اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﮐﺸﺖ ( قسمت دوم )

ﺷﻦ

–  در ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻓﺘﯽ درﺷﺖ ﺗﺮ ﺟﻬﺖ زﻫﮑﺸﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

–  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  ( ﺗﯿﺰودرﺷﺖ )

– اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻦ ﺷﺴﺘﻪ وﻋﺎري ازﻧﻤک

ﭘﺮﻻﯾت

    – وزن ﺳﺒﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻦ                    

    – دارای CEC ناچیز

    – اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻐﺎل اﺳت                                   

    – داراي PH  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻨﺜﯽ  ( 7/5 )

بسترهای کاشت www.sarafraz-hezarmasjed.ir

بسترهای کاشت www.sarafraz-hezarmasjed.ir

بسترهای کاشت www.sarafraz-hezarmasjed.ir

داﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺮن

– ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻻﯾﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻦ ﺑﻮده و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ.

– ﻓﺮآوردهايﺳﻨﺘﺰي وﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓاﺳﺖ

– خنثی بوده در نتیجه تاثیری بر روی PH محیط ریشه ندارد .   

– ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﮔﯿﺎﻫﺎن اﭘﯽ ﻓﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﮐﯿﺪه ها کاربرد دارد .

– آب را جذب نکرده و CEC  قابل توجهی ندارد .

راك وول

   –   داراي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ    

   – داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻤﯽ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ   

   – دارای CEC ناچیز

   – ابن ماده نه دارای مواد غذایی است و نه قابلیت نگهداری آن را دارد .

بسترهای کاشت www.sarafraz-hezarmasjed.ir

بسترهای کاشت www.sarafraz-hezarmasjed.ir

اﺟﺰاي درﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮ

اﯾﻦﻣﻮاد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ازﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ  ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ از ﺑﺮﯾﺪن اﻧﺘﻬﺎي ﺳﯿﻤﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد. از این مواد میتوان به پلی ترل اشاره کرد که از گوی و پولکهای پلاستیکی به اندازه 3 تا 6 میلیمتر تشکیل میشود .                                     

ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﺧﺎك

اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺘﻮي ﺧﺎك وﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺪون ﺧﺎك ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارﻧﺪ . درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﺎك ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ خوب و فراوان برای ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﻼط اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ رﯾﺸﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي  و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارا ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .                                               

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﺧﺎك

اﺟﺰاي اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻄﻮرﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎﻣﻞ :ﺣﺠﻢﻫﺎي مساوی خاک مزرعه لومی + شن دانه بندی شده + پیت ماس اسفاگنوم

  که به آن فسفر اضافه شده و PH آن تنظیم شده باشد .

ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻪ از ﺣﺠﻢﻫﺎي ﻣﺴﺎوي ﺧﺎك ، شن و ﭘﯿﺖ ﻣﺎس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ .                                                                          

 اﻧﻮاع اﺻﻼح در ﻃﻮل ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن : ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدن PH  واضافه نمودن ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮﮐﻢ ﻣﺼﺮف

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺪون ﺧﺎك

اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ درﻣﺤﺪوده ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎك ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . استفاده از محیط کشت بدون خاک گامی در جهت اتوماسیون می باشد .                                                       

اﺟﺰاي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺪون ﺧﺎك

– ﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﺧﺘﻼط ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد غبارتند از :

 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺪاﯾﯽ ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ، اﺳﺘﻘﺮار ﮔﯿﺎه  و رﻃﻮﺑﺖ .

– نیاز به CEC  بالا و ظرفیت نگهداری آب – استفاده از پیت ماس

– ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮدن وزن درﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ – اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻦ

– ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وزن ﺳﺒﮏ – اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻻﯾﺖ و ورﻣﯽ ﮐﻮﻻﯾﺖ

– ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وزن ﺳﺒﮏ + ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ- اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺮن

– ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ درﺧﺖ – اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮاﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺪون ﺧﺎك

  • آین هایت سرد ( خاک سرد )
  • مخلوطهای UC
  • ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي ﭘﯿﺖ ﻻﯾﺖ

بسترهای کاشت www.sarafraz-hezarmasjed.ir

بسترهای کاشت www.sarafraz-hezarmasjed.ir

بسترهای کاشت www.sarafraz-hezarmasjed.ir

 

بسترهای کاشت www.sarafraz-hezarmasjed.ir

 

زﯾﺮ و رو ﻧﻤﻮدن و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

زیر و رو ﻧﻤﻮدن ﺣﺠﻢ ﮐﻤﯽ از اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 

زﯾﺮ و رو ﻧﻤﻮدن ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از ﻣﺨﻠﻮط  ( ﻣﺤﯿﻂ  ﮐﺸﺖ )

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ :

اﻟﻒ – آب رادرﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد.

 ب – ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎه را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ج – اﺟﺎزه ﻋﺒﻮرﮔﺎزازرﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ را ﺑﺪﻫﺪ.

 د – ﮔﯿﺎه را ﺑﺨﻮﺑﯽ درﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد .

ﺧﻮاص ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

اﻟﻒ – ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎده آﻟﯽ ﮐﻪ درﻃﻮل رﺷﺪ از ﻧﻈﺮﺣﺠﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻧﯿﺎﺑﺪ  

ب – داراي ﻣﺎده آﻟﯽ ( ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن ) و ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده ، ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل ﻧﮑﻨﺪ .

پ –      ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪاﻧﯽ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮي ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﮐﻢ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ارﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻘﺮار ﮔﯿﺎه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ث – ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري مواد غذایی دارا باشد

ج – باید حداقل 10 تا 20 درصد حجمی هوا در ظرفیت ظرف در یک گلدان 17 سانتی متری Azalea type موجود بوده و بدون اینکه به وزن مخصوص ظاهری و تهویه خللی وارد شود محتوی آب در دسترس باید تا حد ممکن زیاد شود .

چ – ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﯿﺘﺮوژن و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﮔﯿﺎه ﻣﺸﻬﻮد نشود

ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه رﯾﺸﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ و اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰاي ﻣﺤﯿﻂ رﯾﺸﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﭼﻬﺎر عمل محیط ریشه و اقتصادی بودن ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ واﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد اﺟﺰاء اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ داراي ﺧﺎك در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺧﺎك ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﻬﺪاري آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد . ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻬﻮﯾﻪ ، ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺷﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﭘﯿﺖ ﻣﺎس ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺷﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود . در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎك ﯾﺎ وزن زﯾﺎد آن اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺪون ﺧﺎك داراي ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺖ . ﭘﯿﺖ ﻣﺎس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺎن ﺣﺠﻢ از ورﻣﯽ ﮐﯿﻮﻟﯿﺖ ﯾا ﺷﻦ ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮآوري ﺷﺪه درﺧﺘﺎن از اﻧﻮاع ﮐﺎج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻮب درﺧﺘﺎن ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﺧﻮﺑﯽ ازﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺪون ﺧﺎك ﺑﺎﺷﺪ .   اصلاح محیط رشد ریشه با سنگ آهک دولومیت برای رسیدن بهPH  مطلوب ، سوپر فسفات و مخلوطی از عناصر کم مصرف و در محیط کشت بدون خاک عامل مرطوب کننده نیز اضافه می گردد . ﺗﻬﯿﻪ و زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ اي را ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه وازﻧﻈﺮﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺻﻼح و ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﻮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﮔﺮﻓﺖ. درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ  .

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها