شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبیماریهای برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بیماریهای برنج

بیماریهای برنج

برنج یکی از عمده ترین محصولات زراعی کشور می باشد که هر ساله تعداد زیادی از کشاورزان به زراعت برنج در شالی زارها می پردازند . اما این محصول برای رشد و داشتن کیفیت مطلوب نیاز به ایجاد شرایط خاص و رسیدگی مداوم دارد . هر ساله عوامل نامطلوب باعث کاهش عملکرد شدید برنج در شالیزارها می شود که از جمله این عوامل نامطلوب می توان به آفات برنج و بیماریهای برنج اشاره کرد .

در این برچسب سعی گردیده است که به معرفی مهمترین بیماری های برنج شایع در کشور نظیر بیماری بلاست برنج ، بیماری شیت بلایت برنج ، بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه برنج ، بیماری لکه قهوه ای برنج ، بیماری تانگرو برنج ، بیماری پوسیدگی غلاف برنج ، بیماری پوسیدگی ساقه برنج ، بیماری لکه سوختگی برگ برنج ، بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج ، بیماری رگ نواری باکتریایی برگ برنج ، بیماری سیاهک دروغی برنج  پرداخته و روشهای کنترل و مدیریت بیماری های برنج را بیان کنیم.

تولید و کاشت برنج در کشاورزی پایدار ( ق2 )

تولید و کاشت برنج در کشاورزی پایدار   برای مطالعه قسمت اول تولید و کاشت برنج در کشاورزی پایدار به اینجا مراجعه نمایید.   آفت ساقه خوار نواری برنج و کنترل تلفیقی آن ساقه خوار نواری برنج، جدیترین آفت برنج در شمال کشور است که بوته های برنج را در تمام مراحل رشدی آن آلوده میکند. جدای از نقش آن…

بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot )

بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot ) بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot ) در اثر عوامل مختلف قارچی، باکتریایی و نیز برهمکنش بین ارگانیسمهاي مختلف به وجود می آید این بیماري به طور معمول موجب قهوه اي شـدن یا پوسیدگی غلاف برگ پرچم و تغییر رنگ دانه مـیشـود. بیمـاري پوسـیدگی غـلاف در مناطق معتدل و گرمسیري طی مرحله شکم…

پوسیدگی ساقه برنج (Stem Rot)

بیماری پوسیدگی ساقه برنج  (Stem Rot) بیماری پوسیدگی ساقه برنج ( Stem Rot ) بـا عامـل قـارچی Nakataea sigmoidea (Cav.) Krause & Webster و با فـرم غیرجنـســـــی Magnaporthe salvinii (Catt.) Hara و فرم اسـکلروت دار Sclerotium oryzae یکـی از بیمـاريهـاي شـایع قـارچی در اکثـر کشورهاي تولید کننده برنج میباشد. اهمیت و خسارت بیماري قارچ عامل این بیماري در بسیاري از مـزارع…

بیماری لکه سوختگی برگ برنج

بیماری لکه سوختگی برگ برنج (Leaf Scald) بیماری لکه سوختگی برگ برنج (leaf scald) بـا عامـل قـارچی  Microdochium oryzae (Hashioka  and  Yokogi)  Samuels  and hallett با فرم جنسی Monographella albescens(Thumen) Parkinson, Sivanesan and Booth  در تمامی نواحی کشت برنج در افریقـا، آسـیا و امریکـا گـسترش یافتـه و موجـب خسارت بیش از 30 درصد به محصول میگردد. میزان خسارت آن در…

بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج

بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج (Bactreial Leaf Blight of Rice =BLB ) بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج ناشـی از بـاکتري Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) براي اولین بار در سال 1884 در جنوب ژاپن مشاهده شد. این بیماري به دلیل گسترش ارقام برنج با عملکرد بالا و حساسیت زیاد به نیتروژن در سه دهه گذشته بـه یک بیماري مهم در…

بیماری رگ نواری باکتریایی برگ برنج

بیماری رگ نواری باکتریایی برگ برنج Bactreial Leaf Streak     بیماری رگ نواری باکتریایی برگ برنج  با عامل باکتریایی Xanthomonas oryzae pv. Oryzicola (Xoc) یکی از بیماريهاي باکتریایی برنج بوده که در نواحی گرمسیري و نیمه گرمسیري آسیا، افریقا و استرالیا گسترش یافته اسـت. ایـن بیمـاري طـی فـصول خیلـی مرطوب وقتیکه میزان نیتروژن مصرفی بالا است اهمیت می یابد…

بیماری تانگرو برنج – Rice Tungro Disease

بیماری تانگرو برنج  (Rice Tungro Disease = RTD )     بیماری تانگرو برنج ( Rice Tungro Disease ) در کشورهاي جنـوب و جنـوب شـرق آسـیا پراکنـده شـده و بـه عنـوان محدودیت جدي براي تولید برنج محسوب میشـود. ایـن بیمـاري در اوایـل دهـه 1950 بـه عنوان بیماري کمبود مواد غذایی مطرح بود و منجر به اپیـدمیهـاي مـصیبت بـار در صـنعت تولید…

سیاهک دروغی برنج

بیماری سیاهک دروغی برنج     مقدمه اهمیت اقتصادی برنج به عنوان دومین محصول استراتژیک کشور بر کسی پوشیده نیست. از مهمترین عوامل خسارتزای برنج، قارچهای بیماریزا میباشند. بیماری سیاهک دروغی برنج ناشی از قارچ Ustilaginoidea virens به طور مستقیم عملکرد و کیفیت محصول برنج را تحت تأثیر قرار میدهد. با وجود اینکه بیماری سیاهک دروغی برنج، در گروه بیماریهای…

پوسیدگی ساقه برنج

بیماری پوسیدگی ساقه برنج (Stem Rot) بیماری پوسیدگی ساقه برای اولین بار در سال ۱۸۷۶ و به فـرم اسکلروت دار بیمارگر یعنی Sclerotium oryzae از روی برنج در ایتالیــا گــزارش گردیـــــد. همزمــان قــارچ دیگــری بنــام Leptosphaeria salvinii کــه در کــاه و کلــش بــرنج وجــود داشــــت شــــرح داده شــــد. ســــپس در ســــال ۱۸۷۹ قــــارچ  Helminthosporium sigmoidium از ساقه های پوسیده برنج…

لکه قهوه ای برنج

بیماری لکه قهوه ای برنج (Brown Spot) بیماری لکه فهوه ای گــسترش جهــانی دارد و از همــه کــشورهای برنج خیز آسیا، آمریکا و آفریقا گزارش شده است. در ایران ابتـدا در سال ۱۳۳۵ توسط پتراک از مزارع برنج شمال کـشور گـزارش گردید. بیماری مذکور در مزارع شهرستانهـای لنجـان، اصـفهان، شهرکرد، میانه، زنجان و دیگر مناطق کشت ایـن محـصول وجـود دارد.…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها