معرفی کتاب آفتکش های زیستی

آفتکش های زیستی

( مدیریت آفت و تنظیم قوانین )

مؤلفین:
آ. بیلی ، د. چندلر ، و. پی گرنت ،  ج. گریوز ،  گ. پرینس و م. تاکل

مترجمان:
فرشید شخصی زارع و حسین فرازمند

ناشر:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کتاب “آفتکش­های زیستی” ترجمه­ ای است از کتاب Biopesticide که در سال 2010 میلادی توسط بیلی و همکاران به رشته تحریر درآمده است. در فصول ابتدایی این کتاب به طور اجمالی به برخی از انواع آفات کشاورزی و روش­های غیرشیمیایی مورد استفاده در مدیریت تلفیقی آفات در ارتباط با انواع محصولات کشاورزی (زراعی، باغی و گلخانه­ای) پرداخته شده و تعدادی از مهمترین عوامل بیولوژیک کنترل کننده جمعیت آفات معرفی شده ­است. در فصول بعد، چالش­ها و محدودیت­های استفاده از آفتکش­های زیستی، قوانین و مقررات و نقش دولتمردان و سیستم­های نظارتی در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و همچنین موانع موجود در پذیرش آفتکش­های زیستی از سوی کشورها و دیدگاه های افراد دخیل در سطوح مختلف کشاورزی مورد تحلیل قرار گرفته است. 

فهرست مطالب

فصل 1       
مقدمه  1
کشاورزی پایدار و مدیریت آفت : چالش بزرگ قرن بیست و یکم1
تعاریف سودمند مدیریت تلفیقی آفات4
دولت نظارتی8
نوآوری نظارتی12
چالشهای میان رشته ای16
علوم طبیعی و علوم اجتماعی17
اثر اودیپوس17
آزمایش18
استفاده از سیستمهای خیلی پیچیده و مصنوعی19
مغالطه ی فرد گرا (خطای فردی)21
فصل 2
آفات محصولات کشاورزی29
زیست شناسی گروه های اصلی آفات کشاورزی31
بی مهرگان32
حشرات32
مطالعه ی موردی : سوسک کلرادو35
کنه ها: کنه های گیاهی37
نرم تنان : حلزونها و رابها38
عوامل بیماریزای گیاهی40
قارچها41
باکتریها46
ویروسها        46
نماتودهای بیماریزای گیاهی47
مطالعه ی موردی : قحطی ایرلند47
علفهای هرز49
کنترل آفت51
توسعه الگوی صنعتی مدیریت آفات و پذیرش جهانی آفتکشهای شیمیایی53
مشکلات مربوط به استفاه از آفتکشها در مسیر کارخانه تا مزرعه56
اثرات وسیع الطیف و پایداری در محیط57
اثر بر موجودات زنده غیر هدف58
طغیان مجدد آفت هدف59
مقاومت به آفتکش59
سمیت61
اثرات متقابل61
کاهش دسترسی محصولات62
کنترل تلفیقی آفات63
شناسایی عوامل طبیعی مؤثر بر جمعیت آفت66
سطوح : برخی مفاهیم پایه ای اکولوژیک66
راهکارهای مبتنی بر تاریخچه زندگی67
فاکتورهایی که به طور طبیعی جمعیت آفات را محدود میکنند69
شرایط فیزیکوشیمیایی69
رقابت69
شکار70
عواملی که باعث افزایش اندازه جمعیت آفت میشوند70
غلظت منابع70
آشفتگی کشاورزی71
تغییر شرایط فیزیکوشیمیایی72
گونه های بیگانه (غیربومی)72
ظهور آفات76
آستانه های اقتصادی77
روشهای حفاظت محصول مورد استفاده در مدیریت تلفیقی آفات79
آفتکشهای انتخابی مدرن79
عملیات زراعی80
روشهای فیزیکی81
ترکیبات طبیعی81
اصلاح نباتات82
عوامل کنترل بیولوژیک82
آفتکشهای زیستی83
روشهای ژنتیکی84
مدیریت تلفیقی آفات به صورت عملی85
مدیریت تلفیقی آفات محصولات گلخانه ای88
مدیریت تلفیقی آفات محصولات سبزی و صیفی در مزرعه89
مدیریت تلفیقی آفات محصولات باغی92
مدیریت تلفیقی آفات محصولات زیر کشت وسیع93
مدیریت تلفیقی آفات در کشورهای در حال توسعه96
استفاده از جایگزینهای آفتکشهای شیمیایی مصنوعی در مدیریت تلفیقی99
فصل 3
مدیریت آفات با استفاده از آفتکشهای زیستی115
مقایسه عوامل میکروبی با دیگر دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک118
زیست شناسی دشمنان طبیعی میکروبی121
راهکارهای استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک ازجمله عوامل میکروبی123
کنترل بیولوژیک افزایشی125
کنترل بیولوژیک کلاسیک127
کنترل بیولوژیک حفاظتی129
دشمنان طبیعی میکروبی آفات بی مهره، عوامل بیماریزای گیاهی و علفهای هرز131
عوامل بیماریزای بی مهرگان و استفاده از آنها در کنترل بیولوژیک آفت131
باکتریهای عامل بیماریزای حشرات132
بیان ژن دلتا – اندوتوکسین باکتری BT در محصولات تراریخته ژنتیکی135
ویروسهای عامل بیماریزای حشرات140
قارچهای عامل بیماریزای حشرات143
نماتودهای عامل بیماریزا148
کنترل میکروبی عوامل بیماریزای گیاهی150
آنتاگونیستهای میکروبی152
کنترل میکروبی نماتودهای انگل گیاهی155
استفاده از میکروبها در ایجاد پاسخ دفاعی گیاه بر علیه عوامل بیماریزا156
کنترل میکروبی علفهای هرز159
ترکیبات طبیعی161
ترکیبات گیاهی : دفاع مستقیم شیمیایی گیاهان در برابر گیاهخواران162
آفتکشهای میکروبی بر پایه فرآورده های میکروبی164
پیام رسانهای شیمیایی166
استفاده از آللوکمیکال ها بر علیه بی مهرگان آفت166
فرومونهای حشرات167
استفاده از آفتکشهای زیستی در مدیریت تلفیقی آفات169
قوانین آفتکشهای زیستی179
توصیه های ایمنی برای استفاده از آفتکشهای زیستی میکروبی190
اقدامات ایمنی برای مواد گیاهی و پیام رسانهای شیمیایی195
فصل 4  
اقتصاد تغییر در فنآوریها211
ترویج عملی پذیرش و استفاده از مدیریت تلفیقی آفت216
خط مشی کشاورزی و کشاورزی – زیست محیطی218
چالشهای کلیدی توسعه و تحقیق در مدیریت تلفیقی آفات230
فصل 5       
تنظیم قوانین آفتکشهای زیستی235
تحلیلهای بین المللی235
محدودیتهای مدل تنظیمی اخیر235
ثبت آفتکشها در بریتانیا236
محصولات کم مصرف : به لحاظ تجاری مهم اما بدون حمایت240
تأییدیه های بی برچسب241
محدودیتهای حداکثر وجود باقیمانده242
اجرای قانون و بازار سیاه244
آزمایش سنجش کارایی248
طرح آفتکشهای زیستی250
سیستم وضع قوانین اروپا252
قانون 414 / 91 اروپا253
از دست رفتن مواد مؤثره در خلال برنامه بازبینی اتحادیه اروپا254
نواقص سیستم ثبتی اتحادیه اروپا254
اصلاح سیستم ثبتی اتحادیه اروپا257
متمم قانون 414 / 91 257
راهکار بنیادی برای آفتکشها و قانون مصارف پایدار259
جدال در پارلمان261
قانون مدیریت آب264
دانمارک : سختگیری نظارتی265
هلند : نوآوری نظارتی267
ایالات متحده امریکا : ترویج آفتکشهای زیستی268
هماهنگی بین المللی271
نقش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان بهداشت جهانی271
طراحی اصولی برای نظارت بهتر بر آفتکشهای زیستی273
اصول کاربردی274
فصل 6
ارتباطات سیاسی، تغییر و نوآوری281
تحلیل شبکه سیاسی282
شبکه سیاسی آفتکشهای زیستی283
اجزای شبکه284
شبکه های سیاسی در سطح اتحادیه اروپا289
شبکه ها و تغییرات سیاسی290
نوآوری نظارتی297
تغییر مقررات ، نوآوری یا سازش؟297
پنج دنیای بلک298
فشارهای درونی و بیرونی303
اصلاحات بنیادی306
نتیجه گیری309
فصل 7
حاکمیت خرده فروشی313
گردانندگان مقررات بخش خصوصی318
مقررات خصوصی چگونه عمل میکنند322
طرحهای خرده فروشی برای طبقه بندی آفتکشها324
مدیریت بسته بندی327
دولت و سیستمهای مقررات خرده فروشی329
نقش جدید مصرف کننده331
نتیجه گیری336
فصل 8
نتایج341

کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

1 دیدگاه در “معرفی کتاب آفتکش های زیستی

با درود و سپاس از زحمات شما ادمین محترم.
از اینکه مقالات و کتاب های ارزشمندی را به رایگان در سایت وزین خود قرار داده اید تا افراد نیازمند به مطالعه براحتی در اختیارشان قرار گیرد نشانه بزرگواری و افتادگی شماست، امیدوارم هرچه بیشتر در اهداف عالحکیمی خود موفق و پیروز باشید. با سپاس حکیم ایلکای اورموی🌹🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها