شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدعلایم کمبود عناصر غذایی در گندم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: علایم کمبود عناصر غذایی در گندم

تغذیه گندم ( قسمت سوم )

قسمت دوم تغذیه گندم را ازینجا بخوانید 1 – 1 – 3 - تناوب زراعی و کود سبز: از آنجـا کـه عملکـرد گیاهـان زراعـی ناشـی از برآینـد اثـرات فیزیکـی، بیولـوژیکی و مـدیریتی سیستمهاي زراعی است، انتخاب یک تناوب مناسب با تأکید بر جنبه هاي حفاظت محیط زیست براي هـر منطقه شرط اصلی افزایش بهره وري در دراز مدت خواهد بـود.…

تغذیه گندم ( قسمت دوم )

قسمت اول تغذیه گندم را ازینجا بخوانید 4 - 1 - 2 - تجزیه گیاه  تجزیه گیاه یکی از راه هاي شناحت کمبود و توصیه مصرف عناصر غذایی محسوب می شود. اگـر کمبود عناصر غذایی در ابتداي رشد تشخیص داده شود امکان اصلاح وجـود داشـته و عملکـرد و کیفیـت محصول از دست نخواهد رفت. تجزیه گیاه تنها کمبود و یا…

تغذیه گندم ( قسمت اول )

دستورالعمل تغذیه گندم آبی و دیم  مقدمه : در راستاي افزایش تولید در واحد سطح، در کنار استفاده از ارقام پرمحصول، اعمال سایر عملیـات به زراعی به ویژه مدیریت بهینه مصرف کود و آب از ضروریات می باشد تا بتوان به اهداف برنامـه نائـل آمد. بدیهی است تولیدکنندگان موفق گندم بایستی مدیریت کودهاي مزرعه خود را طوري تنظیم نماینـد تا…

  • خانه
  • علایم کمبود عناصر غذایی در گندم
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها