اتيون EC 47%
حشره كش فسفره الي با دامنه تاثير گسترده
اتيون بر كليه شپشكهاي نرم تن و سپر دار مركبات و درختان ميوه تاثير عالي دارد .
نام عمومي رودوسيد
نام تجاري رودوسيد
ويژگي ها :
حشره كش وكنه كش فسفره تماسي و گوارشي .
روي آفات راسته دوبالان ، پروانه ها و سو سكها بكار مي رود .
درمبارزه زمستا نه با روغن تركيب ولارو و تخم حشرات را نابود مي كند .
در مبارزه با آفات بذري وخاكي نظير مگس پياز به صورت ضد عفوني بذر و خاك بكار رفته .

نوع محصول

آفت

ميزان مصرف وتوصيه

مركبات

شپشكهاي مركبات وكنه ها

100-150ميلي ليتر اتيون + 1-5/1 ليتر روغن در 100 ليتر آب موقعي كه 70درصد پوره ظاهر شده

درختان ميوه

مبارزه زمستانه براي كنترل كنه ها ، شته ها شپشكها وپسيل هاي زمستان گذران
براي ليسه سيب ، پروانه فري پسيل و سنك گلابي ونيز كنترل شته وشپشك

100-150ميلي ليتر اتيون + 1-5/1ليتر روغن در 100 ليتر آب

1-5/1ليتر در 1000 ليتر آب

صيفي ، سبزيجات و گياهان صنعتي

انواع كفشدوزك ، سرخرطوي هاي جاليز ، تريپس ، مگس خربزه و پياز

1-2 ليتر در هكتار
سازمان بين المللي مبارزه بيولوژيك I.O.B.C
سازمان اروپايي ومديترانه اي حفظ نباتاتE.P.P O

زولون( فوزالون )

35% امولسيون

حشره كش وكنه كش فسفره تماسي – گوارشي با خاصيت نفوذي
مناسب ترين سم در مبارزه تلفيقي IPM
تكرار مصرف زولون موجب طغيان كنه نمي شود

محصول

آفت

ميزان مصرف سم

در ختان ميوه

شته كرم سيب پسيل گلابي زنبور گوجه وگلابي مگس گيلاس لارو برگخوران شپشك سان ژوزه

200-150ميلي ليتر در 100 ليتر آب

پسته

زنجره پسته ( شيره تر ) پسيل پسته ( شيره خشك)

200-150ميلي ليتر در 100 ليتر آب

موكاري

شته زنجره كنه و خوشه خوران مو

200-150ميلي ليتر در 100 ليتر آب

چغندر قند

كارادرينا شته مگس چغندر قند سر خرطومي چغندر

2-5/1 ليتر در هكتار

يونجه

سر خرطومي يونجه

2ليتر در هكتار

سيب زميني

سوسك كلرادو شته و زنجره

2ليتر در هكتار

چاي

شپشك آرد الود

200-150ميلي ليتر در 100 ليتر آب

توتون

شته زنجره تريپس و كرمهاي برگخوار

2-5/1ليتر در هكتار

پنبه

تريپس شته كرم خاردار و كرم غوزه

5/2-5/3 ليتر در هكتار

گياهان روغني

شته تريپس و كرمهاي برگخوار

3-5/2ليتر در هكتار

صيفي و سبزيجات

مگس خربزه شته و تريپس

5/1-2ليتر در هكتار

گبوتكس (دينوزب )
سم زمستاني
توليدي هوخست آلمان
گبوتكس سمي نفوذي سوزاننده بوده كه در حشرات ، كنه ها وتخم آنها نفوذ كرده و آنهارانابود مي كند.براي تاثير بيشتر مي توان به محلول گبوتكس روغنهاي امولسيون شونده افزود .براي از بين بردن آفات ، حشرات و تخم كنه ها و شته ها وپسيل در ختان ميوه و پسته وانگور سمپاشي تابستانه كافي نبوده و حتما سمپاشي زمستانه بايد انجام داد .
مصرف گبوتكس غير روغني همراه با مقدار كافي روغن امولسيون شونده نتايج بسيار درخشاني دارد وبهتر ازسموم روغني است .
موارد مصرف :
براي درختان ميوه : براي مبارزه با آفاتي مانند سر خرطومي سيب، تخم شته ها ، تخم پسيل ، ليسه
و تخم كنه هايي كه زمستان را روي درخت مي گذرانند توصيه مي شود وبا آن مي توان درختان سيب ، كلابي ، به، آلو، گوجه ، گيلاس ، زردآ لو ، هلو ، انار ، انجير و غيره را سمپاشي نمود .
درختان پسته : براي دفع شته ، پسيل ، زنجره و كنه در ختان پسته و شفيره پروانه چوب خوار و شپشكهاي پسته بكار مي رود .
فصل سمپاشي : موقع مصرف گبوتكس زماني است كه درختان ميوه بدون برگ بوده يعني از اواخر پاييز پس از ريختن برگها تا اواخر زمستان كه شكوفه ها ورم كرده ولي هنوز باز نشده اند.بعد از
باز شدن شكوفه ها نبايد گبوتكس مصرف كرد . اگر حمله آفات شديد باشد و سمپاشي خوب وبه موقع نباشد 2بار سمپاشي لازم است.
مقدار و غلظت سمپاشي :
1- درختان خزان برگ بدون هسته : سيب، به ، گلابي ، انار ، انگور و پسته :
400ميلي ليتر سم گبوتكس + 2-1ليتر روغن امولسيون شونده ( ولك ، سيترول ، فيتول ، سوپر اويل ) +100ليتر آب
يا
80ميلي ليتر سم گبوتكس + 400_200ميلي ليتر روغن +20ليتر آب
2- درختان ميوه هسته دار : هلو ، شليل ، گوجه و آلو
300-250 ميلي ليتر سم گبو تكس + 5/1 –1ليترروغن + 100ليتر آب
سمپاشي با غلظتهاي بالا توصيه نشده و فشار سمپاش بايد كم باشد تا ذرات درشت سم از سر لانس خارج گردد . گبوتكس خاصيت گيا هسوزي دارد بنابراين موقع سمپاشي روي علفها و نباتات زير درخت نبايد بريزد .

اكاتين ( تيومتون )
EC25% حشره كش فسفره جذبي ( سيستميك – انتخابي )
ساخت ساندوز سوئيس
اكاتين براي مبارزه با افات مكنده : شته , تريپس , زنجره , عسلك و نيز پيشگيري از طغيان كنه ها در انواع محصولات زراعي و باغي بكار مي رود .
در اثر بارندگي شسته نشده و نياز به تجديد سمپاشي ندارد وبا دليل سيستميك بودن براي حشرات مفيد خطر كمي دارد .
موارد ومقار مصرف :

محصول

مقدار مصرف

افات

پنبه , چغندر , سو يا , يو نجه , سيب زميني, توتون و جاليز

5/1-1ليتر در هكتار

شته, تريپس وعسلك

باغات و كلهاي زينتي

5/1-1 ليتر در هكتار

شته, تريپس وعسلك

از سمپاشي درختان به و گياه خيار با اكاتين خودداري كنيد.

دورسبان 4 ( كلرپيريفوس )
حشره كش فسفره با تاثير تماسي , گوارشي و تدخيني توليدي شركت DOW ELANCO
خصوصيات دور سبان :
1- طيف وسيع : اثر دورسبان از طريق تماسي , گوارشي و تدخيني است .
2- دورسبان به علت اينكه جذب مواد الي خاك مي شود به تدريج تصعيد شده وباعث از بين رفتن افاتي چون طوقه بر ونيز افات انباري كه همراه بذر به خاك مزرعه منتقل مي شوند مي شود.
3- دوره كارنس براي درختان ميوه دوهفته وبراي ساير محصولات 2-1 هفته است .
4- دوام طولاني : به علت دوام نسبتا طولاني به صورت طعمه مسموم عليه آبدزدك و طوقه بر استفاده مي شود .
موارد مصرف دورسبان :
-مركبات : عليه انواع شپشك ها كاربرد دارد . بهترين زمان سمپاشي عليه شپشكهاي مركبات هنگامي است كه حداقل 60درصد پوره ها ظاهر شده باشند .
-پسته : جهت كنترل پسيل پسته . دورسبان عليه سن ها نيز تاثير خوبي دارد . تا ريخ مبارزه را بايد طوري تنظيم كرد كه روي هر دو آفت موثر باشد.
خاصيت تدخيني دورسبان باعث مي شود كه حشرات قرار گرفته در لابلاي شاخ وبرگها وپشت برگها براحتي كنترل شده ودر صورت هجوم همزمان چندآفت به محصول كنترل آنها بايك سمپاشي امكان پذير باشد .

موارد مصرف دورسبان در درختان ميوه

نوع باغ

نوع آفت

ميزان مصرف

مركبات

انواع شپشكها ، برگخوار ها و شته ها

25/2-5/1 در هزار

پسته

پسيل ، سن ها ، لاروهاي چوبخوار وشپشكها

2-5/1 در هزار

درختان ميوه دانه دار

شپشكها ، كرم سيب و شته ها

25/1-5/1 در هزار

درختان ميوه هسته دار

شپشكها ، مگسها و سر شاخه خو ارها

5/1-1 درهزار

موارد مصرف دورسبان در محصولات زراعي

نوع زراعت

نوع آفت

ميزان مصرف – ليتر در هكتار

چغندر قند

آگروتيس ، سرخرطومي ،كك ، شته ، تريپس ، كارادرينا و پرودنيا

5/2-5/1

يونجه

سر خرطومي ، برگخوارها و شته

5/1-2

پنبه

آگروتيس ، كرم غوزه ، پرودنيا، مينوز، شته، تريپس، مگس سفيدو زنجره

2-5/2

ذرت

آگروتيس ، دانه خوار ها و ساقه خوار

2-5/2

سويا

آگروتيس ، هليوتيس و مينوز

5/1-2

صيفي

طوقه بر ، تريپس ، شته و برگخوارها

25/1-5/1

آنتيو
حشره كش فسفره جذبي سيستميك وتماسي
ساخت ساندوز سوئيس
آنتيو عليه بسياري از آفات مكنده و جونده در اكثر محصولات زراعي وباغي بكار مي رود .
در پنبه كاري عليه شته ها ، عسلك و تريپس موفقيت آميز ا ست . آنتيو را عليه آفت پنبه و ساير محصولات به مقدار 1-2 ليتر در هكتار ودر باغات به نسبت 1-2در هزار با سمپاشهاي معمولي ، اتومايزر ويا هواپيما سمپاشي نمود .
آنتيو در حجم كم نيز قابل استفاده بوده وبراي حصول نتيجه بهتر همزمان با ظهور آفت بايد سمپاشي نمود اين سم به علت جذبي بودن زود وارد شيره نباتي شده ودر اثر عوامل جوي مانند باران وآفتاب خواص آن ازبين نمي رود .
آنتيو در كنترل آفات مهم سبزيجات ، صيفي جات ، باغات ، حبوبات ، غلات و چغندر قند بكار مي رود .آنتيو با خاصيت نفوذي خود به محض خروج لاروها از تخم و قبل از نفوذ در ميوه و وارد نمودن خسارت آنها را نابود مي كند ( لارو مگس خربزه و طالبي و شته ها )
دوره كارنس يك هفته است .
آنتيو عليه شپشكها و سر خرطومي ها نيز موثر است.

كارباريل( سوين )
85درصد پودر وتابل
حشره كش تماسي وگوارشي با خاصيت نفوذي
كارباريل در ايران براي كنترل 33آ فت در 12محصول مهم كشاورزي توصيه شده است .
طرز تهيه محلول : 2/1 مخزن سمپاش را از آب پر نموده سپس مقدار لازم سوين را در ظرف جداگانه بهم زده پس از در آمدن به حالت خميري در سمپاش ريخته و خوب بهم ميزنند و انگا ه بقيه مخزن را با آب پر كرده و مجددا بهم ميزنند تا محلول سمي يكنواخت تهيه شود . بهتر است از سمپاش بهم زن دار استفاده گردد. دوره كارنس سوين 85درصد پودر وتابل در سبزيجات برگي 3روز ، براي ذرت ، هويج ، چغندر لبويي ، گوجه فرنگي ، بادمجان ، فلفل ، سيب زميني ، سويا ، توتون ، برنج ، زيتون و انگور فاقد دوره كارنس وبراي پنبه و چغندر قند 7روز است .

موارد توصيه كارباريل

نام محصول

نام آفت

ميزان مصرف

برنج

برگخوارهاي برنج
مگس خزانه

3-2كيلو گرم در هكتار
2در هزار

پنبه

هليوتيس ، كارادرينا و ساير برگخوران و كرمهاي خاردار
طوقه خوار

3كيلو گرم درهكتار

بصورت طعمه مسموم
( 80كيلو گرم در هكتار)

چغندر قند

كك، خرطوم كوتاه وبلند ، كرم طوقه بر، كارادرينا و ساير برگخوران

3كيلو گرم درهكتار

مركبات

حلزون وليسك

3-2در هزار

زيتون

ششپشك سياه زيتون

5/2-3در هزار

آفتابگردان

كارادرينا وساير برگخوران

3كيلو گرم در هكتار

سويا

كرم طوقه بر
كارادرينا

3كيلو گرم در هكتار
3-5/2كيلو گرم در هكتار

ذرت

كرم طوقه بر
كرم غوزه
ساقه خوارها
وكارادرينا

بصورت طعمه مسموم
3-2 كيلو گرم در هكتار
3 كيلو گرم
3-5/2 كيلو گرم در هكتار

توتون

كرم طوقه بر

3كيلو گرم در هكتار

سبزيجات برگي

كرم غوزه

3كيلو گرم در هكتار

سيب زميني ، گوجه فرنگي بادمجان

سفيده كلم

3كيلو گرم در هكتار

فلفل ، هويج و غيره

حلزونها و خانواده رابها

بصورت طعمه مسموم

حبوبات بويژه نخود

كرم غوزه خوار

3كيلو گرم در هكتار

درختان جنگلي

بلوط

كاج

برگخوارها ي بلوط
پروانه جوانه خواربلوط
برگ خوار نارون
پوست خوار نارون

پوستخوار كاج – جوانه خوار كاج

5/2گرم در ليتر

5/2كيلو گرم سوين 25ليترنفت+ 5/2كيلو گرم صابون در هزار ليتر آب
5/2در هزار

+ نوشته شده در دوشنبه نهم خرداد 1390ساعت 0:18 توسط کد1 | نظر بدهید

علمي

حشره كش هاي تدخيني
1- متيل بروميد : به عنوان گاز آژير 2درصد كلروپيكرين اضافه مي كنند كه سبب تشديد اثر آن نيز مي شود . اي دي آن آن 65 هزارم ميلي گرم در ليتر مي باشد كنه كش ، حشره كش و نماتد كش وكشنده بذر علف هرز ، عليه آ فات انباري و ضد عفوني خاك بكار مي رود .
2- فسفيد آلومينيوم :: ALP : CELPHOS: PHOSTOXINقرص 3گرمي كه يك گرم گاز ايجاد مي كند .محتوي كربنات امونيوم و فسفيد الومينيوم كه در مجاورت هوا توليد گاز فسفين مي كند كه بوي سير دارد . قابل اشتعال و انفجار بود ه و توليد گاز دي اكسيد كربن مي كند كه از خطر اشتعال مي كاهد وجود 27 ميلي گرم گاز فسفين در هوا موجب انفجار مي شود , مدت فوميگا سيون 3 روز بوده و گاز فسفين براي انسان بسيار سمي مي باشد غلظت امن 5/0 پي پي ام در هوا مي باشد .

حشره كش هاي ميكروبي
1- باكتريها :باكتوسپين : ديپل : تور سيد .
2- ويروسها : الكار : وي اچ زد
3- قارچها : ميكار
4- پروتوز ئر ها
5- انتي بيوتيكها

موش كشها
فسفر دو زنگ –و سموم كوماريني ( وار فا رين , كوما تتراليل يا راكومين ، كوماكلر يا تومرين ،
بروديفام كوم يا كلرت و بروماديالون يا لانيرات ) و برومتالين از سموم نوروتوكسين .

نماتد كشها
1- دي كلروپروپن : يك ماه قبل از كا شت بكار مي رود درخاك پردوام است .
2- متام سديم : واپام : قارچ كش ، حشره كش ، نماتد كش ،، علف كش و ضدعفوني كننده خاك .
3- دي تراپكس : ورلكس : عليه نماتد مركبات ومولد غده ريشه توتون قبل از كشت براي ضدعفوني خاك بكار مي رود .

حلزون كشها
1- متالدئيد : متالان جي : متازون : به صورت طعمه مسموم و خمير در بازار موجود است ، در رطوبت كم با عث مرگ وعد م تحرك حلزون مي شود .
2- متيوكارل : مزورول : حشره كش ، كنه كش غير سيستميك و حلزون كش قوي به صورت پودر وتابل 50درصد و طعمه مسموم 4درصد موجوداست ، در ضدعفوني بذور براي دور كردن پرندگان نيز كاربرد دارد .

دراي اسايد

ماده معدني و غير سمي از مشتقات سيليس نا منظم (amor phous silica ) بوده توليد استراليا جهت كنترل آفات انباري غلات ، حبوبات بذري و خوراكي اين ماده جهت ضد عفوني وپاكيزه نگه
داشتن سيلوها ، مخازن ، وسائل حمل ونقل غله وماشين آلات مربوطه مصرف ميشود .
فاقد دوره كارنس بوده و باقي مانده سمي ندارد .حداقل يك سال دوام داشته چون فيزيكي بود ه نه شيميايي ، تجزيه نشده تغييري در كيفيت آن حاصل نمي شود و تغييرات درجه حرارت بر روي كار ايي آن بي اثر است .براي دفع آفات خانگي مانند مورچه ، بيد و عنكبوت و كك و كنه كاربرد دارد .
نحوه عمل : بدن حشرات ضمن تماس با اين ماده آنرا بخود جذب كرده و حشره آب بدن خود را از دست مي دهد .لازم است رطوبت 12درصد بوده و محصولات بطور كا مل با دراي اسايد آغشته شوند .
موارد مصرف : در كنترل آفات انباري چون شپشه گندم ، شپشه برنج ،شپشه آرد ، شپشه دندانه دار در غلات ، حبوبات بذري و خوراكي در انبارها ، كارخانه هاي آرد ، سيلو ها و مرغداري ها ، دامداري ها و وسايل حمل ونقل و برداشت محصولات كشاورزي بكار مي رود .

فنووالريت ( سوميسيدين )
20درصد امولسيون
حشره كش تماسي گوارشي دوره كارنس 10-14روز – پادزهر مواد آرام بخش مانند باربيتواتها
ساخت كارخا نجات سوميتو موژاپن .
موارد مصرف :
1- درختان ميوه : روي مينوزهاي سيب و گلابي مانند لئوكوپترا اسكيتللا ومينوز برگ تاولي 75/0 ليتر در هزار ليتر آب و 5/0ليتر در هزار ليتر آب كرم سيب ، كرم آلو ، پسيل گلابي ، مگس گيلاس
و زنبور گوجه .
2- چغندر : روي كارادرينا و پرودنيا 7 بيد چغندر قند ، خرطوم كوتاه و خرطوم بلند چغندر ، كك و مگس چغندر قند با دز 75/0ليتر در هكتار .
3-سويا : روي كارادرينا و پرودنيا با 75/0ليتر در هكتار .
1- پنبه :روي كرم خاردار و كرم غوزه پنبه با دز 75/0ليتر در هكتار .
5- پياز : روي تريپس پياز با دز 75/0ليتر در هكتار .
6- ذرت : روي كرم ساقه خوار اروپايي پيرا اوستا نوبيلاليس ، كرم ساقه خوار سزاميا كرتيكال و شب پره گاما 75/0ليتر در هكتار .
7- يونجه : روي سرخرطومي برگ و ريشه .
8- سيب زميني : روي سوسك كلرادو .
9- صيفي وسبزي : روي شته ،تريپس ،پرودنيا ،كا رادرينا و كليه برگخواران با دز 5/0 تا 75/0 ليتر در هكتار موثر است .
سوميسيدين داراي اثر دور كنندگي براي زنبور عسل و حشرات مفيد بوده مصرف آن ميزان محصول را زياد نموده و رشد طبيعي گياه را افزايش ميدهد ودر مناطقي كه سرماي بهاره وجود دارد مهم است .

اكا مت
EC 50% تماسي گوارشي و فسفره (اتريمفوس )
ساخت ساندوز سوئيس
3امتياز عمده :
– اثر وسيع و قاطع : اكامت قادر است تعدادي از افات را در در مدت كم وبا قاطعيت از بين ببرد و نيازي به اختلاط سموم نيست .
– كم خطر براي انسان ودام : ال دي 50 ان 1800-2000ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن و سريع التجزيه بنابراين روي ميوه جات و سبزيجات حا ئز اهميت است .
– ملايم روي بافت گياه : روي بافتهاي مختلف گياه سوزي ندارد .

موارد و زمان مصرف :
درختان ميوه جهت كنترل كليه آفات درختان ميوه ، غير از كنه ها بويژه عليه كرم سيب و شپشكها .
سبزيجات : بهترين سم براي آفات برگخوار . روي كرم گوجه فرنگي موثر است ، زمان مصرف به محض ديدن آفت.
چغندر قند : كليه آفات برگخوار ، كك وسرخرطومي ها .
توتون و سيب زميني : كرمهاي برگخوار ، شته وتريپس .
ذرت : اكامت گرانول عليه ساقه خوار ذرت و اكامت امولسيون عليه دانه خوار ذرت و برگخواران به محض ديدن آفت .
برنج : اكامت گرانول عليه ساقه خوار برنج و كم خطر براي ماهي در مزارع برنج .
پسته : بهترين سموم رايج در باغات پسته .

نوع محصول

نوع آفت

ميزان مصرف

سبزيجات وصيفي جات

كارادرينا، پرود نيا، برگخوار ها سوسكها، مگس خربزه وشته

1-5/0 ليتر در هكتار

در ختان ميو ه دانه دار

كرم سيب شپشك پسيل سر خرطومي و شته

1-5/0در هزار

در ختان هسته دار

مگس گيلاس زنبور گوجه و شته

1- 5/0در هزار

برنج

كرم ساقه خوار

1-2ليتر در هكتار

يونجه

سر خرطومي وشته

1- 5/0 ليتر در هكتار

ذرت

ساقه خو ار ودانه خوار ذرت

1 –2 ليتر در هكتار

چغندر قند

كارادرينا پرودنيا كك چغندر قند

1-5/1 ليتر در هكتار

توتون

شته وبرگخوارها

1-5/0ليتر در هكتار

مو

خوشه خوار مو

1-5/1ليتر در هكتار

ديملين
حشره كش عليه كرم سيب ، مينوز لكه گرد و آفات جنگل
زمان مبارزه در باغا ت ميوه بعد از ريزش گلبرگها
حشرات غير هدف را از بين نبرده وبراي زنبور عسل سميتي ندارد .

+ نوشته شده در جمعه ششم خرداد 1390ساعت 12:29 توسط کد1 | نظر بدهید

علمی

سموم حشره كش فسفره
1- موينفوس : فسدرين : كم دوام براي آفات سبزي ، طيف اثر وسيع ال دي 50 گوارشي آن 12-3ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن موش است .آي دي آي آن 15هزارم ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است .دوره كارنس 2-3 روز وتماسي بوده عليه شته خيار استفاده مي شود .
2- ديكلرووس: ددواپ : نوگوس : به صورت ماده آزاد شونده تدريجي ( نوار رزيني ) فشار بخار بالا و اثر ضربه اي خوبي دارد و با پيرترينها عليه حشرات خانگي كاربرد دارد .ضد انگل سگ و همراه با غذاي دامها به عنوان ضد انگل بكار مي رود آي دي آي آن 4هزارم ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است . سم تماسي بوده عليه شته مومي كلم ، تريپس پياز ، شته وتريپس و عسلك سبزي و جاليز و مگس سفيد گلخانه كاربرد دارد .
3- تتراكلرون فوس : گاردونا : رابند : سريع التجزيه در دفع كرم سيب كاربرد دارد .
4- متيل پاراتيون : متافوس : آي دي آي آي، 20 هزارميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن ، تماسي نفوذي .
5- فنيتريتيون : سوميتيون : تماسي نفوذي براي سن گندم .آي دي آن 3 هزارم ميلي گرم بركيلو گرم وزن بدن است .
6- مالاتيون : مالاتون : كا رليوفور : تماسي نفوذي براي گيا ه وبراي حشرات تماسي و گوارشي است براي پستاندار كم خطر وبراي حشرات كشنده است براي كنترل انواع شته ها و سر خرطومي
با دز 2در هزار يا 6ليتر در هكتار مصرف دارد .
7- ديازينون : نئوسيدول : بازودين : نيو سيدول : ديازيتول .
حشره كش غير سيستميك آي دي آي آن 2در هزارم ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است .
8- آزينفوس متيل : گوزاتيون : گوتيون : غير سيستميك كنه كش وحشره كش بادوام آي دي آي
25درده هزارم ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است .
9- پريمفوس اتيل : پيريميسيد : حشره كش با طيف وسيع.
10- متيداتيون : التراسايد : غير سيستميك با طيف وسيع وباعث طغيان كنه نمي شود .
11- فنتيون : لباسيد : باي سيد : انتكس : تماسي گوارشي آي دي آي آن 1هزارم ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است براي سن گندم 2/1-5/1 ليتر در هكتار وبراي ساقه خوار ذرت 3ليتر در هكتار مصرف مي شود .
12-فنتوات : سيديال : حشره كش تماسي گوارشي و غير سيستميك در برخي انجير ها ، انگور ها هلوها سوختگي ايجاد كرده ورنگ سيبهاي قرمز را كم رنگ مي كند .
13-Profenofes:Selecron : حشره كش وكنه كش با طيف وسيع .
14- تر ي كلروفن : ديپتركسSP 80% : ديلوكس : حشره كش تماسي گوارشي ، آي دي آي آن 1صدم ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است براي كنترل كرم خوشه خوار , مگس گيلاس , مگس پياز , سفيده كلم , سن گندم و كرم هليوتيس سبزيجات و نخود بكار مي رود.
15- فسفاميدون : ديميكرون : تماسي شديد .
16 – هپتنوفوس : هوستاكوئيك : حشره كش با اثر سريع وكم دوام به صورت امولسيون 50درصد
داراي 50درصد ماده موثر ساخت كارخانجات هوخست المان غربي علاوه بر شته بر پسيل نيز موثر است . دوره كارنس ان 48 ساعت و مقدار مصرف5/0-1در هزار يا 50الي 100 گرم در 100 ليتر اب است قابل اختلاط با تيودان , هوستاتيون , دروزال ,مروسيد , الوزال , افوگان و كود مايع
كمپلزال است ونيز وجود بهمزن در مخزن سمپاش ضروري است .روي سبزيجات و صيفي جات و
جاليز عليه شته بكار مي رود .ال دي 50 ان 120ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است .
17- سولفوتپ : بلادوفام : به صورت دود زا مصرف شده ال دي 50ان 5 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است . وسيع الا ثر , روي شاخ وبرگ گياه كم دوام است .
18- كلرفن وينفوس : براي كنترل مگسهاي ريشه كلم يا هويج و ميوه بكار ميرود جهت كنترل مگسهاي قارچ به كمپوست انها اين سم را اضافه مي كنند .

سموم كارباماتي
1- كا رباريل : سوين : سويمول : حشره كش وسيع الاثر , حلزون كش , تماسي گوارشي , خاصيت تنك كنندگي گل ودر تنك كردن ميوه 20-25روز بعد از گل بكار مي رود كم دوام , كارنس 10-7روز روي پستا نداران كوچك تتراتوژن است .عليه ككهاي نباتي , سرخرطومي چغندر قند و يونجه, اگروتيس وليسه 2-5/1 در هزار يا 2-3ليتر در هكتار مصرف دارد .
2- پروپوكسور : بايگون : غير سيستميك ، با ناك داون سريع ، در منازل مصرف دارد .از ريشه جذب مي شود .
3- كاربوفوران : فورادان : تماسي ،سيستميك ، حشره كش ، كنه كش ، نماتد كش روي حشرات خاكزي موثراست .ال دي 50 آن 18-4 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن واي دي آي آن 01/0
ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن است .
4- آلديكارب : تميك : سيستميك ، ابر سم ، ال دي 50 آن 93/0 به صورت گرانوله بوده ودر اكثر كشور ها مصرف آن منسوخ شده ، دوام زياد داشته وداراي خاصيت كنه كشي ، حشره كشي ونماتد كشي است .
5- پريميكارب : پريمور :Aphox: تماسي نفوذي با خاصيت تدخيني ، شته كش اختصاصي ، سريع الاثر و سيستميك ، در عرض 6ساعت اثرات خود را از دست داده و از طريق ريشه جذب مي شود .
ودر بافت چوبي به چرخش در مي آيد در بين حشرات آنزيم استيل كولين استراز شته به اين سم حساسيت زيادي دارد وبراي شته به همين جهت كشنده است .اي دي آي روزانه آن 2هزارم و
ال دي 50آن برابر 147ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است .پريمور بي بو و قابل استفاده در اكثر كشتها بوده از فرم پودري آن 50گرم در 100 ليتر آب يا 500 گرم در هكتار استفاده مي شود
براي درختان هسته دار 1ليتر در هكتار استفاده ميشود .دوره كارنس آن دو روز است .براي شته صيفي , جاليز و گياهان زينتي و سبزيجات 5/0در هزار يا 5/1 ليتر در هكتار مصرف دارد .
6- لاروين: تيوديكاربSemevin::حشره كش تماسي ،گوارشي،تخم كش ، سيستميك، ازريشه جذب مي شود. به حشرات مفيد كم خطر است .در I PM مصرف شده روي اندامهاي هوايي پاشيده مي شود.اي دي 50 ان 1صدم ميلي گرم بركيلو گرم وزن بدن و ال دي 50 ان 66 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن مي باشد .
7- متوميل :لانات Nurdin: طيف وسيع ، روي اندامهاي هوايي مصرف شده به صورت طعمه مسموم در مبارزه با F.calliphoridaeبكار مي رود .
8- اكساميل : Vydate : حشره كش ، كنه كش و نماتد كش ، از ريشه جذب ، در خاك پايدار بوده وبه صورت گرانول فرموله می شود.

+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم خرداد 1390ساعت 0:10 توسط کد1 | یک نظر

علمي

حشره كش ها

سموم معدني :
الف – سموم آرسنيكي
1- آرسنيات كلسيم : 5/0در صد در آب حل شده و خا صيت حشره كشي خوبي دارد .
2- آرسنيت سديم : حشره كش خوب ، گيا هسوزي شديد جهت كنترل انگل دام كاربرد دارد .

ب-سموم فلوردار
1-فلوئور سديم : گياه سوزي شديد ، در كنترل آفات خانگي ، به صورت گرد پاشي وطعمه مسموم كاربرد دارد .
2- فلوئور آلومينات سديم ( كريوليت) : حشره كش مطلوب06/0درصد انحلال در اب و ال دي 50 بالا دارد, مورد استغاده در باغات و مزارع دارد .
3- فلوئور سيليكات سديم : در حاك تجمعي بوده و گياه سوزي بالايي دارد .

ج- تركيبات سيليسي : فيزيكي عمل نموده مانند پودر سيليس D RYCIDE , SYLOID 225 كه در مبارزه با افات خانگي كاربرد دارد .
د- تركيبات حاوي بر :
1- براكس : جهت كاهش سميت كلرات سديم همراه با ان استفاده مي شود , جهت تهيه طعمه مسموم براي مورچه وبه عنوان ضد عفوني كننده و سفيد كننده بكار مي رود .اثر فيزيكي وتا حدي گوارشي دارد .
2- تركيبات تاليم دار :
سولفات تاليم : دفع موش ومورچه
تركيبات فسفره معدني
در تهيه طعمه مسموم مانند فسفر دو زنگ به صورت خمير2درصد و16درصد جهت مبارزه با موش
تركيبات جيوه اي :
كالومل : Hg cl2
گياه كش جهت ضد عفوني ريشه و مبارزه با مگس ريشه بكار مي رود .

سموم گياهي
1- نيكوتين به صورتc k leaf 40 B la ( نيكوتين + اسيد سولفوريك = سولفات نيكوتين )
عليه شته وحشراتي كه بدن نرمي دارند بكار رفته سميت بالا براي پستانداران داشته سم تماسي
وگوارشي –تدخيني است .
2- نور نيكوتين
3- آنابازين : به صورت سولفات به عنوان حشره كش بكار رفته .
4-رتنوئيدها : از ريشه گياهاني چون دريس اخراج شده ودر گياهان خانواده پروانه آسا يافت مي شود ورتنون به عنوان مرگ ماهي بكار مي رود .
5-ليمونن : دي ليمونن : جديد ترين حشره كش گياهي ,98% وزن روغن پوست پرتغال را اين تركيب تشكيل مي دهد . روي كنه , كك و شپش هاي جانوراني چون سگ و گربه استفاده مي شود.
6- ريانين : از خرد شده ريشه گياه ريانيا بوده ماده فعال ان الكا لوئيد RYANODINC بوده
حشره كش بطئي و جهت اثر به 24ساعت زمان نياز است حشرات بعد از مسموميت غذا نخورده وبر عليه كرم سيب بكار رفته دوره كارنس ندارد و عليه كنه نباتي موثر نيست .
7- پير تروم : در گياهان خانواده چتريان و بخصوص جنس كريزانتموم يافت مي شود پيرترين براي پستانداران غير سمي ( تقريبا ) وبراي حشرات از راه تماسي سميت دارد .

سموم پايرتروئيدي
1- بيورستمرين ( نسل 2) : حشره كش قوي تماسي , ضربه اي متوسط , با سينر ژيتها كمتر از سموم
پيرترينهاي طبيعي تشديد اثر مي يابد .
2- پر مترين Ambushfog ( نسل 3) : حشره كش تماسي و ضربه اي ضعيف ولي روي گياه دوام خوبي دارد .ADI ان برابر 05/0 ميلي گرم ر كيلو گرم وزن بدن است .
3- تترامترين : نئو پينامين : حشره كش تماسي با اثر ضربه اي يا ناك داون خوب , سميت كم براي پستانداران و جهت كنترل حشرات خانگي . با سينرژيتها ومخلوط با ساير حشره كشها اثر خوبي دارد
4-سيپرمترين : امبوش :cymliush: داراي سيانور در ساختمان خود . در خاك تجزيه شده و اثر ضربه اي خوبي دارد حشره كش تماسي وگوارشي بوده روي اكتوپارازيتهاي مقاوم به سموم فسفره اثر خوبي دارد . ADIان 05/0 ميلي گرم بركيلو گرم وزن بدن است .براي مبارزه با مينوز درختان 5/1-1در هزار و براي تريپس پياز 150گرم ماده موثر در هكتار مصرف دارد.
5-دلتامترين :دكا مترين : دسيس داراي بنيانهاي سيا نوري, در برابر نور وهوا پايدار حشره كش تماسي وگوارشي قوي , ضربه اي ضعيف و براي زنبور عسل وماهي كم خطر .براي موشها خطرناك
ADI روزانه برابر 01/0 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن
6- دانيتول :فن پروپاترين :داراي بنيانهاي سيانوري حشره كش و كنه كش .
7- فنوالريت : سوميسيدين : در مقابل نور وحرارت پايدار بوده حشره كش تماسي وبه حشرات مقاوم به سموم فسفره كلره و كارباماتي موثر است . ضربه اي خوب در بهداشت محيط ودامپروري هم كاربرد دارد . براي موشها خطرناك بوده و فاقد حلقه 3كربني اسيد كريزانتموم است ساخت كشور ژاپن مي باشد .
8- فلووالينيت :Apistan : Marvik:در داخل ظروف تا دو سال پايدار مي مانددر برابر نور تا دو روز نصف قدرت خود را از دست مي دهد حشره كش وكنه كش عمومي در كنترل كنه واروا در كندوي زنبوز عسل بكار مي رود.خاصيت كارسينوژن يا سرطان زايي دارد .
9-Flucythrinate: Cyfluthrin : سم گوارشي و داراي بنيانهاي سيانوري سم جديد كه داراي خاصيت ابقايي بوده روي كنه نباتي موثر ولي كنه كش اختصاصي نيست . روي برخي آفات خاصيت دور كنندگي دارد . آي دي آي آن 02/0 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است .
10- آلترين : اولين آنالگ پيرترم مورد مصرف در گلخانه
11- رستمرين ( نسل 2)
سينرژيتها : تركيباتي كه اثرات تركيب سمي ديگر را تشديد كنند
كاربامات سمي + كاربامات غير سمي =Anology synergism
تركيبي اثر سمي خودرا تشديد كند اتوسينرژيسم است .
سينرژيتها به نسبت 5تا 10با يك قسمت از سم كاربامات ويا سموم پيرترين نيز مصرف مي شوند .

سموم كلره
1TDE- = Rhetheme: در كنترل لارو مگس سياه
2- متوكسي كلر : متوكسي د.د.ت : حلاليت در آب 1/0 پي پي ام ، ال دي 50 آن 600 ميلي گرم بر كيلو گرم بر وزن بدن . تجمعي نيست ودر طويله ها واصطبلها نيز سم مرسومي است .
3-ليندين : آلون : ايزومر گاما گامكسان حداقل با 99درصد خلوص را ليندين گويند .براي مبارزه با آفات فعال در خاك و طوقه گياه نظير لارو كرم طوقه بر مصرف دارد (مورچه كش وموريانه كش)
به صورت محلولپاشي و طعمه پاشي بر عليه ريشه خواران با دز 5/1-2در هزار يا 3-2ليتر در هكتار مصرف دارد .
4- اندوسولفان : تيودان : حشزه كش خوب ، كنه كش ، سرطان زا ( سرطان پستان ) براي كنترل
كرم غوزه نخود ، سوسكهاي پلن خوار ، سر خرطومي سيب وگلابي 2در هزار يا 6ليتر در هكتار
استفاده مي شود .

+ نوشته شده در دوشنبه دوم خرداد 1390ساعت 22:2 توسط کد1 | نظر بدهید

علمی

گرانستار ( تري بنورون متيل )
75درصد داراي فلوئبل
علف كش انتخابي مزارع گندم و جو براي كنترل علفهاي هرز پهن برگ
ال دي 50 گوارشي ان 5000 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن از طريق گوارشي
انعطاف پذير نسبت به زمان و نحوه سمپاشي . به صورت مصرف پس رويشي بسياري از پهن برگهاي گندم وجو در ميزان بسيار كم 10-20گرم در هكتار بنحو موثري كنترل مي كند .از نوع سولفونيل اوره بوده و هيچگونه محدوديتي از نظر كشت محصولات بعدي در تناوب زراعي ندارد
گرانستار از طريق برگ جذب مي شود و بيشترين تا ثير علف كشي ان زماني است كه علف هاي هرز كوچك وبا فعاليت رويشي زياد باشد گرانستار در اثر ابياري يا بارندگي در خاك فعال شده و از طريق جذب ريشه اي علفهاي هرز حساس را كه بعدا در مزرعه سبز مي شوند نابود مي كند .
رشد علف هرز در چند ساعت متوقف شده ودر يك روز رقابت ان با گياه زراعي از بين مي رود .
علائم علف كشي ان 10-5 روز بعد ظاهر شده و علائم ان شامل توقف رشد , زردي , رنگ پريدگي , مرگ جوانه هاي انتهايي , بروز لكه هاي نكروزه و كوتاه ماندن ريشه هاست .
ريزش باران دو سا عت بعد از سمپاشي با گرانستار تاثيري در ميزان علف كشي ان ندارد .
درجه حرارتهاي پائين در زمان سمپاشي در ميزان علف كشي گرانستار بي اثر است .

نوع سمپاش

مقدار مصرف

حجم أب

زميني

10-20گرم

100-300 ليتر در هكتار

هوايي

15-20گرم

50-30ليتر در هكتار

جهت افزايش دامنه تاثير و جلوگيري از بوجود امدن احتمال مقاومت در گونه هاي علفهاي هرز گرانستار را با تركيبات زير مخلوط كنيد :
1- مويان : موجب تشديد اثر گرانستار بر روي برخي علفهاي هرز نظير داوودي , بي تي راخ , كنگر وحشي , شاه تره و علف هفت بند در مراحل پيشرفته مي شود .
2- نازك برگ كشها :اونج , ايلوكسان , تاپيك و پو ما سوپور
3- ساير پهن برگ كشها : براي كنترل علفهاي هرز مقاوم مي توان در هكتار مقدار 15 -5/7
گرم گرانستار را با برو موكسينيل يا توفوردي به ميزان دو سوم توصيه شده انها با اب مخلوط و اقدام به سمپاشي نمود در موقع اختلاط بايد ابتدا گرانستار را با اب مخلوط نموده و بعدا علف كشهاي ديگر را اضافه نمود .
شستشوي سمپاش : مخزن , بوم و شلنگها را بمدت 10دقيقه با اب بشوئيد مخزن را از آب پر نموده وبه ان محلول امونياك 30در صد اضافه نموده و سمپاش را به مدت 15دقيقه بكار انداخته و بعد اب را خالي و مجددا اين كار را انجام دهيد نازلها و صافي ها را باز نموده و جداگانه بشوئيد.

رانداپ ( گلايفوسيت )
مركبات : در باغات مركبات بايد بالاتر از 3 سال بوده در باغات جوان بايد از رسيدن محلول سمي به تنه سبز درخت با حفاظ خودداري كرد .
سب ، گلابي ، هلو ، زرد آلو : مصرف رانداپ بايد قبل از پايان رشد طولي شاخه هاي درختان در نظر گرفته شود .
تاكستانها : در صورت مصرف اين علف كش در اين باغات تا مدت 3 سال نيازي به مصرف علف كش نيست .زمان مصرف آن قبل از ريزش برگ تا شروع جوانه زني در فصل بعد مي باشد مشروط بر اينكه علفهاي هرز در حالت رشد فعال باشند . بعد از تشكيل ميوه بايد از مصرف رانداپ خود داري كرد مصرف آن در بهار توصيه نمي شود .مكر با حفاظ . جوتنه هاي شكفته شده محل مناسبي براي ورود رانداپ مي باشد .غبار حاصله بايد قابل كنترل بوده به صورتي كه سمپاش با حجم زياد ( 200ليتر در هكتار ) وفشار يك اتمسفر باشد .
رانداپ جهت نابودي علفهاي هرز يكساله كه بعدا رشد مي كنند ميتواند با مقادير كم 1-5/1ليتر در هكتار مصرف شود.
مصرف رانداپ در احياء اراضي : علفهاي هرز خار شتر و لوئي و ني به علت داشتن ريشه هاي عميق و بسيار مقاوم موجب نابودي و غير قابل استفاده بودن اراضي زراعي و زمينهاي در حال احياء ميشوند .و كنترل انها را با ماشين الات كشاورزي و مكانيكي عملا نا موفق بوده ويا هزينه هاي زيادي دارد رانداپ در اين مورد كاملا كارايي دارد .
بعد از مصرف رانداپ لازم مي باشد كه حداقل 1-2 هفته و بطور معمول 3-4محلهاي سمپاشي شده دست نخورده باقي بماند تا رانداپ از طريق شيره كياهي به تمام نسوج از جمله ريشه نفوذ كند .در شرايط عادي از سمپاش تراكتوري ودر مورد علفهاي هرز بلند مانند لويي وني از سمپاشهاي قوي مانند موتوري وباغي و پشتي استفاده كرد .رايج ترين مورد مصرف رانداپ كنترل علفهاي هرز چند ساله قبل از كشت محصولات زراعي مي باشد .
كنترل علفهاي هرز ابزي : كليه علفهاي هرزمهم ابزي كه كلروفيل انها خارج از اب يا در سطح اب مي باشد توسط رانداپ كنترل مي شوند .
رانداپ براي كنترل علف انگل گل جاليز
رانداپ با غلظت اندك در مزارع باقلا مصرف شده از طريق برگهاي باقلا جذب شده همراه شيره نباتي به صورت سيستميك به محل اتصال گل جاليز رسيده وازرشدو نمو ان جلوگيري مي گند .
ميزان افزايش محصول در مزارع باقلاي الوده به گل جاليز تا 80% بالغ شده و داراي تفاوت اثري در حد دادن و ندادن محصول ميباشد .اين علف كش رسما در مزارع باقلاي افريقايي مصرف مي شود .
اولين محلولپاشي 170ميلي ليتر در هكتاردر 500ليتر اب 4-8 گل باز شده باقلا و گل جاليز تازه جوانه زده دومين محلولپاشي 170ميلي ليتر در هكتار 2-3 هفته بعد از سمپاشي اول سومين سمپاشي 170ميلي ليتر در هكتار2 هفته بعد از دومين سمپاشي با 500ليتر اب .در صورتي كه سايه انداز بوته هاي باقلا كاملا روي گل جاليز را بپوشاند نياز به سمپاشي بار سوم نيست .
مصرف دوز بيش از حد توصيه يا تلاقي مسير هاي سمپاشي موجب زردي باقلا مي شود .
دز مصرفي رانداپ جهت كنترل علف هرز يك ساله 1 در صد و چند ساله 2-3 در صد مي باشد .
جهت اخذ بهترين نتيجه لازم است :

1- علف هرز در بهترين شرايط رشد بوده و پژمردگي و زردي و كم ابي نباشد .
2- بعد از مصرف رانداپ حداقل تا 15روز هيچگونه عمليات زراعي انجام نگيرد .
3- ابياري نبايد در روز سمپاشي انجام گيرد در صورت بارندگي سمپاشي تكرار گردد .
4-ساقه و برگ علف هرز عاري از گرد و خاك باشد .
5- رطوبت نسبي محيط بالا باشد .
ضرورت مصرف رانداپ فقط در سال اول در تمام سطح كانالهاي ابياري بوده و سالهاي بعد فقط لكه گيري نقاط الوده مورد نظر مي باشد .اگر رانداپ در اب حل شده بايد همان روز مصرف گردد.از فشارهاي بالا جهت سمپاشي خودداري گردد .زمانيكه رانداپ همراه مقدار كمي اب مصرف شود نتيجه حاصله بهتر خواهد بود .پو شش كامل گياه با رانداپ ضروري مي باشد ولي از جاري شدن سم از روي گياه بايد جلوگيري شود .سمپاشهاي پشتي 500ليتر اب در هكتار مصرف كرده ولي 100 ليتر با نازلهايي چون C P VLV100 AND OR DELAVAN D1
بدست مي ايد .
سمپاشهاي تراكتوري : 100-500ليتر اب و استفاده از نازلهاي تي جت فلات فن توصيه مي شود .
فشار 2-4 اتمسفر ارتفاع بوم در حدي كه همپوشاني صورت گيرد ( بالاي علف هرز ) توصيه مي شود .
سمپاش اتومايزر : 150-200ليتر اب در هكتار
سمپاشهاي CDA يا سمپاشي به صورت قطرات كنترل شده : قطر ذرات ريز و غير قابل ديدن سرعت حركت 1متر بر ثانيه .
تذكر : شستشوي سمپاش بعد از اتمام عمليات مبارزه لازم بوده و جهت جلوگيري از رسيدن خسارت به ساير زراعات و باغات در صورت استفاده از توفوردي حداقل سه مرتبه با پودر هاي پاك كننده و اب شستشو دهيد .

+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390ساعت 0:3 توسط کد1 | نظر بدهید

علمی

علفهاي هرز مزارع چغندر قند
و مبارزه شيمياي با آنها
جدول شماره 1- مهمترين علفهاي هرز يكساله مزارع چغندر قند ايران

نام فارسي

خانواده

نام علمي

تاج خروس

امارانتاسا ا

امارانتوس

سلمك

كنو پو د ياسه ا

كنو پوديوم

گوش بره

افوربياسه ا

كروزوفورا

ارزن وحشي

پو اسه ا

ستاريا

چسبك

پو اسه ا

ستاريا

يولاف وحشي

پو اسه ا

اونا

سوروف

پو اسه ا

اكينوكلوا

خوني واش

پو اسه ا

فالاريس

سس

كوسكوتاسه ا

كوسكوتا

شلمي

براسيكاسه ا

راپيستروم

تاج ريزي

سو لانا سه ا

سولانيوم

جدول شماره 2- مهمترين علفهاي هرز دائمي مزارع چغندر قند

نام فارسي

خانواده

نام علمي

پنيرك

مالواسه آ

مالوا

تلخه

استراسه آ

آكرو پتيلو ن

ازمك

براسيكاسه آ

كارداريا

كنگر وحشي

استراسه آ

سيرسيوم

پيچك صحرايي

كانولولاسه آ

كانولوولوس

شيرين بيان

لگو مينوزا

گليسيريزا

قياق

پو آ سه آ

سورگوم

ني

پو آ سه آ

فراگميتيس

جو پيازي

پو آ سه آ

هوردئوم

اويار سلام

سيپراسه آ

سيپروس

جدول شماره 3- علف كشهاي توصيه شده در مزارع چغندر قند ايران سال 1381

نام ژنريك

نام تجارتي

فورمولاسيون

نوع علف هرز مورد كنترل

1-كلريدازون

پيرامين

80% WP

پهن برگها

2-فن مديفام

بتانال

7/15 % EC

پهن برگها

3- دس مديفام

بتانال آ ام

7/15% EC

پهن برگها

4- متاميترون

گليتكس

70% WP

پهن برگها

5- فن مديفام + دس مديفام + اتافو ميسيت

بتا نال پروگروس آ –ام

6+6+6 %EC

پهن برگها و باريك برگها

6-ستوكسيديم

نا بو- اس

5/12%EC

باريك برگها

7-هالوكسي فوپ اتوكسي اتيل

گالانت

5/12%EC

باريك برگها

8-كويزالوفوپ اتيل

تارگا

10% EC

باريك برگها

9-كويزالوفوپ –پي -اتيل

تارگا سو پر

5% EC

باريك برگها

10-پرو پاكويزالوفوپ- آر –متيل استر

آژيل

10% EC

باريك برگها

11- هالوكسي فوپ -آر – متيل استر

سوپر گالانت

8/10% EC

باريك برگها

12-سيكلو ات

رونيت

7/72% EC

پهن برگها و باريك برگها

13-تريفلورالين

ترفلان

48% EC

پهن برگها و باريك برگها

14-تري فلو سولفورون متيل

سافاري

50%DF

پهن برگها

15-كلو پيراليد

لو نترل

30%SL

پهن برگها( مخصوص وايه )

معرفي علف كشها
1- كلريدازون : بنام تجارتي پيرامين سيستميك است ميزان مصرف ان 4-5 كيلو در 400ليتر اب در هكتار و زمان مصرف ان حداكثر زمان 4برگي علفهاي هرز پهن برگ , در اوايل رشد چغندر قند است ( حداقل 2برگ حقيقي داشته باشد ) علفهاي هرزي كه توسط اين علف كش كنترل مي شوند شامل تيره شب بو گا و پنبه سلمك تاج خروس و خرفه است براي كنترل پنيرك تو صيه شده است كه از دز 6 كيلو در هكتار استفاده گردد.دوام اين علف كش در خاك 4-8 هفته است . جذب بيشتر از طريق ريشه است .
2- فن مديفام : با نام تجارتي بتانال , سيستميك است ميزان مصرف 5-7 ليتر در هكتار در 200ليتر اب وزمان مصرف ان مانند كلريدازون است. توصيه مي شود غلظت بهنگام مصرف از 2در صد كمتر نشود .اين علف كش پهن برگها را كنترل مي كند .كه شامل پي تي راخ , تاج ريزي , سلمه تره , شلمبيك و غيره مي شود . اين علف كش تاج خروس را كنترل نمي كند .جذب بتانال از طريق برگها بوده و علائم تاثير , چند روز پس از سمپاشي به صورت زردي در گياهان حساس ظاهر مي شود . اين علف كش تا حدود 45روز در خاك دوام دارد .
3- دس مديفام : به نام تجارتي بتانال ا – ا م: هم خانواده فن مديفام و سيستميك است .ميزان وزمان مصرف اين علف كش مانند بتانال است با تغييرات جزئي كه در فرمولاسيون بتانال داده شده است ، اين علف كش را مي توان در هر زما ن ا زرشد چغندر قند مصرف كرد ضمن اينكه با استفاده از اين علف كش تاج خروس نيز كنترل مي شود .
توصيه مي شود جهت كنترل بهتر پهن برگها در زمان كوتيلدوني از اين علف كش استفاده گردد.دوام بتانال آ-ام در خاك براي كنترل علفهاي هرز كمتر از يك ماه است .بايد سعي شود حداقل تا يك روز بعد از سمپاشي باران نيايدزيرا آن را شستشو داده و تاثير آن را كم مي كند اثر اين علف كش چند روز بعد از سمپاشي ظاهر مي شود .
جذب دس مديفام از طريق برگها صورت مي گيرد نظر با اينكه چغند ر قند نسبت به دز هاي بالاتر از 2ليتر در هكتار بتانال و بتانال آ 0ام حساس است از اين رو توصيه شده است زمان مصرف اين علف كشها در هواي ابري و يا هنگام عصرو نزديك غروب انجام شود . دليل اين كار اين است كه در هواي خنكتر و نور كمتر چغندر قند داراي فعاليت كمتري است و علفكش نمي تواند به آن صدمه برساند .در صورت مصرف اين دو علف كش در هواي آفتابي در چغندر قند سوختگي ايجاد مي شود . اگر اين علفكشها را دو بار با فاصله يك هفته بادز 2ليتر در هكتار مصرف كنيم محدوديت زماني براي سمپاشي وجود نخواهد داشت.
3- متاميترون : با نام تجارني گليتكس ، سيستميك است . ميزان مصرف آن 5/4-4 كيلودر هكتار و زمان مصرف آن مانند پيرامين است .مي توان اين علف كش را بجاي پيرامين مصرف كرد و يا آن را با بتانال يا بتانال آ-ام بطور مخلوط بكار برد.گليتكس پهن برگهاي مهم چغندر قند مانند تاج خروس ، سلمه تره ، تاتوره ، خرفه ، شلمي و پيچك بند را كنترل مي كند .جذب اين علف كش بيشتر از طريق ريشه صورت مي گيردخيلي زود در خاك تجزيه شده ودر خاك دوام زيادي ندارد.
5 –بتانال پروگروس آ – ام : مخلوطي از سه علف كش بتانال آ –ام ، بتانال و اتا فوميست است. اتافوميست بطور جداگانه با نام تجارتي ترامات يا نورترون به فروش مي رسد كه در ايران به ثبت نرسيده است . اتافوميست علفهاي هرزپهن برگ و باريك برگ را كنترل مي كند ، در باريك برگها ازطريق شاخ وبرگ و جوانه ها ودر پهن برگها از طريق ريشه جذب گياهان حساس مي شود . اتافوميست دوام نسبتا طولاني در حاك دارد ودر شرايط خشك وسرد تا بيش 12ماه ودر شرايط گرم ومرطوب حدود 5هفته در خاك باقي مي ماند.بدين ترتيب بتانال پروگروس آ-ام دو منظوره بوده و از طريق شاخ وبرگ و ريشه جذب علفهاي هرز مي شودعلفهاي هرزي كه توسط اين علف كش جديد قابل كنترل هستند عبارتند از : سلمك ، تاج خروس ، تاج ريزي ، بي تي راخ ،تربچه وحشي ، شير تيغي ، پير گياه ، سيزاب ، شير نرم ، خرفه ، هفت بند و نيلو فر كه پهن برگ هستند ودر ميان باريك برگها نيز مي توان به سوروف، ارزن وحشي ، اويارسلام ، يو لاف وحشي ، دم روباهي ، بيد گياه و گندم خودرو اشاره كرد .
مصرف علف كش بتانال پروگروس آ – ام در ايران به دو صورت زير توصيه شده است .
1- يك بار به ميزان 4ليتر در هكتار در زمان 2-4 برگي شدن چغندر قند و مراحل ابتدايي رشد علفهاي هرز و سس .
2- در دو نوبت ، بار اول دو ليتر در هكتار زماني كه چغندر قند در مرحله كوتيلدو ني است و نوبت دوم دو هفته بعد ، به ميزان 2ليتر در هكتار در مراحل ابتدايي رشد علفهاي هرز و سس .
6- ستوكسيديم : با نام تجارتي نا بو-اس ، سيستميك است .ميزان مصرف اين باريك برگ كش 3ليتر در هكتار و زمان مصرف آن هنگام 3-5 برگي شدن باريك برگها است .اين علف كش در هيچ مرحله اي از چغندر قند به آن صدمه وارد نمي سازد . چند روز بعد از سمپاشي رشد علف هرز متوقف شده
ويك تا سه هفته بعد از آن ، علائم سوختگي روي آنها ظاهر مي شود .جذب نابو –اس از طريق برگها و ريشه صورت مي گيرد و به باران نسبتا مقاوم است بدين ترتيب اگر تا دو ساعت بعد از سمپاشي باران نبارد ، روي فعاليت آن هيچ تاثير سويي نخواهد داشت . دوام اين علف كش در خاك حدود 5 روز است . علفهاي هرزي كه توسط اين علف كش كنترل مي شوند شامل سوروف ، يولاف وحشي ، مرغ ، ارزن وحشي ، قياق ، گندم و جو خودرو ، لوليوم ، مايلو و گاورس است .
7- هالوكسي فوپ اتوكسي اتيل : با نام تجارتي گالانت سيستميك است . ميزان مصرف اين باريك برگ كش 2ليتر در هكتار و زمان مصرف آن هنگام 3تا5 برگي شدن باريك برگها است . اين علف كش در هيچ مرحله اي از رشد چغندر قند به آن صدمه نمي رساند . جذب اين علف كش از طريق برگ بوده و پس از دو ساعت به باران مقاوم است . رشد علفهاي هرز تقريبا بلافاصله پس از سمپاشي
متوقف مي شود و اثرات ظاهري ان روي برگ گياه 3-1 هفته بعد از سمپاشي و با قهوه اي شدن قاعده برگها شروع مي شود ودر نهايت رنگ برگها قرمز شده و از ميان مي روند .
دوام گالانت در خاك حدود سه ماه است . علفهاي هرزي كه توسط اين علف كش كنترل ميشوند عبارتند از : انچه براي نابو –اس گفته شده به اضافه چيك واش و بيد گياه
8- هالوكسي فوپ – ار – متيل استر : با نام تجارتي گالانت سوپر , هم خانواده گالانت بوده واز ان قويتر است ميزان مصرف توصيه شده ان 75/0 تا يك ليتر در هكتار و زمان مصرف ان , هنگام 5-3 برگي شدن باريك برگها است ساير مشخصات مانند گالانت .
9- كويزا لو فوپ اتيل : با نام تجارتي تارگا , سيستميك است ميزان مصرف ان 2ليتر در هكتار بوده
و زمان مصرف ان 5-3 برگي شدن باريك برگ كشها است . اين علف كش در هيچ مرحله اي از رشد چغندر قند به ان صدمه نمي رساند . جذب تارگا از طريق برگ بوده و پس از يك ساعت به باران مقاوم مي شود . تاثير علف كشي ان مانند گالانت است. طيف علف كشي ان نيز مانند باريك برگ كشها ي معرفي شده است .
10- كويزالوفوپ – پي – اتيل : با نام تجارتي تارگا سوپر, ايزومر تارگا بوده و سيستميك است . ميزان مصرف ان 5/1 –2 ليتر در هكتار بوده و زمان مصرف ان 3-5 برگي شدن باريك برگ كشها است . ساير مشخصات اين علف كش مانند تارگا است .‍‍
11- پرو پاكويزالوفوپ – ار – متيل استر : با نام تجارتي آژيل , سيستميك است . ميزان مصرف
5/1-1 ليتر در هكتار و زمان مصرف آن 3-5 برگي شدن باريك برگها است اين علف كش در هيچ
مرحله اي ازرشد چغندر قند به آن آسيب نمي رسا ند. جذب اين علف كش از طريق ريشه وبرگ بوده و علائم مرگ گياه از روز سوم مصرف آغاز شده و تا 20روز بعد به پايان مي رسد.نحوه تاثير
علف كش آژيل مانند گالانت است و طيف علف كشي آن نيز مانند باريك برگ كشهاي معرفي شده
است .
12-سيكلوات : با نام تجارتي رونيت ، سيستميك است . ميزان مصرف آن 5-4 ليتر در هكتار و زمان مصرف آن قبل از كاشت و مخلوط با خاك است . اختلاط با خاك بايد توسط ديسك به عمق 10سانتي متر و دو بار عمود برهم انجام گيرد .علفهاي هرز پهن برگ مانند سلمك ،تاج ريزي ، تاج خروس ، كيسه كشيش ، گزنه ، غربيلك ، خرفه ، ازمك ، بي تي راخ ، پيچك و باريك برگها مانند سوروف ، ارزن وحشي ، يولاف وحشي ، پنجه مرغي ، چچم ، دم روباهي ، و اويار سلام توسط اين علف كش كنترل مي شوند جذب اين علف كش از طريق ريشه صورت گرفته و دوام آن در خاك حدود يك ما ه
است .اين علف كش بسيار فرار است بنابراين بهتر است كه در ساعات خنك روز مصرف شود . مخلوط كردن علف كش با خاك بايد هر چه سريعتر انجام شود . حتي توصيه مي شود در صورت امكان ديسك پشت سمپاش بسته شود .
13- تريفلورالين : با نام تجارتي ترفلان سيستميك است . ميزان مصرف 2ليتر در هكتار و زمان مصرف آن بعد از تنك كردن چغندر قند و مخلوط با آب آبياري است . روش ديگر كاربرد آ ن اينست كه پس از تنك و آبياري مزرعه و پس از مساعد شدن رطو بت زمين و كولتيواتور زدن بين رديفها ، اقدام به سمپاشي در سطح مزرعه شود و بلافاصله بين رديفها دوباره كولتيواتور زده شود
و جويچه هاي آبياري دوباره توسط ليليستون احداث شوند . اين علف كش قابل اختلاط با پيرامين بوده و دو منظوره است و پهن برگهاي مهمي چون سلمه تره ، تاج خروس ، خرفه و باريك برگهايي مانند سوروف و ارزن وحشي را كنترل مي كند .ترفلان باعث توقف رشد ريشه مي شود . فعاليت و دوام اين علف كش تا 8 هفته در خاك ادامه دارد و توصيه مي شود قبل از كاشت گياهان حساس به
ان , بين زمان سمپاشي و كاشت , حداقل 5 ماه فاصله باشد و قبل از ان زمين حتما شخم بخورد .
14 – تري فلو سولفورون متيل : با نام تجارتي سافاري (50%دي اف) پهن برگ كش انتخابي و سيستميك است . نحوه مصرف سافاري بدين صورت است كه 30 گرم سافاري + 200ميلي ليتر مويان
( ترند90 ) + 2 ليتر بتانال ا – ام در مرحله كوتيلدوني چغندر قند پاشيده مي شود .
اين سمپاشي بعد از يك هفته بايد تكرار شود . نظر به اينكه اين علف كش قادر به كنترل كليه علفهاي هرز چغندر قند بويژه سلمك نيست از اين رو لازم است حتما با علف كش هاي ديگر مخلوط شود .
15 – كلو پيراليد : با نام تجارتي لونترل ( 30% اس ال ) سيستميك است . اين علف كش از طريق برگ و ريشه جذب گياه مي شود و خانواده هاي هفت بند , كاسني , بقولات وچتريان را كنترل
مي كند ولي بطور اختصاصي براي كنترل علف هرز وايه ( Ammi majus L )كه از خانواده
چتريان است و در خوزستان در مزارع چغندر قند مسئله ساز است , به ثبت رسيده است . ميزان مصرف ان 6/0 –5/0 ليتر در هكتار وزمان مصرف ان اوايل رشد چغندر قند و علف هرز وايه است .

+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390ساعت 0:0 توسط کد1 | نظر بدهید

علمی

ستوكسيديم ( نابو اس) امولسيون 5/12 درصد
ساخت نيپون سودا ژاپن
علفكش انتخابي پس رويشي براي كنترل علفهاي كشيده برگ گندمي يك ساله و چند ساله در زراعتهاي پهن برگ.ال دي 50گوارشي آن 3200-3500 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن است . نابواس علف كش انتخابي جهت كنترل علفهاي هرز گرامينه در مزارع پهن برگ نظير چغندر قند ، پنبه ، سويا ، صيفي جات ، سبزيجات ، جاليز ، يونجه ، پياز ، سير ، آفتابگردان ، خيار ، گوجه فرنگي و لوبيا سبز بكار مي رود .
ستوكسيديم علف كش انتقالي توسط برگها جذب و به همه گياه منتقل شده 3-10روز بعد از سمپاشي تاثير آن به صورت تغيير رنگ ، خشكيدگي برگها ظاهر شده و علفهاي هرز طي 2-3 هفته بعدبكلي از بين مي روند .هواي گرم ومرطوب كه رشد گياه را تحريك مي كند باعث افزايش تاثير نابو اس مي شود .
نابواس قابليت اختلاط با بتانال جهت كنترل توام پهن برگها و نازك برگها را دارد . دوام كم در خاك داشته و براي محصولات بعدي هيچگونه خطري ايجاد نمي كند . غلات يك ماه بعد از مصرف نابواس مي توانند كشت شوند در صورتيكه پهن برگها يا محصول در همان روز مصرف قبل كشت است .
علفهاي كشيده برگ يكساله كه با نابواس كنترل مي شوند : دم روباهي كشيده – ديجيتاريا يا پنجه غازي – سوروف – چچم –چيك واش يا پانيكوم –چسبك يا ستاريا –ارزن وحشي – يو لاف وحشي – مرغ خوشه سرخ – ذرت خودرو – جومو شك – جو رسمي و گندم خودرو .
علفهاي كشيده برگ چند ساله كه با نابواس كنترل مي شوند: بيد گياه يا اگروپيرون – مرغ يا چاير – خلفه يا ايمپراتاو قياق

نوع محصول

نوع علف هرز

مقدار مصرف

زمان مصرف با توجه به رشد علف هرز

حجم سمپاش

چغندر صيفي يونجه پياز و سير

گرامينه يكساله

گرامينه چند ساله

2-3 ليتر در هكتار

4- 6 ليتر در هكتار

2برگي تا سومين پنجه

2- 6 برگي

سم پاش زميني
100-400ايتر در هكتار
سم پاش هوايي 20-40ليتر در هكتار


ادامه مطلب

+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390ساعت 23:57 توسط کد1 | نظر بدهید

برلكس ساخت آي سي آي انگليس
تنظيم كننده رشد طبيعي گياهان براي افزايش راندمان محصول.
هر قرص داراي يك گرم جيبرلين است كه 92% جيبرليك اسيد و حدود 8درصد ساير مواد حياتي فعال جيبرلين را دارد .
از انبار كردن برلكس در حرارتهاي بالاي 32 درجه سانتي گراد معادل 90 درجه فارنهايت خودداري شود
محلول برلكس حداكثر در طول 24 ساعت بايد مصرف گردد . باران سنگين تا 8 ساعت بعد از محلولپاشي تاثير آن را كم مي كند . در چنين شرايطي يك محلولپا شي با دز كمتر مي تواند انجام شود.محلولپاشي دوم براي گلابي توصيه نمي شود.باقي مانده برلكس بر روي محصولات بي زيان است در انگلستان براي تمام محصولات توصيه مي شود.
توصيه هاي مصرف برلكس :
انگور : انگور بي دانه يا تيپ تامپون جهت افزايش اندازه حبه و محصول بعد از 70درصد ريزش گلبرگ ها
تا مرحله ريزش طبيعي ميوه ها ( حبه 3 ميلي متري ) به صورتي كه خوشه ها كاملا خيس شوند استفاده مي شود .دومين محلولپاشي 12-5 روز بعد توصيه مي شود . غلظت محلول 20-40 قرص + 200 ميلي ليتر آگرال 90در 1000ليتر آب توصيه مي شود .حجم محلولپاشي در هكتار براي سمپاشي هاي تاكستانهاي وسيع 1000 ليتر و براي محلولپاشي مو ضعي 300-500 ليتر در نظر گرفته شده است .
انگور بي دانه براي توليد كشمش خشك : به منظور بهبود درجه بندي در حالتي كه اندازه حبه پايين تر از حد متعارف باشد موقعي كه خوشه ها نزديك به مرحله ريزش طبيعي قرار دارند ( 3ميلي متري حبه ) بكار بريد . غلظت 2-8 قرص در 200 ميلي ليتر آگرال در 1000ليتر آب و حجم محلولپاشي در هكتار 1000ليتر براي سمپاشي تاكستانهاي وسيع و 300تا500 ليتر محلول براي سمپاشي هاي موضعي در در نظر گرفته شده است .
علاوه بر انگور براي پرتغال ، ليمو و ليمو ترش و سيب زميني و گلابي جهت افزايش و بهبود كيفيت محصول توصيه مي شود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها