شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدتنش یخبندان بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: تنش یخبندان

مدیریت تنش یخبندان در باغات مرکبات

راهکارهای مدیریتی قبل و بعد از تنش یخبندان در مرکبات   تنش یخبندان   بـه کاهـش دمـا تـا چند درجـه زیر صفـر که بـر اثـر آن آب درون یا برون سـلولی منجمد میشـود و بـه دلیـل متلاشی شـدن آوندهـای چوبـی و آبکـش و قطع جریـان مـواد غذایی،  مـرگ سـلول، بافـت و انـدام گیاهـی را سـبب میشـود، یخبنـدان میگوینـد. بـر ایـن…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها