شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبیماریهای گندم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بیماریهای گندم

بیماری لکه نواری باکتریایی گندم

بیماری لکه نواری باکتریایی گندم مقدمه : گندم به عنوان یکی از مهم ترین محصولات استراتژیک، همواره مورد توجه بوده و هست، لذا ضرورت مدیریت بیماری های آن یکی از چالش برانگیز ترین بحث ها در بخش کشاورزی به حساب می آید. گندم در تمام مراحل رشد مورد حمله بیماری های متعددی قرار می گیرد. حدود ۲۰ درصد کاهش راندمان…

بیماری زنگ زرد گندم ( زنگ خطی یا نواری )

بیماری زنگ زرد گندم یا زنگ نواری گندم ( زنگ خطی گندم ) از مخربترین بیماریهای برگی گندم محسوب میشود. زنگ زرد در صورت وجود شرایط مساعد آب و هوایی و کشت ارقام حساس گندم میتواند خسارت جبران ناپذیری به این محصول وارد کند. بر اساس اصول بیماری شناسی گیاهی، تشخیص صحیح عامل بیماریزا و مبارزه بموقع با آن، اساسی…

پاخوره گندم ( TAKE-ALL )

پاخوره گندم ( TAKE-ALL )     بیماری پاخوره گندم ، جزو بیماریهای ریشه، طوقه و قاعده ساقه بـوده و نخـستین بـار درکشور توسط فروتن و همکاران در سال 1368 از استان مازندران گزارش شده است. عامل بیماری نیز قارچ Gaeumannomyces graminis بوده که قارچی خاکز ی اسـت. هیفهای قارچ اغلب کلفت و به صورت دسـتهای و بـه طـول چنـد…

سفیدک پودری گندم ( Erysiphe graminis f.sp.tritici )

سفیدک پودری گندم ( سفیدک سطحی گندم ) Blumeria graminis f.sp. tritici  Erysiphe graminis f.sp.tritici Powdery Mildew سـفیدک پـودری ( سـطحی یـا حقیقـی ) روی گنـدم، جـو و بـسیاری از گنــدمیان علامتهایی تولید میکند که قرن ها است شـناخته شـده انـد. سـفیدک پـودری غـلات بوسیله قارچ های انگل اجبـاری و دارای میزبـان اختـصاصی از گونـه Erysiphe graminis ایجاد میشوند. در…

ویروس کوتولگی زرد جو و غلات

ویروس کوتولگی زرد جو Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) و ویروس کوتولگی زرد غلات Cereal yellow dwarf virus (CYDV)   دو ویـروس مهـم Barley Yellow Dwarf Virus ( ویروس کوتولگی زرد جو ) و ( ویروس کوتولگی زرد غلات ) Cereal yellow dwarf virus گسترش جهانی داشته و مهمترین و گـسترده تـرین بیمـاری ویروسـی جو، گندم نان، دوروم، چاودار ترتیکاله،…

ویروس موزاییک خاک زاد گندم (WSBMV)

ویروس موزائیک خاک زاد گندم Wheat Soil borne Mosaic Tobamovirus (WSBMV)     ویروس موزائیک خاک زاد گندم نخستین بار از آمریکا در سال 1919 گزارش شـد. بـدنبال آن از اروپـا و ژاپن ردیابی شده است. در طبیعت گندم، جو ، چاودار و دیگـر گیاهـان تـک لپـه ای از جملـه Bromus, Dactylis, Festuca, Agrostis, Lolium, Panicum, Poa, Secale را آلوده…

ویروس موزاییک رگه ای گندم ( WSMV )

بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم Wheat streak mosaic virus (WSMV)     بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم نخـستین بـار از ذرت شـیرین کارهـای آمریکـا گـزارش شـده اسـت. پـس از آن از کولتیوارهـای ذرت ردیـابی شـد. ایـن ویـروس ذرت، گنـدم و گرامینـه هـای دیگـر را در طبیعت آلوده میکند. بیماری مهم و گسترده در گندمهای پاییزه در جهان و…

بلایت فوزاریومی سنبله گندم

بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و روش هاي كنترل آن در ايران و جهان پيش گفتار بيماري بلایت فوزاریومی سنبله گندم كه يكي از مهمترين بيماري هاي گندم در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب جهان است در بسياري از كشور هاي توليد كننده گندم به عنوان يك عامل محدود كننده در توليد اين محصول به شمار ميرود . در ايران، اين…

لکه خرمایی گندم

بیماری لکه خرمایی گندم چکیده لکه خرمایی برگ گندم که به عنوان لکه زرد یا سوختگی زرد برگی نیز مشهور است یکی از مهمترین بیماریهاي لکه برگی است که توسط قارچ Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs (anamorph: Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker ) ایجاد میشود. این بیماري در مناطق عمده کشت گندم نان (Triticum aestivum L.) و گندم دوروم (T. durum L.)…

نماتد گال بذر گندم

بررسی نماتد گال بذر گندم و راه مبارزه با آن به این بیماری، نماتد گالزای گندم نیز گفته میشود. عامل این بیماری، نماتد Anguina tritici (Steinb.) Chit. میباشد و انگل اجباری است. بیماری گال بذر گندم در بسیاری از نقاط کشور گزارش شده است و درجات آلودگی در فارس، خوزستان، ایلام، اصفهان، کرمانشاه، تهران، زنجان، کرمان، مازندران، لرستان، آذربایجان‌ و…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها