تاثیر کود سبز بودن گیاهان عطری بر روی علف هرز

 

Introduction

•         کاهش ورود نهاده های شیمیایی به سیستم های کشاورزی وعلاقه مجدد به استفاده از گیاهان پوششی درکنترل علف های هرز ایجاد شده است.

•         استفاده از گیاهان پوششی برای کنترل علف های هرزدرمحصولات تابستانه وبرخی لگوم ها یاغلات زمستانه به عنوان مالچ زنده موردتوجه قرارگرفته است.

•         اختلاط کودسبزدرخاک می تواند به  میزان قابل توجهی تراکم وبیوماس چند گونه علف هرزدرذرت وسویا راکاهش دهد

•         توانایی گیاهان پوششی درآزادکردن موادسمی درداخل خاک وایجاد یک محیط نامطلوب جهت جوانه زدن واستقرار علف های هرزوکنترل علف های هرزمشاهده شده است

•         بیشترمطالعات اثرات گیاهان پوششی برای کنترل علف های هرز ورشد ونمو محصولات بر روی غلات زمستانه     ولگوم ها متمرکز شده است.

•         بااین حال مطالعات انجام شده درمورد اثرات گیاهان پوششی ویا کود سبز ویابه عنوان مالچ درمحصولات کشاورزی وعلف های هرزصورت گرفته ویا همچنین مطالعات برروی اثرمهاری عصاره های گیاه معطر برروی جوانه زنی علف های هرزتنها محدود به نوشته هاست.

•         Dudai وهمکاران دریافتند که جوانه زنی تاج خروس به وسیله اسانس ریحان ومرزنگوش مهارشد.

•         علاوه براین فهمیدند که اسانس آویشن قرمز – گل میخک ودارچین باعث نشت الکترولیت ودرنتیجه مرگ سلولهای کاسنی  زرد می شود.

•         Vasil akoglou وهمکاران دریافتند که روغن استخراج شده ازچهاررقم ریحان شیرین و6گونه پونه کوهی جوانه زنی ورشد ریشه سوروف وسلمه تره راکاهش داد.

•         این نتایج نشان دادکه گیاهان معطر که درخاک به عنوان کودسبز ویامالچ زنده روی خاک به کارمی رود عصاره ی این گیاهان می تواند درکنترل علف های هرزدرکشاورزی پایدارنقش مهمی بازی کند

 

هدف از این تحقیق

ارزیابی پتانسیل سمیت عصاره گیاهان معطر مانند نعناع رازیانه ریحان شوید جعفری برروی سوروف وذرت تعیین اثرات این گیاهان به عنوان گیاهان پوششی درخاک به عنوان کود سبز درظهورورشد سورف وسه علف هرز خرفه وسلمه تره وهمچنین دررشد ذرت سیلو وعملکرد دانه

تاثیر کود سبز بر روی علف هرز www.sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com

یک آزمایش مزرعه ای درطی سال های 2004و2005درفصل رشد ونمو درموسسه آموزش وفن اوری مزرعه تسالونیکی درشمال یونان انجام شد

آزمایش دریک منطقه طبیعی که جمعیت چندعلف هرزدرآن بدین صورت بود

خرفه (40بذر درمترمربع)       

خارخسک( 20بذردرمتربع)

سلمه تره( 20بذردرمتربع)

 تاثیر کود سبز بر روی علف هرز www.sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com

نیتروژن 80کیلوگرم وفسفر40کیلوگرم درهکتار

قبل ازکشت گونه های معطر باخاک مخلوط شده اند 

گیاهان معطر بادیان رومی رازیانه شیرین شوید گشنیز جعفری وهوژه به میزان 6-5-20-25-6و20کیلوگرم درهکتارکاشته شد

سه گیاه معطرنعناع- مرزنگوش و commnbalmدراوایل فوریه کاشته شدند وبه مدت 5هفته درگلخانه رشد کردند

سپس انها رابافاصله ردیف 40سانتی متر وتراکم 62.500بذردرهکتاردراواسط مارس کاشته شدند 

طرح بلوک های کامل تصادفی باچهارتکرار برای هرتیمار استفاده شد

اندازه کرت 6متر در3متر کرتها با2مترفاصله ازهمدیگر جداشده بودند

علف های هرز درکرتهای تیمار بدون مالچ ومالچ داربادست برداشت شدند وقبل ازوارد کردن گیاهان معطر به خاک به منظورازبین بردن اثرات مالچ تراکم گونه های علف هرز خیلی کم ودرطول فصل رشد بادست برداشت شدند .درکرتهایی که گیاهان معطرکشت نشده بودند مقدار6.کیلوگرم پاراکوات برای کنترل علف های مورد استفاده قرارگرفت .دلتامترین نیز برای مبارزه باکرم ساقه خوار اروپایی انجام شد

تاثیر کود سبز بر روی علف هرز www.sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com

داده های ثبت شده میانگین درجه حرارت ماهانه وبارش باران درنزدیک منطقه موردآزمایش درشکل نشان داده شده است

•         درفصل رشد تراکم علف هرز درذرت پس ازکاشت تعیین شده است همچنین خارخسک وسلمه تره 6هفته پس از کاشت وخرفه وسورف 9هفته پس از کاشت تراکم آنها درهرمترمربع درهر کرت اندازه گیری شد .

•         تعداد و وزن تر هر علف هرز پس از نمونه برداری تعیین شد.

تجزیه وتحلیل آماری

•         جوانه زنی ذرت فقط توسط غلظت عصاره گیاهان معطر تحت تاثیر قرارگرفت هنگامی که ازدیاد ریشه ووزن تر واثرمتقابل آنها تحت اثر غلظت گونه های گیاهان معطر قرارگرفت.

•         طول ریشه و وزن تر واثرمتقابل آن درسورف تحت تاثیر عصاره گیاهان معطر قرارگرفت

افزایش غلظت عصاره گیاهان معطر باعث جلوگیری از افزایش وزن تر وطویل شدگی ریشه درذرت شده است ولی روی   جوانه زنی تغییری ایجاد نشده است .

تاثیر کود سبز بر روی علف هرز www.sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com

•         بازدارندگی ریشه درسورف باافزایش غلظت عصاره افزایش یافت (جدول 3        )

•         به طورمتوسط غلظت انیسون- رازیانه شیرین- گشنیز وپونه کوهی بیشتر باعث جلوگیری ازازدیاد ریشه وجوانه زنی و   وزن تر سوروف شود درحالیکه نعناع کمترین اثررا داشته است

اثر10گیاه معطر کاشته شده به عنوان کود سبز و4علف هرز روی عملکرد دانه و سیلویی ذرت درمقایسه باعلفکش

تاثیر کود سبز بر روی علف هرز www.sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com

نتیجه گیری

•         نتایج این مطالعه نشان داد که گیاهان مانند رازیانه- شوید مرزنگوش می توانند به عنوان کود سبز وگیاه پوششی مورد استفاده قراربگیرند کودسبز می تواند علف های هرزحساس درمحصولات کشاورزی راازبین ببرد که هدف استفاده ازاین گیاهان برای کاهش مصرف علف کش است

تاثیر کود سبز بر روی علف هرز www.sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com

 

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها