انواع سمپاش و روش صحیح سمپاشی

نرم افزار آشنایی با سموم کشاورزی

انواع سمپاش و روش صحیح سمپاشی

مقدمه

همگان از آثار منفی مصرف سموم نباتی و عوارض زیست محیطی آن اطلاع دارند، و به نقش مؤثر آفتکش های شیمیایی در مبارزه با آفات و اهمیت اقتصادی آن در تولید محصولات کشاورزی نیز اذعان دارند. به این خاطر نه تنها از میزان تولید سموم گیاهی در جهان کاسته نشده، بلکه همواره با تنوع بیشتر در حال توسعه است.

محققان گیاه پزشکی، مبارزه شیمیایی را به عنوان آخرین روش مبارزه با آفات مطرح می کنند. (البته در تلفیق با روش هایی مثل : زراعی، مکانیکی، فیزیکی و بیولوژیکی).

از حدود شصت سال پیش، مصرف سموم شیمیایی بر روی محصولات کشاورزی در ایران رایج شد. به دنبال آن، استفاده از انواع ادوات سمپاشی نیز توسعه یافت. اما همواره اهمیت آموزش شیوه های صحیح کاربرد سمپاش ها، در حاشیه تبلیغات فروش آن ها پنهان و یا کمرنگ مانده است. در حال حاضر، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد سموم مصرفی در کشور، به علت کاربرد نامناسب سمپاش ها، به هدر می رود.

اصول کلی سمپاشی

سموم نباتی ممکن است به چند صورت مورد استفاده قرار گیرند:

 1. به صورت تقریبا خالص (که به تکنیکال معروف است).
 2. با استفاده از یک حلال که معمولا آب است و به عنوان امولسیون ارایه میشود .
 3. به صورت گرد پاشی
 4. به صورت گرانول پاشی،

این سموم، در یک برنامه سمپاشی، باید به طور یکنواخت و همگن بر روی گیاه (و یا سایر اهداف مورد نظر) پاشیده شوند. وسیله مناسب برای شکستن محلول و تبدیل آن به قطره سمی ، دستگاه سمپاش است.

اجزای اصلی یک سمپاش ، بسته به نوع آن، معمولاً شامل: مخزن، لوله ها، اتصالات، پمپ ها، توربین های تولید جریان شدید هوا ، موتورهای الکتریکی، نازل ها، صافی ها و بوم ها است . آنچه که در تولید قطرات سمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، توجه به مشخصات قطره است. مشخصاتی که باید متناسب با اهداف مورد نظر در سمپاشی باشد، مثل : ارزیابی قطر قطرات، تعداد قطرات در واحد سطح و همچنین چگونگی پراکنش

تصویر زیر به خوبی نشان می دهد که توجه به مشخصات یاد شده و رابطه بین قطر و تعداد آن، متناسب با هدف مورد نظر، تا چه میزان می تواند کارآیی عملیات سمپاشی را افزایش دهد.

اندازه قطر قطرات سمی، بر حسبب «میکرون » محاسبه می شود. برای این منظور، از کارت های حساس به آب و یا روغن استفاده می شود. به این صورت که هنگام کار، تعدادی از این کارت ها را به فاصله های معین و متعدد در زیر دستگاه سمپاش قرار می دهند. پس از ظهور لکه های ریز و آبی رنگ، با استفاده از دستگاه ویژه (اپتوماکس) و یا مقایسه با کارت های شاخص، سه مشخصه مذکور شامل: قطر، تعداد و پراکنش قطرات را ارزیابی می کنند. به این ترتیب، به تناسب هدف مورد نظر، تکنیک های سمپاشی اصلاح می شود.

ارزیابی قطرات آب با کبفیت سمپاشی و کارتهای جساس به آب

شناسایی نازل ها

یکی از مهم ترین اجزای سمپاش ها که نقش مؤثری در کیفیت و ویژگی های قطرات تولید شده دارد ، « نازل » است.

 نازل ها دارای انواع و نام های متفاوت و متنوعی هستند. اما به طور کلی دارای دو شاخه اصلی اند؛

 1. نازل های مخروط پاش:

صرفا کاربری آن ها با هدف «حشره کش پاشی» و یا «قارچ کش پاشی » است و برای «علفکش پاشی» توصیه نمی شوند. البته این نوع نازل ها گاه «به صورت مخروط توپر» و گاه «با استفاده از یک ابزار نصب شده در پشت آن، به صورت مخروط توخالی» که بیشترین کاربرد را دارد به کار می روند.

 1. نازل های بادبزنی

به نازل های «تی جت » نیز معروفند و صرفاً با هدف «علفکش پاشی » به کار می روند،

نازل های مخروطی و نازل های بادبزنی

البته در مواقعی که صرفاً سمپاش لانس دار (یا نازل مخروط پاش) در اختیار داریم و ناگزیر از علفکش پاش می باشیم، «نازل شره ای » می تواند نقش مبدل را ایفا کند. بدین صورت که نازل مخروط پاشی از سر لانس باز و به جای آن نازل شره ای نصب می شود. به این ترتیب، خروجی نازل از حالت مخروط پاشی به حالت بادبزنی، مشابه نازل های تی جت تغییر وضعیت می دهد.

نازل های شره ای

نازل ها علاوه بر الگوی پاشش، دو نقش مهم دیگر را نیز بر عهده دارند:

 • میزان خروجی نازل بر حسب لیتر در دقیقه و در فشار ثابت که به عنوان دبی نازل مطرح می شود.
 • زاویه پاشش که همواره با ارتفاع بوم و یا نازل از روی محصول نسبت معکوس دارد. به عبارت دیگر، چنانچه به علت ناهمواری زمین، ناگزیر از افزایش ارتفاع بوم سمپاش باشیم، لازم است به همان نسبت، زاویه پاشش نیز کاهش یابد. و در صورتی که نگران انحراف قطرات سمی (دریفت) باشیم، لازم است ارتفاع بوم سمپاش را کاهش داده و به همان نسیت زاویه پاشش افزایش یابد.

کارخانه های مهم نازل سازی در دنیا، با درج شماره هایی، دبی نازل و همچنین زاویه پاشش آن را در فشار ثابت مشخص می کنند.

به عنوان مثال: در نازل «۸۰۰۲ تی جهت » در فشار ثابت و استاندارد:

دو رقم سمت راست معرف دبی نازل و برابر است با ( 0.2*3.78=0.756) و دو رقم سمت چپ معرف زاویه پاشش است که برابر با ۸۰ درجه می باشند.

›اویه پاشش در نازل ها و اعداد حک شده روی نازل های تی جت

همچنین نازل ها رنگ بندی می شوند تا از این طریق، هنگام انتخاب آن ها حداقل دبی را بتوان تشخیص داد.

رنگ بندی نازل ها

 

هم پوشانی نازل ها

به علت ضعف تکنیکی در ساخت نازل ها به ویژه نازل های تی جت، دبی آن ها در حاشیه پاشش، کمتر از وسط می باشد. پس باید برای دستیابی به یکنواختی پاشش، از طریق همپوشانی، این مشکل را حل کنیم. برای این کار باید ارتفاع بوم را طوری تنظیم کنیم که همه قسمت های همپوشانی شده در زیر بوم «در سطح دو بار همپوشانی (از طریق دو نازل) » و یا «در سطح سه بار همپوشانی (از طریق سه نازل) » قرار گیرند. غیر از این دو سطح، یکنواخت نشدن پاشش را در پی دارد. چنین وضعیتی به ویژه در مورد کاهش کیفیت تاثیر علفکش ها بسیار محسوس خواهد بود.

تصویر زیر، نمونه ای از رعایت نشدن همپوشانی است. همانطور که مشاهده می شود در زیر بوم، برخی قسمت ها دارای دو بار همپوشانی و قسمت های دیگر دارای سه بار همپوشانی است وجود چنین مشکلی به ویژه در مورد علفکش پاشی بسیار محسوس است. چرا که دبی ناهمگن می تواند در قسمت هایی از مزرعه باعث سوختگی محصول اصلی شده و یا به عکس در قسمت هایی از مزرعه تاثیر قطعی بر روی علف هرز مورد نظر نداشته باشند.

همپوشانی نازل ها

طبق تحقیقات انجام شده بر روی سه نوع نازل «تی جت» تأیید شده و رایج در ایران، ارتفاع مناسب بوم از روی محصول با رعایت اصل همپوشانی، رسیدن به دبی همگن و پاشش یکنواخت به شرح جدول ذیل است :

شماره نازلدو بار همپوشانی

بر حسب سانتی متر

سه بار همپوشانی

بر حسب سانتی متر

8022 ( زرد )75115
110033 ( آبی )5072.5
11004 ( استیل )4060

تغییر ارتفاع بوم از دو طریق میسر است:

 1. با استفاده از اهرم ویژه بازوهای هیدرولیک تراکتور. (البته صرفاً در مورد سمپاش های سوار شونده)، ضمن آنکه اینگونه تغییر ارتفاع، به علت حرکت نیم دایره ای آن، نیاز به دقت بیشتری دارد.
 2. جابجایی بوم، با استفاده از روزنه های تعبیه شده بر روی شاسی آن،

البته نازل دارای دبی یکنواخت بدون نیاز به همپوشانی نیز وجود دارد. (نازل EVEN ) اما به علت گران بودن، به صورت فراگیر و رایج استفاده نمی شود.

نازل EVEN

 

صافی ها

معمولاً تأمین آب مصرفی در سمپاش، از محل هایی است که اغلب دارای گل و لای و سنگریزه می باشد. بنابراین یکی دیگر از اجزای مهم سمپاش ها که نقش مؤثری در کالیبراسیون سمپاش و یکنواختی پاشش دارد، صافی ها است، که قبل از هر سمپاشی باید کنترل و تمیز شوند.

مش واحد صافی است و برابر است با تعداد

 • روزنه در یک اینج طول معادل 5 سانتی متر
 • صافی پشت نازل = ۵۰ مش
 • صافی درب و یا زیر مخزن = ۳۰ مش

چکه گیر نازل (چک والو)

یکی از ابزارهای جانبی متصل به نازل ها که اهمیت ویژه ای در مصرف بهینه سموم و جلوگیری از هدر رفتن آن ها دارد، چکه گیر است. (در تصویر زیر، نمونه قدیمی و جدید آن ارائه شده است) مکانیزم عمل آن، اجازه عبور محلول سمی، مشروط به تأمین حداقل یک بار فشار در پشت نازل می باشد. معمولاً مخزن سمپاش، یا در انبار شارژ آب می شود و یا تأمین آب مخزن، در مناطقی دورتر از مزرعهٔ در حال سمپاشی صورت می گیرد. همچنین در انتهای باند سمپاشی شده مزرعه، که تراکتور نیاز به دور زدن دارد، باید شیرهای مقسم بسته شوند. در چنین شرایطی، چنانچه به عمل کرد جکه گیر توجہی نشود و یا از مدار حذف شده باشد، علاوه بر به خطر انداختن مزارع و باغ های غیر هدف، ایجاد آلودگی در محیط زیست و در جویبارهای مسیر حرکت تراکتور، باعث به هدر رفتن مقادیر زیادی از سموم و تحمیل هزینه های اضافی بر کشاورزان می شود.

صافی ها در سمپاش و چکه گیر

 طبقه بندی سمپاش ها بر حسب نوع کاربری

معمولا سمپاش ها بر اساس نوع کاربری، بر روی محصولات زراعی و باغی استفاده می شوند. از این رو، سمپاش های رایج در ایران را می توان به تفکیک زراعی و باغی، به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

الف: سمپاشی های زراعی

 1. سمپاش اتومایزر پشتی
 2. سمپاش میکرونر پشتی
 3. سمپاش پشت تراکتوری بوم دار
 4. سمیاش توربینی زراعی (توربولاینر سوارشونده) و سمپاش توربولاینر زراعی کششی

ب : سمپاشی های باغی

 1. سمپاش تلمبه ای ساده پشتی
 2. سمپاش کتابی اهرمی پشتی
 3. سمپاش پشتی موتوری لانس دار
 4. سمپاش فرقونی صد لیتری
 5. سمپاش زنبه ای
 6. سمپاش توربینی باغی

البته در شرایطی که محدودیت نوع سمیاش وجود دارد، میتوان با ایجاد تغییراتی بر روی سمپاش های باغی (مانند یوم دار کردن و یا تغییر نازل)، از آنها بر روی محصولات زراعی نیز استفاده کرد. اما به منظور افزایش کیفیت سمپاشی، بهتر است برای هر محصول، سمپاش متناسب و اختصاصی همان محصول مورد استفاده قرار گیرد.

سمپاش اتومایزر پشتی

تکنیک این سمپاش ، برای شکستن محلول و تولید قطره سمی ، با استفاده از جریان شدید هوا می باشد. این عمل از طریق یک توربین ساده و نصب شده بر روی محور مرکزی یک موتور دو زمانه انجام می شود. ضمن آن که به وسیله کلاهک و یا شبکه های متفاوتی که در انتهای لوله خرطومی قرار می گیرد، جهت پاشش نیز قابل کنترل است. ظرفیت مخزن این سمیاش حدود ۱۲ لیتر است. صرفاً ویژه سمپاشی مزارع طراحی گشته است هر چند به دلیل اختلاف نسبتا زیاد بین قطر قطرات این سمپاش از نظر کیفیت سمپاشی، ضعیف ارزیابی شده است، اما با نصب هد میکرونر و یا الکترواستاتیک بر روی آن، علاوه بر اصلاح کیفیت، به میزان قابل توجهی راندمان آن نیز افزایش می یابد. کاربری آن، صرفاً حشره کش پاشی و یا قارچکش پاشی است و نباید برای علفکش پاشی استفاده شود. ضمن انکه این سمپاشی قابلیت گرد پاشی، گرانول پاشی و شعله افکن را هم دارد.

سمپاش اتومایزر پشتی

سمپاش اتومایزر الکترواستاتیک و میکرونردار

شعله افکن و کالیبراسیون سمپاش اتومایزر پشتی

سمپاش میکرونر پشتی

تکنیک این سمیاش، استقاده از نیروی گریز از مرکز، برای شکستن محلول و تولید قطرات سمی است . بدین صورت که : محلول سمی در داخل یک پیاله و یا استوانه چرخان (که در انتهای محور یک موتور الکتریکی در حال چرخش با دور زیاد فرار گرفته است) به صورت قطرات یکنواخت و همگن به اطراف تقسیم می شود. در حال حاضر، به عنوان سمپاش های نسل جدید، دارای بهترین کیفیت سمپاشی و ویژگیهای مورد انتظار قطره سمی می باشد. اما از نظر راندمان، هنوز قابل رقابت با سمپاش هوایی و یا سمپاش های توربینی نیست. مگر آنکه در آینده، اینگونه سمیاش ها نیز مجهز به کلاهک های میکرونر شود.

سمپاش میکرونردار پشتی

سمپاشی تلمبه ای ساده

به طور کلی سمپاش هایی که خروجی آنها از طریق شیلنگ و لانس تأمین می شود، کاربری باغی دارند. سمپاش تلمبه ای ساده نیز، جزو همین سمپاش ها است. مخزن آن، یک استوانه فلزی با حجم ۱۰ تا ۲۵ لیتر و معمولاً از جنس گالوانیزه است که دو طرف آن را به منظور تحمل فشار هوای ذخیره شده محدب می سازند. تکنیک این سمپاش ، استفاده از محلول تحت فشار برای تولید فطرات است. بدین صورت که از طریق یک تلمبه ساده دستی، پس از رسیدن فشار مخزن به حداکثر مجاز، بر روی دوش کاربر قرار میگیرد. با تخلیه تدریجی ، محلول سمی از نازل مخروط پاش ان به صورت قطرات سمی خارج می شود. به همین دلیل در ابتدای کار، قطرات ریزتر و در انتهای کار، قطرات درشتتر است. این سمپاش صرفا برای استعاده در حد چند درخت و یا درختچه مناسب است و نباید در مبارزه با علفهای هرز از آن استفاده شود.

 سمپاش تلمبه ای ساده و نحوه کالیبراسیون آن

سمپاش کتابی اهرمی پشتی

تکنیک این سمپاش نیز محلول تحت فشار است. با این تفاوت که قشار لازم در مخزن ذخیره نمی شود، بلکه همزمان با تلمبه زنی، این فشار در پشت نازل تأمین می گردد. همچنین از نوسان ناشی از تلمبه زنی نیز به وسیله محفظه فشار که در مجاورت مخزن تعبیه شده است جلوگیری می شود . برتری عمده این سمپاش نسبت به سمپاش پشتی تلمبه ای، قشار ثابت آن در طول سمپاشی است. با استقاده از این ویژگی میتوان آن را مجهز به بوم و نازل های تی جت کرد تا در مبارزه با علف های هرز نیز مورد استفاده قرار گیرد.

سمپاش کتابی اهرمی پشتی

کالیبراسیون سمپاش کتابی اهرمی

 

سمپاش پشتی موتوری لانس دار

این سمپاش تکمیل شده همان سمپاش کتابی اهرمی است. با این تقاوت که فشار لازم، به جای اهرم، توسط یک موتور دو زمانه تأمین می شود. از نظر تکنیکی، جزو سمپاش های محلول تحت فشار محسوب میگردد. حجم مخزن آن، ۲۰ تا ۲۵ لیتر است. لانس و سر لانس آن، قابلیت تغییر در زاویه پاشش و قطر قطرات را نیز دارد. همجنین با توجه به ثابت بودن فشار، می توان آن را به بوم و نازل مجهز کرد تا بر روی محصولات زراعی نیز استفاده شود.

سمپاش پشتی موتوری لانس دار

سمپاش فرقونی صد لیتری

 این سمپاش برای سمپاشی باغ ها طراحی شده است. به دلیل ظرفیت مخزن آن، به فرقونی صد لیتری معروف است. دارای یک موتور چهار زمانه و پمپ پیستونی به منظور تأمین فشار مناسب سمپاشی است. قابلیت سرویس دهی از طریق دو شیر خروجی با برد ۲۵ متر از طریق شیلنگ و لانس را دارد. استفاده از این سمپاش، با توجه به معایب تکنیکی آن ، بر روی مزارع و محصولات زراعی مناسب نمیباشد. البته در صورت ضرورت می توان از محل سر لانس، با نصب یک بوم دو یا چهار متری، کاربری آن را به سمپاشی مزارع تغییر داد. اما کیفیت سمپاشی به اندازه عملکرد سمپاش های اختصاصی زراعت نخواهد بود.

معایب استفاده از سمپاش فرقونی صد لیتری بر روی محصولات زراعی

نتایج مقایسه سمپاش فرقونی مجهز به بوم و بدون بوم در محصولات زراعی

نکته:

به منظور جلوگیری از نوسان پاششی، این سمپاش دارای اتاقک و یا محفظه فشار می باشد در صورت مشاهده لرزش شیلنگ و نوسان هنگام سمپاشی، با استفاده از  تکنیک ذیل، پیوستگی جریان سمپاشی محقق خواهد شد

در شرایطی که موتور روشن است و مخرن نیز به اندازه کافی دارای آب می باشد، با استفاده از دستکش بلند، نوری مکنده را از کف مخزن بیرون آورده و به مدت ده ثانیه در بیرون از مخرن نگه میداریم تا اتاقک فشار، هواگیری شود سپس توری مکنده را به داخل مخزن بر می گردانیم و در نتیجه، لرزش شیلنگ، خاتمه یافته و جریان سمپاشی، پیوسته خواهد شد. دقت شود در شرایطی که موتور روشن است. توری مکنده بیشتر از ده ثانیه بیرون نماند، زیرا موجب بروز اسیب به پمپ پیستونی سمپاشی خواهد شد.

کالیبراسیون سمپاش فرقونی صد لیتری

سمپاشی زنبه ای

این سمپاش نیز مشابه سمیاش فرقونی، صرفاً برای باغ ها طراحی شده است. با این تفاوت که چرخ و مخزن ثابت ندارد. به نحوی که علاوه بر تغییر در حجم مخزن، شیلنگ های مکش می تواتند به صورت موقت در داخل هر مخزنی قرار گیرد.

به منظور ایجاد برد بیشتر ، از نظر طول شیلنگ های خروجی و تأمین فشار مناسب در لانس های آنتنی ( از جمله سمپاشی نخیلات)، با نصب موتور و پمپ قوی تر بر روی آن، این هدف نیز محقق می گردد. کالیبراسیون آن، مشابه سمیاش فرقونی است.

سمپاش زنبه ای

سمپاش پشت تراکتوری بوم دار

 این سمپاش فقط برای سمپاشی مزارع طراحی شده. در کشور ما به طور معمول با مخزن ۴۰۰ لیتری و بوم ۸ متری ساخته می شود. از آنجا که اغلب مزارع بدون استفاده از دوربین و تکنولوزی مناسب تسطیح میگردد، معمولا ناهموار بوده و نمی توان طول بوم را به بیشتر از ۸ متر افزایش داد. چون کالیبراسیون دقیق سمپاشی را ناممکن میسازد. البته در کشورهای دیگر، برای مزارع وسیع و هموار ، از بوم های ۴۰ متری هم استفاده می شود در ضمن با تغییر پمپ که معمولا از توع دیافراگمی است و جایگزینی آن با پمپ پیستونی ، در صورت ضرورت می توان از طریق نصب شیلنگ و لانس ، به عنوان یک سمپاش زنبه ای نیز برای سمپاشی باغ ها از آن استفاده کرد.

سمپاش تراکتوری بوم دار

سمپاش پشت تراکتوری بوم دار به صورت های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

 1. سوار شونده

شافت (PTO) و دو بازوی هیدرولیک نیاز دارد.

 1. کششی

 به این صورت که نیمه وابسته به تراکتور است. برای تامین انرژی پمپ صرفا از شافت (PTO) استقاده می کند. با نصب سمپاش بر روی یک شاسی دارای دوچرخ نیازی به استقاده از بازوهای هیدرولیک نیست.

 1. خود کششی

به این صورت که کاملاً مستقل بوده و هیچگونه نیازی به سایر ماشینهای کشاورزی ندارد.

انواع سمپاشهای پشت تراکتوری بوم دار

کالیبراسیون

به طور کلی، کالیبراسیون در محصولات زراعی، تعیین میزان محلول مصرفی در یک هکتار با در نظر گرفتن ویژگی های مورد انتظار قطرات سمی است. برای رسیدن به این هدف ، در سمپاش های ماشینی زراعی، اعم از پشت تراکتوری بوم دار و یا توربینی زراعی ، باید سه عامل متغیر اصلی، به تناسب اهداف سمپاشی تحت کنترل فرار گیرند:

 • فشار سمپاشی
 • دبی و انتخاب نازل
 • سرعت

از آنجا که این نوع کالیبراسیون ، نیاز به انجام عملیات اجرایی، ارزیابی وضعیت سمپاشی و همچنین محاسبات دقیق کارشناسی دارد ، نمی توان یک الگویی کلی ارائه کرد بلکه این گونه سمپاش ها. برای هر مزرعه ، در شرایط زمانی و مکانی همان مزرعه باید تنظیم و کالیبره شوند. پس ، قبل از اقدام به سمپاشی، لازم است در حوزه مراکز خدمات ، حتما به کارشناسان حفظ نباتات ، مروجان کشاورزی ، کلینیک های خصوصی گیاه پزشکی و یا شرکتهای مجاز دفع آفات نباتی منطقه مراجعه کرده و انجام کالیبراسیون اجرایی سمپاشی مورد نظر ، از آنان درخواست شود.

مهم ترین شاخص های ارزیابی سمپاش پشت تراکتوری بوم دار ، قبل از استفاده

 • باید شماره همه نازل ها از نظر دبی و زاویه پاشش یکسان بوده و شکاف نازل ها در امتداد بوم باشد. همچنین صافی ۵۰ مش در پشت آن ها وجود داشته باشد و صافیهای درب و زیر مخزن نیز کنترل گردد.
 • با استفاده از ظرف مدرج و یا یک پیمانه یک لیتری ، دبی نازل در یک دقیقه اندازه گیری و با شماره ان تطبیق داده شود.
 • فاصله نازل ها بر روی بوم، باید با شناسنامه سمپاشی تطبیق داده شود که معمولا در سمپاشی های ایرانی ۵۰ سانتی متر به صورت ثابت است.
 • وجود چکه گیر (چک والو) در پشت نازل الزامی است.
 • از سلامت فنر ضربه گیر بر روی بوم اطمینان حاصل شود.
 • کلیه اتصالات، از زیر مخزن تا رگولاتور ، شیرهای مقسم و لوله های انتقال محلول به نازل و همچنین لوله برگشت به مخزن ، کنترل شود تا نشتی نداشته و عبور محلول از ان ها به طور کامل انجام شود.
 • از سلامت رگولاتور و پیج تنظیم کننده فشار ، اطمینان حاصل شود.
 • به تناسب شماره نازل ، ارتفاع بوم از روی محصول به منظور رعایت اصول همپوشانی کنترل شود.

ارزیابی سمپاش پشت تراکتوری بوم دار قبل از کالیبراسیون

سمپاش توربینی زراعی

سمپاش توربینی باغی

 

همچنین مطالعه مقاله زیر نیز پیشنهاد میگردد

مقایسه سمپاشهای متداول در مزارع گندم

دانلود فایل PDF مقاله انواع سمپاش و روش صحیح سمپاشی

دانلود مقاله به صورت فایل پی دی اف

کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها