زنجرک سبز برنج – Cicadella viridis

زنجرک سبز برنج  Cicadella viridis L

راسته و خانواده (Hemipt., Cicadellidae)

 

دانلود نرم افزار شناسایی سموم برای کامپیوتر

 

مناطق انتشار

 

زنجرک سبز برنج در بــسیاري از منــاطق جهــان از جملــه جنــوب اروپــا، ســواحل شــرقی و جنــوبی دریــاي مدیترانه و جنوب و جنوب شرق آسیا و ایران نیز وجود دارد.

 

شکل شناسی

 

الف – حشره کامل

 

اندازه بدن حشره کامل زنجرک سبز برنج در نرهــا 5 تــا 7 میلــیمتــر و مــاده هــا 7 تا 9 میلیمتر ، بدن کـشیده، و بـه رنـگ سـبز مـی باشـد. چـشمهـاي مرکـب بـزرگ و بـه رنــگ قهــوه اي مایــل بــه خاکــستري اســت. شــاخکهــا مــوئی، ســه بنــدي، بــه طــوريکــه بندهاي انتهاي باریکتر میشوند. ایـن حـشره در پیـشانی داراي دو چـشم سـاده مـی باشـد. قطعات دهان این حشره از نوع مکنده بوده و از یک خرطوم نسبتاً باریـک و بلنـد بـه رنـگ قهوه اي تشکیل یافته است. بالهاي غشایی و نیمه شـفاف و ابتـدایی بـال جلـویی روشـن بـه رنگ سبز و انتهاي آن تیره میباشد. بالهاي عقبی مثلثی شکل و شفاف هستند. طول بالهـا از انتهاي شکم حشره تجاوز میکند. شکم سبز رنگ و از 7 حلقه مجزا تـشکیل یافتـه اسـت

 

جشره کامل زنجرک سبز برنج

 

ب – تخم

 

تخمها سفید، سیلندري شکل میباشد. در هر دسـته تخـم، تخـمهـا بطـور انفـرادي و بـه موازات همدیگر قرار میگیرند. اندازه هر تخم 0.2 تا 0.8 میلیمتر میباشد.

 

ج -پوره

اولین سن پوره گی شفاف، سفید و براق میباشد. پوره هاي کامل مایل به زرد تـا سـبز بـا لکه هاي سیاه در سر و قفس سینه مشاهده میشوند. لکه هاي سـیاه در آخـرین مفـصل شـکم کاملاً بارز و مشخص میباشد. اندازه پوره جوان 0.4 تا 0.9 میلیمتر و اندازه پـوره کامـل 1 تا 3.1 میلیمتر است

 

پوره زنجرک سبز برنج

پوره های زنجره سبز برنج

 

زیست شناسی زنجره سبز برنج

 

زنجرک برنج زمستان را بـصورت تخـم زیـر پوسـت درختـان اطـراف مـزارع بـرنج در جاهاي مرطوب بسر میبرد. این حشره تخم هاي خود را بصورت گروهی و دسته جمعـی در سطح داخلی غلاف برگ قرار میدهد. یک زنجرک ماده 200 تا 300 عد تخم میگـذارد. این حشره 5 سن پوره گی دارد. آنها عموماً از حاشیه برگ و غلاف برگ برنج تغذیه میکنند. پوره ها معمولاً در سطح پائینی برگ تجمع میکنند. این حـشره در چمـنزارهـاي مرطوب و در کنار رودخانه ها زندگی میکند و زندگی آن به رطوبت محیط بـستگی دارد. در ایران زنجرک برنج در حاشیه دریاي خزر و در شالیزارها در اواخر فصل به وفـور یافـت می شوند .

 

میزبان

زنجرک برنج داراي میزبانهاي مختلفی میباشد. این حشره علاوه بر برنج به گونه هـاي مختلف اویارسلام، سوروف و پاسپالوم نیز تغذیه مینمایند.

 

خسارت و اهمیت اقتصادي

 

خسارت مستقیم: زنجرک سبز برنج با فرو بردن خرطوم خود در نـسج گیـاه (آونـد آبکـش) از شیره نباتی تغذیه مینماید و ممکن است با ترشح مواد سمی اختلالاتی در فیزیولـوژي گیـاه نیز بوجود آورد. برگهاي مبتلا ابتدا بصورت لکه اي زرد یا قهوه اي و رشد ضعیف بوتـه هـا و بعضاً موجب خشک شدن آنها میگردد. حاشیه برگها بطرف پائین پیچ خورده و حالت سوختگی پیدا میکند. اگر حمله آفت در اواخر فـصل زراعـی و در مرحلـه شـیري شـدن و تشکیل دانه صورت گیرد، زنجره سبز برنج از شیره دانه برنج تغذیه نمـوده و ایـن عمـل باعـث پـوك شدن دانه هاي برنج میگردد.

 

خسارت غیر مستقیم: Cicadella viridis قادر است بعضی از بیماريهاي ویروسی از قبیـل تـانگرو برنج و بیماري زرد ویروسی برنج را نیز انتقال میدهد. این آفت هر چند سال یکبـار در مـزارع بـرنج شـمال ایـران طغیـان نمـوده و خـساراتی وارد میسازد ولی در هر حال از آفات درجه دوم برنج محسوب میگردد.

 

Cicadella viridis L

 

مدیریت

 

الف- روش بیولوژیکی

 

تعـــداد زیـــادي از شـــکارگرهاي مـــزارع بـــرنج از قبیـــل ســـنهـــاي آبـــزي جـــنس Microvelia sp.، سنجاقکها، آسیابکها و عنکبوتهـا از دشـمنان طبیعـی زنجـركهـا بوده و از Cicadella viridis تغذیه میکنند.

 

ب- روش شیمیائی

 

سمپاشیهائی که معمولاً با مصرف حشره کشهـاي فـسفره در مـزارع بـرنج علیـه آفـت ساقه خوار صورت میگیرد علیه  زنجره سبز برنج نیز مؤثر میباشد. در صورت طغیان زنجره سبز برنج در مزارع برنج میتوان از سموم سستیمیک مجاز به میزان یک در هزار استفاده نمود

 

همچنین شما میتوانید با مراجعه به پست کرم ساقه خوار برنج اطلاعات مفیدی در مورده آن آفت را شاهد باشید

 

دانلود فایل pdf در کانال تلگرام شرکت سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها