مدیریت بیماری غربالی زردآلو

دستورالعمل مدیریت بیماری غربالی زردآلودانلود رایگان نرم افزار مبارزه با آفات

چکیده

بیماری غربالی بــا عامــل Wilsonomyces carpophilus یکــی از بیماری های مهم زردآلو در دنیا است. بیماری غربالی زردآلو  مربوط به پوشش برگی و میوه بوده و باعث ضعف درخت و کـاهش کمیـت و کیفیـت محصـول میشود. کنترل و مدیریت بیماری غربالی زردآلو عمـدتاً بـر پایـه روش هـای شـیمیایی اسـت. قارچ کش های مسی رایج ترین ترکیبات شیمیایی هستند کـه از زمـان هـای بسیار دور برای کنترل بیماری غربالی درختـان میـوه هسـته دار از جملـه زردآلو توصیه شده اند. قارچکشهای میشوبردوکس SC 18% با دز 10 و 15 در هــزار و بــردوفیکس SC 18%  بــا دز 15 در هــزار از جملــه قارچ کش های مسی ثبت شده در کشور هستند کـه بـرای کنترل و مدیریت بیماری غربالی زردآلو از کارایی خوبی برخوردار می باشند. بهترین زمان سمپاشی با این قارچ کش ها طی دو مرحله، اواخر پـاییز پـس از ریـزش بـرگهـا و آخـر زمســتان در مرحلــه تـورم جوانــه هــای گـل اســت. از آنجاکــه در دستورالعمل های تولید محصول ارگانیک استفاده از ترکیبات مسی، مجاز می باشد بنابراین این ترکیبات برای مدیریت بیماری غربالی زردآلو پیشنهاد میشود.


مقدمه

ایران با دارا بودن بیش از 60 هزار هکتار سطح زیر کشت زردآلو (FAO,2013) از کشورهای اصلی تولیدکننده این محصول میباشد. استانهای سمنان، تهران، یزد، فارس، لرستان، آذربایجان شرقی،کرمان، همدان، خراسان رضوی، زنجان، مرکزی و اصفهان به ترتیب مهمترین تولیدکنندگان زردآلو در کشور هستند. بیماری غربالی تقریباً در تمام مناطق معتدل جهان وجود دارد و هر ساله خسارت زیادی به باغداران وارد مینماید. در ایران اولین بار اسفندیاری در سال 1325 این بیماری را روی درختان میوه هسته دار گزارش کرده است و هم اکنون در اکثر مناطق زردآلو خیز کشور به خصوص استانهای آذربایجان شرقی، سمنان، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، تهران، لرستان و یزد دیده میشود. قارچ عامل بیماری غربالی Wilsonomyces carpophilus است. این قارچ، زمستان را به صورت ریسه، استروما و کنیدی در جوانه های آلوده و یا زخمهای روی سرشاخه ها به سر میبرد و از سالی به سال دیگر باقی میماند. رایجترین نشانه این بیماری، پیدایش لکه هایی ارغوانی رنگ روی برگها در فصول بهار و تابستان است که به تدریج بزرگ شده، قطر لکه ها به 3 تا 10 میلیمتر میرسد، و رنگ آنها متمایل به قهوه ای میشود. این لکه ها در هوای گـرم و خشک از پهنک بـرگ جدا شده، مـیریزند و برگ سـوراخ سـوراخ میشود . به همین علت این بیماری را غربالی نـامیده اند . این لکه ها گاهی با لکه های ناشی از بیماری باکتریایی که کوچک، با حاشیه منظم و هاله شفافی در اطراف لکه هستند اشتباه میشوند، در صورتی که لکه های مربوط به بیماری غربالی بزرگتر و نامنظم میباشند. علایم بیماری ممکن است روی میوه نیز ظاهر شود. وقتی زردآلو حدود یک سانتیمتر قطر دارد، لکه های قرمز مایل به بنفش به اندزه ته سنجاق روی آن ظاهر میگردد، به تدریج که میوه درشت میشود این لکه ها برآمده شده و به صورت نقاط برجسته و خال جوش در می آیند . ترکیبـات مسی رایـجترین قارچکشهایـی هستند که از زمانهای بسیـار دور تاکنون برای کنترل بیماری غربالی درختان میوه از جمله زردآلو طی دو مرحله سم پاشی (اواخر پاییز هنگام ریزش برگها و اوایل بهار هنگام تورم جوانه ها قبل از مرحله نوك صورتی) پیشنهاد شده اند این ترکیبات علاوه بر بیماری غربالی ، بیماریهای باکتریایی از جمله شانکر باکتریایی را نیز کنترل میکنند . در مواقعی که به دلایل اقتصادی سمپاشیهای اواخر پاییز اجرا نمیشوند بیماری در مرحله زمستانی خود توسعه پیدا میکند و در سال بعد شایع میشود. علاوه بر قارچکشهای مسی، قارچ کشهای دیگری مثل کاپتان، کلروتالونیل، زیرام، مانب، ایپرودیون، زینب و مانکوزب نیز برای کنترل و مدیریت بیماری غربالی زردآلو و درختان میوه هسته دار در دنیا توصیه شده اند که در مرحله شکوفه یا ریزش گلبرگها به کار میروند .علایم بیماری غربالی زرد آلو ( Wilsonomyces carpophilus )

دستورالعمل مدیریت بیماری غربالی زردآلو


  • از آنجاکه تاکنون در عمل ارقام مقاومی بـه بیماری غربالی معرفـی نشـده اسـت و روش غیـر شیمیایی مـؤثری بـرای کنتـرل بیماری وجـود نـدارد،کنترل بیماری غربالی بر پایه استفاده از ترکیبات شیمیایی استوار است. بر این اساس قـارچکـشهـای مسـی دارای مـاده مـؤثره مـس کـه در کشـور روی بیماری غربالی درختان میوه هسته دار به ثبت رسیده انـد بـرای کنتـرل این بیماری توصیه مـی شـوند. قـارچ کـش هـای مسـی مـورد اسـتفاده عبارتند از: میشـوبردوکس SC 18% بـا دز 10 و 15 در هـزار ( 1 – 1.5 درصــد)، بــردوفیکس SC 18%  بــا دز 15 در هــزار ( 1.5 در صد). میشوبردوکس و بـردوفیکس، مـاده معـدنی بـوده و عـوارض سوء آن ها بر محیط زیست کمتر از قارچکشهای آلی مـی باشـد. از آن جاکه در دستورالعمل هـای تولیـد محصـول ارگانیـک اسـتفاده از ترکیبات مسی مجاز می باشد، محصـول درختـان تیمـار شـده بـا ایـن قارچ کش هـا، محصـول سـالم و حتـی چنانچـه سـایر الزامـات تولیـد محصول ارگانیک رعایت شود، محصول ارگانیک است.
  • بهترین زمان سمپاشی طی دو مرحله، اواخر پاییز پس از ریزش برگها و آخر زمستان در مرحله تورم جوانه های گل میباشد. ازآنجاکه قارچ عامل بیماری غربالی در بهار سرد و مرطوب بیشتر گسترش می یابد لذا در مناطقی که به لحاظ آب و هوایی بیماری شدیدتر است میتوان 14 روز بعد از سمپاشی مرحله دوم طی دو مرحله به فاصله 14 روز از یکدیگر سمپاشی تکرار شود. باید توجه داشت که قارچکشهای مسی در غلظتهای بالا و هوای گرم ممکن است باعث زرد شدن برگها و ریختن آنها شود. به همین علت در صورت نیاز به سم پاشی نوبت سوم و چهارم در بهار، دز 5 در هزار میشوبردوکس توصیه میشود. در برخی منابع سمپاشی پاییزه حذف و اولین مرحله سمپاشی در اواخر زمستان قبل از بیدار شدن درختان و تورم جوانه ها و سه مرتبه در بهار، نوبت اول، بلافاصله بعد از ریزش گلبرگها و دو سمپاشی دیگر به فاصله 14 روز از یکدیگر توصیه شده است . از آنجاکه یک نوبت سمپاشی با ترکیبات مسی در اواخر پاییز میتواند علاوه بر کاهش جمعیت اولیه قارچ عامل بیماری غربالی از بروز سایر بیماریهای باکتریایی و قارچی تنه و شاخه مثل انواع شانکرها پیشگیری نماید، بنابراین توصیه میشود سمپاشی پاییزه با ترکیبات مسی حذف نگردد.
  • قارچکش کاپتان به میزان 3 در هزار برای کنترل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در ایران به ثبت رسیده است ولی از آن جاکه این قارچکش پودر وتابل بوده و هنگام آماده سازی و مخلوط کردن آن با آب، برای کارگران خطر استنشاق گرد سمی وجود دارد، همچنین کاپتان عوارض مزمنی برای انسان دارد و در صورت تماس طولانی مدت با مقدار زیاد آن، سرطانزا میباشد توصیه میشود تا حد امکان مصرف این قارچکش محدود گردد. در ضمن اخیراً کارایی قارچکشهای بردوفیکس، میشوبردوکس و کاپتان در کنترل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار بررسی و مقایسه شده اند و کاپتان کمترین کارایی را در کنترل بیماری داشته است . از آنجاکه در این بررسی، میشوبردوکس 5 در هزار کارایی بهتری از کاپتان 3 در هزار داشت. بنابراین توصیه میشود حتی در سمپاشی بهاره نیز از غلظت 5 در هزار میشوبردوکس به جای کاپتان استفاده شود.
  • مخلوط بردو که در سال 1347 برای کنترل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در کشور به ثبت رسیده است به صورت دستی در زمان مصرف تهیه میشود لذا با میشوبردوکس%SC 18 تفاوت دارد. در مناطقی که امکان دسترسی به فرمولاسیونهای مناسبی از ترکیبات مسی (میشوبردوکس%SC 18 ) نیست از این نوع مخلوط بردو استفاده میشود. ولی در صورت امکان جهت اجتناب از عدم یکنواختی مخلوط بردو تهیه شده به صورت دستی و جلوگیری از گیاه سوزی احتمالی توصیه میشود که از ترکیبات مسی فرموله شده و ثبت شده در کشور استفاده گردد.


نگارندگان : حسین خباز جلفایی , مسعود ذاکر  , کاووس کشاورزدانلود فایل پی دی اف دستورالعمل مدیریت بیماری غربالی زردآلو در کانال تلگرام شرکت سرافراز هزارمسجدمیانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۸ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها