شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای کنترل آفات کلزا بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای کنترل آفات کلزا

سوسک کک مانند , Phyllotreta corrugate

سوسک کک مانند کلزا و مدیریت آن در مزارع کلزا (Phyllotreta corrugate ( Col.: Chrysomellidae پیشگفتار کک کلزا یکی از مهمترین آفات کلزا میباشند، که در اوایل رشد گیاه در مرحله گیاهچه (کوتیلدونی) کم و بیش به گیاهان خانواده چلیپائیان به خصوص کلزا خسارت وارد میکنند . این سوسکها متعلق به جنسهای Phyllotreta و Psylliodes می باشند که گونه های…

مدیریت سنک بذرخوار کلزا – Nysius cymoides

مدیریت سنک بذرخوار کلزا - Nysius cymoides مقدمه کلــــزا یــــا کانــــولا یکــــی از گیاهــــان زراعــــی اســت کــه در بین دانــه هــای روغنــی از درصــد روغــن بالایــی ( حــدود ۴۰ تــا ۴۵ درصــد ) برخــوردار اســت . همچنیــن ایــن گیــاه مــی توانــد در تنــاوب بــا زراعــت گنــدم و جــو قــرار گیــرد و از تراکــم بیمــاری هــا، آفــات و علــف هــای هــرز…

  • خانه
  • روشهای کنترل آفات کلزا
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها