شپشک های پسته

شپشکهای گیاهی درختان پسته


دانلود نرم افزار راهنمای سموم


تاکنون چند گونـه شپـشک سـپردار و دو گونـه از شپـشکهـای نـرم تـن از روی درختان پسته جمع آوری شده اند.


شپشک پسته


شپشک واوی پسته    Lepidosaphes pistaciae Archangelkaya


این گونه شامل دو فرم یا دو زیـر گونـه بـه نـامهـای L.pistacia typica و L. pistacia pistacicola است که فرم  typica معمولا روی برگها و شاخه های جـوان و فرم  pistacicola روی تنه و شاخه های قطور زندگی میکنند. جمعیت سپردار واوی در حال حاضر در اکثر باغهای کشور به حالت تعـادل قـرار دارد و تنها در برخی مناطق در برخی از باغها جمعیتی قابل توجه و نیازمنـد بـه کنتـرل دارد. این شپشک تقریبا در تمام مناطق پسته کاری کشور پراکنده است.


مشخصات


سپر ماده به رنگ قهوه ای روشن با کناره ای روشنتر، طـول آن ۲٫۴ تـا ۳٫۰ میلیمتـر است (شـکل ۱۳ـ۹ ) . پوسـته سـن اول زرد، سـن دوم قهـوه ای تیـره. سـپر پوپـاریوم حشره نر باریکتر از سپرماده و رنگ آن هم روشنتر است. بدن .حشره ماده بیـضی شکل مایل به گلابی، به رنگ زرد شکری، سـر و شـکم متمایـل بـه نـارنجی. پیژیـدیوم بزرگ و کوتاه که عرضش از طول آن بیشتر است. طول تخم ۰٫۲۷ و بـیش از دو برابـر عرض آن است. پوره سن اول، به طول ۰٫۴۰ تـا ۰٫۴۴ و عـرض ۰٫۱۶ تـا ۰٫۲۰ میلیمتـر است. به رنگ زرد که در ابتدا متحرک و شاخکهای آن ۵ مفصلی است.


زیست شناسی


این آفت در سال دو نسل دارد و زمـستان را بـه صـورت مـاده بـالغ در زیـر سـپر میگذراند. در اسفند ماه میتوان تخمهای آفت را که تعدادشان ۶۰ تا ۷۰ عدد و به رنـگ سفید هستند، در زیر سپر مشاهده کرد. ایـن تخـمهـا در شـرایط کرمـان از دهـه سـوم فروردین ماه و در استانهای سرد کشور مانند اصفهان و قزوین بـه ترتیـب در اوایـل و اواسط اردیبهشت ماه، همزمان با باز شدن جوانه های میـوه و شـاخه تفـریخ مـیشـوند. پوره ها به سوی اندامهای تازه روییده درخت رفته و با تغذیه از شیره آنهـا بـه ترشـح سپر میپردازند. سپر سن اول که بسیار ظریف اسـت در همـان دو سـه روز اول ظـاهر میشود. سپرهای سنین دوم و سوم ضخیمتر و محکمتر مـیباشـند. .حشره کامـل در منطقه کرمان از دهه سوم اردیبهشت فعالیت خود را آغاز میکنند. پـوره هـای نـوزاد این نسل اغلب روی خوشه میروند (شکل ۱۴ـ۹ ) و روی دم خوشه مستقر میگردند. در صورتیکه جمعیت این شپشک روی میوه زیاد باشد رشد جنین متوقف گردیده و مغز تشکیل نمیگردد، ولی رشد بخـش رویـی میـوه تـا فـصل برداشـت ادامـه دارد. میوه های سالم هم نمیرسند و خندان نمیشوند. اگر جمعیت روی میوه هـا زیـاد نباشـد تاثیر قابل توجهی در رشد مغز به وجود نخواهد آمد.


شپشک واوی پسته


شپشک تنه ای پسته   Melanaspis inopinata (Leonardi, 1913)


مشخصات


در این شپشک سپرماده ها گرد، تخمها بنفش و پوره ها قهوه ای است .


زیست شناسی


زمستان گذرانی به صورت ماده بالغ روی تنه و شاخه های اصلی درخت مـیباشـد (شکل ۱۵ـ۹ ) . در اواخر زمستان و اوایل بهار در زیر سپر تخمریزی میکننـد. پـوره هـا پس از خروج از زیر سپر به کندی روی تنه و شاخه های اصلی حرکت میکنند و پس از یافتن محل مناسب برای تغذیه خرطـوم را داخـل پوسـت فـرو نمـوده و از شـیره آن تغذیه مینماید. پس از مدت کوتاهی سپر که دایره ای شکل است ظاهر میشود. درخت در مقابل تغذیه واکنش نشان داده و در اطراف خرطوم حشره لایه های چوبی ساچمه ای ترشح کرده و در پوست تنه و شاخه های اصلی برآمدگیهای مدوری به وجود مـی آورد که پس از سالها قابل دیدن هستند. تعداد واقعی نسل مـشخص نیـست. زمـان خـروج پوره ها و کنترل آن در بهار با شپشک واوی پسته مطابقت دارد. این آفـت روی درختـان سیاه ریشه از جمله گردو هم دیده میشود.


شپشک تنه ای پسته


کنترل


با وجود سمپاشیهای مکرر هنوز فون بسیارغنی از دشمنان طبیعی شپـشک هـا در باغهای پسته کشور به صورت فعال به چشم میخورد. این دشمنان طبیعی شامل زنبورها و شکارگرهایی هستند که به شرح زیر مورد بحث قرارمیگیرند:


Family Aphelinidae


۱- Aphytis mytidialis Le Baron on Lepidosaphes pistaciae
۲- Azotus chrysomphali Ghesq. Hyperparasitoid on L. pistaciae
۳- Coccophagus lycimnia Walker on L. pistaciae
۴- Coccophagus silvesterii Compere on Coccids
۵- Coccophagus scutellaris Dalm. on Coccids
۶- Physcus testaceus Masi on DiaspididaeFamily Encyrtidae


۱- Anabrolepis zellertedtii West. on Coccids
۲- Anagryus sp. on Anapulvinaria pistaciae and Eulecanium rugulosum
۳- Blastothrix sericea (Dalm.) on Anapulvinaria pistaciae
۴- Diversinervus sp. on Diaspididae
۵- Habrolepis dalmani (West.) on Melanaspis inopinatus
۶- Leptomastix flavus Mercet on E.rugulosum

از شــکارگرها ۸ گونــه از خــانواده Coccinellidae و دو گونــه از خــانواده Cybocephalidae ، یک گونه کنه شکارگر، دو گونه بـالتوری و ۱۰ گونـه تـریپس میباشند. با توجه به وجود دشمنان طبیعی آفات، باید تلاش نمـود تـا از مـصرف سـم روی درختان پسته کاسته شود تا با حفظ موجودات زنده مفید تعادل طبیعـی در اکوسیـستم باغهای پسته برقرارگردد. چنانچه زیـان اقتـصادی شپـشک هـا زیـاد و نیـاز بـه کنتـرل شیمیایی احساس گردد، باید در اواخر فروردین تا اواسـط اردیبهـشت مـاه (در شـرایط کرمان) ، زمانی که حداکثر پوره ها از تخم خارج شده باشـند، سـمپاشـی بـا اسـتفاده از سموم فسفره نفوذی ( نظیر دیازینون ، اتیون و کلروپیرفوس . … ) همراه با روغن انجام شود. همچنین از گونه Polvinaria  vitis نیز به عنوان یکی دیگر از شپـشکهـایی کـه روی پسته خسارت وارد می کند، نام برده میشود .

کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها