شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددانلود مقاله کشاورزی بایگانی - صفحه 2 از 3 - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دانلود مقاله کشاورزی

اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮐﺸﺖ ( قسمت اول )

زماﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ، زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﯿﻂرﺷﺪرﯾﺸﻪ ( ﺑﺴﺘﺮﮐﺸﺖ )  ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ.ﻣﻮاديﮐﻪ ، ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎك زراﻋﯽ ، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺖ ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺮن ، ﭘﺮﻻﯾﺖ ، ﺷﻦ ، ﺧﺎك اره و...ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي ، راك وول ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد…

سرمای بهاره ، نیاز سرمایی و روشهای کنترل آن ( قسمت دوم )

سرمای بهاره ، نیاز سرمایی و روشهای کنترل آن ( قسمت اول ) انواع سرما Radiative یخبندان تابشی    در شبهای آرام که وزش باد وجود ندارد و آسمان صاف و غیر ابری است ، حرارت زمین با طول موج بلند متصاعد میشود و بعلت عدم وجود موانعی که سبب برگشت آن به زمین شوند منجر به سرد شدن هوای مجاور…

سرمای بهاره ، نیاز سرمایی و روشهای کنترل آن ( قسمت اول )

نیاز سرمایی درختان پسته خزان دار هستند و همانند سایر درختان میوه خزان دار برگهایشان در طول فصل پاییز ریزش کرده و وارد یکی از مراحل نموی خود که اصطلاحاً "رکود" نامیده میشود می گردند. با پیشرفت فصل سرما درختان وارد مرحله بعدی که اصطلاحاً " استراحت" نامیده می شود می گردند. در طول فصل استراحت آنها قادر به رشد…

کنه تار عنکبوتی ( کنه تارتن یا دو نقطه ای)

شناسایی و کنترل کنه تار عنکبوتی (کنه تارتن یا دونقطه ای)     مقدمه: کنه دو لکه ای عمومی    Tetranychus urticae Koch جانوریست از بندپایان راسته  Acarina  خانواده  Tetranychidae  که تقریبا در تمام مناطق دنیا انتشار دارد و از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است. کنه دو لکه ای عمومی که با اسامی کنه دو نقطه ای یا کنه تار…

آفات و بیماریهای پسته

با توجه به اهميت پسته و نقش عمده اي كه در اقتصاد كشور ايفا مينمايد، شناسائي عوامل تقليل دهنده اين محصول حائز اهميت ميباشد . مهمترین عواملی كه يا فعاليت مخرب خود باعث نابودي دسترنج باغداران و كشاورزان پسته كار ميگردد آفات و بیماریهای پسته میباشد . در این پست نشریه ترویجی آفات و بیماریهای پسته را که کاری از…

ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻮد‬

‫ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را ﻛﺴﺐ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎردﻫﻲ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮﮔﺎه ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺎه از رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ…

تغذیه مرکبات

تغذیه مرکبات مقدمه پرورش مرکبات در جنوب چین و هندوچین به ویژه جنوب ویتنام از ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح آغاز شده است. بنابر نشانه های تاریخی، عبریها از سده بیستم پیش از میلاد با مرکبات آشنایی داشته اند. از کناره های جنوبی دریای مازندران به عنوان دومین کانون گسترش کشت مرکبات نام برده میشود. در جنگهای صلیبی، مرکبات…

ذرت

در این مقاله که توسط دوستان همکار در شرکت آرمان سبز آدینه تهیه شده است شما میتوانید با انواع بذور آرمان سبز همراه با اصول تغذیه ُ کاشت ُ داشت و برداشت ذرت آشنا شوید دانلود رمز کلیه فایلها : www.sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com  

  • خانه
  • دانلود مقاله کشاورزی
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها