شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدپوسیدگی ریشه بلوط بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: پوسیدگی ریشه بلوط

دلایل خشکیدگی بلوط

دلایل خشکیدگی بلوط و راه حلها   مســاحت جنگلهــای ایــران حــدود ۱۴ میلیــون هکتــار (ســایت ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور) است . ایـران از نظـر پوشـش جنگلـی جــزو کشــورهای کــمپوشــش میباشــد (ســازمان خواربــار و کشــاورزی) . مساحت جنگلهای زاگرس حدود ۶ میلیون هکتار(ســایت ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور) است و از نظر قدمت جنگلهای زاگرس قدیمیترین جنگلهـای بلـوط…

پوسیدگی قهوه ای ریشه

نام دیگر بیماری: پوسیدگی ریشه بلوط ، پوسیدگی بند کفشی ، پوسیدگی آرمیلاریایی پوسیدگی قهوه ای ریشه در سراسر جهان به ویـژه در منـاطق معتدلـه و حـاره ای گـسترش دارد. این بیماری توسط قارچ بازیدیومیـست Armillaria mellea (Vahl), Kummer Sensu Stricto معروف به قارچ عسلی ایجاد میشود. این قارچ متعلق به راسته قـارچهـای کلاهکـدار (اگاریکال) است و کلاهک آن پس…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها