مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت پنجم )

3- ﭘﺴﯿﻞﻫﺎ‬
‫ﭘﺴﯿﻞ ﮔﻼﺑﯽ ‪Psylla pyricola‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Psyllidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ دارد. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﮑﻞ، رﻧﮓ و اﻧﺪازه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎل را درﺑﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد. رﻧـﮓ ﺗﺨـﻢ آن اﺑﺘـﺪا‬ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ. در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺨﻢ زاﺋﺪهای ﻃﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ 5/1 ﺑﺮاﺑـﺮ‬ﻃﻮل ﺗﺨﻢ ﻣﯽرﺳﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺸﺮه ﻣﺎده ﺑﺎ ﻓﺮو ﮐـﺮدن اﯾـﻦ ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕﯽ‬ ﮐﻮﭼﮏ در داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺨﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﭘﻮرهﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺣﺸـﺮهﮐﺎﻣـﻞ را‬ ‫دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ازﺳﻦآﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از اﯾﺮان ﮐﻪ ﮔﻼﺑﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻧﯿﺰ ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ارﻗﺎم ﮔﻼﺑـﯽ ﺣﺘـﯽ ﮔﻼﺑـﯽﻫـﺎی‬ وﺣﺸﯽ و ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﻮرهﻫﺎ و ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ در درﺟﻪ اول ﺑﺮگ ﺑﻮده وﻟﯽ‬ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ روی ﻣﯿﻮه و دﻣﺒﺮگ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﺧﻪ و ﺗﻨﻪ ﻫﻢ دﯾﺪ. اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻓﺖ ﮔﻼﺑﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.‬اﯾﻦ ﺣﺸﺮه از دو ﺟﻬﺖ ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽآورد. اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺷﯿﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻣﮑﯿـﺪه و درﺧـﺖ را ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺿـﻌﯿﻒ‬ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دوم آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮه ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﺧـﻼل در اﻣـﺮ‬ ﺗﻨﻔﺲ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻗﻄﺮات ﺷﯿﺮه ﺷﺪه واﯾﻦ ﻗﻄﺮات ﺑﻪ ﺳﺎن ذرهﺑﯿﻦ ﺑﺮﮔﻬﺎ را زﯾﺮ ﺣﺮارت ﺷﺪﯾﺪ‬ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﯽﺳـﻮزﻧﺪ‬ ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﺷﺪه، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺸﮑﯿﺪه و ﻣـﯽرﯾﺰﻧـﺪ. ﺗﺮﺷـﺢ ﺷـﯿﺮه ﮔﻬﮕـﺎه آن ﭼﻨـﺎن‬ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪاً آﻟﻮده ﭘﯿﭻ ﺧﻮرده و ﺑﯽﻣﻮﻗﻊ رﯾﺰش ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ. ﻣﯿـﻮهﻫـﺎ‬ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده و ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺪﺷﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ. ﻃﻌﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺧـﻮب ﻧﯿﺴـﺖ. رﺷـﺪ‬ ‫ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و درﺧﺖ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺷﻮد. درﺧﺘﺎن ﭘﺴﯿﻞ زده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺮج و داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‬ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه دﯾﺎﭘﻮز اﺟﺒﺎری ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳـﺘﮏﻫـﺎی ﺗﻨـﻪ و ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎی‬ ﻗﻄﻮر درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ روی ﻧﺎزکﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺷـﮑﺎفﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد روی آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﺷﮑﺎف دﯾﻮارﻫﺎ، ﻻﺑﻼی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻋﻠﻒﻫﺎ، داﺧﻞ ﺑﺮگﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ در ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬرد. ﺗﺨﻤﺮﯾـﺰی در اﻃـﺮاف ﺟﻮاﻧـﻪﻫـﺎ،‬ ﻓﺮورﻓﺘﯿﮕﯽﻫﺎی اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ، روی ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ، اﻧﺘﻬﺎی دم ﮔﻞﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎز ﺷﺪه و روی ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎی‬ ﻧﺎزک ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. روی ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺟﻮان و ﻓﺮورﻓﺘﮕﯿﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم‬ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻤﻬﺎ در دوﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و ﺑﻪ ﻧﺪرت روی ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭘـﻮرهﻫـﺎی ﺳـﻦ اول‬ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﻬﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬرانﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺴﻤﺖﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ، ﺑﺮﮔﻬـﺎی اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ،‬ زﯾﺮﮐﺎﺳﺒﺮﮔﻬﺎ و دم ﻣﯿﻮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. دوره ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی و ﺧﺮوج ﭘﻮره ﺳﻦ اول درﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﺴﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮده و از ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺴﻞﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺒﺎرزه‬
‫روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦآﻓﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد در ﮐﻞ دو ﻧﻘﻄـﻪ اوج ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ در آن‬ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اوجﮔﯿﺮﯾﻬﺎ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺧﺮداد ﻗﻮس ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ و در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ اوج ﺧـﻮد ﻣـﯽرﺳـﺪ. اﯾـﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮه آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘـﻮرهﻫـﺎ در داﺧـﻞ‬ ﺷﯿﺮه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺻﻌﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﻢ و ﯾﺒﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧـﺰول را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﯾﺪ آﻓﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن داﻧﺴﺖ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺴﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻣـﺮداد رو ﺑـﻪ ﺻـﻌﻮد ﻣـﯽﮔـﺬارد ﮐـﻪ‬ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺗﺎزهای ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺎﯾـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻗﺒـﻞ از‬ اوج ﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ درا ﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رﯾﺰش ﮔﻞﻫﺎﺳﺖ. در آن زﻣﺎن اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ‬ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺖ را ﭘﻮره ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮه ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ. ﻣﻀﺎﻓﺎً اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻨـﻮز‬ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﮑﺮده اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ﮔﻼﺑـﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﺷـﺘﻪ‬ ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ ﮔﻼﺑﯽ ‪ (Dysaphis pyri‬ ) در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ. وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪای اﯾـﻦ ﺷـﺘﻪ ﭼﻨـﺪان ﻓﻌـﺎل ﻧﯿﺴـﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان‬ ‫ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﭘﺴﯿﻞ را ﻗﺪری ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮐﺮم ﺳﯿﺐ را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻢ ﻗﺮار داد.‬ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺴﯿﻞ ﮔﻼﺑﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از وزش ﺑﺎد در ﺑﺎﻏﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ آﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ، ﺗﺮاﮐﻢ درﺧﺘﺎن در ﺑﺎغ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺗـﺎﺑﺶ آﻓﺘـﺎب‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺧﺘﺎن و ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.‬

4- زﻧﺠﺮکﻫﺎ‬

زﻧﺠﺮک درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ‫‪Edwardsiana rosae‬‬ ‫ ‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Cicadellidae‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫رﻧﮓ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖ. ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮﮐﺐ، ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬـﻮه ای ﺑـﻮده و دو ﭼﺸـﻢ ﺳـﺎده در ﻓـﺮق ﺳـﺮ دﯾـﺪه‬ ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﻮره ﺳﻦ ﯾﮏ اﺛﺮی از ﺑﺎل دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد. از ﺳﻦ دوم ﭘﻮرﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﺛﺎر ﺑﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﻫﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ‬ ﻃﺮف ﺳﻦ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻮرﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ آﺧﺮ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﻟﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻢ ﺷﺒﯿﻪ داﻧـﻪ ﺑـﺮﻧﺞ ﺑـﻮده و در ﻧﺎﺣﯿـﻪ‬ ﺷﮑﻤﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫ﻫﺮ ﺟﺎ در اﯾﺮان ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴﺮﺧﯿﺎن ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺸـﺮه ﻧﯿـﺰ ﮐـﻢ و ﺑـﯿﺶ ﻓﻌـﺎل اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﯿﺐ، ﮔﻼﺑﯽ، ﺑﻪ، ﮔﻮﺟﻪ، آﻟﻮ، ﻫﻠﻮ، ﮔﯿﻼس، آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﺑﺎدام، ازﮔﯿﻞ، ازﮔﯿﻞ ژاﭘﻨـﯽ، زاﻟﺰاﻟـﮏ، ﻣـﻮ، ﭼﻨـﺎر، ﻧـﺎرون، ﻧﺴﺘﺮن، ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ رز، ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﺣﺸـﺮه‬ ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﻮرهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮو ﮐﺮدن ﺧﺮﻃﻮم ﺧﻮد در ﻧﺴﻮج ﺑﺮگ ﺷﯿﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻣﮑﯿﺪه و در ﺻﻮرت ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ درﺧﺖ ﻣﯿﺰﺑـﺎن‬دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎردﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺧﺴﺎرت آﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑـﻪ‬ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺎط و ﻟﮑﻪﻫﺎی رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪهای در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮگ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎ ﺣـﺪودی ﺷـﺒﯿﻪ ﺧﺴـﺎرت ﺳـﻨﮏ‬ ‫ﺳﯿﺐ و ﮔﻼﺑﯽ ‪ ( (Stephanitis pyri‬اﺳﺖ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷـﺎﺧﻪ‬ درﺧﺘﺎن ﮔﻮﺟﻪ، آﻟﻮ، ﻧﺴﺘﺮن، ﮔﻞ ﺳﺮخ، و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻫﻠﻮ و ﺳﯿﺐ اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﮕﺬاری زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺗﺨـﻢﻫـﺎی‬ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬران دﯾﺎﭘﻮز اﺟﺒﺎری دارﻧﺪ. ﭘﻮرهﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول ﺑﻬﺎره ﮐﻪ از ﺗﺨﻢﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣـﻮاردی‬ ﺗﻤﺎم دوره زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را روی ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ وﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﺪﯾﺪ ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ‬ ﺑﻪ روی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﯿﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ا ﯾـﻦ ﻧﺴـﻞ و در ﻧﺴـﻠﻬﺎی ﺑﻌـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر دﺳـﺘﺠﻤﻌﯽ درون‬ ‫ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ در زﯾﺮ ﺑﺮگ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. وﻟﯽ ﺗﺨﻢﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬران روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫در ﺑﺎﻏﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺟﻮار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫـﺮ ﭼـﻪ‬ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻏﻬﺎﯾﯽ ﺗﺮاﮐﻢ آﻓﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺗـﮏ ﻣﺤﺼـﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺧﺴـﺎرت‬ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦآﻓـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺟﻠـﻮهﮔﺮاﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻋﻨـﻮان ﻣﺒـﺎرزه‬ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ‬ ‫آﻓﺎت ﻣﻬﻢ وﮐﻠﯿﺪی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آورد.‬

ﮐﻨﻪ ﻫﺎ‬
‫ﮐﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ اروﭘﺎﯾﯽ ‪Panonychus ulmi‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Tetranychidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﮐﻨﻪ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ دارای ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ. ﻧﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮده و اﻧﺪازه آن ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ‬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻨﻪ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻼف اﻏﻠﺐ ﮐﻨﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮآﻣﺪه وﻗﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ ﻫﻔـﺖ ردﯾـﻒ‬ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻋﺮﺿﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﻧﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻧﻘـﺎط‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﭘﯿﺎزی ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و اﺳﺘﻄﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﯾﮑﯽ در وﺳﻂ آن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد. رﻧـﮓ ﺗﺨـﻢ‬ ‫ﻗﺮﻣﺰ وﺳﻄﺢ آن دارای ﺷﯿﺎر اﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت
‫ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ، آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ اﯾﺮان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و اﯾـﻦ روﻧـﺪ‬ اداﻣﻪ دارد. ﺧﺴﺎرت آن ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺑﻮده و ﺑﺮگ و ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه را آﻟﻮده ﻣﯽﺳﺎزد. در ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑـﺎن آن ﮔﺬﺷـﺘﻪ از‬ ﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن درﺟﻪ اول اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻼﺑﯽ ﺳﯿﺎه ﺗﻠـﻮ‪ Paliurus spina‬ از ﺧـﺎﻧﻮاده ‪(Rhamnaceae‬‬) ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ اﻓﺖ را ﻫﻠﻮ، آﻟﻮ، ﮔﻮﺟﻪ، آﻟﻮ ﺳﯿﺎه، ﺑﺎدام، ﺑﻪ، ﻣﺴـﮏ، و ﺷـﯿﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در اﯾﺮان وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫ﮐﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ اروﭘﺎﯾﯽ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻃﺮاف ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد. اﯾـﻦ ﺗﺨﻤﻬـﺎ‬ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺗﺨﻤﻬﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺎﭘﻮز اﯾﻦ ﮐﻨﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺷﺎﺧﻪﻫـﺎ‬ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺴـﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن، از ﻧﯿﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻔﺮﯾﺦ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ. از ﺗﻔـﺮﯾﺦ اﯾـﻦ‬ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﺎده ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ دﺧﺘﺮزاﺋﯽ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴـﻞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از آن را‬ ﮐﻼ اﻓﺮاد ﻧﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدهﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪه از ﺳﺮیﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺨﻤﻬﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و در ﻧﺴـﻞ‬ ‫دوم در اواﺋﻞ ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻧﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪا اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ‬ ﮔﺮﮔﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ 11-13 ﻧﺴﻞ روی درﺧﺘﺎن ﺳﯿﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ از ﻧﺴﻞ دﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت روزاﻧﻪ ﺣﺪود 8 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮد . در اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺨﻢﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه 1000‬ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ روی 2 ﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎغ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‬ وﻟﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه 300 ﺗﺨﻢ روی 2 ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. در ﺑﻬـﺎر ﻧﯿـﺰ‬ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد در ﺻﻮرت‬ وﺟﻮد 3 ﮐﻨﻪ در ﻫﺮ ﺑﺮگ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﻮم ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻨﻪ ﮐﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮداﺷـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫ﮐﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬

ﮐﻨﻪ ﺗﺎرﺗﻦ دو ﻟﮑﻪای ‪Tetranychus urticae‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Tetranychidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دو ﻟﮑﻪ ﺗﯿﺮه ای ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد دارد ﺑﻪ ﮐﻨﻪ دوﻟﮑﻪای ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻧـﺮ ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ از ﮐﻨـﻪﻫـﺎی‬ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻧﮓ ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎده زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬران ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺠﯽ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻃﻮل ﻓﺼـﻞ رﻧـﮓ آﻧﻬـﺎ از زرد ﮐﻤﺮﻧـﮓ‬ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﯿﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ و ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن ارﺗﺒﺎط دارد. ﺗﺨﻢ ﮐـﺮوی و روﺷـﻦ‬ ‫ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﯾﺦ رﻧﮓ آن ﻗﺪری ﮐﺪر ﻣﯽﺷﻮد.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿـﻮه ﺳﺮدﺳـﯿﺮی ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴـﺮﺧﯿﺎن و‬ ﮔﺮدو ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی داﻧﺴﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴـﯿﺎر ﺷـﺪﯾﺪ آن‬ ‬ ﺗﻮان درﺧﺖ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪﻫﺎ روی ﺑﺮگ وﺷـﺎﺧﻪ‬ ‫ﺗﺎر ﻣﯽﺗﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﮐﻨﻪ ﺗﺎرﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﮐﻨﻪ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدهﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﺤﻞ زﻣﺴﺘﺎﻧﮕﺬراﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ زﯾـﺮ ﭘﻮﺳـﺘﮏﻫـﺎی‬ درﺧﺘﺎن در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﯿﺐ و ﮔﻼﺑﯽ و ﻻﺑﻼی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﻄﺢ ﺧـﺎک ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ ﺗﻌـﺪادی ﻧﯿـﺰ در‬ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ درﺧﺖ، اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺮﻫﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨـﻪ ﺗﺨـﻢﻫـﺎی ﺧـﻮد را روی‬ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﻣﯽﮔﺬارد. ﮐﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن را روی ﺧﺎک و ﯾﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ درﺧﺖ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧـﺪ ﭘـﺲ از ﮔـﺮم‬ ﺷﺪن ﻫﻮا از ﻫﻤﺎن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎغ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺴـﻤﺖﻫـﺎی ﺑـﺎﻻﯾﯽ درﺧﺘـﺎن ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﺣﺮﮐـﺖ‬ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﻬﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺷـﯿﻪ راهﻫـﺎ و ﺟـﺎدهﻫـﺎ ﯾـﺎ در‬ ‫درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎغ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﺴﺎرتزاﯾﯽ ﺧﻮد ﻣـﯽرﺳـﺪ ﺑـﻪ وﯾـﮋه‬ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎرﮔﺮﻫﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻗﺒﻼً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯿﻬﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻮای ﮔﺮم وﺧﺸـﮏ ﺑـﺮای‬ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺣﺮارت و ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ و ﺣﺘـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﯾـﮏ‬ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از 15 ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ. ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻏـﺬا ﮐـﺎﻫﺶ‬ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏـﺬا در اواﺧـﺮ ﻓﺼـﻞ و ﮐﻮﺗـﺎه ﺷـﺪن ﻃـﻮل‬ ‫روﺷﻨﺎﯾﯽ روز و ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا ﺗﻤﺎﻣﺎَ ﮐﻨﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺎﭘﻮز زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﻨﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدو ﺧﺎک و ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ روی ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑـﻪ اﯾـﻦ‬ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺟﺎدهﻫﺎی درون ﺑﺎﻏﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮاد روﻏﻨﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ داد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در اﺛﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺧﺎک ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻧﮑﺘﻪ دوم اﺛﺮ ﺷﮕﺮف آﺑﯿـﺎری در ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴـﺎرت اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ اﺳـﺖ. در ﺑﺎﻏﻬـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ‬ ﺧﺴﺎرت و ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ روی درﺧﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاواﻧـﯽ دارد. اﮔـﺮ ﺳـﻤﻮﻣﯽ ﮐـﻪ‬ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎزه ﺑﺎ اﯾﻦاﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﮔﺮوه ﺳﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﻪﻫـﺎی ﺷـﮑﺎرﮔﺮ آﺳـﯿﺐ‬ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ در آن ﺻﻮرت ا ﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﻐﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑـﻪ ﮐـﺮات در‬ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻤﻮم ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﻟﺬا اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬

ﮐﻨﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ‪Tetranychus turkestani‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Tetranychidae‬‬

‫اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر روی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ زراﻋـﯽ و ﺑـﺎﻏﯽ ﮐـﻢ و ﺑـﯿﺶ ﻓﻌـﺎل اﺳـﺖ ﺷـﺒﺎﻫﺖ زﯾـﺎدی از ﻧﻈـﺮ‬ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ دو ﻟﮑﻪای ﺗﺎرﺗﻦ دارد. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎن روی درﺧﺘﺎن ﺳﯿﺐ ﺑﺴـﯿﺎر ﻓﻌـﺎل‬ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﻨﻪ از ﺣﺪود دﻫﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه روی درﺧﺘﺎن ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. در اواﺳـﻂ ﺗﯿـﺮ ﻣـﺎه ﺟﻤﻌﯿـﺖ‬ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮارت در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻮا در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧـﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در‬ اواﺧﺮ آﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدهﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه زﻣﺴـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ زﯾـﺮ‬ ﭘﻮﺳﺘﮏﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ. در ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻓﺰاﯾﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﻘﻠﯿﻞ‬ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﻪ ﻣﺎده ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﮔﻮﻧـﻪﻫـﺎی ﮐﻔﺸـﺪوزک از‬‫ﺧﺎﻧﻮاده ‪ Coccinellidae‬و ﮐﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﺎرﮔﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.‬

ﮐﻨﻪ زرد ﺳﯿﺐ ‪Eotetranychus pruni‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Tetranychidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ روی ﮔﻼﺑﯽ، ﮔﯿﻼس، آﻟﻮ، ﻣـﻮ و اﻧﺠﯿـﺮ و ﺑـﻮﯾﮋه‬ ﺳﯿﺐ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد روﺷﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮕﺸﺎن در زﻣﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ زرد ﻟﯿﻤـﻮﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ‬ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﺮﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﮔﻼﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﮐﺮوی ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳـﺎن اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ‬ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎده ﺑﺎرور ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی از اواﺳﻂ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿـﺪاری‬ و ﻧﺸﻮ وﻧﻤﺎی ارﻗﺎم دﯾﺮرس درﺧﺘﺎن ﺳﯿﺐ، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺤﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸـﺘﯽ ﺑﺮﮔﻬـﺎ‬ رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺎراﻧﺸﯿﻤﯽ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾـﻦ‬ ﮐﻨﻪ از اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ وﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر اداﻣﻪ دارد و اﮔﺮ ﻣﺒـﺎرزهای ﻋﻠﯿـﻪ ان اﻧﺠـﺎم‬ ﻧﺸﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺢ ﺣﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه وﻣﺎدهﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﭘﻨـﺎهﮔـﺎهﻫـﺎی زﻣﺴـﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﮐﻨﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داد. از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﺑﯿﺎری ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺎم ﺑـﺮد ﮐـﻪ‬ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﺎداﺑﯽ درﺧﺖ ﮐﻨﻪ را از درﺧﺖ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺷﺨﻢ ﭘﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔـﺬراﻧﯽ ﻋـﻼوه‬ ﺑﺮ زﯾﺮﭘﻮﺳﺖ درﺧﺘﺎن زﯾﺮﺧﺎک ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﮐﺎﻫﺶ دادن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. از ﺳﻤﭙﺎﺷﯿﻬﺎی ﺑﯽروﯾﻪ و ﻏﯿـﺮ ﻻزم‬ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﮐﻨﻪﻫﺎی ﺷـﮑﺎرﮔﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ‪ Phytoseiidae‬و ﺣﺸـﺮات ﺷـﮑﺎرﮔﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده‬Coccinellidae‬ﺑﻪ وﯾﮋه ‪ Chilocorus‬و ‪ Stethorus‬ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬

‫ﮐﻨﻪ ﻗﻬﻮهای ﭘﺎﺑﻠﻨﺪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ‪Bryobia rubrioculus‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Tenuipalpidae‬‬

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﮐﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎ از ﺳﻪ ﺟﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳـﺖ. ﺗﺨـﻢ ﺑـﻪ‬ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺮوی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺎری از ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺨﻢ اﺳﺖ. ﮐﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺨﻢﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﺶ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ و رﻧﮕﺸـﺎن ﻗﺮﻣـﺰ‬ درﺧﺸﺎن اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪازی اول رﻧﮕﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻬﻮهای ﮔﺮاﯾﯿﺪه و ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺸﺖ ﻋﺪد ﻣـﯽﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ ﺑـﺎ‬ ﮐﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﺷﺎن در اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﻮه ﺧﯿﺰ ﮐﺸـﻮر ﮐـﻢ و ﺑـﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ دارد. ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﻣﯿﺰﺑـﺎن اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ را درﺧﺘـﺎن ﻣﯿـﻮه‬ ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴﺮﺧﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﻪدارﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪدارﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.‬ ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﻧﻘﺎط ﻓﺮاوان ﺑﯿﺮﻧﮓ روی ﺑﺮگ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔـﺮ‬ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻨﻪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﺑﯽرﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎر ﻧﮑﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻬﻮه ای ﺷﺪن ﻧﻮک ﺑﺮﮔﻬﺎ و رﯾـﺰش‬ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫـﺎ، ﻗﺴـﻤﺖﻫـﺎی ﻧـﺎﻫﻤﻮار ﭘﻮﺳـﺖ آﻧﻬـﺎ و‬ اﻃﺮاف ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎﺳﺖ. ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﯽآﯾﺪ. در ﺑﻬـﺎر‬ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﻫﻮا ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪه و ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﻞ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﮔﻞ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ. اﯾـﻦ‬ ﻻروﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﻃﻮل روز ﮐﻨﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫـﺎی ﭼـﻮﺑﯽ درﺧـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﺮ‬ ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﻗﺪری ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺮﮔﻬـﺎ رﻓﺘـﻪ و از ﻫـﺮ دو ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮگ‬ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ روﯾﯽ ﺑﺮگ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻨﻪ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺪون ﺟﻔـﺖﮔﯿـﺮی، ﺗﺨﻤﮕـﺬاری‬ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﻧﺮ ﻧﺪارد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺎزک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در‬ ﻃﻮل رﮔﺒﺮگ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﻬﺎ دﯾﺪ. در ﺳﯿﺐ وﮔﻼﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اداﻣﻪ دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ‬ در ﻫﺴﺘﻪ دارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎدام ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑـﻮده و اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺳـﻪ ﻧﺴـﻞ ﻣﺸـﺨﺺ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل داﺷـﺘﻪ و‬ ‫ﺗﺨﻤﻬﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬران ﺧﻮد را زودﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً د ر زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺒﺎرزه‬
‫در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان، ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ اروﭘﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ ﺷـﮑﺎرﮔﺮﻫـﺎی‬ ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ آﻓﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪک اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﺘـﯽ ﻣﻔﯿـﺪ ﺗﻠﻘـﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﭼﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮑﺎرﮔﺮﻫﺎ را در ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻮب ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.‬

ﮐﻨﻪ ﮔﺎﻟﯽ ﮔﻼﺑﯽ ‪Eriophyes pyri‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Eriophyidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ Phytoptus pyri‬ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد. ﮐﻨﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎرﯾـﮏ و دراز دارد.‬ روی ﺑﺪن آن ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻻروﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﮐﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪﻫـﺎ دو‬ ‫ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارﻧﺪ. ﺗﺨﻢ ﮐﺮوی ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮوارﯾﺪی اﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﻼﺑﯽ در ﺳﻄﻮح وﺳﯿﻊ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑـﺎن آن را ﮔﻼﺑـﯽ‬ وﺳﯿﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ روی ﮔﻼﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ روی ﮔﻼﺑﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﺨﺺ وارد ﻣـﯽآورد.‬ﺧﺴﺎرت ﻧﻮع اول ﺑﻪ ا ﯾﻦ ﺷﮑﻞاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن در زﯾﺮ ﻓﻠﺲ ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ‬ ﺧﺸﮑﯿﺪن ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﺮدد. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ آﺳـﯿﺐ ﻣـﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ اﺷـﺘﺒﺎه‬ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮐﻨﻪ را در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ در‬ ﺑﻬﺎر ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺴﺎرت را ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ. ﺧﺴﺎرت ﻧﻮع دوم ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻪﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﺬﯾـﻪ از ﺳـﻄﺢ ﻣﯿـﻮه‬ ﮔﻼﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ زﻧﮕﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻟﮑﻪﻫﺎ را ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﺎﻟﻪای ﺑـﻪ رﻧـﮓ روﺷـﻦﺗـﺮ اﺣﺎﻃـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.‬ ﺧﺴﺎرت ﻧﻮع ﺳﻮم ﮔﺎل ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺑﺮگ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اول ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه در ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ. اﮔـﺮ‬ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﺎلﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮگ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻧﻤﯽﺷﻮد.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ آﻓﺖ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻓﻠﺲﻫﺎی ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮگ و ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد. اﯾﻦ ﮐﻨـﻪ ﺑـﺮای‬ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﯿﻮه را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ را در ﻃـﻮل زﻣﺴـﺘﺎن‬ در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺣﺘﯽ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺪری ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺜـﻞ ﮐﻨـﺪ و اﯾـﻦ‬ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮارد ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروی آن را در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺷﺮوع‬ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ واﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺎل رﺷـﺪ ﻧﯿـﺰ‬ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ زﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻧﻠﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺑـﺮگ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﯾـﻪ اداﻣـﻪ ﻣـﯽ‬ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮔﺎل ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﺨﻢ داﺧﻞ ﮔﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و ﻻروﻫـﺎی ﺟـﻮان از‬ ﺑﺎﻓﺖ داﺧﻞ ﮔﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ از ﮔﺎل ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑـﺮگ ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد‬ ﮔﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽروﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد.‬‫ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮگﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ رﯾﺰش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﻪﻫﺎ ﮔﺎلﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده وﺑﻪ ﻃﺮف اﻣﺎﮐﻦ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.‬

ﮐﻨﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﻮار ﻓﻨﺪق ‪Phytocoptella avellana‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Eriophyidae‬‬

‫اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Eriophyes avellanae‬ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد درﻓﻨﺪق ﮐﺎرﯾﻬﺎی اﯾﺮان ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود.‬ ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﮐﻨﻪ در ﻣﻐﺎن ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﮐﻨﻪ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻓﺼـﻞ‬ ﺳﺮد ﮐﻨﻪﻫﺎ از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻻروﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺣﻤﻠـﻪ ور ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ. در‬ اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻞ داده و ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ‬ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﻓﻠﺲ و ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﻮردهاﻧﺪ. در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ارﻗﺎم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮐﻨـﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.‬

ﮐﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺎﻟﯽ ﮔﺮدو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺲ ‪Eriophyes‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Eriophyidae‬‬

‫ﮐﻨﻪ ﮔﺎﻟﯽ ﻧﻤﺪﺑﺰرگ ﮔﺮدو ‪ ، Eriophyes erineus‬ﮐﻨﻪ ﮔﺎﻟﯽ ﻧﻤﺪ ﮐﻮﭼـﮏ ﮔـﺮدو‪ Eriophyes tristriatus‬ﻫـﺮ دو در‬ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﺮدو ﮐﺎرﯾﻬﺎی اﯾﺮان ﮐﻢ وﺑﯿﺶ اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ. ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ. ﮐﻨـﻪ ‪E.erineus‬‬ ﺑﺮگ ﮔﺮدو را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻟﻬﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻨﻪ ‪ E.tristriatus‬ﻫﻢ روی ﺑـﺮگ وﻫـﻢ روی ﻣﯿـﻮه اﯾﺠـﺎد‬ ﮔﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﮐﻨﻪﻫﺎ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ، ﻋﻠﯿﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ دو ﮐﻨـﻪ ﻣﺒـﺎرزه‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯿﮕﺮدد.‬

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۲ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها