2017-05-07
کاشت پیاز و راهنمای آفات و بیماریهای پیاز

کاشت پیاز و راهنمای آفات و بیماریهای پیاز

کاشت پیاز و راهنمای آفات و بیماریهای پیاز مقدمه پیاز یکی از قدیمی ترین محصولات کشاورزی است که از هزاران سال پیش به عنوان دارو و طعم دهنده غذا دارای ارزش بالایی بوده است. خاستگاه اصلی این گیاه درجنوب غربی آسیا، دامنه های شمال ایران […]
2017-04-18
راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت دوم)

راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت دوم)

 راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت دوم) قسمت اول راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت را میتوانید در اینجا مشاهده کنید 2– 1 – 3 – توصیه مصرف فسفر فسفر از عناصر پرمصرف و ضروري است که به صورت معدنی […]
2017-04-17
راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت اول)

راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت اول)

راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت اول)   دستیابی به غذاي کافی، سالم و مغذي به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد جامعه در سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا بخش […]
2017-04-01
برنج راتون و مزایای رتونینگ و پرورش رتون

برنج راتون و مزایای رتونینگ و پرورش رتون

برنج راتون و مزایای رتونینگ و پرورش رتون کاربرد روش هاي به زراعی در پرورش رتون (Ratoon) تعریف رتونینگ و مزایاي آن رتونینگ روش عملی براي افزایش تولید برنج در واحد سطح، در واحد زمان با توانایی تولید پنجه و پانیکول جدید بعد از برداشت […]
2017-04-01
کاشت محصول دوم پس از برداشت برنج

کاشت محصول دوم پس از برداشت برنج

کاشت محصول دوم پس از برداشت برنج راهکاري جهت افزایش بهره وري از اراضی شالیزاري     در اراضی شالیزاري شمال کشور به دلیل محدودیت هاي تولید برنج نظیر کوچک بودن اراضی، کمبود آب و سنتی بودن عملیـات کـشت بـرنج، ارائـه راهکارهـاي مختلـف بـراي کاهش […]
2017-03-25
برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی

برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی

برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی برداشت برنج عملیات برداشت برنج از مراحل مهم و تعیین کننده در کشت و کار برنج محسوب مـی شـود. به طوري که توسعه روش مناسـب برداشـت نـه تنهـا باعـث کـاهش ضـایعات کمـی و کیفـی محصول می شود، […]
2017-03-19
کاشت و تغذیه گندم در اراضی شور

کاشت و تغذیه گندم در اراضی شور

کاشت و تغذیه گندم در اراضی شور مقدمه: قسمت عمده مناطق کشور ما، به دلیل بالا بودن مقدار تبخیر و تعرق و پایین بودن میزان نزولات جوی جزو مناطق خشک و نیمه خشک طبقه بندی می‌شود. یکی از مشکلات این مناطق، شوری خاکها می‌باشد. بر […]
2017-03-18
کاشت برنج در شالیزار

کاشت برنج در شالیزار

در ادامه آموزش های زراعت برنج به مبحث انتقال نشا و روش کاشت برنج در شالیزار خواهیم پرداخت . در پستهای قبل آموزش ایجاد خزانه برنج و تولید نشا شالی و آماده سازی زمین اصلی در زراعت برنج را توضیح دادیم .   خارج کردن […]
2017-03-12
آماده سازی زمین اصلی در زراعت برنج

آماده سازی زمین اصلی در زراعت برنج

آماده سازی زمین اصلی در زراعت برنج     در گذشته به طور کامل روش ایجاد خزانه برنج و تولید نشا شالی را توضیح داده ایم که میتوانید آن را مطالعه نمایید . همچنین پستهای تکمیلی زیر را نیز به شما پیشنهاد میکنیم کاشت برنج […]
2017-03-07
خزانه برنج و تولید نشا شالی

خزانه برنج و تولید نشا شالی

آماده سازی خزانه برنج از صفر تا صد و تولید نشا شالی در آن     خزانه برنج به قطعه زمین کوچکی گفته میشود که درداخل زمین اصلی یا خارج از مزرعـه قراردارد. از آنجائیکه بذور برنج در شرایط غرقابی توانایی جوانهزنـی را نخواهنـد داشـت. […]
error: عدم امکان کپی مطالب