﻧﺴﻞﻫﺎ را در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺳﻤﭙﺎﺷﯽﻫﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮد.‬

ﮐﺮم آﻟﻮ ‪Grapholitha funebrana‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Olethreutidae‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎلﻫﺎی روﺋﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﯿﺮهﺗـﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﻫـﺮ ﺑـﺎل‬ روﺋﯽ در اﻧﺘﻬﺎ دارای ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ. در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻬﺎی روﺋﯽ، ﺧﻄﻮط ﻣﻮاجِ ﺗﯿـﺮه و روﺷـﻦ، ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ‬ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ. ﺑﺎﻟﻬﺎی زﯾﺮی ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﯾﮏ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﻋﺪﺳﯽ ﺷـﮑﻞ و ﺗـﺎ ﺣـﺪودی ﺑﯿﻀـﻮی‬ اﺳﺖ. ﻻرو در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ ﮐﻤﺮﻧـﮓ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ رﻧـﮓ ﺷـﻔﯿﺮه‬ ‫ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ آن ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺧﺎر ﮐﻮﭼﮏ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
‬‫ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت
‬ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻟﻮ و ﮔﻮﺟﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﮐﺮم آﻟﻮ ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﮔﻮﺟﻪ، آﻟـﻮ، زردآﻟـﻮ و‬ﻫﻠﻮ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮔﯿﻼس و آﻟﺒﺎﻟﻮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻرو اﯾﻦ ﺣﺸﺮه داﺧﻞ ﻣﯿﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ‬ ‫و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﺧﺴﺎرت آن ﺗﺎ 49 % ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ
اﯾﻦ آﻓﺖ در اﯾﺮان 2 – 3 ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻرو ﺳﻦ آﺧﺮ داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﻠـﻪ ﮐـﺮم ﺳـﯿﺐ و‬ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺧﺮده ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﻮب در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺘﮏﻫﺎی ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻧـﺪرﺗﺎ در ﺷـﮑﺎﻓﻬﺎی‬ ﺧﺎک و ﻻﺑﻼی ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻏـﺮوب آﻓﺘـﺎب و ﺑﻌـﺪ از آن اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﮕﺬاری ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺨﻤﻬﺎی آﻓﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﺗﻤﺎﻣـﺎً روی ﻣﯿـﻮه‬ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺧﺴﺎرت ﻻرو در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞﻫﺎ ﺧﺮ وج ﺻﻤﻎ از ﺳﻮراخ ورودی ﻻرو و ﯾﺎ در ﻣﺴـﯿﺮ داﻻﻧﻬـﺎی‬ ﺳﻄﺤﯽ روی ﻣﯿﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. رﯾﺰش ﻣﯿﻮه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه روی درﺧـﺖ دﭼـﺎر‬ ‫ﭘﯿﺶرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ آﻓﺖ ﮐﻠﯿﺪی روی ﮔﻮﺟﻪ و آﻟﻮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ . ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻋﻠﯿـﻪ اﯾـﻦ آﻓـﺖ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﺸـﺮات‬ ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن
Tecaspis asiatica ،
Sphaerolecanium prunasteri،
Eulecanium coryli‬ ﯾﺎ ﺷﭙﺸﮏ آﺳـﯿﺎﺋﯽ‬
و ﺣﺘﯽ ﺷـﺘﻪﻫـﺎی ‪ Brachycaudus amygdali ،
Hyalopterus pruni‬ و‪ Pterochloroides persicae‬را ﻧﯿـﺰ‬ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ. زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮم آﻟﻮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﮕﺬاری ﺣﺸﺮه و ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﯿﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮد.‬

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها