استفاده از حشرات مفید علیه آفات گلخانه ( قسمت اول )

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- حشرات مفید توصيه شده علیه مگسهاي سفيد …………………………………………………………3
1-1- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus……………………………………………………..3
2-1- زنبورهاي پارازیتوئید Eretmocerus mundus & Encarsia formosa ……………………5
3-1- زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa …………………………………………………………6
4-1 – زنبورهاي پارازیتوئید Eretmocerus eremicus & Encarsia Formosa…………………..7
5-1- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus eremicus……………………………………………………8
6-1- زنبورهاي پارازیتوئید Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus…………….10
7-1- بالتوري Chrysoperla carnea………………………………………………………………11
8-1- سن شكاري Dicyphus Hesperus……………………………………………………………13
9-1- سن شكاري Macrolophus caliginosus………………………………………………….. .14
10-1- كنه شكاري Amblyseius swirskii ………………………………………………………………16

2- حشرات مفيد توصيه شده عليه كنه هاي عنکبوتی………………18
1-2- سن شكاري Dicyphus Hesperus…………………………………………………………….19
2-2- سن شكاري Macrolophus caliginosus……………………………………………………..20
3-2- كنه شكاري Amblyseius californicus …………………………………………………………..22
4-2- لاروهاي شكاري پشه Feltiella acarisuga………………………………………………………..24
5-2- كنه شكاري Phytoseiulus persimilis …………………………………………………………….25

3- حشرات مفيد توصيه شده عليه تريپسهاي مهم……………………….28
1-3- كنه شكاري Hypoaspis aculeifer …………………………………………………………………29
2-3- كنه شكاري Hypoaspis miles ………………………………………………………………………31
3-3- كنه شكاري Amblyseius swirskii …………………………………………………………………33
4-3- كنه شكاري Amblyseius degenerans …………………………………………………………….34
5-3- كنه شكاري Amblyseius cucumeris ……………………………………………………………..36
6-3- سن شكاري Orius insidiosus ……………………………………………………………………..39
7-3- سن شكاري Orius laevigatus……………………………………………………………………….40
8-3- سن شكاري Orius majusculus…………………………………………………………………….41
9-3- سن شكاري Orius strigicollis……………………………………………………………………..42
10-3- سن شكاري Macrolophus caliginosus…………………………………………………..43

4- حشرات مفید توصيه شده علیه شته ها………………………45
1-4- زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani ……………………………………………………45
2-4- زنبور پارازیتوئید Aphidius ervi…………………………………………………………….47
3-4- زنبور پارازیتوئید Aphelinus abdominalis……………………………………………….48
4-4- پشه Aphidoletes aphidimyza…………………………………………………………….49
5-4- مگس Episyrphus balteatus……………………………………………………………51
6-4- بالتوري Chrysoperla carnea…………………………………………………………..52
7-4- كفشدوزك Adalia bipunctata …………………………………………………………..53
5- حشرات مفید توصيه شده عليه مگسهاي مينوز………………………55
1-5-زنبور Dacnusa sibirica ………………………………………………………………………….55
2-5-زنبور Diglyphus isaea ……………………………………………………………………………57
3-5-زنبورهاي Dacnusa sibirica & Diglyphus isaea …………………………………………….59

6- حشرات مفید توصيه شده علیه شپشكهاي آرد آلود………………………………………………………60
1-6-كفشدوزك Cryptolaemus montrouzieri…………………………………………………………61
2-6- زنبور پارازیتوئید Leptomastix dactylopii …………………………………….… 63

1- حشرات مفید توصيه شده علیه مگسهاي سفيد

سفيد بالك گلخانه vaporariorum Trialeurodes و سفيد بالك تنباكو Bemisia tabaci از مهمترين آفات تعداد زيادي از سبزيجات و گياهان تزئيني هستند كه مقاومت بالاي به بيشتر حشره كشها دارند. سفيد بالك تنباكو يك تهديد جدي براي تعداد زيادي از محصولات بحساب مي ايد. سفيد بالكها داراي شش مرحله در طول زندگي خود شامل تخم ،چهار سن لاروي ،شفيره و حشره كامل هستند .بالغين معمولا در قسمتهاي فوقاني گياه در روی و زير برگهاي جوان مشاهده مي شوند كه آنجا محل قرار دادن تخمهايشان نيز است. وقتي گياه آلوده تكان داده شود بالغين در اطراف گياه به پرواز درآمده و سپس دوباره به جاي خود بر مي گردند. لاروها در زير برگهاي جوان و شفيره ها در برگهاي مسن تر ديده مي شوند. لاروهاي سفيد بالك تنباكو در هر دو نوع برگها مشاهده مي شود.لاروهاي بزرگتر با ترشح قسمتي از شيره گياهي به بيرون باعث رشد قارچهاي دوده در روي گياه مي شوند همچنين لاروها با ايجاد يك لايه واكسي در اطراف خود عامل جذب گرد و خاك شده كه خود باعث كاهش عملكرد محصول خواهد شد. مگسهاي بالغ و لاروهاي آنها در حين تغذيه از گياه موادي به درون گياه ترشح مي كنند كه روي فيزيولوژي گياه اثر گذاشته و مي تواند باعث كاهش رشد گياه شود. همچنين مگسهاي سفيد ممكن است ناقلين بعضي از ويروسهاي گياهي هم باشند. دمای مناسب براي فعاليت سفيد بالك تنباكو Bemisia tabaci 33-30 درجه سانتيگراد است و افراد بالغ در سراسر گیاه پراکنده هستند. اين سفيد بالك به سموم مقاومت بالاي دارد و ناقل ويروسهاي گياهي است. دمای مناسب براي فعاليت سفيد بالك گلخانه vaporariorum Trialeurodes 25 تا 30 درجه سانتيگراد بوده و فعاليت آن در نوك گياه متمركز است و نسبت به سفيد بالك تنباكو مقاومت کمتري به سموم دارد.اين گونه نيز ناقل ويروسهاي گياهي مي باشد.

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

1 -1- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus

زنبور Eretmocerus mundus علیه لاروهاي سن 2 و 3 سفيد بالك پنبه Bemisia tabaci مورد استفاده قرار مي گيرد. مگس سفید گلخانه را پارازیته نمي كند.60 درصد جمعيت اين زنبور را افراد ماده تشكيل مي دهد.اين زنبور تخم خود را در زير بدن لاروها قرار داده و تخمها معمولاً بعد از 3 روز تفريخ مي شوند سيكل زندگي آن بسته به درجه حرارت و مرحله رشدي ميزبان معمولا در حدود 14 روز تكميل مي شود. در زمستان اين زمان طولاني تر است. افراد بالغ Eretmocerus mundus خيلي شباهت به افراد بالغ E. eremicus دارند و تفاوت آنها در تعداد موهاي روي پروتوركس است در E. mundus 4 عدد مو و در E. eremicus 6 عدد مو وجود دارد.

مقدار و روش مصرف

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

شرايط محيطي:
بهترين درجه حرارت گلخانه براي فعاليت اين زنبور موقعي است كه متوسط درجه حرارت در 24 ساعت بيشتر از 20 درجه سانتيگراد باشد هرچند كه در دماي پايينتر نيز مي تواند فعاليت خود را اغاز كند. همچنين اين زنبور در دماي بالاتر از 30 درجه سانتيگراد غير فعال مي شود.

محصولات تجاري :

الف – محصول BEMIPAR
اين محصول با نام BEMIPAR كه هر بسته آن شامل 10 نوار كاغذي كه در مجموع حاوي 3000 شفيره مگسهاي سفيد پارازيته شده مي باشد وارد بازار شده است. بسته ها را در داخل گلخانه با دقت باز كنيد. سپس كارتها را در صورت امكان تقريبا با فاصله 75 سانتيمتري از راس گياه نصب كنيد كارتها در معرض تابش مستقيم نور آفتاب نباشند و آنها را فشار ندهيد.

ب – محصول Mundus-Mix-System
بسته هاي اين محصول حاوي 5 هزار شفيره E. mundus و 5 هزار شفيره E. eremicus است.

نگهداري :
بعد از تاريخ دريافت 1تا2 روز در دماي 8 تا 10 درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است.

توجه:
زنبور Eretmocerus mundus نسبت به زنبور Encarsia formosa حساسيت كمتري در برابر حشره كشها دارد.اين زنبور به همراه زنبور Eretmocerus eremicus محصول را در برابر بيماري (Tomato yellow leaf curl virus) TYLCV محافظت مي كند.

2-1- زنبورهاي پارازیتوئید Eretmocerus mundus & Encarsia formosa

اين زنبورها بصورت توام عليه لاروهاي سن 2 تا 4مگسهاي سفيد گلخانه و تنباكو vaporariorum Trialeurodes و Bemisia tabaciمورد استفاده قرار مي گيرد و محصول اختصاصي عليه جمعيتهاي مخلوط از سفيد بالكها مي باشد.

مقدار و روش مصرف

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

محصولات تجاري :

الف – محصول BETRIMIX
اين محصول با نام BETRIMIX كه هر بسته ان شامل 10 نوار كاغذي كه در مجموع حاوي 3000 شفيره مگسهاي سفيد پارازيته شده (از هر گونه 1500 عدد) مي باشد وارد بازار شده است. بسته ها را در داخل گلخانه با دقت باز كرده سپس كارتها را در صورت امكان تقريبا با فاصله 75 سانتيمتري از راس گياه نصب كنيد كارتها در معرض تابش مستقيم نور آفتاب نباشند و آنها را فشار ندهيد.

نگهداري :
بعد از تاريخ دريافت 1تا2 روز در دماي 8 تا 10 درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است.

توجه:
زنبور Eretmocerus mundus نسبت به زنبور Encarsia formosa حساسيت كمتري در برابر حشره كشها دارد. كركهاي متراكم در گوجه فرنگي مانع بالا رفتن جمعيت زنبورهاي پارازيت سفيد بالكها مي شوند.

3-1- زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa

اين زنبور به لاروهاي سن 3 و4 سفيد بالكهاي گلخانه Trialeurodes vaporariorum و تنباكو Bemisia tabaci حمله مي كند و ترجيحاً به سفيد بالك گلخانه علاقه دارد. اين زنبور تخمهاي خود را در درون بدن لاروها مي گذارد. زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa حساسيت بالايي به سموم دارد. دمای مناسب براي فعاليت اين زنبور25 درجه سانتيگراد است. دوره زندگي طولاني دارد و تعداد تخم كمي در هر روز مي گذارد.98 درصد افراد بالغ را ماده ها تشكيل مي دهد ونياز به جفت گيري ندارند. طول دوره لاروي در دماي 23 درجه حدود 10 روز و شفيرگي حدود 11روز بوده و كل طول دوره رشد در دماي 23 درجه حدوداً 21 روز است . هر ماده بطور متوسط 10 تا 15عدد تخم در هر روز مي گذارد و در شرايط بهينه 2 تا 3 هفته زندگي مي كند. اين گونه قابليت جستجوي خيلي زيادي دارد.

مقدار و روش مصرف

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

شرايط محيطي:
متوسط درجه حرارت گلخانه در 24 ساعت حداقل بايد 17 درجه سانتيگراد باشد در دماي پايينتر ، از نصف اين مقدار زنبور استفاده شود.

محصولات تجاري :

الف – محصول EN-STRIP
اين محصول با نام EN-STRIP كه هر بسته آن شامل 10 نوار كاغذي كه در مجموع حاوي 3000 شفيره مگسهاي سفيد پارازيته شده مي باشد وارد بازار شده است. بسته ها را در داخل گلخانه با دقت باز كنيد. سپس كارتها را درصورت امكان تقريباً با فاصله 75 سانتيمتري از راس گياه نصب كنيد كارتها در معرض تابش مستقيم نور آفتاب نباشند و آنها را فشار ندهيد.

ب – محصول Encarsia-System
اين محصول به دو شكل كارت و تيوب به بازار عرضه شده كه كارتها حداقل حاوي 100 شفيره زنبور و تيوبها حداقل داراي 1000 يا 5000 شفيره زنبور هستند.

نگهداري :
بعد از تاريخ دريافت حداكثر1تا2 روز در دماي 8 تا 10 درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است.

توجه:
بعد از خروج زنبورها شفيره هاي خالي به رنگ سياه در روي كارتها ديده مي شوند. كركهاي متراكم در گوجه فرنگي مانع بالا رفتن جمعيت زنبورهاي پارازيت سفيد بالكها مي شود.

4-1- زنبورهاي پارازیتوئید Eretmocerus eremicus & Encarsia Formosa

اين زنبورها بصورت توام عليه لاروهاي سن2 تا 4 مگسهاي سفيد گلخانه و تنباكو vaporariorum Trialeurodes و Bemisia tabaci مورد استفاده قرار مي گيرد .

مقدار و روش مصرف

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

محصولات تجاري :

الف – محصول ENERMIX
اين محصول با نام ENERMIX كه هر بسته آن شامل 10 نوار كاغذي كه در مجموع حاوي 3000 شفيره مگسهاي سفيد پارازيته شده (از هر گونه 1500 عدد)مي باشد وارد بازار شده است. بسته ها را در داخل گلخانه با دقت باز كنيد. سپس كارتها را در صورت امكان تقريبا با فاصله 75 سانتيمتري از راس گياه نصب كنيد كارتها در معرض تابش مستقيم نور آفتاب نباشند و آنها را فشار ندهيد.

نگهداري :
بعد از تاريخ دريافت 1تا2 روز در دماي 8 تا 10 درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است.
توجه:
زنبورEretmocerus eremicus نسبت به زنبور Encarsia formosa حساسيت كمتري در برابر حشره كشها دارد. كركهاي متراكم در گوجه فرنگي مانع بالا رفتن جمعيت زنبورهاي پارازيت سفيد بالكها مي شود.

5-1- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus eremicus

اين زنبور به لاروهاي سن 2 و3 سفيد بالكهاي گلخانه و تنباكو حمله مي كند . اين زنبور تخمهاي خود را در زير بدن لاروها مي گذارد. زنبور پارازیتوئید Eretmocerus eremicus حساسيت كمتري به سموم دارد. دمای مناسب براي فعاليت اين زنبور28 تا 30 درجه سانتيگراد است. دوره زندگي كوتاهي دارد و تعداد تخم زيادي در هر روز مي گذارد.60 درصد افراد بالغ را ماده ها تشكيل مي دهد.
سيكل زندگي آن بسته به درجه حرارت و مرحله زندگي ميزبان بين 17 تا 20 روز طول مي كشد. در دماهاي بالا قابل استفاده بوده و فعاليت خوبي دارد. نسبت به انكارسيا به سموم مقاومتر است و عمر بيشتري هم دارد و روي بمزيا هم بهتر عمل مي كند. استفاده از آن روي بادمجان و ژربرا نتيجه خوبي دارد.

مقدار و روش مصرف

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

شرايط محيطي:
بهترين درجه حرارت گلخانه براي فعاليت زنبور Eretmocerus eremicus موقعي است كه متوسط درجه حرارت در 24 ساعت بيشتر از 20 درجه سانتيگراد باشد هرچند كه در دماي پايينتر نيز فعاليت خود را مي تواند اغاز كند. همچنين اين زنبور در دماي بالاتر از 30 درجه سانتيگراد غير فعال مي شود.

محصولات تجاري :

الف – محصول ERCAL
اين محصول با نام ERCALكه هر بسته آن شامل 10 نوار كاغذي كه در مجموع حاوي 3000 شفيره مگسهاي سفيد پارازيته شده مي باشد وارد بازار شده است. بسته ها را در داخل گلخانه با دقت باز كنيد. سپس كارتها را در صورت امكان تقريبا با فاصله 75 سانتيمتري از راس گياه نصب كنيد كارتها در معرض تابش مستقيم نور آفتاب نباشند و آنها را فشار ندهيد.
ب – محصول Eretmocerus-System
تيوبهاي آن حاوي 3000عدد شفيره زنبور است. و به راحتي قابل اسپري كردن در روي محصولات مي باشد.

نگهداري :
بعد از تاريخ دريافت 1تا2 روز در دماي 8 تا 10 درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است.

توجه:
زنبورEretmocerus eremicus نسبت به زنبور Encarsia formosa حساسيت كمتري در برابر حشره كشها دارد.
كركهاي متراكم در گوجه فرنگي مانع بالا رفتن جمعيت زنبورهاي پارازيت سفيد بالكها مي شود.

6-1- زنبورهاي پارازیتوئید Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus

اين زنبورها بصورت توام عليه مراحل مختلف لاروي مگسهاي سفيد گلخانه و تنباكو vaporariorum Trialeurodes و Bemisia tabaciمورد استفاده قرار مي گيرد

مقدار و روش مصرف

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

شرايط محيطي:
بهترين درجه حرارت گلخانه براي فعاليت زنبور Eretmocerus eremicus موقعي است كه متوسط درجه حرارت در 24 ساعت بيشتر از 20 درجه سانتيگراد باشد هرچند كه در دماي پايينتر نيز فعاليت خود را مي تواند آغاز كند. همچنين اين زنبور در دماي بالاتر از 30 درجه سانتيگراد غير فعال مي شود.

محصولات تجاري :

الف – محصول تجاري BEMIMIX
اين محصول با نام BEMIMIXكه هر بطري 100 ميلي ليتري آن شامل 3000 شفيره مگسهاي سفيد پارازيته شده (1500+ 1500 ) مخلوط با تراشه چوب مي باشد وارد بازار شده است. بسته ها را در داخل گلخانه با دقت باز كنيد. سپس كارتها را در صورت امكان تقريبا با فاصله 75 سانتيمتري از راس گياه نصب كنيد كارتها در معرض تابش مستقيم نور آفتاب نباشند و آنها را فشار ندهيد.

نگهداري :
بعد از تاريخ دريافت 1تا2 روز در دماي 8 تا 10 درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است.

توجه:
زنبورهاي Eretmocerus spp. نسبت به زنبور Encarsia formosa حساسيت كمتري در برابر حشره كشها دارند.محصول BEMIMIX مخصوص محصولاتي است كه بطور همزمان آلوده به مگسهاي سفيد گلخانه و تنباكو vaporariorum Trialeurodes و Bemisia tabaci هستند.محصول BEMIMIX و BEMIPARگياه را در برابر بيماري (tomato yellow TYLCV leaf curl virus) محافظت مي كند.

7-1- بالتوري Chrysoperla carnea

لاروهاي شكاري اين بالتوري به تعداد زيادي از شته ها و حشرات ديگري مانند مگسهاي سفيد ،كنه ها ، تريپسها و … كه داراي بدن نرم هستند حمله كرده و محتويات بدن آنها را مي مكند. همچنين از تخم پروانه ها نيز مي خورند. اين لاروها در دماي بين 12 تا 35 درجه فعاليت مي كنند. لاروها مي توانند از بيش از50 شته در روز تغذيه كنند.

مقدار و روش مصرف

www.sarafraz-hezarmasjed.ir

محصولات تجاري :

الف – محصول CHRYSOPA
اين محصول با نام CHRYSOPA وارد بازار شده است كه بطريهاي 500 ميلي ليتري آن حاوي 1000 عدد لارو سن 2 اين حشره مخلوط با گندم سياه مي باشد. بطريها را قبل استفاده به آرامي تكان داده و از آن فقط در نقاط آلوده استفاده شود.

ب – محصول Chrysopa MC-500-System
بدليل وجود همخواري در بين لاروهاي بالتوري در اين محصول از بسته هايي شبيه شانه زنبور عسل استفاده شده كه داراي حجره هاي اختصاصي براي هر لارو است و در مجموع 500 لارو در هر بسته وجود دارد.

نگهداري :
بعد از تاريخ دريافت، 1تا2 روز در دماي 8 تا 10 درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است و در اين مدت بطريها بايد در حالت افقي قرار گيرند.

توجه:
افراد بالغ بالتوري بعد از خروج از شفيره به اطراف پرواز كرده و مشاركتي در كنترل آفات درهمان محل ندارد.
بالتوري Chrysoperla carnea فقط در محصولات كوتاه قد تاثير خوبي دارد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

1 دیدگاه در “استفاده از حشرات مفید علیه آفات گلخانه ( قسمت اول )

خلاصه و مفید بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها