شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمقاله کشاورزی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مقاله کشاورزی

دانلود مقاله کشاورزی ( بخش هشتم )

در هشنمین قسمت از سری فایلهای  آموزشی pdf با ده فایل جدید در خدمت شما هستیم که به طور جداگانه برای دانلود قرار گرفته اند . در مورده هر کدام از فابلها نیز مختصر توضیحی ارایه گردیده است تا با کلیات فایل آشنا شوید   اولین فایل مربوط میشود به شناخت پروانه خوشه خوار گندم که کلیه مطالب مربوط به…

نقش و اهمیت کشاورزی پایدار

گیاهان تراریخته , شرایط اکولوژیکی , تامین غذا , مبارزه بیولوژیک     چکیده   عنوان این تحقیق عبارت است از نقش و اهمیت کشاورزی پایدار و هدف اصلی آن عملکرد حداکثر کشاورزی پایدار با عوامل پتانسیل تولید می باشد که با مطالعه و بررسی این مهم پرداخته است. امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو…

بررسی جنبه های محتلف گیاهان تراریخته

بیوتکنولوژی ، محیط زیست و گیاهان تراریخته   چکیده: بیوتکنولوژی با روش های عمدتاً مهندسی ژنتیک، انقلاب سبزی را برای غلبه بشر بر گرسنگی و فقر غذایی بنیان  نهاده است . دانشمندان با دستکاری ژنهای یک گیاه، گونه ای از آن را بوجود می آورند که نسبت به گونه طبیعی، محصول بیشتری تولید می کند، یا برخی ویتامین ها و…

دانلود مقاله کشاورزی ( بخش اول )

گرمایش در گلخانه در مقاله زیر شما با انواع سیستمهای گرمایشی و روشهای تنظیم آنها در گلخانه آشنا خواهید شد دانلود رمز فایل :  www.sarafraz-hezarmasjed.ir   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ۱۱۱ نکته در زراعت گندم در نشریه ترویجی زیر ۱۱۱ نکته کلی در مورد کشت و زراعت گندم بیان شده است . دانلود رمز فایل : www.sarafraz-hezarmasjed.ir @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ آفتاب گردان در این مقاله…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت پنجم )

‫3- ﭘﺴﯿﻞﻫﺎ‬ ‫ﭘﺴﯿﻞ ﮔﻼﺑﯽ ‪Psylla pyricola‬‬ ‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Psyllidae‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬ ‫ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ دارد. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﮑﻞ، رﻧﮓ و اﻧﺪازه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎل را درﺑﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد. رﻧـﮓ ﺗﺨـﻢ آن اﺑﺘـﺪا‬ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ. در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺨﻢ زاﺋﺪهای ﻃﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ 5/1 ﺑﺮاﺑـﺮ‬ﻃﻮل ﺗﺨﻢ…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت چهارم )

[caption id="" align="alignnone" width="640"] ﺷﭙﺸﮏ ﻧﺨﻮدی ﮔﻮﺟﻪ و آﻟﻮ[/caption] ﺷﺘﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﻠﻮ ‪Myzus persicae‬‬ ‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Aphididae‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬ ‫رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﺎده زﻧﺪه زای ﺑﯽﺑﺎل از ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺷﺎﺧﮑﻬﺎ از روی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫـﺎی ﻣﺸﺨﺼـﯽ در‬ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻃﻮل آﻧﻬﺎ از ﻃﻮل ﺑﺪن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. دم رﻧﮕﯽ روﺷﻦ دارد و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت سوم )

Sphenoptera kambyses‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Buprestidae‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬ ‫رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه، زﯾﺮ ﺑﺪن و ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺴﯽ ﺑﺮﻧﺰه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎق ﭘﺎی وﺳﻄﯽ، در ﻧﺮﻫﺎ، ﺧﻤﯿﺪه‬ و در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً راﺳﺖ اﺳﺖ. آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺸﺮات ﻧﺮ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮﯾﺪه و در ﺣﺸﺮات ﻣﺎده ﮔﺮد ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ‬ ﻣﯽرﺳﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﺑﻮده…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت دوم )

ﮐﺮم ﺑﻪ‬ ‫‪Euzophera bigella‬‬ ‫ ‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Pyralidae‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬ ‫ﺑﺎل روﺋﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و آراﯾﺶ آﻧﻬﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾـﻦ ﺣﺸـﺮه ﮐﻤـﮏ‬ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﺑﻮده و رﻧﮓ آن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮑﺮی اﺳﺖ. ﻻرو ﺳﻦ اول ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮑﺮی ﻣﯽ‬ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺢ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی رﻧﮕﺶ…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت اول )

ﻣﻨﻈﻮر از درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴـﺮﺧﯿﺎن ‪ ( (Rosaceae‬اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ، ﮔـﺮدو و‬ﻓﻨﺪق، از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ‪ Juglandaceae‬و ‪ Betulaceae‬ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴـﺮﺧﯿﺎن درﺧﺘـﺎن‬ ﻣﯿﻮه ای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی از اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در دو ﮔﺮوه داﻧﻪدارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺐ و ﮔﻼﺑﯽ و ﺑﻪ و ﻫﺴـﺘﻪدارﻫـﺎ‬ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﻼس و زردآﻟﻮ و ﻫﻠﻮ…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها