مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت دوم )

www.sarafraz-hezarmasjed.ir کرم سفید ریشه

ﮐﺮم ﺑﻪ‬ ‫‪Euzophera bigella‬‬ ‫
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Pyralidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎل روﺋﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و آراﯾﺶ آﻧﻬﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾـﻦ ﺣﺸـﺮه ﮐﻤـﮏ‬ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﺑﻮده و رﻧﮓ آن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮑﺮی اﺳﺖ. ﻻرو ﺳﻦ اول ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮑﺮی ﻣﯽ‬ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺢ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی رﻧﮕﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮐﺜﯿﻒ ﮔﺮاﺋﯿﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻻروﻫﺎی ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ‬ ﺷﮑﺮی ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ارﻏﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﯾﮏ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ دﯾﮕﺮ ﻻروﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه از ﮐﺮم ﺳﯿﺐ، ﻗﻼﺑﻬﺎی ﭘﺎﻫﺎی‬ ﺷﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺸﺮه روی داﯾﺮه و در ﮐﺮم ﺳﯿﺐ روی ﯾﮏ ﺑﯿﻀﯽ ﻗﺮاردارﻧﺪ. ﺷﻔﯿﺮه ﻗﻬﻮهای اﺳﺖ و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آن‬ ‫از ﺷﻔﯿﺮهﻫﺎی ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﻋﺎری ﺑﻮدن ﺷﻔﯿﺮه ﮐﺮم ﺑﻪ از ردﯾﻒﻫﺎی ﺧﺎر اﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎور اﯾﺮان درﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮم ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑـﺎن اﯾـﻦ ﺣﺸـﺮه ﺑـﻪ دو‬ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮوه اول ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ آﻧﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻮﺑﺨﻮاری ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. در اﯾﻦ‬ ﮔﺮوه درﺧﺘﺎن ﺑﻪ، ﺳﯿﺐ،ﮔﻼﺑﯽ.ﮔﻮﺟﻪ و زردآﻟﻮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻻروﻫﺎی ﮐﺮم ﺑﻪ از ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آﻧﻬـﺎ ﺗﻐﺬﯾـﻪ‬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮔﺮوه دوم درﺧﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻻروﻫﺎی ﻣﯿﻮهﺧﻮار اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ. در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه‬ ‫درﺧﺘﺎن ﺑﻪ،ﺳﯿﺐ، ﮔﺮدو، و ﮔﻼﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.‬اﯾﻦ ﺣﺸﺮه درﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﻮهﺧﻮاری ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺸﺮه زﯾﺎنآور درﺧﺖ ﺑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ. ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﯿـﻮه ﺑـﻪ ﺑـﺎ‬ ﺧﺴﺎرت ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در اواﺋﻞ ﻓﺼﻞ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮم ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﺴـﺎرت روی‬ ﺑﻪ ﮔﻬﮕﺎه از 59% ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﯿﻮهﻫﺎ از داﺧﻞ ﺧﻮرده ﺷﺪه و ﺑﺠﺎی داﻧﻪ ﻓﻀﻮﻻت ﺳﯿﺎﻫﺮﻧﮓ ﻻروی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣـﯽﺧﻮرﻧـﺪ.‬ﺣﻤﻠﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺗﻮام ﺑﻮده و ﻣﯿﻮه ﺑﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. ﺧﺴﺎرت ﮐﺮم ﺑﻪ روی ﺳـﯿﺐ و ﮔﻼﺑـﯽ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺧﺴﺎرت آن روی ﮔﺮدو از اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ دوﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ. آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺧﻮاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ آﺧـﺮ‬داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪ و زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﮑﻬﺎی ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﺑﺨﻮاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ‬ ﺻﻮرت ﻻروﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻞ ﭼﻮﺑﺨﻮاری ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻖ ﭘﻮﺳﺖ و ﮐﺎﻣﺒﯿﻮم ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺗﻨﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. آﻧﻬـﺎﺋﯽ‬ﮐﻪ داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻻرو ﺳﻦ آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ دارای دﯾﺎﭘﻮز ﺑﻮده و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺮﻣﺎ از زﯾـﺮ ﭘﻮﺳـﺘﮑﻬﺎ ﺧـﺎرج‬ ﮐﺮده و در ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮاردﻫﯿﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﯾﺪی ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﺮه و ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻻروﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﺮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻮﺑﺨﻮاری و در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻫـﺮ‬ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮده و رﺷﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه دﯾـﺎﭘﻮز‬ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺳﺎزد. ﻻروﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻦ آﺧﺮ و در داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪ و زﯾـﺮ‬ﭘﻮﺳﺘﮑﻬﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮔﺮمﺷﺪن ﻫﻮا ﺷﻔﯿﺮه ﺷﺪه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮج و اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اواﺋﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻮاره زودﺗـﺮ‬از ﺷﺮوع ﺧﺮوج ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮم ﺳﯿﺐ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻧﻤﻮده و ﻻروﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺨـﻢﻫـﺎ‬ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﭼﻮﺑﺨﻮاری روی ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺗﺎ اواﺋﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ازآﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺼﻮن ﻣـﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﮔـﺮوه ﭼﻮﺑﺨـﻮار‬ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬران ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اواﺋﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎ روی ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫـﺪﮐﺮد.‬ﺣﺘﯽ در ﺑﺎﻏﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻬﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮم ﺑﻪ روی ﻣﯿﻮه دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ در ﺳـﻪ ﻣـﺎه‬ ﺑﻬﺎر ﮐﺮم ﺳﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪری ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر داده و ﺑﺎ ﺷﺪت روی ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ. در ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﺨﻠـﻮط‬ و ﻏﯿﺮﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮم ﺑﻪ ﺑﺮ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و از آن ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳـﯿﺐ و‬ﮔﻼﺑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻌﺖ ﮐﺮم ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ دارد. ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ ﮐﺮم ﺑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿـﻮهﺧـﻮری دو اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮔﺮدد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﭼﻮﺑﺨﻮاری اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺷﺎﺧﻪ و ﺗﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼً ﭘﻮﺳـﺖ آﻧﻬـﺎ در اﺛـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ،‬ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎرﭼﯽ ﺷﮑﺎﻓﺖ ﺧﻮرده و ﯾﺎ ﺧﺮاﺷﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺸﺮه ﭼﻮﺑﺨﻮار دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄـﻮر‬ﮐﻠﯽ درﺧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ از ﺣﻤﻠﻪ ﻻروﻫﺎی ﭼﻮﺑﺨﻮار ﮐﺮم ﺑﻪ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠـﯽ ﺿـﻌﯿﻒ ﺷـﺪه‬ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ درﺧﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد. آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮم ﺑﻪ در دﺷﺖ از اواﺋﻞ ﺗﯿـﺮ و در ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎن‬ از ﺣﺪود اواﺋﻞ ﻣﺮداد آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎ آن را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐـﺮم ﺳـﯿﺐ و ﺳـﺎﯾﺮ‬ﺣﺸﺮات زﯾﺎن آور راﯾﺞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻤﻮد. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺮم ﺳـﯿﺐ دوﻧﺴـﻞ دارد ﮐـﺮم ﺑـﻪ ﻧﯿـﺰ درﺣﺎﻟـﺖ‬ ﻣﯿﻮهﺧﻮاری ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻣﯿﻮهﺧﻮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﻞ دوم ﮐﺮم ﺳﯿﺐ، در ﻣﺒﺎرزه‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺴﻞ اول ﻣﯿﻮهﺧﻮار ﮐﺮم ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

ﭘﺮواﻧﻪ دم ﻗﻬﻮه ای ‪Euproctis chrysorrhoea‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Lymantriidae‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻬﺎ در ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده، ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺷـﮑﻢ در ﻣـﺎدهﻫـﺎ ﻗﻬـﻮهای ﺑـﻮده و ﭘﻮﺷـﯿﺪه از ﮐﺮﮐﻬـﺎی‬ ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓِ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﮑﻢ ﻧﺮﻫﺎ ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﻣﺎده، ﺗـﻮدهای از ﮐـﺮک ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﺣﻨـﺎﺋﯽ‬ وﺟﻮد دارد. ﺷﺎﺧﮏ در ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺷﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﻮده و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ‬ در ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ ﺑﻮده و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﺗـﻮدهای ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و روی آن ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ‬ اﻟﯿﺎف ﺣﻨﺎﺋﯽ رﻧﮓ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﻣﺎده ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻻرو ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.‬ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﻻرو ﯾﮏ ﺧﻂ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ دﯾﺪهﻣﯽﺷﻮد. ﺷﻔﯿﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه و ﺑـﺮاق ﺑـﻮده و در اﻧﺘﻬـﺎی‬ ‫ﺧﻮد ردﯾﻔﯽ از ﺧﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دارد و داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪای ﻧﺎزک و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دﯾﺪهﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾـﻦ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ از ﻃـﺮف ﻏـﺮب ﺗـﺎ اﻟﻤـﻮت و‬ رودﺑﺎر اﻟﻤﻮت اداﻣﻪ دارد و در ﺷﯿﺐﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻟﺒﺮز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺎ ﮐﻼردﺷﺖ دﯾﺪ. اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐـﺰی،‬ﻫﻤﺪان، زﻧﺠﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﺳﯿﺐ، ﮔﯿﻼس، آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﮔﻮﺟﻪ ﮔﻼﺑﯽ، زاﻟﺰاﻟـﮏ و ﺗﻌـﺪادی از‬ درﺧﺘﺎن ﻏﯿﺮﻣﺜﻤﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺖ روی ﺳﯿﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪی، در ﺷﯿﺐﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز ﮔﻬﮕﺎه ﺷﺪﯾﺪ ﻣـﯽﺷـﻮد.‬ﺧﺴﺎرت ﺷﺪﯾﺪ روی ﺳﯿﺐ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﻣﻨﻄﻘـﻪ زﻧﺠـﺎن درﺧﺘـﺎن ﺳـﯿﺐ را ﻋـﺎری از ﺑـﺮگ‬ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻻرو اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﺮﮔﺨﻮار اﺳﺖ.‬

زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻروﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ داﺧـﻞ ﮐﯿﺴـﻪﻫـﺎی ﺗـﻮری روی درﺧﺘـﺎن‬ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ. ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﮔـﻞ درﺧﺘـﺎن ﺳـﯿﺐ‬ اﺳﺖ. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺗﺎزه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳـﺘﺠﻤﻌﯽ و در ﻃـﻮل روز اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺑـﺎ ﺷـﺮوع‬ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻻروﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻻﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﻔﯿﺮه در ﭘﻨﺎهﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳـﺘﮑﻬﺎ،زواﯾـﺎی ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎ و‬ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺗﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﻧﯿﻤـﻪ دوم ﺧـﺮداد ﺗـﺎ ﻧﯿﻤـﻪ اول‬ ﻣﺮداد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ. ﺗﺨـﻢﻫـﺎ روی ﻫـﺮ دو ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮگ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ‬ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول از ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﺟﻠـﺪ‬ ‫ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻮدن ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬران از ﻻﻧﻪﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺧـﺮوج ﻻروﻫـﺎی‬ ﺳﻦ اول ﻟﯿﺴﻪﻫﺎ از زﯾﺮﭘﻮﻟﮏ ﺗﺨﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺮ دو‬‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮات اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻗﺒﻞ از ﮔﻞ ﻫﺮ دو را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.‬

ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﺸﺘﺮی ‪Malacosoma neustria‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Lasiocampidae‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن و ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻗﻬﻮهای اﺳﺖ. در ﮐﻞ ﻧﺮﻫﺎ ﺗﯿﺮهﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎل روﺋـﯽ دارای ﯾـﮏ ﻧـﻮار‬ ﭘﻬﻦ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. رﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻮار ﺗﻨﺪﺗﺮ از رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎل اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﮑﻬﺎ ﺷﺎﻧﻪای ﺑـﻮده‬ و ﻃﻮل دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻧﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﭘﻮﺳـﺖ ﺷـﺎﺧﻪ ﺳـﯿﺐ اﺳـﺖ.‬ ﻻرو ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ. روی ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺪن ﻻرو دودﺳﺘﻪ ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﯿـﺮه ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ‬ ﻣﺘﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻔﯿﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه ﺑﻮده و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻏﺒﺎری ﺑﺮﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ آﺑـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ داﺧـﻞ‬ ‫ﭘﯿﻠﻪای ﻧﺎزک ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد. وﻟﯽ ﺗﺮاﮐﻢ آن در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ وﯾـﮋه اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﮔﻠﺴـﺘﺎن، ﻣﺎزﻧـﺪران و‬ﮔﯿﻼن ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. و ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﺳﯿﺐ، ﮔﻼﺑﯽ، ﺑﻪ، ﮔﻮﺟﻪ، زاﻟﺰاﻟﮏ ،ﺳﻨﺠﺪ ﺗﻠﺦ و ﺑﯿﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از درﺧﺘﺎن‬ ‫و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺜﻤﺮ و ﺟﻨﮕﻠﯽ دﯾﺪهﺷﺪه اﺳﺖ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻢ اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫـﯽ ﺑـﻮده و ﻣﺎﻧﻨـﺪه‬ ﺣﻠﻘﻪای دور ﺗﺎ دور ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻮان را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺨﻢاﻧﮕﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ. ﻻروﻫـﺎ‬ در اواﺋﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ روی ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺗﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﻻﻧـﻪﻫـﺎی ﺗـﻮری ﺑـﻪ‬ ﺗﺪرﯾﺞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دﺳﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﺸـﯿﺪه و ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ اﻧﻔـﺮادی و ﯾـﺎ در‬دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻇﻬﻮر ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ از اواﺧﺮ دﻫﻪ اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه دﯾـﺪه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول از ﺗﺨﻢﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬران ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪی اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗـﺎ ﺑﺎزﺷـﺪن‬ ﮔﻠﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎرزه دﻗﯿﻖ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪات‬ ﭘﯿﮕﯿﺮ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮِ ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ ﮐﻨـﯿﻢ.‬ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﺎﻣﻠﯽ اﻧﻄﺒﺎق دارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﮐـﻪ‬ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﺷﺪن ﮔﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ را ﻧﺎﭼﺎراً ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ از رﯾـﺰش ﮔـﻞ ﻣﻮﮐـﻮل‬ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻦ ﮔﻞ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻧﯿـﺰ ﻟﯿﺴـﻪﻫـﺎ ﺑﺨـﻮﺑﯽ‬ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.‬

ﭘﺮﻃﺎووﺳﯽ ﮔﻼﺑﯽ ‪Saturnia pyri‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Saturnidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻬﺎی زﯾﺮی و روﺋﯽ اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ و ﻧﻘﻮش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻧـﻮار ﭘﻬـﻦ و روﺷـﻦ‬ وﺟﻮد دارد. در ﻫﺮ ﺑﺎل دوﺧﻂ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﻮاج ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و در ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎل داﯾـﺮهای ﺑـﺰرگ ﺑـﺎ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن‬ ﺳﯿﺎه وﺟﻮددارد. ﺑﺪن ﺣﺸﺮه ﺣﺠﯿﻢ اﺳﺖ و ﺳﺮاﺳﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮐﺮکﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ رﻧـﮓ ﻗﻬـﻮه ای‬ روﺷﻦ و ﺗﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺪر و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎش اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻻرو ﺳـﺒﺰ ﮐﻤﺮﻧـﮓ ﺑـﻮده و در ﻫـﺮ ﻃـﺮف‬ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺪن دارای ﯾﮏ ﻧﻮار زردرﻧﮓ اﺳﺖ. روی ﺑﺪن ﻻرو ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ دﯾﺪهﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ از آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﻫـﺎی ﺑﻠﻨـﺪی‬ ‫ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻔﯿﺮه داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪای ﺑﺰرگ، ﺿﺨﯿﻢ و اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ اﯾﺮان دﯾﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻼﺑـﯽ، ﺳـﯿﺐ، ﮔﻮﺟـﻪ و‬‫ﺑﺎدام ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻻروﻫﺎ از ﺑﺮگ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺴﺎرت آﻓﺖ ﮔﻬﮕﺎه و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﺮه داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪ و در ﭘﻨﺎه ﮔـﺎهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻨـﻪ و‬ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﺣﺘﯽ روی دﯾﻮارﻫﺎ و در ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ. ﭘﯿﻠﻪ ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎرﻫـﺎی اﺑﺮﯾﺸـﻤﯿﻦ ﺑـﻪ‬ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد. زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎﺷـﺪ.‬ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺷﺐ ﭘﺮوازﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮق روی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮔﺬارده ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ. دوره ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻻروی ﺣـﺪود دوﻣـﺎه‬ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﺋﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﺷﻔﯿﺮهﻫﺎی درﺣﺎﻟﺖ دﯾﺎﭘﻮز اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. اﯾـﻦ ﺷـﻔﯿﺮه ﺑﻘﯿـﻪ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ آﻓﺖ دارﻧﺪ ﻟـﺬا ﺑﺎﯾـﺪ از ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.‬

‫‪Nyssia graecarius‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Geometridae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫در ﺣﺸﺮه ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم ﺷﮑﻢ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺎﻟﻬـﺎ در ﮐـﻞ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮی ﺑـﺎ ﺟﻼﺋـﯽ ﻗﻬـﻮه ای‬ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. روی ﺑﺎﻟﻬﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﺗﯿﺮه ﺗﺮ از زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎل دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ. در ﻧﺮﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﮏ ﭘـﺮوش و در ﻣـﺎدهﻫـﺎ‬ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎ ﻧﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﺑﯿﻀﻮی و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ. در ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول ﺑﺪن ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﻮﻫﺎﺋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در‬ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ. روی ﺑﺪن ﻻرو ﻫﻔﺖ ﻧﻮار ﻋﺮﺿﯽ و دو ﻧﻮار ﻃﻮﻟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻔﯿﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺑـﻮده‬ ‫و دارای ﯾﮏ زاﺋﺪه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ دوﺷﺎﺧﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺗﺎﮐﻨﻮن در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ﮐﺮدﺳﺘﺎن، اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺧﺮاﺳﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﻣﯿﺰﺑـﺎن آن ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑـﺎدام،‬زردآﻟﻮ، آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﮔﺮدو، ﺳﻨﺠﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﻧﺎرون ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻻرو اﯾـﻦ آﻓـﺖ از ﺑـﺮگ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. در آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن و ‬ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮﯾﮋه روی ﺑﺎدام ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. زﻣﺴـﺘﺎن ﮔـﺬراﻧﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻔﯿﺮه در ﻋﻤـﻖ 3-02‬ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﺧﺎک ﻣﯽﮔﺬرد. ﺧﺮوج ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ در ﺑﺎدام ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻓﻘـﻂ ﭘﺮواﻧـﻪﻫـﺎی ﻧـﺮ‬ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮواز ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اﺳﺖ و در ﻃـﻮل روز روی ﺗﻨـﻪ و ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﺎﻗﯽ‬ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﮕﺬاری در ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻻروﻫـﺎی ﺳـﻦ اول ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﺧـﺮوج از ﺗﺨـﻢ از‬ ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺮگ اﺳﺖ. و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﻻرو رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮد از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﮐـﺮده و ﺑـﺮگ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮرد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺨﻮار ﻃﻐﯿﺎﻧﻬـﺎی ادواری دارد و در ﺳـﺎﻟﻬﺎی ﻃﻐﯿـﺎن ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ آن‬ اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﺳﻦ ﯾﮏ اﺳﺖ. ﭼﻮن درآن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد ﻧﯿﺎﻣـﺪه‬ ‫و ﺿﻤﻨﺎً ﺳﻦ اول ﻻروی ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫‪Aporia crataegi‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Pieridae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺎی روﺋﯽ و زﯾﺮی اﯾﻦ آﻓﺖ ﺳﻔﯿﺪ و رﮔﺒﺎل ﻫﺎ ﺳﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﮏ ﺳﻨﺠﺎﻗﯽ و رﻧـﮓ آن ﺳـﯿﺎه اﺳـﺖ. در ﻧـﺮ آﺧـﺮﯾﻦ‬ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﺧﮏ و در ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﻣﻔﺼﻞ آﺧﺮی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﮔﻼﺑﯽ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ آن زرد اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻻرو ﺗﯿـﺮه وﻟـﯽ‬ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﻤﯽ آن روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﺪن ﻻرو ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺮﮐﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﻣﻮﻫﺎی ﺿـﺨﯿﻢﺗـﺮ ﻧﺨﻮاﺑﯿـﺪه ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﺪک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻔﯿﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﮐﻬﺮﺑﺎﺋﯽ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﻘﻄﻪ ﺳﯿﺎهرﻧﮓ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد دارد.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﻮهﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در آن ﻫﺎ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻢ و ﺑـﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ دارد.‬ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ آﻓﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﯿﺐ،ﮔﻼﺑﯽ، زردآﻟﻮ، ﻫﻠﻮ، ﺑﺎدام، ﮔﻮﺟﻪ، آﻟﻮ، زاﻟﺰاﻟﮏ، ﮔـﯿﻼس، آﻟﺒـﺎﻟﻮ، و ﺑـﻪ و در ﻣـﻮاردی‬ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر و آن ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ازﮔﯿﻞ وﮔـﺮدو ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﻻرو از ﺑـﺮگ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.‬‫ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﮔﻬﮕﺎه ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ درﺧﺘﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﺎری از ﺑﺮگ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ آﻓﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﻻروی دوو ﮔـﺎﻫﯽ ﺳـﻪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﻻروﻫـﺎ از‬ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺎزک ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دوره دﯾﺎﭘﻮز ﻻروی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎ ﻻروﻫـﺎ از اﻣـﺎﮐﻦ زﻣﺴـﺘﺎﻧﯽ‬ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. در ﺳﻨﯿﻦ آﺧﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و در اﯾـﻦ زﻣـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﻄـﺮی ﺟـﺪی‬ ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﻔﯿﺮه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آوﯾﺰان از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد. ﭘﺮواﻧـﻪﻫـﺎ روز ﭘـﺮواز ﺑـﻮده و ﻗـﺪرت ﭘـﺮواز ﻗﺎﺑـﻞ‬ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ. ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻮش ﮔﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺰودی ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺳـﻄﺢ‬ روﺋﯽ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪای ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول ﺑﻄـﻮر ﮔﺮوﻫـﯽ از اﭘﯿـﺪرم ﻓﻮﻗـﺎﻧﯽ ﺑـﺮگ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.‬ ﺧﺴﺎرت ﻻروﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻠﺪ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ 8-5/8 ﻣـﺎه‬ ‫ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﺧﺴﺎرت ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎوب در ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻠﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺷـﺪﯾﺪ‬ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ‪ Apanteles glomeratus ‬از ﺧﺎﻧﻮاده‪ Braconidae‬را ﻧﺎم ﺑـﺮد. در زﻣﯿﻨـﻪ‬ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺒـﺎرزه وﻗﺘـﯽ‬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻروﻫﺎی ﺳﻦ اول آﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯿﻬﺎی راﯾﺞ ﻋﻠﯿﻪ آﻓﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ ﺣﺸـﺮه را ﻧﯿـﺰ در آن زﻣـﺎن ﭘﻮﺷـﺶ‬ ﺧﻮاﻫﺪ داد. اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت وﯾﮋه ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ رﺳﯿﺪ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﯾﺨـﺘﻦ ﮔﻠﻬـﺎ وﺑـﺪون اﻧﺘﻈـﺎر‬ ﺑﺮای ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺮم ﺳﯿﺐ و ﯾﺎ ﺷﭙﺸﮑﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻢ ﺗﻤﺎﺳﯽ و ﮔﻮارﺷﯽ وآﻧﻬﻢ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞ ﻫـﺎی ﺗـﺮاﮐﻢ‬ ‫ﺷﺪﯾﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﮐﺮد.‬

ب – ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﭙﻮﺷﺎن ‪(Coleoptera‬‬ )
ﮐﺮم ﺳﻔﯿﺪ رﯾﺸﻪ ‪Polyphylla olivieri‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Scarabaeidae‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫ﺳﻪ ﻧﻮار در ﭘﺸﺖ ﺳﯿﻨﻪ اول اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده وﺑﺎﻟﭙﻮﺷﻬﺎ دارای ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻌـﺪدی اﺳـﺖ. در ﻧﺮﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﮏ ﺑـﻪ‬ ﻫﻔﺖ ورﻗﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺰرگ ودر ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ورﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺨﻢ درﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ رﻧـﮓ و ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﮔـﺮد اﺳـﺖ.‬ﻻرو ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻮده ودارای ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﭘﺎی ﺳﯿﻨﻪای ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪن آن ﺗﯿﺮه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻌـﺪاد و آراﯾـﺶ‬ ‫وﯾﮋه ﺧﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﻤﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن، در ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از اﯾﺮان ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﺧﺴـﺎرت اﯾـﻦ ﺣﺸـﺮه روی‬ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ و درﺧﺘﭽﻪ ودرﺧﺘﺎن ﻏﯿﺮﻣﺜﻤﺮ و زﯾﻨﺘﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻻرو‬اﯾﻦ ﺣﺸﺮه زﻧﺪﮔﯽ داﺧﻞ ﺧﺎﮐﯽ داﺷﺘﻪ و از رﯾﺸﻪ و ﻃﻮﻗﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻐﺬﯾﻪ داﺧﻞ ﭼﻮب ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑـﻪ از رو‬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ آﺛﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮداﺳﺖ. ﺧﺴﺎرت ﺷﺪﯾﺪ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺸـﻤﺎری‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﻮاردی دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻻرو ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺟﻮان را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﮐﻞ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط و آن ﻫﻢ‬ در ﺗﻌﺪادی از ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در دو ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺷﺮوع ﺧﺮوج ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ از دﻫﻪ ﺳﻮم رداد اﺳـﺖ اﯾـﻦ‬ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻃﻮل دوره ﺧﺮوج و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ دو ﻣـﺎه و‬ﮔﻬﮕﺎه ﻗﺪری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اوج ﺧﺮوج ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮاره در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧـﺎک‬ ﺳﻮراخﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺳﻄﺢ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮﻣﺜﻤـﺮ‬ و در ﻣﻮاردی از ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ وﺣﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻮان اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی، و ﺗﺨﻤﺮﯾـﺰی‬ در ﻏﺮوب و اواﺋﻞ ﺷﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺣﺸﺮه ﻣﺎده ﺑﺮای ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﯽرود. ﺗﺨﻤﺮﯾـﺰی ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻧﻘـﺎﻃﯽ از‬ ﺑﺎغ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺣﺸﺮات ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده وﺿﻤﻨﺎً از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎی ﺳـﻦ‬ اول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﻖ ﺗﺨﻤﮕﺬاری ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ودوازده ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ودر ﻣـﻮاردی ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‬ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎ ﺷﺶ ﻋﺪدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺸﺮه دارای ﺳﻪ ﺳﻦ ﻻروی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ آﺧـﺮ ﻻروی ﺧﻄﺮﻧـﺎکﺗـﺮﯾﻦ‬ اﺳﺖ. ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﻻروﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻔﯿﺮﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از‬ ذرات ﺧﺎک ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻻرو روی ﭼﻮب در ﻃﻮﻗﻪ ورﯾﺸﻪﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ درﺧﺖ، ﮔﻮداﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐـﺮده و در ﻫﻤـﺎن‬ ‫ﺟﺎ ﺷﻔﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺸﺮه ﻣﺎده ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﯿﺴﺖ ﻋﺪد اﺳﺖ واز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺣﺸﺮه در دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳـﺎل‬ ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺸﺮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾـﻦ‬ ﺣﺸﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻠﯽ ﻓﺎژ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴـﺎرت اﻓـﺖ‬ ﺑﺎﯾﺪ اوﻻ ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه ﺑﻮده، دوم آﻧﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻠﻒﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎی ﺳـﻦ اول اﯾـﻦ ﺣﺸـﺮه‬ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎک ﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ از راهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ‬ ﻋﻠﯿﻪ ﻻرو ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎهﻫﺎی اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻤﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈﺖ راﯾﺞ درﺳﺖ‬ ﮐﺮده وﭘﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ روز ﻗﺒﻞ آﺑﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻠﻞ و ﻓـﺮج ﺧـﺎک ﭘـﺮ‬ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آن ﺟﻠﻮﯾﮕﺮی ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ درﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎی ﻫﺮ درﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ‬ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد. ﺳﻢ اﮔﺮ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. در ﭘﺎﯾـﺎن اﯾـﻦ‬ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻣﺒﺎرزه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وآن ﺷﺨﻢ ﺑﺎغ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻروﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧـﺎک آورده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ‬ ‫ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻻرو را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.‬

ﮐﺮم ﺳﻔﯿﺪ رﯾﺸﻪ .‪Polyphylla adspersa‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Scarabaeidae‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫رﻧﮓ اﺻﻠﯽ ﺑﺪن وﺑﺎﻟﭙﻮﺷﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻗﻬﻮه ای ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑـﻮده و ﭘﻮﺷـﯿﺪه ازﮐﺮﮐﻬـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر روﺷـﻦ اﺳـﺖ. در ﻧﺮﻫـﺎ‬ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ ﭘﻬﻦ ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﻔﺖ ورﻗﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﺎدهﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺸﺮده ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.‬ ﻻرو ﺳﻔﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺗﯿﺮه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد و آراﯾﺸﯽ وﯾﮋه ﺧﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﻤﯽ اﻧﺘﻬـﺎی ﺑـﺪن، آن را از ﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺧﺮاﺳﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،ﯾﺰد، ﮐﺮﻣﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، و ﮔﺮﮔﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻻروﻫﺎدر ﺧﺎک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و از رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺣﺸـﺮه در ﺣـﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻮﻧﻪ ‪ Polyphylla olivieri‬ دارد.‬
‫ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرز ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ P.olivieri‬اﺳﺖ.‬

‫آدورﺗﻮس ‪Adoretus persicus‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Scarabaeidae‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ ﺗﺎ ﺗﯿﺮه ﺑﻮده ﭘﺎﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺪن در ﮐﻞ ﻗﺪری روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎق ﭘﺎی‬ ‫ﺟﻠﻮﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ دارای ﺳﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﺧﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ﮔﻼﺑﯽ، ﺳﯿﺐ، ﺑﻪ، ﮔﯿﻼس، ﮔﻮﺟﻪ، آﻟﻮ، ﺑﺎدام، ﻫﻠﻮ، ﺻﻨﻮﺑﺮ، و ﺑﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ در‬ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻻرو آن داﺧﻞ ﺧﺎک ﺑﻮده و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه وارد ﻧﻤﯽآورد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣـﻞ از ﭘﻬﻨـﻪ ﺑـﺮگ ﺑـﻮده و در ﺻـﻮرت‬ ﺷﺪت ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﮔﺒﺮﮔﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺧﺴﺎرت اﺻﻠﯽ ﭼﻪ در ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻬﺎ وﭼﻪ در زﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺐ وﮔﻼﺑـﯽ وارد‬ ‫آﻣﺪه ودر ﺻﻮرت ﺷﺪت ﺣﻤﻠﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﺎری از ﺑﺮگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در 1-2 ﺳﺎل دارد. در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﺮوج ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﺗﯿﺮه ﻣﺎه و اواﺋﻞ ﻣﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ‬ در ﻧﻘﺎط ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اول ﺧﺮداد اﺳـﺖ. ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺣﺸـﺮات ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﻪ‬ ﺟﻤﻌﯽ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮده و روز را در ﭘﻨﺎه ﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﻧﯿﺰ در ﺷﺐ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ و ﭘﺲ از ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﺣﺸﺮه ﻣﺎده ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺎک رﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻤﮕﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ. زﻣﺴﺘﺎن ﮔـﺬراﻧﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻻرو اﺳـﺖ و ﺷـﻔﯿﺮه در‬‫اﺗﺎﻗﮏ ﺷﻔﯿﺮﮔﯽِ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ذرات ﺧﺎک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺧﺎک از ﯾﮏ ﻃﺮف وﺳﺮﻣﺎ ی زﻣﺴﺘﺎن از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻐﯿﺎن اﯾﻦ آﻓﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. در‬ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻤﻮم ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪای اﯾﻦآﻓﺖ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻫﺠـﻮم آن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ‬ ‫ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﮐﺮد. ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻓﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.‬

 ﺳﻮﺳﮏ گل خوار   Epicometis hirta
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Scarabaeidae‬‬

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﺣﺸﺮه ﺳﯿﺎه ﻣﺎت ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ﺑﺎﻟﭙﻮﺷﻬﺎ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﺑـﻮده و ﺳﺮاﺳـﺮ ﺑـﺪن‬ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮐﺮﮐﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد روﺷﻦ اﺳﺖ. در ﻧﺮﻫﺎ ﭘﻨﺠﻪ از ﺳﺎق ﻗﺪری ﮐﻮﺗـﺎهﺗـﺮ و در‬ ‫ﻣﺎدهﻫﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﻗﺪری ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺳﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻢ ﮐﺮوی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎﻫﯽ اﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴﺮﺧﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣـﻞ‬ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺧﺴﺎرت وارد آورده و از اﻋﻀﺎ ﺟﻨﺴﯽ آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت اﯾـﻦ ﺣﺸـﺮه در ﺑﻌﻀـﯽ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ودر ﺑﻌﻀـﯽ‬ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ را در زﻣﺎن ﮔﻞ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ وﺑﺮﮔﻬـﺎی ﺟـﻮان ﻧﯿـﺰ‬ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺎک ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت آزاد‬ داﺧﻞ ﺧﺎک و ﻫﻢ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﺳﻮﺳﮑﻬﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﺮﻣﺎ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺧـﺮوج از ﺧـﺎک ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.‬ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﺎک ﮔﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﻬﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی را ﻣـﻮرد‬ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. روزﻫﺎی ﮔﺮم و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪای آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن در روزﻫﺎی‬ ﺳﺮد، روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ، ﺷﺒﻬﺎ و ﻫﻨﮕﺎم وزش ﺑﺎد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻏﺎﻟﺒﺎً زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﯽروﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﮐـﺎﻓﯽ‬ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی در ﺧﺎک اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎک ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ‬ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻫﻮﻣﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻروﻫﺎ از ﻣﻮاد ﻫﻮﻣﻮس ﺧﺎک ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ‬ ﭘﺲ از ﻃﯽ دوره ﻻروی در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل و داﺧﻞ ﯾﮏ ﻻﻧﻪ ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺷﻔﯿﺮه ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ. ﺣﺸـﺮات‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر، ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎل را درﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺮاﮐﻤـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ‬ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ را اﻟﺰاﻣﯽ ﺳﺎزد. اﺻﻮﻻً اﯾﻦ ﺳﻮﺳﮑﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷـﮑﻮﻓﻪ ﺑﺴـﯿﺎر‬ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرﺗﺰا ﻧﺒﻮده و در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺗﻨﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻮﺳﮑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﻌﺪادی از ﮔﻠﻬﺎ ﮐـﻪ‬ ﻣﺎزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ رﯾﺰش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. وﻟﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻧﺠـﺎم ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ ﺗﻤـﺎم زﯾـﺎنﻫـﺎی آن‬ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻢﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮔﻮارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺒﻮرﻫـﺎی ﺗﻠﻘـﯿﺢﮐﻨﻨـﺪه‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.‬

ﺳﻮﺳﮏ گل خوار  ‪Oxythyrea cinctella‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Scarabaeidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن و ﺑﺎﻟﭙﻮﺷﻬﺎی اﯾﻦ آﻓﺖ ﺳﯿﺎه ﺑﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺸﺖ ﺳﯿﻨﻪ اول دو ﻧﻮار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺮاﺳـﺮی ﺳـﻔﯿﺪرﻧﮓ در دو‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﻪ آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. روی ﺑﺎﻟﭙﻮﺷﻬﺎ ﺗﻌﺪادی ﻟﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺳﻔﯿﺪ وﺟﻮد دارد.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴﺮﺧﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ﺗﻐﺬﯾـﻪ‬ ‫ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ از اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ داﺧﻞ ﺧﺎک ﭼﻪ داﺧﻞ ﻻﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ و ﭼﻪ آزاد ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﯽ‬ ﺑﺮد. ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺑﺎغ ﮐﻪ ﺧﺎک آن ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻫﻮﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ اﯾـﻦ ﺣﺸـﺮه ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ.‬ ﻋﻤﻖ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ 5-02 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﺷﺪن اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﻮﻓﻪﻫـﺎی درﺧﺘـﺎن ﻣﯿـﻮه ﺳﺮدﺳـﯿﺮی ﺣﺸـﺮات‬ ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﺎک ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺣﺸﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی در روز اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺗﻐﺬﯾـﻪ از‬ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮم و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ و ﻫـﻮای اﺑـﺮی آﻧﻬـﺎ را از‬ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و وادار ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽﺷﺪن درﺧﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺐﻫﺎ درﺧﺎک ﺑﺴﺮ ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ. ﺳﻮﺳـﮏﻫـﺎ ﭘـﺲ از‬ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی در ﻋﻤﻖ 7-02 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﺧﺎک و ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ‬ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﯿﺪه ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﯽ اﺳﺖ . ﻻرو ﭘﺲ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺷﻔﯿﺮه و ﺳﭙﺲ ﺷﻔﯿﺮه ﺷـﺪه و در‬‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺎک ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ آﻓﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ. در ﺗﺮاﮐﻢﻫﺎی اﻧـﺪک ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣﺨﺘﺼـﺮی ﮐـﻪ از ﮔـﻞﻫـﺎ‬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﮔﻠﻬﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺪه و در واﻗﻊ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﯾﺎنآور ﻧﯿﺴﺘﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ. در ﺳـﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴـﯿﺎر‬ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای زﻧﺒﻮر ﻋﺴـﻞ و ﺳـﺎﯾﺮ‬زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮔﺮده اﻓﺸﺎن دارﻧﺪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮐﺮد.‬

ﮐﺎﭘﻨﻮدﯾﺲ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ‪Capnodis tenebrionis‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Buprestidae‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫رﻧﮓ ﮐﻠﯽ ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ، ﺳﯿﺎه ﻣﺎت ﺑﻮده و ﭘﺸﺖ ﺳﯿﻨﻪ اول ﭼﻬﺎر ﻟﮑﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎه رﻧـﮓ و ﺷـﻔﺎف و ﺗﻌـﺪادی ﻟﮑـﻪ‬ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺳﯿﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻻﺑﻼی اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺳﯿﺎهرﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻓﯽ اﺳﺖ. ﺗﺨﻢ ﺗﺎزه اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺳـﻔﯿﺪرﻧﮓ و ﺑﯿﻀـﻮی‬ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻻرو ﺳﻦ اول دﺳﺘﺠﺎب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮ در دوﻃﺮف ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎی آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﻻرو از آﻧﻬـﺎ‬ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ از ﺳﻦ دوم ﻻروی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ. ﻻرو ﺳﻦ آﺧﺮ ﺑﺪون ﭘـﺎﺑﻮده و ﺑﻨـﺪ‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺧﺴـﺎرت‬ آن روی ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴـﺮﺧﯿﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻻرو ﺑـﻪ ﻃﻮﻗـﻪ، ﻗﺴـﻤﺖ اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ ﺗﻨـﻪ و‬ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻗﻄﻮر ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ زﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻮﺑﺨﻮاری ﻣﯿﮑﻨﺪ. داﻻﻧﻬﺎی ﻻروی زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻮده‬ و درﺧﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺧﺸﮑﺎﻧﺪ. ﺣﻤﻠﻪ ﻻروی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺟﻮان و درﺧﺘﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺘـﯽ‬ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮏ ﻻرو ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ درﺧـﺖ ﺟـﻮان 3-4 ﺳـﺎﻟﻪ را ﻧـﺎﺑﻮد ﮐﻨـﺪ. اﯾـﻦ‬ ﺣﺸﺮه از آﻓﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻪدارﻫﺎ ﺳﺖ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﺧﻪﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﺟـﻮان‬ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل و ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ و در ﻣﻮاردی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺴﻦﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﻣﺒﺮﮔﻬﺎ و ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﺧﺴـﺎرت ﺣﺸـﺮه‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ از اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در دوﺳﺎل دارد. ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺧﺎک ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﺋﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ ﺑـﺪون‬ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺟﻔﺘﮕﯿـﺮی و‬ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻻروﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ زﻣﺴﺘﺎن را ﮔﺬراﻧﺪه و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﺋﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺸـﺮه‬ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺣﺸﺮه در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد. زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺸـﺮه ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻻرو،‬ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ و در ﻣﻮاردی ﻧﺎدر ﺷﻔﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺸﺮا ت ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺶ زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻓﺘﺎب دارﻧـﺪ. ﺗﺨﻤﺮﯾـﺰی در روز و ﺑﯿﺸـﺘﺮ‬ ‫درﺧﺎک ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﮔﻬﮕﺎه ﺗﻌﺪادی ﺗﺨﻢ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎک و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روی ﻃﻮﻗﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﮐﺎﺷﺖ و ﯾﺎ داﺷﺖ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو وﺟﻮد دارد. درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از‬ آﺑﯿﺎری ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻋﺎری از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در آﺑﯿـﺎری آﻧﻬـﺎ‬ ﺧﻠﻠﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ آب اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ در‬ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﺷﺖ و داﺷﺖ اﺳﺖ.‬

‫‪Sphenoptera davatchii‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Buprestidae‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬
‫رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻗﻬﻮهای ﺗﯿﺮه، زﯾﺮ ﺑﺪن و ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺴﯽ ﺗﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻢ ﺑﯿﻀﻮی، در اواﺋﻞ روﺷﻦ ﺑﻮده و‬ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﻮهای ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻻرو ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮده و از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑـﺪن ﻋـﺮﯾﺾﺗـﺮ اﺳـﺖ.‬ ﻻرو ﺑﺪون ﭘﺎ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮑﺮی ﺑﻮده و دارای ﯾﮏ زﻣﯿﻨـﻪ ارﻏـﻮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﻂ ﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻃـﻮﻟﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺑـﺪن‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷﯿﻮه و ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت‬
‫در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﻫﺴﺘﻪدار ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم‬ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻫﺴﺘﻪدار ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴﺮﺧﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﭼﻮﺑﺨﻮار ﺑـﻮده و ﻻرو آن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ زﯾﺮﭘﻮﺳـﺘﯽ ﺗﻨـﻪ و‬ ﺷﺎﺧﻪ و ﮐﺎﻣﺒﯿﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪای دارد. ﺧﺴﺎرت در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده و درﺧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.‬
زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد. ﻓﺼﻞ ﺳﺮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻروﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺪون دﯾﺎﭘﻮز اﺟﺒﺎری ﻣـﯽﮔﺬراﻧـﺪ.‬ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻓـﺖ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. دوره ﻻروی ﺑﺴـﯿﺎر ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﻮده و‬ ‫ﺣﺪود ده ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. دورۀ ﺧﺮوج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ.‬ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﻔﺮادی روی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎف و ﻗﺴـﻤﺘﯽ ﮐـﻪ از ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار آﻓﺘـﺎب‬ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻻرو از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را‬ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروی ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳـﻮراﺧﯽ ﺑﯿﻀـﻮی روی‬ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.‬
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ‬
‫ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ و داﺷﺖ درﺧﺘﺎن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔـﻮدﺑﺮداری ﺧـﻮب و ﻣﻨﺎﺳـﺐ در‬ زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ، و ﺳﭙﺲ آﺑﯿﺎری ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﺎﻓﯽ، دادن ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی درﺧﺘﺎن در ﻫﺮ ﺳﺎل، ﻫﺮس ﻣﻨﺎﺳﺐ، و‬ اﺣﺘﺮاز ازداﺧﻞ ﺧﺎک ﮐﺮدن ﺗﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ دﻗـﺖ ﺻـﻮرت‬ ﮔﯿﺮﻧﺪ.‬

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

4 دیدگاه در “مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت دوم )

سلام وقت بخیر زمینی در کرمان _ بافت _جاده ی انجرک درختکاری کردم که متاسفانه حین گودال زدن کرمی کلفت و زرد با دوتا نوک سیاهرنگ که بدنی سفت داشت روبرو شدم . تازه نهال کاشتم لطفا راهنمایی کنید یا اگه محصولی برای از بین بردن این کرم دارین معرفی کنید. پیشاپیش کمال تشکر دارم از شما ادمین گرامی

سلام حقیقتش این موارد بدون دیدن اصلن نمیشه نظری داشت در موردش شما لینک زیر رو برید داخلش ببینی آیا همین آفته
https://sarafraz-hezarmasjed.ir/2011/08/16/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87/

باسلام خدمت ادمین گرامی.خسته نباشید.فقط شماکه کلی زحمت کشیدین واین مطالب روگذاشتین.آفات مهم درختان سردسیری که فک کنم سه قسمت هم بود.درموردشون توضیح داده شده ولی تصویری ازاون آفت نیست ک شناسایی روآسانترکنه.بعلاوه روشهای کنترل این آفات هم قیدنشده.مثلاچه سمی باچه نسبت یادرصددرهکتارو…لطفا اگه این مواردهم بذارین خیلی عالیه.اززحماتتون کمال تشکررودارم.بنده صابرافضلی گروه هستم ازاستان کرمان کارشناس ارشد اصلاح وبیوتکنولوژی باغبانی

با سلام خدمته شما دوست عزیز . این پست ها جز پستهای قدیمی بودن و هنگام انتقال سایت و تعویض قالب مواردی رو از دست دادن از جمله تصاویر . البته سعی ما بر اینه که به مرور تمام این پست های قدیمی رو اصلاح کنیم . شما میتونید با سرچ در باکس جستجو تمام این آفات رو به صورت تک پسته و بسیار کاملتر به همراه تصاویر و روشهای کنترل رو در سایت پیدا کنید. بازم ممنون از نظرات شما دوستان عزیز که در بهبود کیفیت کار ما نقش مهم و پررنگی دارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها