شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با بیماریهای گردو بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با بیماریهای گردو

گال طوقه

نام دیگر بیماری: سرطان طوقه بیماری گال طوقه به عنوان خسارتزاترین بیماری باکتریایی قرن بیستم شناخته شده است. عامل آن باکتری Agrobacterium tumefaciens است که در میـان بـاکتری هـا، بیـشترین تعـداد میزبانان گیاهی را به خود اختصاص داده و به ۶۳۴ گونه از ۳۳۱ جنس و ۹۳ خانواده گیاهی، اعـم از چوبی(مثمر یا غیر مثمر) تا زراعی مانند چغندرقند حمله…

خشکیدگی شاخه گردو

بیماری خشکیدگی شاخه گردو خشکیدگی شاخه گردو نوعی بیماری مزمن قارچی در درخت گردو است که به دلیـل گرمـا دوسـت بــودن قــارچ عامــل آن، در تابــستان شــایع مــیشــود. عامــل ایــن بیمــاری قــارچ اسکومیــست Hendersonula toruloidea (Nattrassia magniferae H et. P. syd) اسـت کـــــه عـــــلاوه بـــــر گـــــردو، بـــــه درختـــــان بـــــادام، دانـــــه دار (ســـــیب)، هـــــسته دار (زردآلو و هلو)، دانه ریز (انجیر، انگور)، مرکبات…

سرخشکیدگی سیتوسپورایی گردو

سرخشکیدگی سیتوسپورایی گردو نام دیگر بیماری: فتیله نارنجی سرخــشکیدگی سیتوســپورایی گــردو توســط قــارچ اسکومیــستی کــه فــرم غیــر جنــسی آن Cytospora pp. و Leucocytospora spp. و جنــــسی آن Valsa spp. و Leucostoma spp. نام دارند، ایجاد می شود اما از آنجایی که فرم غیر جنـسی آن در طبیعـت شایع است، تحت عنوان سرخشکیدگی سیتوسپورایی نامیـده مـیشـود. گونـه هـای مختلـف جـنس سیتوسپورا…

شانکر های پوسیدگی باکتریایی گردو

شانکرهای پوستی گردو بیماری های ثانویه ای هستند که به دنبال ضعیف شدن درخـت در اثـر تنشهـای محیطـی از جملـه سـطحی بـودن یـا فـشردگی خـاک، خـشکی، آبیـاری بـیش از حـد و پوسیدگیهای طوقه و ریشه ظاهر میشوند و حتـی درختـانی کـه از شـانکر بهبـود مـی یابنـد، اگـر مجدداً در معرض چنین تنشهایی قرار گیرند، شانکردار میشوند. به همـین دلیـل، شـناخت…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با بیماریهای گردو
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها