شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات کیوی فروت بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات کیوی فروت

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) - سپردار سفید توت در حــال حاضــر شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) مهم‌تریــن آفت خســارت‌زای درختــان کیوی‌فروت کشــور اســت. ایــن شپشک از حشــرات سپردار مــی باشــد کــه در مناطــق گرمســیر و معتــدل مرطــوب دنیــا فعــال اســت. ایــن آفت چنــد میزبانه اســت و مهمتریــن میزبــان های آن درختانــی نظیــر هلــو، آلــو، گوجــه، بــادام، زردآلو،گــردو، بیــد،…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها