عدم تعادل عناصر غذایی در سیب زمینی

علایم کمبود مواد غذایی در سیب زمینی

عدم تعادل عناصر غذایی در سیب زمینی
Imbalances Nutrient

کانال تلگرام شرکت کشاورزی سرافراز

دستیابی به عملکرد بالای سیب زمینی نیازمند وجود متعادل تمام عناصر ضروری رشد گیاه از قبیل کربن ( C ) ، هیدروژن (H ) ، اکسیژن (O ) ،نیتروژن (N ) ، فسفر ( P ) ، پتاسیم ( K ) ، کلسیم ( Ca ) ، منیزیم ( Mg)،  گوگرد ( S ) ، بر ( B ) ، کلر ( Cl ) ، مس ( CU ) ، آهن ( Fe ) ، مولیبدن (Mo )، منگنز ( Mn ) ، نیکل ( Ni )  و روی ( ZN ) میباشد. تشخیص مشکلات کمبود یا بیشبود مواد غذایی در گیاهان، بدون کمک گرفتن از سایر ابزارهای تشخیصی مشکل میباشد و ممکن است با سایر تنشهای محیطی اشتباه شوند. نشانه های مشکلات مواد غذایی ممکن است به آسانی ظاهر نشوند و یا ممکن است با نشانه های بیماری یا سایر اختلالات فیزیولوژیکی پوشیده شوند. جهت شناسایی اختلالات مواد غذایی میتوان از آنالیز بافتهای گیاهی از قبیل برگچه ها، عصاره برگچه ها و یا تمام برگها کمک گرفت. با آنالیز نمونه بافتهای تهیه شده از گیاهان دارای نشانه های کمبود و گیاهان فاقد این نشانه ها در یک مزرعه، امکان تشخیص دقیق بالا میرود. کمبود و یا بیشبود یک ماده غذایی خاص ممکن است تحت تاثیر در دسترس بودن آن ماده، مقدار نسبی آن در مقایسه با سایر مواد غذایی، اسیدیته خاک، سطح تبادل یونها و سایر عوامل باشد. نشانه های اختلالات مواد غذایی که در زیر بیان شده است حاصل کشت گیاهان در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی یا آزمایشات مزرعه ای میباشد .سیب زمینی در خاکهای با اسیدیته بالای پنج به خوبی رشد میکند. در خاکهای اسیدیتر ممکن است کمبود کلسیم، منیزیم و مولیبدن، سمیت آمونیوم، منگنز و آلومینیوم و همچنین تثبیت فسفات صورت گیرد. آبشویی برخی از مواد غذایی (از قبیل منیزیم) در اسیدیته کمتر از پنج افزایش مییابد. بر عکس، در خاکهایی که شدیداً آهکی هستن ( اسیدیته بیش از هفت) به صورت نامطلوبی قلیایی هستند و در دسترس بودن منگنز، آهن، بر، نیکل، روی و گاهی فسفر در چنین خاکهای کاهش مییابد .
برخی از بیماریهای سیب زمینی در بوته هایی که دچار استرسهای غذایی شده اند، شدیدتر میباشد. کاربرد مناسب نیتروژن، فسفر و پتاس باعث تاخیر در شروع بیماری مرگ زودرس و بادزدگی و همچنین متوقف نمودن نشانه های این بیماریها میشود. کاربرد گسترده نیتروژن میتواند باعث تحریک رشد رویشی گیاه و ایجاد یک شرایط محیطی خاص برای توسعه پوسیدگی ساقه هوایی، کپک آبی و بیماریهای غده ای مرتبط با خاکهای مرطوب از قبیل پوسیدگی صورتی شود. کافی بودن مقدار کلسیم غده ها باعث کاهش حساسیت آنها به پوسیدگی نرم باکتریایی، لکه قهوه ای داخلی و نکروز انتهایی جوانه ها میشود. همچنین اضافه نمودن کلسیم به خاکی که از لحاظ کلسیم فقیر است، ممکن است باعث کاهش اختلالات داخلی غده ها، از قبیل لکه قهوه ای داخلی و پوک شدن مغز غده ها شود .

نیتروژن Nitrogen

نیتروژن کافی، در صورت وجود مقادیر مناسب فسفر و پتاسیم، باعث تحریک مریستمهای انتهایی و جانبی و افزایش توسعه برگها میشود. در غالب خاکها، این ماده غذایی باعث محدود شدن رشد گیاه میشود و کاربرد مقادیر بالای نیتروژن برای دستیابی به عملکرد بالا مورد نیاز میباشد. نیتروژن باید در طول تمام مراحل رشد سیب زمینی به اندازه کافی در اختیار باشد اما وجود نیتروژن کافی در طول مراحل رشد سریع بوته ها و افزایش حجم غده ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. تقریباً ۸۵ درصد از نیتروژن گیاهی، در ۶۰ روز اول بعد از ظهور گیاهان سیب زمینی جذب آنها میشود. کاربرد چند باره نیتروژن در نسبتهای کم، غالباً باعث کاهش پتانسیل آبشویی آن در خاکهای شنی میشود. آنالیز  برگچه ها به لحاظ نیترات نیتروژن بویژه برای راهنمایی کاربرد نیتروژن در طول فصل رشد موثر میباشد . گیاهان دارای کمبود نیتروژن عموماً سبز کمرنگ تا زرد، دارای رشد کند، دارای عادت رشدی عمودی و با برگهای کوچک، عمودی و سبز کمرنگ میباشند . برگهای پائینتر غالباً با  شدت بیشتری تحت تاثیر قرار میگیرند ولی برگهای بالایی ممکن است همچنان سبز باقی بمانند. رگبرگها ممکن است نسبت به قسمتهای بین رگبرگی سبزتر باشند. میزان کمبود، تعیین کننده  شدت توقف رشد، زردی، از بین رفتن برگهای پائینی و کاهش عملکرد میباشد .بیشبود نیتروژن ممکن است باعث تاخیر در غده زایی، افزایش knobbiness و تحریک رشد گسترده رگبرگها شود. برگچه گیاهانی که تحت تاثیر سمیت نیتروژن قرار گرفته اند، به صورت غیرمعمول کوچک، بدشکل و به سمت بالا کپه ای میشوند. حالت اخیر به کرات در منابع ذکر شده است. این شرایط منجر به کاهش عملکرد و توسعه ریشه ها میشود. نمونه ای از سمیت نیتروژن شامل تشکیل نیترات یا آمونیوم از اوره و فسفات دی آمونیوم میباشد. در شرایط خاص خاک از قبیل پائین بودن اسیدیته خاک، تبدیل نیتروزن آمونیومی به نیتروژن نیتراتی مختل می شود .کاربرد سطحی نیتروژن، بویژه کاربرد نواری آن به میزان زیاد، باعث آسیب دیدگی قسمتهای رویشی در اثر تبخیر آمونیوم میشود. در مجاورت پلیت های اوره، ممکن است روی برگها و ساقه ها زخمهایی تشکیل شود که حاصل غلظت زیاد آمونیوم میباشد .

کمبود نیتروژن در سیب زمینی

علایم کمبود نیتروژن در سیب زمینی

فسفر Phosphorus

نشانه های کمبود فسفر در سیب زمینی نسبت به نشانه های ناشی از کمبود غالب مواد غذایی دیگر ،  کمتر متمایز میباشد. کمبود فسفر در اوایل فصل رشد باعث به تاخیر افتادن رشد انتهایی میشود و  گیاهان از رشد باز مانده، دوک وار و اندکی سفت میشوند. برگچه ها به طور تیپیک از حالت معمول سبز  تیره تر هستند و گاهی ممکن است به رنگ ارغونی در آیند. در بعضی موارد برگچه ها از رشد طبیعی بازمانده و ممکن است مضرس شوند یا فنجانی شکل شوند . با افزایش کمبود فسفر، شدت پیچش برگها نیز افزایش مییابد. برگهای مسن ممکن است از روی گیاه جدا شوند و دمبرگها نسبت به حالت معمول حالت عمودی تری دارند. رسیدگی گیاه نیز ممکن است به تاخیر بیافتد. کمبود فسفر میتواند باعث کاهش رشد ریشه و تعداد و طول استولنها شود. غده ها فاقد نشانه های خارجی کمبود فسفر میباشند اما در برخی از ارقام رگه های نکروزه قهوه ای زنگ زده ممکن است در داخل مغز غده ها و گاهی در الگوهای دایره ای شکل مشاهده شود . کمبود فسفر در محدوده گسترده ای از انواع خاکها از جمله خاکهای آلی آهکی و شنی با محتوای  پائین فسفر و خاکهای رسی که فسفر در آنها تثبیت شده است، وجود دارد. غالب فسفر جذب شده  توسط گیاه از آوندها به غده ها جابجا میشوند . کاربرد نواری فسفر در مجاورت یا روی قطعات بذری غالباً باعث کاهش تثبیت فسفر میشود و جذب فسفر، نسبت به کاربرد پاششی آن، خیلی موثرتر است. آنالیز برگچه ها در طول فصل رشد و کاربرد تکمیلی تاثیر زیادی ندارد .در خاکهای قلیایی که غلظت فسفر خیلی بالا میباشد، ممکن است جذب یا استفاده از روی یا آهن  کاهش یابد .

پتاسیم Potassium

گیاهان سیب زمینی به همان اندازه که نیازمند نیتروژن هستند به پتاسیم نیز احتایج دارند و هر دو  ماده غذایی در درون گیاه خیلی سیال هستند. نشانه های کمبود پتاسیم بیشتر در برگهای پائینی مشهود میباشد و برگهای بالایی ممکن است همچنان طبیعی به نظر برسند. نشانه های اولیه شامل توقف رشد گیاهی و گاهی ظاهر سیاه یا سبز تیره غیرمعمول در برگها میباشند که در بعضی موارد چروکیده میشوند. حاشیه برگها ممکن است نکروز و به سمت پائین خم شوند. برگهای مسنتر در ابتدا برنزه شده و سپس حاشیه آنها نکروزه میشوند و برگها قبل از بلوغ پیر میشوند. برگچه ها میتوانند کوچک، کپه ای و تعداد زیادی از آنها در کنار هم مجتمع شوند. برگچه ها همچنین میتوانند چروکیده شده و سطح فوقانی آنها برنزه شود. برنزه شدن تمام شاخ و برگ بوته ها نیز قابل توجه میباشد . برگها در قسمت زیرین خود دارای تعداد زیادی از لکه های قهوه ای تیره میباشند. ساقه های دارای کمبود پتاسیم ممکن است بلند و باریک شده و دارای میانگره های کوتاه باشند . در کمبود حاد پتاسیم، نقاط رشد تحت تاثیر قرار گرفته و سرخشکیدگی عمومی رخ میدهد. گیاهان، به دلیل داشتن میانگره های کوتاه، ظاهری کوتاه و فشرده دارند و پیچش برگها به سمت پائین باعث میشود که بوته ها ظاهری پژمرده داشته باشند .در صورت کمبود پتاسیم ریشه ها به خوبی توسعه نیافته و استولنها کوتاه باقی میمانند. اندازه غده ها و عملکرد نیز کاهش مییابد. زخمهای قهوه ای فرورفته و نکروزه در انتهای استولنی غده ها ایجاد میشود و باعث تشکیل لکه های میان تهی به قطر دو میلیمتر یا بیشتر میشود که توسط یک بافت چوب پنبه ای احاطه شده اند .کمبود پتاسیم باعث مستعد شدن گیاهان به لکه سیاه میشود. در طول مراحل اولیه انبارداری غده هایی که دچار کمبود پتاسیم شده اند، یک تغییر رنگ آنزیمی قهوه ای تا سیاه در سطح برش یافتهای که در معرض هوا قرار گرفته است به فراوانی توسعه مییابد. تغییر رنگ غالباً در انتهای استولنی غده ها شدت بیشتری دارد. مغز غده ها بعد از پختن تیره میشوند. کمبود پتاسیم در خاکهای شنی یا هوموسی که به آسانی دچار آبشویی میشوند معمول میباشد و به لحاظ نگهداری پتاسیم قابل مبادله دارای ظرفیت محدودی میباشند. این حالت بویژه در خاکهای قسمتهای شرقی ایالات متحده مشاهده میشود. باید در آزمایش خاک، مقدار پتاسیم در پروفیل ۲۰ سانتیمتری بیش از   ۱۰۰ ppm باشد. به طور معمول در غالب خاکهای تولید سیب زمینی، مقدار قابل توجهی پتاسیم استفاده می .شود .

علایم کمبود فسفر و پتاسیم در سیب زمینی

مناطق فرورفته چوب پنبه ای در اثر کمبود پتاسیم

کلسیم Calcium

نشانه های کمبود کلسیم ابتدا در نقاط رویشی گیاهان سیب زمینی ظاهر میشود. گیاهان با کمبود کلسیم دوکی هستند و دارای برگچه های کوچک، چین خورده هستند که به سمت بالا لوله ای شده اند. برگچه ها حاشیه ای کلروزه دارند که بعداً نکروزه میشوند. در موارد شدید کمبود کلسیم، نوک ریشه ها تغییر شکل میدهند و تیره میشوند و نوک ساقه ها نیز از ایفای نقش خود باز میمانند و گیاه به طور کلی ظاهری روزت پیدا می کند . غده گیاهانی که از کمبود کلسیم رنج میبرند یک نکروز قهوه ای پراکنده را در حلقه آوندی نزدیک محل اتصال استولن نشان میدهند و بعداً رگه های مشابه در مغز آنها تشکیل میشود. غده ها ممکن است به طور غیرمعمول کوچک شوند. غده ها ممکن ا ست حتی در صورت عدم ظهور نشانه های کمبود در شاخ وبرگ گیاهان نیز تحت تاثیر قرار گیرند زیرا کلسیم به آسانی از قسمتهای شاخ و برگ غده ها منتقل نمیشود. نشانه های کمبود کلسیم ممکن است با نکروز گرمایی داخلی اشتباه شود. غده های دارای کمبود کلسیم، حساسیت زیادی به پوسیدگی نرم باکتریایی نشان میدهند .غده های بذری کشت شده در خاکهای دارای کمبود کلسیم همچنان سفت باقی میمانند وتولید ریشه های نسبتاً معمولی مینمایند اما جوانه های آنها بلافاصله در زیر نوک آنها نکروزه میشوند و موفق به رشد نمیشوند. در انبار ، جوانه ها در ۳ -۵ میلیمتر پائینتر از نوک آنها نکروزه میشوند که نتیجه متلاشی شدن کورتکس خارجی و مغز داخلی و بعداً بافت آوندی میباشد  . شاخه های چندگانه جانبی در ز یر نوک جوانه ها تشکیل میشوند. در برخی از ارقام، قبل از توسعه جوانه های بالای سطح خاک، غده های نابالغ کوچک تولید میشوند. تیمار جوانه ها با کلسیم باعث کاهش وقوع نکروزهای زیر انتهایی می شود . نشانه های کمبود کلسیم در خاکهایی اسیدی (اسیدیته کمتر از پنج) با ظرفیت پائین تبادل کاتیون بیشترین شدت را دارد. نشانه های سمیت منگنز یا آلومینیوم نیز ممکن است وجود داشته باشد .کلسیم به آسانی از برگهای مسن به برگهای جوان و از قسمتهای بالایی گیاه به غده ها منتقل نمیشود زیرا کلسیم در درون گیاه غالباً در آوندهای چوبی جابجا میشود. بنابراین کلسیم باید در طول دوره رشد گیاه و افزایش حجم غده ها در دسترس باشد. همچنین باید کلسیم در ناحیه اطراف ریشه ها، جایی که غده ها تشکیل و رشد میکنند، وجود داشته باشد. کلسیم ممکن است به صورت  aglime ( CaCo4)  gypsum یا اشکال قابل حل استفاده شود. اضافه نمودن کلسیم تکمیلی (به میزان ۲۰۰ -۵۰ کیلوگرم در هکتار) به خاکهای با ظرفیت پائین تبادل، بویژه در مناطق شرق و مرکز شمال ایالات متحده، خیلی معمول میباشد .

کمبود کلسیم در سیب زمینی

کمبود کلسیم در سیبزمینی

علایم کمبود کلسیم در سیبزمینی

علایم کمبود کلسیم در سیب زمینی

نکروز زیر انتهایی جوانه ها ناشی از کمبود کلسیم

منیزیم Magnesium

کمبود منیزیم ابتدا به صورت کلروز بین رگبرگی برگهای بالغ و لکه های نکروزه روی برگها ظاهر میشود. در ابتدا یک حالت سبز کمرنک روشن توسعه مییابد که بعداً با نکروز آنها دنبال میشود. نشانه ها ابتدا در نوک وحاشیه برگها ظاهر میشود و در نهایت به بین رگبرگها گسترش مییابد و در حالت شدید به وسط برگها میرسد. به جر در موارد کمبود شدید، برگهای تازه رشد یافته ظاهری معمولی دارند. برگها معمولاً ضخیم، ترد و به سمت بالا لوله میشوند و بافتهای بین رگبرگی برخاسته میشود . برگهای نکروزه ممکن است همچنان روی گیاه باقی مانده و یا اینکه ریزش  کنند. ریشه ها از رشد باز مانده و در نتیجه آن توانایی گیاه جهت جذب منیزیم و سایر مواد غذایی کاهش مییابد . کمبود منیزیم معمولاً در خاکهای شنی و اسیدی، که به آسانی دچار آبشویی میشوند، رخ میدهد اما در خاکهای سنگین نیز روی میدهد. کوددهی زیاد پتاسیم و یا وجود مقادیر بالای پتاسیم در درون خاک میتواند باعث تشدید کمبود منیزیم شود. در آزمایشات خاک، محتوای منیزیم در خاکهای شنی باید بیش از   ۵۰ ppm و در خاکهای آلی یا سنگین بیش از  ۱۰۰ ppm باشد . اضافه نمودن منیزیم به میزان ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار، به صور ت نواری در زمان کاشت یا کاربرد  dolomitic  aglime   به طور معمول منجر به جلوگیری از کمبود منیزیم می شود.

علایم کمبود منیزیوم در سیب زمینی

گوگرد Sulfur

گیاهان سیب زمینی تا حدودی به گوگرد نیازمند هستند. کمبود گوگرد مشابه کمبود نیتروژن میباشد به جز اینکه در کمبود گوگرد قسمتهای درونی گیاه سبز روشن باقی مانده و برگچه های تحت تاثیر قرار گرفته نشانه های لوله ای شدن به سمت بالا را نشان میدهند. زردی ابتدا روی برگهای جوان مشاهده میشود. در موارد کمبود شدید، زردی یکدست در تمام گیاه محسوس میباشد . کمبود گوگرد در خاکهای با میزان مواد آلی پائین و خاکها شنی دور از منابع زیرزمینی یا هوایی  گوگرد، بویژه آنهایی که در طول چند سال اخیر کوددهی نشده اند، خیلی معمول میباشد. کمبود گوگرد به آسانی از طریق کاربرد نواری کودهای حاوی گوگرد در زمان کاشت جبران می شود

بر  Boron

در گیاهانی که از کمبود بر  رنج میبرند، نقاط رشد گیاه از بین میروند اما جوانه های جانبی همچنان دارای رشد فعالی هستند. میانگره ها کوتاه، برگها ضخیم، چروکیده و به سمت بالا لوله میشوند و ممکن است دارای حاشیه قهوه ای روشن باشند  . گیاهان تحت تاثیر قرار گرفته ظاهری  پر پشت دارند. نشانه های روی شاخ و برگ گیاهان ممکن است یادآور نشانه های ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی باشد. ریشه کوتاه هستند و از رشد باز میمانند. غده ها کوچک باقی مانده و در سطح آنها نشانه های ترک خوردگی، بویژه در انتهای استولنی، مشاهده میشود. ممکن است نواحی قهوه ای موضعی در زیر پوست غده ها در نزدیک انتهای استولنی یا قهوه ای شدن بافت آوندی رخ دهد . برخی از خاکهای شنی، خاکهای آلی و خاکهای قلیایی مرتفع ذاتاً به لحاظ وجود بر فقیر هستند  و یا ممکن است بر موجود در آنها تثبیت شده باشد که عملاً از دسترس گیاه خارج می شود . در مصرف بر باید احتیاط نمود زیرا مقادیر کم آن نیز برای گیاهان سیب زمینی سمی میباشد و به ندرت کمبود بر  رخ میدهد. در صورتی که در آزمایشات خاک، محتوی بر  خاک کمتر از    یک  ppm باشد ، کاربرد دو کیلوگرم بر در هر هکتار آن را جبران میکند. در کاربرد نواری باید از مقادیر کمتری بر  و دور  از محل غده ها استفاده نمود . نشانه های سمیت بر  شامل قوسی شدن فاصله بین رگبرگها، کپه ای شدن آنها به سمت پائین و  احتمالاً نکروز حاشیه برگها میباشد. قسمتهای پائینی گیاه معمولاً با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار  میگیرند .

علایم کمبود بر در سیب زمبنی
علایم کمبود منیزیوم و بر در سیب زمینی

علایم سمیت بر و کمبود روی در سیب زمینی

روی Zinc

نشانه های کمبود روی به برگ سرخسی (fern ) یا برگ کوچکی مشهور است. برگچه های جوان کلروزه، دارای رگبرگهای سبز و به سمت بالا لوله میشوند. برگهای انتهایی تا حدودی حالت ایستاده بوده و ممکن است علایم نوک سوزی را نشان دهند . همزمان با رشد گیاه، ممکن است مناطق قهوه ای خاکستری تا برنزه روی برگهای قسمتهای میانی گیاه توسعه یابد. در نهایت، برگها و  برگچه ها به آسانی از ساقه جدا شده و بوته ها حالتی شبیه نخل پیدا میکنند. کمبود کلسیم غالباً در  زمینهایی که به تازگی زراعی شده اند، خاکهای خیلی اسیدی یا شنی، یا خاکهای دارای مقادیر بالای فسفر مشاهده میشود. گیاهانی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند به زودی از بین میروند . در مطالعات آزمایشگاهی، سمیت روی به صورت توقف رشد عمومی گیاه و کلروز خفیف نوک و  حاشیه برگهای بالایی و ارغوانی شدن سطح زیرین برگهای پائینی همراه میباشد . کاربرد برگی یا نواری ZnCl2 یا ZnSO4 ، که بیشتر معمول میباشد، نشانه های کمبود روی را تسکین میدهد. در خاکهای با کمتر از یک ppm روی، باید مقدار ۲-۸ کیلوگرم روی در هر هکتار مصرف شود.  در بعضی موارد، در صورت عدم وجود نشانه های کمبود روی، با کاربرد روی درخاک یا محلول پاشی برگها افزایش عملکرد گزارش شده است. در گیاهانی که کمبود روی باعث لکه ای شدن نکروزه و زردی برگهای قاعده ای میشود و این نشانه ها به قسمتهای بالایی گیاه درحال گسترش است، کاربرد روی موثر میباشد .

آهن Iron

کمبود آهن به ندرت در گیاهان سیب زمینی درون مزارع رخ میدهد و عملاً تنها در خاکهای شدیداً آهکی رخ میدهد. در کشتهای محلول، کمبود آهن به صورت زردی برگهای جوان نزدیک نقطه  رویشی، که عموماً به صورت متقارن در روی پهنک برگها پراکنده است، ظاهر میشود. نقاط و حاشیه برگچه ها همچنان سبز باقی میمانند. در موارد شدید بافتهای تغییر رنگ داده به صورت گسترده زرد خاکستری یا غالباً سفید هستند اما نکروزه نمیشوند . در طول فرایند ترمیم کمبود آهن،  سبز شدن رگبرگها رخ میدهد، زیرا کلروفیل ابتدا در طول رگبرگها تشکیل می .شود.

علایم کمبود آهن و منگنز در سیب زمینی

مس Copper

نشانه های اولیه کمبود مس شامل توسعه سبزی کمرنگ یکنواخت در برگهای جوانتر میباشد که مشابه نشانه های کمبود گوگرد، مولیبدن، منگنز و آهن میباشد. همزمان با بلوغ برگها، نشانه های پیچ خوردگی در آنها ظاهر شده و نوک برگها نکروزه و از بین میرود. برگها همچنان سبز و به همان اندازه معمولی باقی میمانند. سیب زمینیهای رشد یافته در خاکهای آلی اسیدی مرکز شمالی ایالات متحده، به کاربرد مس واکنش نشان میدهند .

منگنز Manganese

کمبود منگنز در ابتدا باعث کلروز سبز کمرنگ در ناحیه بین رگبرگی برگها میشود و مناطق کلروزه بعداً زرد تا سفید میشوند . برگهای پائینتر گیاهی به میزان کمتری تحت تاثیر قرار میگیرند و برگهای نزدیک نوک شاخه ها به سمت بالا پیچ میخورند. در موارد شدید کمبود منگنز، لکه های نکروزه قهوه ای در طول رگبرگهای برگهای جوانتر توسعه مییابد . هر چند که گیاهان سیب زمینی نیاز کمی به منگنز ندارند اما کمبود منگنز غالباً معمولترین مسئله ریزمغذیها در سیب زمینیهای رشد یافته در خاکهای کوددار، شنی کودی یا خاکهای گود مناطق ساحلی مرکز و شرق ایالات متحده میباشند. کمبود منگنز همچنین در خاکهای قلیایی یا شدیداً آهکی نیز گزارش شده است. کاربرد سولفات منگنز به صورت نواری در آغاز کوددهی یا محلولپاشی  برگها، میتواند کمبود آن را جبران نماید. همچنین قارچکشهای حاوی منگنز نیز میتوانند باعث بهبود کمبود منگنز شوند. کاربرد منگنز در خاکهای قلیایی ممکن است موثر نباشد . گیاهان سیب زمینی به بیشبود منگنز حساسیت زیادی نشان میدهند. نشانه های سمیت منگنز را رگه ای شدن ساقه، نکروز رگه ای ساقه، رگه ای شدن زمین و شکستگی ساقه مینامند. حساسیت ارقام مختلف در برابر بیشبود منگنز متفاوت است. سمیت منگنز در اوایل فصل رشد باعث توسعه نشانه های اولیه ای شامل نکروز رگهای ساقه ها و برگچه ها میشود. گاهی رگه های برگی به رگه های حفره دار طویل و قهوه ای تیره تبدیل میشوند. نشانه ها ابتدا در قسمتهای پائینی ساقه و بعداً به سمت بالا توسعه مییابد و ضمن شدت گرفتن در قاعده برگچه ها، به برگچه ها نیز گسترش مییابد. در برگهای پائینتر،  زمانی که محتوای منگنز به ۴۰۰ ppm برسد، نشانه های نکروز آشکار میشود. نکروز در ابتدا روی اپیدرم و بعداً به عمق کورتکس، بافت شعاعی و مغز گسترش مییابد. محتوای منگنز بافتهای برگی و  شدت نشانه های آن، بعد از مرحله شکوفه دهی، به سرعت افزایش می یابد. قسمتهایی که تحت تاثیر  قرار گرفته اند نکروزه و قهوه ای تیره شده و شدیداً شکننده هستند . جوانه انتهایی ممکن  است در نهایت از بین برود ، گیاه از رشد بازمانده و ممکن است به زودی از بین برود. نشانه های بیشبود منگنز در روی غده ها تا کنون توصیف نشده است اما بیشبود منگنز میتواند باعث کاهش شدید عملکرد شود . حلالیت منگنز با اسیدی شدن خاک افزایش مییابد و در خاکهای اسیدی شنی با اسیدیته ۴٫۸ یا کمتر ، سمیت منگنز افزایش مییابد. اضافه نمودن آهک جهت افزایش اسیدیته خاک به بالای پنج میتواند در کاهش جلوگیری از خسارت موثر باشد. با آهکزنی خاک یا اضافه نمودن کودهای فسفره ، میتوان شدت نشانه های بیش بود منگنز و همچنین محتوای منگنز خاک را کاهش داد . همچنین  برخی از مدارک نشان میدهد که با کاربرد کودهای کلره شدت نشانه ها افزایش می یابد .

علایم کمبود منگنز در سیب زمینی

علایم سمیت منگنز در سیب زمینی

مولیبدن Molybdenum

نشانه های کمبود مولیبدن شامل زردی یکنواخت برگها میباشد که مشابه نشانه های کمبود نیتروژن  و گوگرد میباشند. آهکزنی خاک باعث افزایش مولیبدن در خاک میشود بنابراین، مشکل بیشتر در  خاکهای اسیدی رخ میدهد. هنر چند که گیاهان سیب زمینی نیاز کمی به مولیبدن دارند و هیچ  گزارش تائید شده ای از کمبود مولیبدن در سیب زمینیهای رشد یافته در مزارع وجود ندارد .

نیکل Nickle

نیکل به تازگی به عنوان یک ماده غذایی ضروری معرفی شده است. گیاهان سیب زمینی نیاز کمی به نیکل دارند و هیچ گزراش مستندی از کمبود نیکل در سیب زمینیهای رشد یافته در مزارع سیب زمینی وجود ندارد .

آلومینیوم Aluminum

سمیت آلومینویم باعث میشود که ریشه ها کوتاه و سیخ سیخ شوند و انشعابات کمی داشته باشند . برگها دارای رنگ طبیعی هستند اما گیاهان تحت تاثیر قرار گرفته کوچک و دوکی هستند و انشعابات  با زوایه های تند از ساقه جدا میشوند. گیاهان سیب زمینی در برابر سمیت آلومینیوم نسبتاً متحمل هستند. همزمان با کاهش اسیدیته خاک به زیر پنج، حلالیت آلومینیوم افزایش مییابد. شرایط خاک ممکن است با اضافه نمودن کودهای سوپرفسفات، آهک زنی خاک جهت افزایش اسیدیته خاک به ۵/۵ یا بیشتر یا افزایش محتوای مواد آلی خاک اصلاح گردد .

کلر Chlorine

کمبود کلر باعث میشود که برگهای جوان سبز روشن و سپس برنزه متمایل به ارغوانی شوند. برگها ممکن است به سمت بالا لوله ای شوند. به علت استفاده گسترده از کلرید پتاس (KCl) در سیب زمینی و نیاز نسبتاً پائین سیب زمینی به کلر، هیچ واکنشی به کاربرد کلر در مزارع گزارش نشده است .

علایم کمبود پتاسیم و منیزیوم در سیب زمینی ( سمیت آلومینویم )

علایم کمبود روی و فسفر در سیب زمینی ( Imbalances Nutrient )

علایم کمبود گوگرد و بر در سیب زمینی ( علایم کمبود مواد غذایی در سیب زمینی )

همچنین میتوانید با مراجعه به لینکهای زیر مطالبی دیگر در مورد سیب زمینی را مطالعه نمایید

 

سیب زمینی ( قسمت اول )

سیب زمینی ( قسمت دوم )

سیب زمینی ( قسمت سوم )

سیب زمینی ( قسمت چهارم )

سیب زمینی ( قسمت پنجم )

سیب زمینی ( قسمت ششم )

 

تغذیه مناسب سیب زمینی

کاشت و پرورش سیب زمینی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها