البرز ۱ رقم جدید شبدر لاکی

دستورالعمل کاشت،داشت و برداشت البرز ۱ رقم جدید شبدر لاکی


 

کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد


مقدمه


شبدر لاکی (clover Crimson (گیاهی یکساله ، دگرگشن و دارای فرم ایستاده است کـه بیشـترین  رشدش در اوایل بهار می باشد. نام علمـی آن.L incarnatum Trifolium و از خـانواده لگومینـوز ، بومی جنوب غربی آسیای صغیر تا نواحی اروپا است . در حال حاضربه عنوان کود سبز و یک گیاه علوفه ای در فرانسه، اسپانیا، مجارستان، ایتالیا، جنوب انگلستان ، امریکا و اروپا مطرح است  . از  مهمترین اهداف معرفی این رقم در کشـور  می توان به افزایش تنوع ارقام شبدر در کشور ، جایگزین مطمئن برای شبدر برسیم در تناوب با بـرنج در  سال هایی که سرما مانع کشت شبدر برسیم می شود  ، دستیابی به ارقام زودرس ، تولید علوفه تازه در اوایل فصل بهار در زمانی که هنوز هیچ علوفه تازه ای وجود ندار د اشاره نمود .


البرز1 رقم جدید شبدر لاکی


بطور کلی در مورد جایگاه و اهمیت گونه جدید شبدر لاکی در نظام زراعی کشور مـی تـوان بـه مـوارد ذیل اشاره نمود :


•    افزایش تنوع گونه های زراعی شبدر در کشور ( با توجه به اینکه در حال حاضر فقط دو گونه شبدر  در کشور کشت می شود ).
•    یکی از معیار های قبول یک گیاه علوفه ای داشتن فرم ایستاده جهت برداشت و درو و امکان انتقال به محل دامداری ها است . این رقم با دا شتن رشد ایستاده ( همین خصوصیات باعث سهولت در تـرویج آن در شرایط زارعین می شود ، ) براحتی می تواند در نظام زراعی تولید علوفه قرار گیرد .
•    برای اولین بار در کشور شبدر لاکی به عنوان یک گونه جدید شبدر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اسـت و با توجه به تنوع شرایط مختلف آب هوایی در کشور و افزایش تنوع ارقام شبدر ، می توان از این رقـم در  جهت افزایش تولیـد علوفـه در کشـور ، نقـش بـه سـزایی خواهـد داشـت . در حـال حاضـر ایـن رقـم در  استان هایی که در امر تولید بذر و مزارع نمایشی – ترویجی فعالیت دارند ، کشت می شود . ولی آمار و  ارقام بدست آمده ، حکایت از گسترش کشت آن در آینده در نظام زراعی کشور دارد.
•    متحمل به سرما ( در مناطقی که سرما باعث محدودیت کشت می شود مثل شالیزار های شمال ،مناطق میان بند ، کشت سه گانه در گیلان و کشت های بهاره در استان های غربی)
•    شبدر لاکی در بین انواع شبدر تنها شبدری است که بعلت نیمه خشبی بودن ساقه هایش می تواند به عنوان علوفه  خشک وسیلویی مورد استفاده قرار بگیرد.
•    متحمل به کم آبی و فرار از خشکی ( به علت زود رسی   ۱۵- ۱۰ روز نسبت به زود رس ترین و  ۲۵-۲۰ روز نسبت به دیر رس ترین رقم شبدر یا ایرانی کشت می شود .در نهایت نیاز به تعداد دفعات کمتر  آبیاری در یک فصل زراعی دارد ).
•    امکان استفاده شبدر لاکی در کشت های دو گانه و سه گانه ( مثل کشت شبدر – باقلا در گیلان ) .
•    تولید علوفه تازه در اوایل فصل بها ر و در زمانی که هنوز هیچ علوفه تازه ای وجود ندارد (یکی از معضلات کشور کمبود علوفه تازه در اوایل فصل بهار است . )
•    مناسب کشت مخلوط بویژه با تریتیکاله .
•    آزاد کردن زمین زراعی در اولین فرصت ( به علت زود رسی .) همیشه یکی از دغدغه هـای  بخش کشاورزی داشتن ارقام زراعی است که بتواند فواصل بین دو کشت متـوالی کـه کوتـاه مـدت هـم است ، و یا بعلت دیر رسی محصول اصلی به علل مختلف ، از جملـه سـرما نمـی تـوان کشـت پـاییزه ای داشت ، به علت داشتن مجموعه شرایط مناسب می توان از این رقم برای این فواصل استفاده نمود .
•    پایداری و افزایش تولید در واحد سطح و کاهش مسایل زیست محیطی ( بـه علـت مصـرف کمتـر کود های شیمیایی و آفت کش ها ).


شبدر لاکی رقم متخمل به سرما


مشخصات گیاهشناسی


شبدر لاکی ( .L incarnatum Trifolium ) از گیاهان علوفه ای و از خانواده لگومینوز مـی باشـد .  ابن گیاه بومی آسیای صغیر وجنوب اروپا بوده وعلاوه برآن مکان ها هم اکنون بصورت وسیع درآمریکا نیز کاشت می گردد . گیاهی یکساله ودارای تیپ رشدی پایا، یا ایستاده می باشد . تیپ ظاهری آن شـبیه شبدر قرمز است . با ایـن تفـاوت کـه سـطح بر گهـایش کـرک بیشـتری دارد و انتهـای برگچـه هـای آن گردترمی باشد . گل های آن به بلندی حدود ۳ سانتیمتر و به رنگ لاکی روشن میباشد .


گیاهشناسی شبدر لاکی


خاک


در خاک های نسبتاً اسیدی ودارای زهکش رشد مناسبی دارد . ولی به خاک های قلیایی ، سبک و حتـی  سنگین سازگار است و به خاک های فقیر و رسی سازگار نیست .


آماده سازی زمین


با توجه به ریز بودن بذر ارقام شبدر و حساسیت آن به سله ، بایسـتی زمـین را در زمـان مناسـب ( گـاورو  شدن ) اقدام به زدن شخم عمیق کرده ، دیسک و تسطیح نموده، تـا بسـتری نـرم و عـاری از کلـوخ جهـت کشت فراهم شود.


میزان کود مصرفی


بطور کلی میزان کود مصرفی بایستی بر اساس آزمون خاک صورت گیرد . برای این رقم به هنگام کاشت کود فسفات آمونیوم ۲۰۰ کیلوگرم و کود اوره ۵۰ کیلوگرم ( به عنوان استارتر ) مصرف می شود .


تاریخ کاشت


بهترین زمان برای کاشت بستگی به منطقـه و هـدف کاشـت دارد. معمـولاً در کشـت پـاییزه از نیمـه دوم  شهریور تا اواخر مهر و در کشت بهاره از اسفند تا نیمه اول اردیبهشت ، می توان آن را کاشت نمود . البته در کشت پاییزه بایستی قبل از یخبندان بوته ها سبز شده و حداقل ارتفاع ۵ سانت ی متر داشته باشند .


فواید کشت شبدر


میزان بذر مصرفی


میزان بذر مصرفی با توجه به هدف کاشت، نوع خاک، تاریخ کاشت، نحوه تهیـه بسـتر بـذر و قـوه نامیـه متغیر است. به طور کلی برای ایجاد یک مزرعه خوب مقـدار   ۲۰ – ۲۵  کیلـوگرم بـذر در هکتـار توصـیه می شود .


عمق کاشت


با توجه به ریز بودن بذر شبدر، عمق کاشت نباید بیشتر از ۱ – ۲  سانتی متر باشد .


آبیاری


با توجه به ریز بودن بذر شبدر لاکی بایستی ۲ -۳ نوبت آبیاری اول با دقت و آهسته صـورت گیـرد ، تـا از شستن بذور جلوگیری شود . همچنین تا سبز شدن بذور ، توصیه می شود فواصل آبیاری کوتاه (خاک نم دار باشد ) باشد و بعد از آبیاری می توان ۱۰ – ۷ روز یک بار آبیاری صورت گیرد .


نوع کشت


کلاً شبدرها را می توان به دو صورت سنتی ( کرتی ) و مکانیزه ( جوی وپشته ) کشت نمـود . در کشـت مکانیزه می توان با تنظیم دستگاهای خطی کار غلات ، اقدام به کشت یک یا چند ردیف کشت در روی پشته ها نمود . فاصله کشت بین ردیف ها ۶۰ – ۵۰ سانتی متر است .


عملیات داشت


مهمترین عملیات داشت شبدر لاکی مبارزه با علف های هرز است . از علف کشهای ارادیکان و ترفلان به میزان ۵ لیتر در هکتار قبل از کشت و از بازاگران و گالانت به میزان ۲-۳ لیتر در هکتـار بعـد از کشـت مـی تـوان استفاده نمود . علاوه بر علف کش می توان از نیروی کارگری هم در دفع علف های هرز استفاده نمـود . نکته بسیار مهم در این زمینه این است که دفع علف های هرز بایستی در ابتدای رشد ( قبل از ارتفاع شبدر  به ۱۰ – ۱۵ سانتی متر برسد) صورت گیرد . چون بعـد از ایـن مرحلـه شـبدر بعلـت خصوصـیات رشـدی و برداشت های مکرر علوفه بر علف هرز غالب می شود .


زمان برداشت علوفه


بهترین زمان برداشت علوفه شبدر لاکی ، اوایل گلدهی (  ۵ ـ ۱۰ درصد بوته هـا بـه گـل رفتـه باشـند ) بوده که در این مرحله علوفه خشک با کیفیت خوبی تولید خواهد شد. اگر برداشت تا مرحله گلدهی کامل به تاخیر بیافتد ، محصول آن افزایش یافتـه ، ولـی ارزش غـذایی آن کـاهش مـی یابـد . متوسـط عملکرد علوفه خشک بسته به تعداد چـین بـرداری و منطقـه ۳۵ – ۳۰ تـن علوفـه تـر  و   ۵ – ۵٫۵ تـن علوفه خشک است . از نظر کیفی علوفه آن دارای ۱۶ – ۱۷ درصد پروتئین ،  ۴۹٫۸ درصـد NDF ،  ۳۵٫۴ درصد ADF ، ۶۰ در صد قابلیت هضم و ۸۰ – ۷۰ درصد خوشخوراکی می باشد .


بذر


شبدر لاکی گیاهی خودعقیم است .وجود حشره های گرده افشان مانند زنبـور در افـزایش عملکـرد بـذر موثر است و قرار دادن دو عدد کندوی زنبور عسل در هر هکتار برای گرده افشانی بیشتر،توصیه می شود. زمان مناسب برداشت بذر هنگامی است که برگها و ساقه ها به طور کامل رسیده و گل آذین ها بـه رنـگ زرد تا قهوه ای در آمـده باشـند . از یـک مزرعـه خـوب گـرده افشـانی شـده مـی تـوان حـدود ۷۰۰ – ۵۰۰ کیلوگرم بذر در هر هکتار برداشت نمود . نکته مهم در برداشت بـذر آن ایـن اسـت کـه برداشـت بایسـتی موقع صبح یا غروب که هوا خیلی خشک نیست ، صورت گیرد تا ریزش بذر به حداقل برسد .


بذر شبدر لاکی


مشخصات زراعی و مورفولوژیک البرز 1 رقم جدیدی شبدر لاکی


عملکرد علوفه رقم البرز 1


منابع مورد استفاده :


•    زمانیان، م. ۱۳۸۱ .شبدر لاکی . انتشارات فنی معاونت ترویج ، ۷ صفحه .
•    کوچکی، ع و ح، خیابانی و غ، سرمدنیا. ۱۳۶۶ .تولید محصولات زراعی (ترجمه). انتشارات دانشگاه مشـهد، ۴۲۴-۴۷۰ صفحه
•    مدیر شانه چی، م. ۱۳۶۹ .تولید و مدیریت گیاهان علوفه ای (ترجمه). انتشـارات آسـتان قـدس رضـوی، صـفحه  ۱۳۵٫-۱۴۰

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها