شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمدیریت بیماریهای گندم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مدیریت بیماریهای گندم

ویروس کوتولگی زرد جو و غلات

ویروس کوتولگی زرد جو Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) و ویروس کوتولگی زرد غلات Cereal yellow dwarf virus (CYDV)   دو ویـروس مهـم Barley Yellow Dwarf Virus ( ویروس کوتولگی زرد جو ) و ( ویروس کوتولگی زرد غلات ) Cereal yellow dwarf virus گسترش جهانی داشته و مهمترین و گـسترده تـرین بیمـاری ویروسـی جو، گندم نان، دوروم، چاودار ترتیکاله،…

ویروس موزاییک رگه ای گندم ( WSMV )

بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم Wheat streak mosaic virus (WSMV)     بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم نخـستین بـار از ذرت شـیرین کارهـای آمریکـا گـزارش شـده اسـت. پـس از آن از کولتیوارهـای ذرت ردیـابی شـد. ایـن ویـروس ذرت، گنـدم و گرامینـه هـای دیگـر را در طبیعت آلوده میکند. بیماری مهم و گسترده در گندمهای پاییزه در جهان و…

لکه خرمایی گندم

بیماری لکه خرمایی گندم چکیده لکه خرمایی برگ گندم که به عنوان لکه زرد یا سوختگی زرد برگی نیز مشهور است یکی از مهمترین بیماریهاي لکه برگی است که توسط قارچ Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs (anamorph: Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker ) ایجاد میشود. این بیماري در مناطق عمده کشت گندم نان (Triticum aestivum L.) و گندم دوروم (T. durum L.)…

  • خانه
  • مدیریت بیماریهای گندم
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها