طبقه بندی میوه و انواع میوه

انواع میوه و طبقه بندی میوه ها

در باغبانی میوه ساختاری از گیاهان است که پس از لقاح از مادگی (gynoceium) بوجود می آید و در برگیرنده و محافظت کننده دانه می باشد (میوه حقیقی). گاهی اندام های مانند کاسبرگ (در توت فرنگی) ، لوله گل یا هیپانتیوم (در سیب) ، براکته ها (در آناناس) و یا محور گل آذین (در انجیر) نیز در تشکیل میوه دخالت دارند که در این حالت میوه را کاذب (Pseudo carp) می نامند. گاهی میوه ها بدون انجام عمل لقاح بوجود می آیند و معمولا بدون دانه می باشند. چنین حالتی را بکرزائی (Parthenogenesis) و میوه حاصل شده را پارتنوکارپ (Parthenocarp) می نامند. پرتقال های بدون هسته از این نوع می باشند.

وظیفه میوه ها از نظر زیست شناسی

 • حفاظت از دانه های در حال تشکیل
 • کمک به انتشار دانه از طریق تغییراتی که در بافت های عقیم احاطه کننده دانه ایجاد می شود.
 • دیواره تخمدان بخشی از تخمدان است که عموما در تشکیل میوه دخالت دارد و اطراف دانه را فرا می گیرد. به این بخش فرابر (pericarp) گویند.

فرابر از ۳ لایه متمایز ساخته شده است :

 1. برون بر (exocarp) که منشاء آن بشره تخمدان (بشره فوقانی برچه) است.
 2. میان بر (mesocarp) که منشاء آن پارانشیم بر چه است.
 3. درون بر (endocarp) که منشاء آن بشره تخمدان (بشره داخلی برچه) است.

لایه های فرابر میوه

لایه های فرابر میوه در انواع میوه ها

خصوصیات موثر در طبقه بندی میوه ها :

 • تعداد تخمدان و تعداد گل هایی که در تولید میوه دخالت دارند.
 • ماهیت دیواره تخمدان در زمان رسیدن میوه (خشک یا آبدار بودن آن)
 • ماهیت ۳ لایه سازنده فرابر از نظر آبدار بودن یا سخت بودن ، در مواقعی که دیواره تخمدان گوشتی و آبدار است.
 • شکوفا یا ناشکوفا بودن میوه در زمان رسیدن ، در میوه هایی که فرابر خشک دارند.
 • تعداد برچه هایی که در تشکیل میوه دخالت دارند.
 • فوقانی یا تحتانی بودن تخمدان
 • مشارکت بافت خارج از تخمدان در تشکیل میوه

طبقه بندی میوه ها:

 1. میوه های آبدار و گوشتی : در این میوه تمام یا بخشی از فرابر در زمان رسیدن گوشتی است.
 2. میوه های خشک : در این میوه فرابر در موقع رسیدن خشک است.

انواع میوه در طبقه بندی میوه ها

انواع میوه در طبقه بندی میوه ها از نظر ظاهری

طبقه بندی میوه های آبدار و گوشتی (Succulent or fleshy fruit) :

الف – میوه های ساده (Simple fruits) : میوه های آبداری هستند که از یک مادگی منفرد یک یا چند برچه ایی تشکیل شده اند. این گروه برحسب نوع تغییراتی که در لایه های فرابر میوه صورت گرفته به انواع زیر تقسیم بندی می شود:

 • شفت (Drupe)
 • سته (Berry)
 • پوم (Pome)
 • هسپریدیوم (Hesperidium)
 • کدوئی (Pepo)

ب – میوه های مجتمع (Aggregate fruits) : زمانی تشکیل می گردند که برچه های یک گل هر کدام به یک میوه کوچک تبدیل شده و هنگام رسیدن به هم پیوسته و میوه را ایجاد می کنند (مانند تمشک و توت فرنگی).

ج – میوه های مرکب (Multiple fruits) : حاصل تغییرات یک گل آذین کامل می باشند (مانند انجیر و آناناس).

انواع میوه های آبدار و گوشتی

انواع میوه های آبدار و گوشتی

میوه شفت : این نوع میوه یک یا چند بر چه ایی و معمولا تک دانه ایی می باشد . درون بر آن سخت و چوبی (در بر گیرنده دانه) ، میان بر گوشتی و خوراکی و برون بر پوست میوه (نازک) میباشد. مثال : گیلاس ، هلو ، نارگیل ، زیتون

انواع میوه شفت

میوه سته : این نوع میوه مرکب از یک یا چند برچه و دارای یک یا تعداد زیادی دانه می باشد. درون بر در آن گوشتی ، میان بر گوشتی و برون بر پوستی شکل و حاوی رنگدانه می باشد. مثال:خرما (تک دانه) ، زرشک (یک برچه با تعدادی دانه) ، انگور و گوجه فرنگی (بیش از یک برچه)

انواع میوه سته در طبقه بندی میوه ها

میوه پوم : دارای یک تخمدان مرکب تحتانی و تعداد زیادی دانه می باشد. درون بر آن چوبی یا غضروفی (هسته) ، میان بر آن گوشتی و برون بر نیز گوشتی می باشد. بیشترین بخش گوشتی ، قاعده طویل و کشیده لوله گلپوش (هیپانتیوم) می باشد . مثال : سیب ، گلابی ، به

انواع میوه پوم نظیر سیب و گلابی

میوه هسپریدیوم : دارای تخمدان چند برچه ایی و تعداد زیادی دانه می باشد. درون بر آن شامل پرده نازک روی بخش های گوشتی و بخش گوشتی شامل کیسه های پرآب ذخیره ایی بوده و میان بر بخشی از پوست و برون بر نیز چرمی شکل (پوست) می باشد. مثال : پرتقال ، نارنگی ، نارنج ، لیمو

میوه های هیسپیریدیوم در طبقه بندی میوه ها

میوه هیسپیریدیوم از انواع میوه ها

میوه کدویی : میوه ای چند برچه ایی و تعداد زیادی دانه ایی می باشد . درون بر و میان بر آن گوشتی و آبدار و برون بر آن سخت و چرمی شکل می باشد . مثال : خیار ، کدو ، هندوانه ، طالبی

هندوانه و طالبی در طبقه بندی میوه ها جز میوه های کدویی محسوب می شوند.

میوه های مجتمع (Aggregate fruits) : میوه های مجتمع میوه هایی که از برچه های جدا از هم مادگی یک گل تشکیل می شوند. مثال : تمشک و توت فرنگی

میوه های مجتمع در طبقه بندی میوه ها کدامند

کدام یک از انواع میوه ها در طبقه بندی میوه جز میوه های مجتمع محسوب می شوند؟

میوه های مرکب (Multiple fruits) : میوه هایی که از ترکیب و اتصال مادگی گل های یک گل آذین حاصل می شوند. مانند آناناس و انجیر

میوه های مرکب در طبقه بندی میوه ها

آناناس و انجیر در طبقه بندی میوه ها جز میوه های مرکب محسوب می شوند.

طبقه بندی میوه های خشک (Dry fruit) :

 1. میوه خشک ناشکوفا (Indehiscent) : در این حالت میوه در زمان رسیدن شکافته و باز نمی شود و در نتیجه دانه آزاد نمی گردد.
 2. میوه خشک شکوفا (Dehiscent) : در این حالت میوه در زمان رسیدن شکافته و باز شده و در نتیجه دانه آزاد می گردد.

انواع میوه خشک ناشکوفا (Indehiscent)

 • فندقه بال دار (Samara)
 • فندقه (Nut)
 • گندمه (Caryopsis)
 • کافشه (Achene)

میوه های خشک ناشکوفا در طبقه بندی انواع میوه

فندقه بال دار (Samara) : دارای یک یا دو بال مانند زبان گنجشک ، افرا ، نارون

میوه فندقه بالدار در طبقه بندی میوه ها جز میوه های خشک محسوب می شود.

فندقه (Nut) : بدون بال بوده و دارای پوسته ایی سخت و استخوانی می باشد. مانند بلوط ، گردو ، فندق

میوه های فندقه در طبقه بندی میوه ها جز میوه های خشک محسوب می شوند.

گندمه (Caryopsis) : بدون بال با مادگی ساده می باشد. پوست میوه نازک و غیر استخوانی و پوسته تخمدان (فرابر) متصل به دانه است. مانند گندم ، برنج ، ذرت

در طبقه بندی میوه ها میوه های گندمه جز انواع میوه خشک ناشکوفا محسوب میشنود.

کافشه (Achene) : بدون بال با مادگی ساده است. پوست میوه نازک و غیر استخوانی بوده و پوسته تخمدان (فرابر) از دانه جدا می باشد. مانند آفتابگردان، درمنه در خانواده کاسنی گاهی تاجی از کرک بر روی دانه قرار می گیرد که کاکل (Pappus) نامیده می شود.

کافشه در طبقه بندی میوه ها جز انواع میوه خشک ناشکوفا به حساب »ی آید.

انواع میوه خشک شکوفا (Dehiscent)

 • نیام (Legume)
 • نیام دانه تسبیحی (Loment)
 • برگه (Follicle)
 • شیزوکارپ (Schizocarp)
 • خورجین (Silique)
 • خورجینک (Silicule)
 • کپسول (Capsule)

انواع میوه های خشک شکوفا در طبقه بندی میوه ها

نیام (Legume) : دارای مادگی ساده و یک برچه ایی می باشد. شکافتن میوه در آن با دو شکاف طولی انجام می گردد. مانند نخود ، لوبیا ، سویا ، یونجه

انواع میوه هایی نظیر نخود لوبیا سویا جز میوه های نیام دار در طبقه بندی میوه ها محسوب می شوند.

نیام دانه تسبیحی (Loment) : دارای مادگی ساده و یک برچه ایی بوده و شکافتن میوه از دو درز صورت میگیرد . در میوه رسیده در فواصل بین دانه ها فرورفتگی مشاهده می شود (میوه بند بند است) . مانند خارشتر ، آکاسیا

نیام دانه تسبیحی در طبقه بندی میوه ها جز میوه های خشک شکوفا محسوب میشود.

برگه (Follicle) : دارای مادگی ساده و یک برچه ایی می باشد و شکافتن میوه از یک درز انجام میگیرد. مانند زبان در قفا

انواع میوه برگه در طبقه بندی میوه ها

شیزو کارپ (Schizocarp) : مادگی آن دو یا چند بر چه ایی و پیوسته می باشد. برچه ها از یکدیگر جدا می شوند و هر یک دانه خود را در بر می گیرند مانند هویج ، گلپر ، هویج فرنگی ، اکثر گیاهان خانواده پنیرک و چتریان

انواع میوه شیزوکارپ در طبقه بندی میوه

خورجینک (Silicule) : مادگی مرکب و دو برچه بهم پیوسته و دارای یک جداره نازک بین دو برچه می باشد. شکافتن میوه با چهار شکاف طولی و میوه آن کوتاه و پهن (طول کمتر از ۳ برابر عرض) است. مانند کیسه کشیش

میوه های خورجینک در طبقه بندی میوه ها جز میوه های خشک شکوفا محسوب میشنود.

خورجین (Silique) : دارای مادگی مرکب و دو برچه بهم پیوسته و دارای یک جداره نازک بین دو برچه می باشد. شکافتن میوه با چهار شکاف طولی انجام میگردد. میوه آن بلند و طویل (طول از ۳ برابر عرض بیشتر) است. مانند خاکشیر ، شب بو ، اکثر گیاهان خانواده شب بو

انواع میوه خورجین در طبقه بندی میوه

کپسول _ پوشینه (Capsule) : دارای مادگی مرکب و چند برچه بهم پیوسته می باشد. شکافتن میوه به اشکال مختلف (درپوش، منفذ، شیار، طولی یا عرضی)

انواع کپسول

 • مجری (Pyxis)
 • اوتریکل (Utricle)
 • منفذی (Poricidal)
 • قاچی (Septicidal)
 • شیاری (Loculicidal)
 • جداری (Septifragal)

انواع کپسول در طبقه بندی میوه ها

مجری (Pyxis) (Circumscissile capsule) : شکاف کپسول عرضی ، میوه با سرپوش باز می شود و حاوی دانه های متعدد می باشد. مانند خرفه ، بارهنگ ، گل ناز

میوه های مجری در طبقه بندی میوه ها

دریچه ایی (Utricle) : شکاف کپسول عرضی ، میوه با سرپوش باز می شود . میوه آن کیسه مانند و حاوی یک دانه می باشد. مانند تاج خروس

انواع میوه دریچه ای در طبقه بندی میوه ها

منفذی (Poricidal) : کپسول با منافذ یا سوراخ های نزدیک راس (در زیر کلاله) باز می شود .مانند خشخاش

میوه های منفذی در طبقه بندی میوه ها

قاچی (Septicidal) : شکاف کپسول از بالا به پایین (طولی) و در محل دیواره بین هر برچه می باشد. مانند زراوند

میوه های قاچی در طبقه بندی میوه ها

شیاری (Loculicidal) : شکاف کپسول از بالا به پایین (طولی) و در محل رگبرگ میانی هر برچه می باشد. مانند لاله ، سوسن ، زنبق

انواع میوه شیاری در طبقه بندی میوه ها

جداری (Septifragal) : شکاف کپسول از بالا به پایین (طولی) و در محل دیواره بین هر برچه و جدار مشترک برچه ها به صورت یک ستون مرکزی باقی می ماند مانند داتوره

انواع میوه جداری در طبقه بندی میوه های نوع کپسول

 


انواع میوه و طبقه بندی میوه ها


توضیحات

 • فرمت : PDF
 • حجم فایل : ۲.۸۴۳ مگابایت
 • تهیه کننده : FARZANEH ZOEI
 • تهیه شده در : دانشگاه اصفهان
 • سازنده PDF : شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲۴ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

11 دیدگاه در “طبقه بندی میوه و انواع میوه

ممنون
از توضیح کامل و ساده تون

سلام مفید بود ممنون

سلام مفید بود

درود.واقعا لذت بردم.توضیحات کامل و ساده بودن.تشکر از شما ادمین عزیز

واقعا خسته نباشید فوق العاده بود من که رشته م گیاهان داروییه ولی خیلی از این موارد ساده رو نمی‌دونستم و به مشکل خورده بودم این مقاله در عین سادگی و روان بودنش جامع و کامل بود و واقعا کمکم کرد دست مریزاد ممنونم

سلام، خیلی خیلی ممنون بابت مقاله تون
خیلی بدردم خورد و کمکم کرد
یاعلی

ممنون از شما به خاطر نگاه زیباتون به این پست

محبت میکنید به زبان ساده و قابل فهم برای یک بچه ۸ ساله توضیح بدید که چرا برخی پرتقال ها گوشتی و برخی آبدار هستند و چرا بعضی سیب ها آبدار و بعضی پفکی هستند؟ ممنون

سلام توضیح این موارد کاره ساده ای نیست اما اگه بخوام به طور ساده تر بیان کنیم بیشتر این اختلافات بر میگرده به خواص ژنتیکی و نوع رقم اون میوه همونطور که بچه یه انسان ممکنه سیاه باشه ، سفید باشه ، رنگ چشمش آبی سیاه سبز و .. باشه که اینها همه بر میگرده به خصوصیات والدشون . البته گاهی هم شرایط منطقه ای که محصول در اون کشت شده میتونه تا حدی روی خواص میوه ها تاثیر گزار باشه و به نوعی تطبیق پذیری صورت بگیره .

سلام برام خیلی مفید بود ممنونم خدا خیرتون بده

خوشحالم که مفید بوده براتون . موفق باشید دوست عزیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها