شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآبیاری بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: آبیاری

برنامه ریزی آبیاری باغات پسته

برنامه ریزی آبیاری باغات پسته مقدمه پسته یکی از محصولات مهم باغبانی کشور است که علاوه بر مصارف داخلی ، از محصولات صادراتی مهم نیز به حساب می آید. به دلیل نقش مهم پسته در صادرات و جایگاه آن به عنوان یکی از منابع تأمین ارز ، برداشتن قدمهای مؤثر برای افزایش تولید و کیفیت این محصول ضروری به نظر…

آبیاری زیر سطحی تراوا

آبیاری زیر سطحی تراوا مقدمه آب عامل عمده در تولید محصولات کشاورزی ، تامین مواد غذایی ، اکولوژی و محیط زیست سالم محسوب می شود. منابع آب کره زمین در حال حاضر با بحران ها و چالش های نگران کننده ای دست در گریبان است : کمبود آب عدم دسترسی به آب شرب بهداشتی و تمیز فقدان آگاهی در تصمیم…

مقابله با خشکسالی و مصرف بهینه آب در کشاورزی

مقابله با خشکسالی و مصرف بهینه آب در کشاورزی مقدمه خشکسالی همچون سیل و زلزله نیست که خسارت های آنی داشته باشد ولی آثار ناگوار خشکسالی به مراتب گسترده تر و همه جانبه تر از دیگر بلایای طبیعی است . هر چه هست ، خشکسالی پدیده ناخوشایندی است که بدون خواسته ما بوجود آمده است . در مقابله با خشکسالی…

قنات و مشخصات آن

قنات و مشخصات آن قنات ازنقطه نظر يك تعريف فني ، به مجرايي گفته مي شود كه در زيرزمین و با شيبي مناسـب از طرف دشت به كوهستان حفر مي شود يا بالعكس تا سفره هاي آب را قطع و آب آنها را جمع كند . به عبارت ساده تر مجرايي زيرزميني است كه آب منابع زيرزميني را به سـطح…

مدیریت آبیاری برنج در شالیزار

مدیریت آبیاری برنج در شالیزار در ادامه سری آموزشهای زراعت برنج به بحث مدیریت آبیاری برنج در شالیزار خواهیم پرداخت . در گذشته مباحث خزانه برنج و تولید نشا شالی - آماده سازی زمین اصلی در زراعت برنج و کاشت برنج در شالیزار را مفصلا توضیح داده ایم که میتوانید آنها را نیز مطالعه نمایید . آبیاری برنج در خزانه…

مصرف بهینه آب در روش آبیاری کرتی و نواری

بهینه سازي مصرف آب در روشهاي کرتی و نواري مقدمه و اهمیت موضوع در شـــرایط افـــت کمـــی و کیفـــی منـــابع آب در بـــسیاري از نقـــاط کـــشور، تاکیـــد سیاستگذاران آب کشاورزي (به عنوان بزرگترین بخش مصرفکننده آب) بـر اصـلاح و ارتقاي روشهاي آبیاري در مزرعه به منظور صـرفه جـوئی و اسـتفاده بهینـه از ایـن نهـاده بـا ارزش، امري ضروري و بدیهی…

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی مقدمه ایران در منطقه اي از دنیا واقع شـده کـه متوسـط نـزولات آسـمانی سالانه آن کمتر از یک سوم میـانگین بـارش سـالانه جهـان مـیباشـد. به علاوه توزیع زمانی و مکانی بارشها بسیار ناموزون بوده بـه طـوريکـه حتی در پر بارانترین مناطق نیز در فصل تابستان، گیاهان زراعـی نیـاز به آبیاري دارند. سیب…

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی مقدمه امروزه در کشاورزي نوین کاربرد هم زمان کودها (کود آبیاری) و مواد شیمیایی (شیمآبیاری) محلول همراه آب آبیـاري در روشهـاي آبیـاري تحت فشـار عمومیـت پیـدا کـرده اسـت. شیمآبیاری (chrmigation) کاربرد هر نوع مـاده شـیمیایی همـراه آب را گوینـد. ایـن مـواد شـامل حشره کشها، ضدعفونی کننده هـا، نماتـدکـش هـا و کـودهـا…

آبیاری قطره ای زیرسطحی

قابلیتها و کاربردهاي آبیاری قطره ای زیرسطحی مقدمه یکی از گزینه هاي قابل انتخاب براي افزایش تولیدات کشاورزي به ازاي مصرف هر واحد آب، استفاده از شیوه هاي جدید آبیاري مانند آبیاري قطره ای است. آبیاري قطره ای شـامل دو نـوع سـطحی و زیـرسـطحی اسـت. آبیـاري قطره ای زیرسـطحی، کاربرد آب در زیر سطح خاك از طریق گسیلندهها بـا دبـی…

آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم

آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم مقدمه گندم از جمله مهمترین محصولات مورد تقاضا از بخش کشاورزي است و با توجه به فرآیند رو به رشد جمعیت نیاز به افزایش این محصول استراتژیک می باشد. این مهم از طریق افزایش سطح زیر کشـت یـا تولیـد رقـمهـاي پـر محصول و مدیریت بهینه کاشت و داشت امکانپذیر است. از…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها