طرز جمع آوري و نگهداري گياهان به روش علمي

طرز جمع آوري و نگهداري گياهان كوهستان به روش علمي

جمع آوري گياهان:

براي شناختن اقليم، از گياهان يك منطقه كه با ثبات ترين عامل مي باشند استفاده مي شود ، سازمانهايي هستند كه گياهان را جمع آوري كرده پس از نامگذاري با تشخيص در هرباريوم ها براي دسترسي محققان نگاه مي دارند، زيرا به دليل نبودن فرصت و وسايل كافي، بررسي گياهان در محل جمع آوري مقدور نيست. پس گياهان يك منطقه در فصول مناسب جمع آوري مي شود تا در صورت لزوم قابل دسترسي باشند.

– مراحل جمع آوري نمونه هاي گياهي:

1) وسايل كار 2) انتخاب نمونه و طرز چيدن آن 3) ثبت مشخصات     4) فصل جمع‌آوري 5)خشك وپرس كردن گياه 6) توصيه هاي لازم جهت آماده كردن نمونه (چسباندن…) 7) تنظيم و نگهداري نمونه‌ها 8) نامگذاري و رده‌بندي 9) محل نگهداري 10) مراقبت از مجموعه گياهان

1- وسايل كار:

الف) ابزار كندن گياهان: 1- بيلچه، شفره= در آوردن گياه با ريشه             2- كاردك= در آوردن گياهان با ريشه از زمينهاي سخت و كوهستاني             3- تبرتيشه= براي نمونه‌برداري از درختچه‌ها و بوته‌ها       4- چاقو و قيچي باغباني= براي نمونه‌برداري از درختان و درختچه‌ها و بوته‌ها     5- چنته ابزار= كيف مخصوص نگهداري ابزار     6- چنگك= براي بيرون كشيدن گياهان آبي از برگه‌ها

ب) وسايل حمل گياهان: 1- جعبه يا چمدان چوبي: يك جعبه بيضي شكل همراه با يك بند چرمي     2- ساك برزنتي: ساك مخصوص كوه پيمايي     3- كيسه پلاستيكي: جهت جلوگيري از تبخير رطوبت گياه       4- پرس دستي: جهت جمع آوري گياهان با برگها و گلهاي لطيف

2- انتخاب نمونه و طرز چيدن آن:

نمونه جمع‌آوري شده هرچه بيشتر به فرم طبيعي گياه نزديك باشد كه براي نيل به اين هدف بايد به نكات مذكور در زير توجه شود:

الف) نمونه بايد كامل باشد يعني تمام اعضاي اصلي گياه نمايان باشد (ريشه- ساقه- برگ- گل- ميوه). البته اگر گل و ميوه روي يك گياه باشد بهتر است ولي اگر نبود در همان نقطه محل رويش مي‌توان نمونه‌هاي ديگري را كه داراي عضو اصلي باشد جستجو كرد.

ب) تعداد نمونه‌هاي جمع‌آوري شده هرچه زيادتر باشد بهتر است ولي بايد سعي كرد كه تعداد نمونه‌ها از 5 عدد كمتر نباشد.

ج) گياهاني كه برگهاي مجتمع زميني (Rosette) دارند بايد برگهايشان را هم به همراه نمونه چيد.

د) اگر ميوه و بذر گياهي رسيده باشد دانه هاي رسيده را در يك پاكت كوچك جمع آوري كرده و روي آن يادداشت مي كنيم.

ه) بعضي از گياهاني كه گلهاي ظريفي دارند و يا اينكه گلها لوله اي است چون ممكن است كه در كيسه خراب شوند بايد در پرس دستي قرار داد و با دقت گلهاي بزرگ مانند زنبقها و يا لوله‌اي را از هم باز كرده و در لابلاي كاغذ خشك كن بگذاريم.

و) از گياهاني كه نر و ماده روي پايه هاي مختلف و يا روي شاخه هاي جداگانه قرار دارند بايد هم از پايه هاي نر و هم از پايه هاي ماده نمونه برداري كرد.

ز) پس از خارج ساختن ريشه از زمين بايد گياه را تكان داد تا خاك ريشه گرفته شود و چون آن را در كيسه قرار مي دهيم، گل و برگ گياهان ديگر را آلوده نسازد. اگر باران روي گياهان باريده باشد و يا قطرات شبنم روي آنها باشد قبل از قرار دادن آنها در كيسه تكان بدهيم تا آبشان گرفته شود.

ح) نمونه سرشاخه درختان و درختچه ها و بوته هاي بزرگ را از شاخه هاي مثمر انتخاب كنيم و براي اينكه اندازه برگها مشخص باشد از پائين و وسط و بالاي درخت شاخه برگ دار را مي چينيم.

ط) گياهان آبزي را بهتر است بلافاصله در پرس قرار داد و قبل از پرس كردن آنها، با تكان دادن و استعمال كاغذ خشك كن، آب زيادي آنها را بگيريم.

ي) گياهان انگل را به همراه ميزبان هايشان بايد جمع آوري نمود و در صورتيكه نمونه برداري از ميزبان ممكن نباشد بايد وضع موجود و نام و نشان هر يك را به دقت يادداشت كرد.

3- ثبت مشخصات گياهان جمع‌آوري شده:

– نام محل(نشاني كامل جغرافيايي)   – محل رويش   -ارتفاع محل   -تاريخ     -نام جمع آوري كننده -نام محلي – نوع استفاده     – وضع نمونه

4- فصل جمع‌آوري:

گياهان مي توانند بهاره، تابستانه، پائيزه باشند ولي برحسب اينكه بارندگي و درجه حرارت سال به سال متغير است بايد نكات زير را رعايت كرد:

الف) تقويم كار بايد از جنوب به شمال و برحسب بارندگي و درجه حرارت تنظيم شود (در جنوب بهار زودتر فرا مي رسد).

ب) براي جمع آوري گياهان يكساله زودتر و براي بوته ها و درختان ديرتر بايد اقدام كرد.

ج) براي جمع آوري گياهان پيازي پس از ذوب برف در ارتفاعات بايد جستجو كرد ولي براي گياهاني كه دوره رشد كوتاهي در نقاط خشك دارند پس از اولين بارندگي به سرعت بايد اقدام كرد و يك مكان خاص در فصول مختلف بايد بررسي گردد تا همه گياهان منطقه شناسايي شود.

5- خشك كردن گياه:

براي خشك كردن گياه بايستي آن را بين دو برگ كاغذخشك‌كن قرار داد. اين كاغذها بايد رطوبت را جذب كرده و تهويه مناسب داشته باشند. بين چند نمونه يك مقوا نيز قرار مي دهيم كه در پرس ناموزوني كه نمونه ها به وجود مي آورد باعث بد فرمي نمونه خشك شده نشود. به جاي مقوا از تخته سه لايه يا فيبر هم مي توان استفاده كرد. سپس از دو صفحه مساوي تخته اي محكم استفاده مي‌شود كه گياهان را بين اين دو قرار داده و با كمربند آنها را تحت فشار قرار مي‌دهيم.

6-توصيه هاي لازم جهت آماده كردن نمونه:

– خاك و خاشاك و برگهاي خشك و شاخه‌هاي زائد را از روي نمونه ‌برداريد. – براي اينكه نمونه را به اندازه پرس در آوريد آن را تا كنيد و ساقه‌هاي گوشتي، غده‌ها و گل آذين طبق يا كروي را طوري نصف كنيد كه نيمي از آن روي گياه باقي بماند. شاخه‌ها و برگها را بايد طوري پس و پيش نمود كه روي هم قرار نگيرند. – برچسب گياه را قبل از پرس كنار آن قرار مي دهيم. – براي خشك كردن نمونه ها مي توان از حرارت استفاده كرد تا زودتر خشك شوند و رنگ طبيعي خود را كمتر از دست بدهند. مي‌توان براي اين كار پرس نمونه‌ها را در آفتاب قرار داد اما در مناطق مرطوب يا در فصل سرد و بارندگي از حرارت مصنوعي مي توان استفاده كرد. براي اينكه نمونه ها زودتر خشك شوند و تغيير رنگ ندهند بايد كاغذها را عوض نمود. پس از هر تعويض كاغذ فشار پرس افزوده مي‌شود.

7- تنظيم و نگهداري نمونه‌ها:

نمونه‌هاي خشك شده بايد بازرسي و ضدعفوني شوند تا زوائد و آفات همراه نمونه‌ها حذف شوند تا مجموعه را آلوده نسازد. ضدعفوني كردن با سموم متعدد انجام مي‌گيرد:

1- ضدعفوني با محلول Hgcl2 14 گرم در 60% – هزينه بالا، سميت، تر و خشك كردن مجدد گياه) 2- 24 ساعت حرارت دادن خشك در80 تا 100 درجه. 3- استفاده از سموم تدخيني به مدت 24 ساعت (گامكسان، اسيد سيانيدريك، تتروكلرودوكربن، متيل برومايد، سولفورودوكربن). 4- گردپاشي با سموم

8- نامگذاري و رده‌بندي:

ابتدا بايد براساس تيره گياهان را طبقه‌بندي كرد. يك گياه شناس مجرب كه دسترسي به كتابهاي شناسايي گياهان شناسايي شده (فلور) براي مقايسه داشته باشد مي‌تواند اين امر را برعهده گيرد.

9- محل نگهداري:

وسعت محل نگهداري بايد متناسب با نمونه‌ها باشد و براي نمونه‌هايي كه در آينده جمع‌آوري خواهند شد بايد جايي در نظر گرفت و محل مورد نظر بايد خشك و داراي تهويه مناسب باشد. پنجره‌ها بايد طوري باشد كه بتوان از تابش مستقيم آفتاب جلوگيري كرد و در موقع لزوم آنها را مسدود كرد تا سمپاشي صورت گيرد.طبقه بندي نمونه ها بايد از قفسه بندي هايي صورت گيرند كه رطوبت در آنها نفوذ نكنند و از دسترس آفات در امان باشند. بازرسي و نظافت آنها به آساني ميسر باشد و جا به جا كردن گياهان در آنها به سهولت انجام گيرد.

10-مراقبت از مجموعه گياهان:

عوامل بسياري باعث از بين رفتن گياهان مي‌شوند. رطوبت باعث سياه شدن و كپك‌زدگي مي‌شود. تابش مستقيم آفتاب رنگ گياهان را خراب مي‌كند. آفات انباري دشمن گياهان خشك هستند (با سموم بدون بوي تصعيدي مثل پارادي كلروبنزن مي‌توان آنها را دفع نمود).

مراحل خشک کردن نمونه

بعد از جمع آوري و انتقال نمونه ها به مکان مورد نظر نوبت به قرار دادن آنها در پرس فرا مي رسد که مي توان گفت مهم ترين قسمت براي تهيه نمونه هاي هرباريومي است.

در محلي که براي خشک کردن گياه در نظر گرفته شده بايد نکات زير را در نظر گرفت:

1.تميزي و پاکيزگي

2 . ميزان رطوبت مناسب

3 .گرماي مناسب

بعد از خارج ساختن گياهان از کيسه هاي پلاستيکي بايد آنها را تمیز نمود و تمام زوايد اضافي و خاک اطراف بدنه و زوائد زير زميني را زدود. براي خشک کردن گياه از پرس هاي مخصوص اين کار کمک گرفته مي شود. مي توان از پرس هاي مختلفي براي خشک کردن گياهان استفاده نمود. نمونه ساده اين پرس ها شامل قطعات تخته سه لايي است که به صورت شطرنجي درست شده اند. اين پرس ها سبک بوده ، قابل حمل مي باشند و عمل تهويه در آنها به خوبي صورت مي گيرد. عمل فشار در آن توسط دو کمر بند در دو سمت دستگاه پرس انجام مي شود. کمربندها يا طنابها بايد سگک دار باشند و حداقل 5 فوت طول داشته باشند. در آزمايشگاه ها از از پرسهاي مخصوص که از دو تخته الوار سنگين و محکم درست شده اند استفاده مي شود. در دو طرف تخته زيرين دو پيچ بلند نصب شده و دو طرف تخته رويي دو سوراخ به قطر پيچ ها وجود دارد. وارد آوردن فشار به وسيله پيچاندن دو مهره صورت مي گيرد. مي توان به جاي پيچ و مهره بر روي تخته ی دوم متناسب با نمونه ها وزنه ايي قرار داد. پرس هاي سيمي نوع ديگری از پرس ها هستند که از دو قطعه مربع مستطيل توري درست شده اند که پس از قرار دادن نمونه در بين اين دو قطعه ، زنجيره هاي قلابداري که در صفحه زيرين نصب شده آن را به لبه صفحه بالايي طوري محکم مي کند که فشار لازم را به نمونه ها وارد کند. اندازه اين پرس ها حدود 30 در 45 مي باشد. حال نوبت به اين مي رسد تا نمونه ها را در پرس قرار دهيم. روي قطعه زيرين پرس تعدادي کاغذ خشک کن و يا تعدادي صفحه روزنامه قرار مي دهيم. خشک کن ها کاغذهاي ضخيمي هستند که رطوبت نمونه گياهي را جذب مي کنند. ابعاد اين کاغذها حدود 30 در 40 سانتي متر مي باشد. استفاده از مقوا نیز امکان عبور هوا و خروج بخار آب را از نمونه اي گياهي فراهم مي کند. مجراها بايد موازي ضلع کوتاه مقوا باشند زيرا معمولا پرس در طول ضلع بلند رطوبت خود را از دست مي دهد و مجراهاي ضلع کوتاه به عنوان منافذ ضلع بلند عمل مي کنند. کاغذ هاي روزنامه بايد اندکي از اندازه پرس کوچکتر باشند. بايد توجه داشت که حالت و چگونگي قرار دادن نمونه لاي کاغذ اهميت زيادي دارد و بايد در انجام اين کار نهايت دقت را به عمل آورد زيرا شکل نهايي نمونه وابسته به چگونگي قرار دادن نمونه در داخل کاغذ مي باشد. دقت ، صبر و حوصله باعث می شود تا نمونه داراي ظاهري طبيعي باشد و بتوان جزئيات طبيعي گياه را مشاهده کرد. در صورتي که نمونه سطح کاغذ را به صورت آزاد و غير متراکم بپوشاند حداکثر بازده بدست مي آيد پس بايد از روي هم قرار دادن غير ضروري برگها و ساير قسمتهاي گياه اجتناب ورزيد تا بتوان مدت خشک شدن و در نهايت افت کيفيت نمونه را کاهش داد. براي جلوگيري از اشتباه بر روي هر کاغذ روزنامه تنها يک نمونه گياهي گذاشته مي شود اما در مورد گياهان کوچک مي توان چندين نمونه را در يک کاغد روزنامه قرار داد. راه قرار دادن گياهان مختلف در ميان کاغذ هاي روزنامه متفاوت است. در صورت امکان بايد حداقل سطح زيرين يک برگ را به طرف بالا برگرداند تا اين سطح نيز قابل مشاهده باشد. در گياهاني که داراي شاخه و برگهاي فراواني هستند مي توان بخشي از شاخه ها و برگها را قطع کرد به شرط آنکه اثر قطع برگ روي گياه اصلي نمايان باشد. گياهان داراي ساقه هاي بلند و باريک را مي توان به شکل حرف V، N،W درآورد. در ضمن لازم است گياهان بزرگ را به قطعات مختلف تقسيم نمود. در بعضي موارد مي توان طول گياه را يادداشت نمود و تکه هايي از بخش هاي بالايي ، مياني و پائيني گياه را خشک کرد. ضخامت اندامهاي حجيمي چون ميوه را مي توان با بريدن کم نمود. برشهاي طولي و عرضي ميوه هر دو مفيد مي باشد. به جهت پهن نگه داشتن برگ و جلوگيري از له شدن ميوه ها ، ساقه هاي حجيم و ساير اندامها ممکن است بالشتکهايي از روزنامه و يا اسفنج روي آنها قرارداد. در مورد پيازها ، بنه ها ، تکمه ها و گل آذينهاي گرز مانندي که حجيم هستند بهتر است آنها را از طول برش داده و حجم آنها را به نيمه کاهش داد ولي نيمه جدا شده را نيز نگه داشته و با گياه اصلي خشک مي کنيم. در گياهان پيوسته گلبرگ حداقل يکي از گلها را شکافته و تعداد پرچم و مادگي را مشخص مي کنيم. اگر گياهي داراي برگ بزرگي بود و در صورتي که نتوان آنرا در پرس جاي داد برگ رادر امتداد خط تقارن به دو نيم تقسيم و هر دو نيمه را پرس مي کنيم. در مورد برگهاي شانه اي بزرگ نيز مي توان بخشي از برگچه ها را قطع کرد ولي لازم مي باشد که بعضي از برگچه هاي انتهايي را نگه داريم و اگر برگچه نگهداري شده نيزبزرگ بود آنرا در امتداد سطح تقارن به دو نيمه تقسيم مي کنيم. به هر صورت لازم است که وضع گياه را يادداشت و در کنار نمونه قرار دهيم. کاکتوسها و گياهان گوشتي را بايد شکافت و قبل از پرس کردن قسمت هاي داخلي آنها را خارج ساخت. گياهان آبزي بسيار خمش پذير بوده و ممکن است بتوان آنها را با غوطه ور ساختن در ظرفي از آب بر روي صفحات کاغذ آرايش داد و سپس کاغذ را که نمونه بر روي آن قرار گرفته را به آهستگي از آب خارج نمود تا گياه شکل طبيعي و زيبايي به خود بگيرد. گياهانه داراي موسيلاژ يا گلهاي ظريف را که احتمالا به کاغذ روزنامه مي چسنبد را مي توان لاي کاغذهاي مومي يا دستمال کاغذي پرس کرد. اولين نمونه ر ابا دقت بر روي کاغذ روزنامه مي گسترانيم و با حوصله شاخه ها و برگ ها را روي کاغذ پهن مي کنيم به طوري که گياه از ريخت طبيعي خود خارج نشود يعني زاويه برگها نسبت به ساقه و زاويه شاخه ها نسبت به هم تغير نکند و تا جايي که ممکن است برگها روي هم قرار نگيرد سپس نمونه را توسط قطعه اي از رورنامه مي پوشانيم و نمونه بعدي را روي کاغذ ها قرار مي دهيم. بايد توجه داشت هميشه بستر هر طبقه از گياه يا گياهان بايد کا ملا مسطح باشد. براي اين هدف نمونه ها را طوري در لابلاي روزنامه قرار مي دهيم که فرو رفتگيهاي سطوح زيرین با گذاردن نمونه هاي سطوح بالا پر شود. وقتي ارتفاع طبقات به اندازه مناسبي رسيد صفحه ديگر پرس را روي آن قرار مي دهيم و کمربند يا پيچ ها را سفت مي کنيم. فشار اعمال شده بايد نه آنقدر کم باشد که اندامهاي گياه در نتيجه به وجود آمدن فضاهاي آزاد جمع و چروکيده شود و نه آنقدر زياد باشد که موجب متلاشي شدن گياه و مانع مبادلات هوا شود. پرس ها بايد در معرض جريان هوا قرار داشته باشد. همواره بايد از قرار دادن پرس در مقابل تابش مستقيم نور آفتاب يا محل هاي خيلي گرم و مرطوب خودداري به عمل آورد. اين عمل موجب زرد شدن ، گنديدگي يا رشد قارچ و کپک در روي نمونه هاي پرس شده مي شود. در صورتي که عمل خشک کردن در نقاط گرم و خشک صورت گيرد احتياجي به گرماي مصنوعي نخواهد بود و با تعويض کاغذ هاي مرطوب و جاگزيني آنها با کاغذ هاي خشک نمونه ها کاملا خشک مي شوند. اما در مناطق مرطوب بويژه هنگامي که گرما کافي نباشد براي خشک کردن گياه از گرماي مصنوعي استفاده مي شود. براي خشک نگاه داشتن پرس در مناطق مرطوب مي توان از روش هاي مختلفي استفاده کرد. در يکي از اين روشها پرس حاوي گياهان را طوري بر روي ميز فلزي مشبک قرار ميدهند که صفحات پرس عمود بر سطح ميز قرار گيرد. در زير ميز چراغ الکتريکي يا چراغ نفتي با فاصله مناسب قرار مي گيرد تا گرماي مناسبي به پرس برسد. هر چند ساعت يکبار بايد سطوح ديگري از پرس را گرم کنيم تا گياهان درون آن از گرماي تقريبا يکنواختي در تمام سطوح بر خوردار گردنند. در اين روش معمولا از مقوا استفاده مي شود تا هواي گرم از میان آنها عبور کند و گياهان سريعا خشک شوند. در اين روش ابتدا از پرس ملايم استفاده مي کنيم و بعد از 8 ساعت بعد از بازرسي گياهان را در پرس سنگين قرار مي دهيم . در اين روش بسته به ميزان گرما گياهان بين 12 ساعت تا 3 روز خشک مي شوند. نکته مهم این است که هر چه آبگيري سريع تر صورت گيرد رنگ برگها و گلها بهتر حفظ مي شود . در ضمن بايد توجه داشت که بايد روزنامه يا برگه هاي خشک کني را که بکار برده ايم بايد بعد از از مدتي تعويض کنيم . چون آنها بعد از مدتي مرطوب شده و خاصيت جذب آب را از دست مي دهند. هر قدر تعويض صفحات زودتر انجام بگيرد گياهان سريعتر خشک شده و تغيير رنگ آنها نامحسوس تر خواهد بود. بنابراين لازم است که حداکثر پس از 12 ساعت پرس محتوي گياهان را باز کرده و جاي کاغذ هاي مرطوب را با کاغذ هاي خشک عوض کنيم و با دقت به اصلاح نمونه ها بپردازيم تا وضع مناسبي به خود بگيرند به ويژه اينکه نمونه ها پس از يکبار پرس شدن و از دست دادن مقداري آب بيشتر در اختيار ما هستند و بهتر مي توانيم روي آنها اصلاحات انجام دهيم. بعضي گياهان که محتوي آب بيشتري هستند ممکن است در حين خشک شدن تغيير رنگ داده يا در معرض کپک زدگي قرار بگيرند پس بهتر است که پس از خارج کردن از اولين پرس به مدت چند دقيقه آنها را چند دقيقه در معرض هواي خشک قرار دهيم. در هر دفعه ای که نمونه ها را بازديد مي کنيم و دوباره در پرس قرار مي دهينم بايد فشار بيشتري را نسبت به دفعه قبل به آن اعمال کنيم. و اين عمل را آنقدر ادامه مي دهيم تا نمونه ها کاملا خشک شوند. کاغذ ها ي خشکن کن و مقواهاي مرطوب را مي توان در آفتاب يا در محل گرمي قرار داد تا پس از خشک شدن دوباره مورد استفاده قرار بگيرند. به اين ترتيب نمونه اي ما خشک شده است. بعد از خشک کردن نمونه ها بايد آنها را به کاغذ هاي مخصوص چسباند.

www.sarafraz-hezarmasjed.ir هرباریوم گیاهی

www.sarafraz-hezarmasjed.ir هرباریوم گیاهی

پرس كردن و خشك كردن گياهان

وقتي كه يك گياه جمع آوري شد و اطلاعات صحرايي مربوط به آن نوشته شد بايستي با استفاده از يك پرس گياهي ، پرس و خشك شود . بايستي گياه قبل از پژمرده شدن پرس شود. يك پرس گياهي يا پري خشك كن شامل دو قطعه چوبي ( تخته پرس )‌ كه با چوبهاي به ابعاد ” 18 × ” 1 ساخته شده است ؛ دو تسمه پرس ( يا طناب )‌ براي بستن پرس ؛ خشك كن براي جذب آب نمونه هاي گياهي ؛ و هواكش چين دار (‌مقوا يا آلومينيوم چين دار ) كه باعث ايجاد جريان هوا در سراسر پرس مي شود ، است. يك روزنامه دور نمونه گياهي پيچيده مي شود كه بر روي آن شماره نمونه نوشته مي شود (‌ اين شماره همان شماره اطلاعات ثبت شده در دفترچه يادداشت صحرايي است ) يا مي توان شماره را بر روي يك قطعه كاغذ نوشت و آن را به نمونه بست . نمونه بايستي به گونه اي مرتب گردد كه سطح بالايي و پاييني برگ ، گل و / يا ميوه ديده شوند. ميوه هاي بزرگ و سخت بايستي از گياه جدا شده و به دقت علامت گذاري و جداگانه بسته بندي و نگهداري شوند. مواد گياهي بايستي به قدر كافي صفحه روزنامه را بپوشانند ، براي گياهان كوچك چند نمونه در يك صفحه قرار داده مي شود ، ولي گياهان بزرگ بايستي تا شده يا به چند قطعه بريده شوند. پرس به اين ترتيب قرار داده مي شود : تخته پرس ،هواكش ، خشك كن ، روزنامه ( با نمونه گياهي ) ، خشك كن هواكش و به همين ترتيب ادامه مي يابد تا در آخر با قرار دادن يك تخته پرس ديگر بسته مي شود. پرس بوسيله دو تسمه محكم بسته مي شود. هنگامي كه نمونه همراه با ميوه هاي سخت چون فندقه هاي بلوط يا گردو پرس مي شود ، خشك كن يك سمت نمونه ( در در روزنامه اي كه در آن پيچيده شده است ) را مي توان با يك قطعه فوم ( Foam ) كائوچو جايگزين نمود. فوم باعث توزيع متعادل فشار در اطراف ميوه شده و از چروكيده شدن برگ هاي نزديك ميوه جلوگيري مي كند. ( اگر فوم در دسترس نبود مي توان چند لايه دستمال كاغذي اطراف ميوه قرار داد ). حمل يك پرس خشك كن بزرگ به مناطق دور ممكن است عملي نباشد. بنابراين اغلب نمونه هاي گياهي در يك پرس صحرايي ( تخته هاي پرس همراه با چند مقوا و مقداري روزنامه ) ، اسكولوم (‌يك جعبه فلزي استوانه اي كه با روزنامه هاي مرطوب پر شده است )‌ يا پاكت پلاستيكي به مكاني كه بتوان آنها را به يك پرس خشك كن منتقل كرد ( يا به هر راه ديگر آ»ها را پرس نمود ) ، حمل مي شوند. در پرس گياهي ، گياهان را مي توان به چند طريق خشك نمود. مي توان پرس را در معرض نور خورشيد ( يا مكاني خشك )‌ قرار داد و خشك كن را هر روز عوض كرد ، يا پرس را مي توان بر روي سقف وسيله نقليه بست. اما استفاده از يك منبع حرارتي مصنوعي ترجيح داده مي شود. خشك كن هاي گياهي ابزاري جعبه مانند يا صفحه مانند اند كه پرس را به صورت آويزان در بالاي يك منبع گرمايي كه از نوارهاي فلزي ، صفحات داغ قابل كنترل ، گرمكن هاي صحرايي يا فن توليد مي شوند نگه مي دارند. گرماي خيلي زياد ( بيش از 45 درجه ) مي تواند باعث بي رنگ شدن نمونه ها يا حتي شعله ور شدن پرس و نمونه ها شود. پرس و خشك كن بايستي گونه اي تنظيم شود كه هواي گرم از از ميان پرس گياهي جريان پيدا كند و رطوبت آنها را بگيرد. ميوه هاي سخت بزرگ يا مخروط را مي توان از نمونه جدا كرد و آنها را جداگانه خشك نمود. قسمت هاي گوشتي يا ترد را كه بهتر است در يك مايع نگه دارنده مانند الكل يا فرمالين نگه داشته شوند ، مي توان در يك محفظه پلاستيكي قرار داد . گلهاي ظريف را مي توان در يك مايع نگه دارنده قرار داد و در يك قطعه دستمال كاغذي يا كاغذ توالت غير جاذب پرس نمود. نمونه هاي حجيم ، مانند نمونه هاي داراي برگ هاي چرمي / يا ساقه هاي گوشتي ضخيم را مي توان مستقيما بين دو مقواب چين دار قرارداد تا زودتر خشك شوند. صفحات آلومينيومي چين دار سريعتر از مقوا گياهان را خشك مي كنند و تغيير حالت نمي دهند. اما سنگين و گرانند. پرس گياهي بايستي به دقت از نظر محكم بودن بررسي شود و در صورت لزوم سفت شود. هنگامي كه حرارت يكنواخت نيست مي توان پرس را برگرداند. اكثر نمونه هاي گياهي در 1 تا 4 روز خشك مي شوند و مواد گياهي هنگامي كه خشك شوند سفت مي شوند. وقتي نمونه هاي گياهي خشك شدند بايستي به دقت بسته شوند كه نشكنند. اگر رطوبت هوا بالاست بايستي نمونه هاي گياهي را ( پس از سرد كردن ) در يك پاكت پلاستيكي كاملا بسته قرار داد و دانه هاي سيليكاژل به آ ن افزود. اگر لوازم خشك كردن گياه فراهم نباشد ، مواد گياهي را مي توان به طور موقت در الكل ( يا ديگر نگه دارنده هاي مايع ) نگهداري كرد. در اين روش مجموعه اي از نمونه ها درون روزنامه پيچيده مي شود و با دست وريسمان فشرده مي شوند. سپس اين بسته در يك پاكت پلاستيكي قرار داده مي شود و حدود نيم ليتر الكل 60-70 ٪ در آن پاشيده مي شود و پاكت بسته مي شود. الكل درون پاكت بخار شده و باعث حفظ نمونه گياهي براي چند هفته مي شود ، بعدا مي توان نمونه هاي گياهي را خارج و پرس و خشك نمود. پاكت هاي بسته شده حاوي نمونه هاي گياهي را در يخچال مي توان براي مدت يكي دو روز نگه داشت.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها