مقایسه سمپاش های متداول در مزارع گندم

مقایسه سمپاش های متداول در مزارع گندم

 

مقدمه

 

گندم از عمده ترین محصولات کشاورزي و غذایی کشور میباشد که روزانه حدود 47 درصد از کالري مصرفی سرانه کشور را تأمین مینماید. با توجه بـه راهبردي بودن محصول گنـدم در اقتصـاد کشـور، لـزوم اصـلاح و جـایگزینی روشهاي موجود در مکانیزاسیون کشـاورزي، توجـه بـه مـدیریت نهـاده هـاي شیمیائی به منظور جلوگیري از آلودگی منابع پایه (آب و خاك) و حفاظـت از محیط زیست، افـزایش کمیـت و کیفیـت عملکـرد در واحـد سـطح و تولیـد اقتصادي و مقرون به صرفه جهت تأمین نیاز کشور و هدف گذاري صادراتی در سالهاي آتی، باید مدنظر جدي قرارگیرد. عملیـات داشـت یکـی از مهـمتـرین بخش عملیات کشاورزي میباشد که رابطه مسـتقیم بـا مـوارد فـوق دارد. در حال حاضراستفاده از 20 نوع سمپاش در کشور معمول میباشـد کـه کـاربرد انواع لانسدار، بومدار و میکرونر در سطح مزارع گندم بیشتر متداول میباشد.

 

در تحقیقی در مورد افشانک سمپاشهاي بومدار پشت تراکتوري مشخص شد در افشانکهاي ایرانی الگوي پاشش نامنظم بوده و به دلیل غیر یکنواختی بالا و تولید قطرات با اندازه و تعداد مناسب توصیه نمیگردد .

 

نتایج ارزیابی فنی و مقایسه سمپاش هاي رایج مورد استفاده در مزارع گندم چهار استان کشور نشان داد که مشکل اساسی، کاربرد روشهاي سمپاشی با مصـرف بـالا، کم سـوادي وعـدم رعایـت اصـول ایمنـی توسـط کـاربران، تنظـیم نامناسـب سمپاش، عدم توجه به شرایط جوي در حین عملیات، نـا آشـنائی کـاربران بـا روشهاي نوین سمپاشی، استاندارد نبودن لانـسهـا و افشـانکهـا مـیباشـد .

 

طی یک بررسی در کشور سوئد، مشخص گردیـد که از 422 سمپاش مورد بررسی، 52 درصد افشانکها خـراب اسـت و در 26 درصــد از آنهــا پمــپ ســمپاش اشــکال فنــی دارد. بــی تــوجهی بــه تنظــیم دستگاههاي سمپاش و همچنین نوع و کیفیـت افشـانک از جملـه مهـم تـرین عوامل اتلاف سم بوده است .

 

نتایج حاصل از بررسی سه نوع سمپاش تراکتوري بوم دار، فرغـونی لانـس دار و میکرونر پشتی به منظور مبارزه با علفهاي هرز گندم در منطقه اردبیل، نشان داد که بـا در نظـر گـرفتن عوامـل فنـی، اقتصـادي و زیسـت محیطـی، استفاده از سمپاشهاي میکرونر و بوم دار توصیه میگردد .

 

در نوشته مقایسه سمپاش های متداول در مزارع گندم سعی میشود با یک رویکرد جدید، ابتـدا شـرایط علمـی و اصولی سمپاشی بیان شود و سپس ضـمن معرفـی سـمپاش هـاي متـداول در مزارع گندم کشور، راهکارهـاي لازم در راسـتاي اصـلاح ادوات و روشهـا بـه صورت دستورالعملهـاي فنـی و کـاربردي در راسـتاي کـاهش مصـرف آب و سموم با ملاحظات زیست محیطی و افزایش ایمنی کاربران ارائه گردد.

شرایط آب و هوائی جهت عملیات سمپاشی

نتایج تحقیقات انجام شده در کشور نشان میدهد که آگـاهی کـاربران در مورد عوامل آب و هوائی موثر در حین عملیات سمپاشی کم میباشد که ایـن امر به طور معنی داري باعث افزایش مصرف و هدررفت سموم، آلودگی محـیط زیست و کاربران میشود .

 

عوامل موثر آب و هوائی در هنگام عملیات سمپاشی عبارتند از:

 

 

سرعت و جهت باد: سرعت باد، معمولاً بحرانی ترین عاملی است که نقش عمده در بادبردگی قطرات سم به خارج از هدف موردنظر (Drift) میشود. با افزایش ســرعت بــاد، قطــرات ریــز دورتــر از هــدف ســقوط مــیکننــد. قطــرات درشتتر کمتر به وسیله باد تحت تـاثیر قـرار مـیگیرنـد و سـریعتـر سـقوط میکنند با این وجود بادهاي تند میتواند حتی موجب شود قطرات بـزرگتـر به خارج هدف حرکت کنند. مطالعات انجام شده در تونل باد، سطح مزرعـه و مدلهاي شبیه سازي رایانـه اي نشـان مـیدهـد کـه یـک رابطـه خطـی بـین بـادبردگی سـم و سـرعت بـاد وجـود دارد .

 

حداکثر سرعت مجاز بـاد بـراي عملیـات سمپاشـی، سـه کیلـومتر در سـاعت میباشد. البته ذکر این نکته ضروري است که در شرایط بدون باد، ذرات بسیار ریز مایع سمی فاقد قدرت نشستن روي هدف هستند و یـک حـداقل سـرعت باد (کمتر از سه کیلومتر در سـاعت) بـراي عملیـات سمپاشـی اهمیـت دارد.

 

جهت باد نیز باعث بادبردگی سموم میشود. نتـایج تحقیقـات انجـام شـده در مزارع گندم در سطح کشور نشان داد که کاربران در جهت باد یا خلاف جهت باد سمپاشی میکردند که این امر باعث هدر رفت سموم و ایجـاد مسـمومیت میشد . عملیات سمپاشی باید مطابق با شـکل 1، عمود بر جهت باد توسط کاربر یا تراکتور انجام شود.

 

روش سمپاشی مزرعه با در نظر گرفتن جهت باد

 

درجه حرارت و رطوبت نسبی: این دو عامل در برخی نواحی جغرافیائی یا تحت شرایط جوي معین، تأثیر زیادي دارند. درجه حرارت زیاد و رطوبت نسبی کـم باعث تبخیر آب قطرات محلول سم و کوچکتر شـدن آنهـا و در نهایـت باعـث بادبردگی آنها میشود. نتایج نشان داده اسـت کـه اغلـب کـاربران در سـاعات نزدیک به ظهر اقدام به سمپاشی مینمایند که در این ساعات هوا بسیار گـرم بوده و باعث تبخیر شدید قطـرات مـیشـود . در موقع عملیات سمپاشی، رطوبت نسبی محیط باید بیش از 70 درصد و درجـه حرارت محیط کمتر از 25 درجه سلسیوس باشد که معمولاً صبح زود و عصـر بهترین زمان براي انجام سمپاشی است.

 

شرایط فنی دستگاه سمپاش

 

نوع افشانک

 

افشانک مهمترین و انتهائی ترین قسمت یک سـمپاش اسـت کـه محلـول سمی از آن خارج میشود. افشانک باید بتواند محلول را به خوبی به ذرات ریز با الگوي پخش معین تبدیل کند. نوع پاشش متداول در افشانکها به صـورت بادبزنی میباشد که نوع تخت آنها در سمپاشهاي بومدار و نوع مخروطی آنهـا در سمپاشهاي لانسدار به کار برده میشوند. زاویه سمپاشی افشانکها بسیار متفـاوت بـوده ولـی اسـتفاده از افشـانکهـاي بـا زاویـه 80 و110درجـه در افشانکهاي بادبزنی بیشتر معمول میباشد. هرچه زاویه پاشـش بیشـتر شـود قطر ذرات ریزتر و ارتفاع پاشش از بالاي محصول کمتر میشود، لذا در مصرف علفکشها که معمولاً در ارتفاع کم و با ذرات درشت تر انجام میشود به دلیـل احتمال برخورد بوم به زمین، افشانک بـا زاویـه 80 درجـه بـه کـار بـرده میشود. به طوري کلی در مبارزه با آفات از زاویه 80 و110 و در مبـارزه بـا بیماريهاي گیـاهی از زاویـه 110 درجـه اسـتفاده مـیگـردد .

 

فشار پاشش

 

در افشانکها، مایع سم در یک سوراخ کوچک یـا روزنـه، تحـت فشـار قـرار میگیرد. فشار، انرژي لازم براي تشکیل یک لایه مایع را فراهم میکند سپس آنرا به صورت قطره میشکند. فشار وارد بـر محلـول بایـد بتوانـد بـر کشـش سطحی آن غلبه کرده و به صورت قطره از خروجـی بیـرون آیـد. بـا افـزایش فشار، زاویه اي که مایع خارج میشود پهن تر و اندازه قطرات کوچکتر میشـود.

 

به طور ایده آل فشار در افشانک باید ثابت باشد. فشار توصیه شده عبارتست از:

 

  • یک بار( 100 کیلوپاسکال) براي علفکشها
  • سه بار( 300 کیلوپاسکال) براي حشره کشها یا قارچ کشها
  • دو بار (200 کیلوپاسکال) به عنوان حد واسط براي هر آفتکش

 

کاهش فشار، بادبردگی را کم میکند زیرا قطرات بزرگتر تشکیل میشوند. کاربرد افشانکها زیر فشار توصیه شده، پوشش مـوثر را کـاهش خواهـد داد و منتج به توزیع ضعیف و همپوشانی نامناسب سم میشود. دامنه فشـار توصـیه شده براي افشانکهاي بادبزنی- تخت متداول، در حدود 2-3 بار مـیباشـد.

 

تغییر فشار بستگی به دور موتور و دور محور تواندهی تراکتور (PTO) داشـته و میزان آن را با رگولاتور یا شیر فشـار تنظـیم مـی نماینـد. یـک شـیر فشـار مناسب باید حتی در حد نهایی افزایش فشـار، مقـداري محلـول برگشـتی بـه مخزن داشته باشد تا از ترکیدگی پمپ و لولـه هـا جلـوگیري کنـد. در ایـران، سازندگان از فشارسنج هاي 60 تا 100 بار استفاده مـیکننـد کـه نمـیتوانـد فشار صحیح بین 2 تا 3 بار را نشان دهد. نکته دیگر این اسـت کـه منظـور از فشار سمپاشی، فشار در پشت افشانک میباشد که با فشار موجود در خروجی پمپ متفاوت بوده و همیشه از آن کمتر است. به همین منظـور بـراي تعیـین فشار صحیح در افشـانکهـا مـیتـوان در نزدیکـی یکـی از افشـانکهـا یـک فشارسنج نصب نمود. میانگین اندازه قطرات با افزایش فشار، کاهش پیدا کرده و با بزرگ شدن روزنه افشانک افزایش می یابد. در فشار زیاد، محـدوده انـدازه قطرات فشرده تر شده، مخصوصاً اگر فشار از 15 بار تجاوز نماید. تعداد قطراتی که توسط باد برده میشوند با اعمال حداقل فشـار در سـمپاش بـا اسـتفاده از افشانکهاي داراي روزنه بزرگ، کمتـر مـیشـود. در اغلـب افشـانکهـا، دبـی متناسب با فشار است. فشار بالا موجب افزایش دبی میگـردد. بـراي دو برابـر شدن دبی ، فشار باید چهار برابر افزایش یابد. بـا افـزایش فشـار انـدازه قطـرات کاهش می یابد و در نهایت به حدي میرسد که افزایش فشار اثر کمتري روي خرد شدن قطرات دارد. براي افرایش دبی افشانک، نباید فشار را افـزایش داد، بلکه باید نوك افشانک را با یک افشانک با روزنه بزرگتر، براي تولیـد خروجـی بیشتر، تعویض کرد .

 

ارتفاع پاشش

 

ارتفاع پاشش، فاصله بین نوك افشانک تـا سـطح متوسـط بـالاي محصـول می باشد که نسبت معکوس با زاویـه پاشـش افشـانک دارد و میـزان آن ازطـرف کارخانه سازنده مشخص میگردد. زیاد بودن ارتفاع قرارگیري بـوم یـا لانـس از هدف مورد نظر، تأثیر کمتري بر یکنواختی توزیع سم در مقایسه بـا کـم بـودن ارتفاع میگذارد ولی میزان بادبردگی زیادتر میگردد. پس انتخاب بهینه ارتفـاع بوم یا لانس در عملیات سمپاشی حائز اهمیت میباشـد. قطـرات کوچـک سـم، انرژي اولیه کمتري دارند و بسیار مستعد با بادبردگی هستند، با افـزایش ارتفـاع از زمین، سرعت باد معمولاً بیشتر میشود. افشانکهاي نزدیکتر به سطح زمـین احتمال بادبردگی کمتري دارند با ایـن وجـود، پـائین آوردن ارتفـاع بـوم بـدون تنظیم نمودن فاصله افشانک، منتج به همپوشـانی نامناسـب سـم مـیشـود بـه خصوص وقتی که از افشانکهـاي بـادبزنی تخـت اسـتفاده شـود. ایـن مشـکل میتواند با کاربرد افشانکهایی بـا زاویـه پهـن تـر حـذف شـود. بـا ایـن وجـود، افشانکهاي با زاویه بادبزنی پهن تر، قطرات کوچکتري از افشانکهاي با زوایـاي بادبزنی باریک تولید میکنند، زمانیکـه در همـان فشـار و دبـی بـه کـار بـرده میشوند. پس تعیین ارتفاع بهینه باید با لحاظ بـادبردگی و یکنـواختی پاشـش صورت گیرد. اغلب افشانکها حدود 50 سانتیمتر از سطح سمپاشی شده بسته میشوند، این اجازه میدهد لایه سم تشـکیل و قطـرات در یـک عـرض معـین، بسته به زاویه سمپاشی ایجاد شود. در حالت کلی، ارتفاع پاشش درافشانکهـاي بادبزنی80 درجه حدود 50 سـانتیمتـر و در افشـانکهـاي 110 درجـه حـدود 25 – 40 سانتیمتر میباشد. ارتفاع بهینه بر اساس توصیه سازنده مشـخص و در کتابچه راهنما ذکر میگردد .

 

مهارت و ایمنی کاربران

 

آفت کشهاي ثبت شده جدید عموماً داراي خطر کمتري هستند و فروش و بسته بندي در فرمولاسیونهائی هستند که براي استفاده ایمن تر میباشند. بـا این وجود، حتی با بهبود موثر در کاربرد روشهاي موجود، تربیـت کـاربران و افزایش مهارت آنان براي کاربرد استاندارد و کاهش آلودگی کـاربر مـورد نیـاز میباشد تا انتقال آفت کش با دقت و در زمـان و مکـان مناسـب انجـام گیـرد.

 

کاربران براي اجتناب از بادبردگی و مسمومیت آفت کشهاي با فراریـت زیـاد، باید مطابق دستورالعمل روي سم عمل کننـد. نتـایج حاصـل از تحقیقـات در سطح مزارع گندم کشور نشان داد که اغلب کاربران توجه لازم بـه حفاظـت از محیط زیست و ایمنی فردي ندارند. نداشـتن کـلاه ایمنـی، ماسـک، عینـک، لبـاس مناسـب بـدون درز در قبـل و حـین عملیـات سمپاشـی باعـث ایجـاد مشکلات مسمومیتی براي کاربران و آلودگی منابع آبی و نیز عـدم جمـع آوري قوطیهاي سموم باعث آلودگی محیط زیسـت، آبهـاي سـطحی و حیوانـات شده بود. حذف کلی بادبردگی غیرممکن اسـت و استفاده از لباس محافظ و ماسک ضروري است، به خصوص اگر تراکتور بـدون اتاقک باشد. هدف نهائی باید حذف حـداکثر جابـه جـایی سـموم بـه خـارج از منطقه سمپاشی باشد.

 

انواع سمپاشهاي متداول در مزارع گندم

 

عمده سمپاشهاي مورد استفاده در مزارع گنـدم کشـور انـواع لانـسدار، بومدار و میکرونر میباشد . مـوارد فنـی مهـم در مورد کاربرد این سمپاشها به شرح ذیل بیان میگردد.

 

سمپاشهاي لانس دار

 

سمپاشهاي لانس دار یکی از متداول ترین سمپاشها در کشور میباشـند که در بیش از 70 درصد مزارع استفاده میشوند. در این سمپاشها از موتـور و پمپ یا شافت تراکتوري استفاده و محلول سمی از یک یا دو لانس با فشـار 20 – 30  بار خارج میشود. در نتیجه فشار سمپاشی بسیار زیاد بـوده و در اثـر برخورد شدید محلول به بوته هاي کوتاه غیرمقاوم گیاهان در مزرعـه، بـیش از 50 درصد از آن روي زمین میریزد که علاوه بر آلودگی محیط زیست، تلفات شدید محلول سمی را هم در پی دارد (شکل .(2 در حالت کلی سـمپاشهـاي لانس و شیلنگ دار (پشت تراکتـوري، فرغـونی، زنبـه اي و…) بـراي سمپاشـی باغات ساخته شده اند و استفاده از آن در مزارع به هیچ وجه به صـلاح نیسـت.

 

کاربران ناچارند سمپاشی را به صورت چپ و راست و زیگزاکی انجام دهند که با این کار، یکنواختی در پوشش وجود نـدارد. کـارگران بـه خصـوص شـخص سمپاشی کننده داخـل تـوده اي از ذرات سـم قـرار داشـته و بـه علـت تغییـر جهت هاي پی درپی، عمود بودن جهت پاشش به جهت باد ممکـن نیسـت، در نهایت مسمومیت تدریجی و مزمن کارگران در این روش اجتناب ناپذیر اسـت

 

هدر رفتن سم به دلیل فشار زیاد سمپاشهای لانس دار

 

با توجه با اینکه تعداد سمپاشهاي لانسدار در کشور زیاد بوده و استفاده از آنها به دلیل عدم فرهنگ سازي در سطح کشاورزان توسعه یافتـه اسـت، بـه عنوان راهکار اصلاحی به جاي لانس در سر شیلنگها میتوان دو راه حل ارائه نمود:

 

استفاده از بوم دستی مجهز به افشانکهاي بادبزنی

 

در ایــن حالــت (شــکل 3 ) هماننــد ســمپاش بــومدار پشــت تراکتــوري، یکنواختی پاشش در عرض بوم حاصل و میزان مصرف به 300-400 لیتـر در هکتار کاهش مییابد و به دلیل کاهش فشار سمپاشی به 1-4 بـار، اسـتهلاك قطعات کاهش و بازده سمپاشی افـزایش مـی یابـد. همچنـین در زمـینهـاي کوچک و زمینهائی که حرکت تراکتور مقدور نیست، میتوان از این روش بـه راحتی استفاده نمود.  در صورت ساخت بوم از فلز سبک مانند آلومینیوم میتوان عرض کار بوم را تا 6 متر نیز افزایش داد.

 

بوم دستی جایگزین لانس

 

استفاده از لانس مجهز به افشانک سرامیکی

 

اصلاح ادوات کم هزینه ترین و اقتصادي تـرین روش بـراي بهبـود عملکـرد سمپاشهاي موجود اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه طبـق مصـوبه شـوراي عـالی استاندارد، از سال 1388 ماشینهـاي کشـاورزي مشـمول اسـتاندارد اجبـاري شده است، اهتمام جدي سـازندگان بـه استاندارد سـازي ادوات و توجـه ویـژه کشاورزان به این امر در زمان خرید ضروري مـی باشـد. علیـرغم عـدم توصـیه کاربرد سمپاشهاي لانس دار در مزارع گندم، با توجه به بضـاعت مـالی انـدك کشاورزان، نتایج استفاده از لانس مقاوم و استاندارد با افشـانک سـرامیکی بـه صورت میدانی در شهرسـتان ارومیـه نشـان داد کـه میـزان مصـرف سـم، در مقایسه با لانسهاي مرسـوم و غیـر اسـتاندارد تـا حـدود 25 درصـد کـاهش مییابد. مهمترین مزیت این راه حل، نیاز بـه صـرف کمتـرین هزینـه از سـوي کشاورزان است.

 

سمپاشهاي بوم دار

 

سمپاشهاي بوم دار پشت تراکتوري از مناسبترین سمپاشهـاي موجـود در مزارع گندم کشور هستند که بـا همپوشـانی افشـانکهـا در روي خطـوط کاشت گیاهان، کلیه گیاهان موجـود در مزرعـه بـه طـور کامـل و یکنواخـت سمپاشــی مــیگردنــد. ایــن ســمپاشهــا در انــواع ســوار شــونده، کششــی و خودکششی یا خودگردان میباشد. در کشور ما نوع سوار شونده این سـمپاش رایج بوده که توسط اتصال سه نقطه به تراکتور متصل میشود. در کشـورهاي پیشرفته به علت تسطیح کامل مزارع، عـرض بـوم سـمپاش بـه 40 متـر نیـز میرسد اما در کشور ما به دلیل عدم تسطیح مزارع عمدتاً از بوم هاي 8 متـري استفاده میشود. بازده سمپاش400 لیتري با بوم 8 متري در شرایط کشور مـا 10 تا 15 هکتار در روز میباشد . یک راهکار مهم بـراي بهینه سازي این سمپاش، استفاده از افشانکهاي سرامیکی میباشـد. افشـانک وسیله اي است که محلول مورد پاشش را به صورت ذرات ریز با الگـوي معـین پخش می نماید و با اصلاح آنها به طور معنی داري میتوان میزان مصـرف سـم در واحد سطح را کاهش داد. در سمپاشهاي بومدار معمـولاً از افشـانکهـاي باد بزنی استفاده میشود. در ساخت افشانکها از مواد مختلف استفاده میشود که با توجه به جدول 1 و شکل 4، جنس سرامیکی بهترین گزینـه مـی باشـد.

 

سمپاش بوم دار

 

عمر مفید افشانکهاي سرامیکی به طـور معنـی داري بیشـتر از انـواع مرسـوم میباشد. با توجه با اینکه در سمپاشهـاي بـومدار مـورد اسـتفاده در کشـور عمدتاً از جنس پلاستیکی استفاده میشود، اقدام عملی در راستاي جایگزینی آنها با جنس سرامیکی به منظور افزایش کارائی و کاهش هزینه عملیات بایـد مدنظر جدي قرارگیرد.

 

مقایسه جنس افشانک بر اساس عمر مفید

 

افشانکها پس از مدتی کارکرد و بـه دلیـل عبـور محلـول سـمی از آنهـا فراختر شده و دبی آنها افزایش مییابد. مطابق شـکل 4، دبـی افشـانکهـاي برنجی و فولاد ضدزنگ و فولاد ضد زنگ سختکاري شـده پـس از 40 سـاعت کارکرد  11.4 – 1.2 درصد زیاد شده و حال اینکـه ایـن مقـدار بـراي افشـانک سرامیکی بسیار کم ( 0.3 ) بود

 

تاثیر جنس افشانک در افزایش دبی بعد از 40 ساعت کار

 

سمپاشهاي میکرونر

 

روشهاي نوین سمپاشی علیرغم اینکه هزینه بر مـی باشـند ولـی کـاهش میزان مصرف سم در مقایسه با اصلاح ادوات موجـود معنـی دار مـیباشـد. در حال حاضر در دنیا کاربرد روشهاي نوین با حجم مصرف کم در سطح مـزارع متداول می باشدکه در این میان سمپاشهاي میکرونر با توجه به نتایج مثبت تحقیقاتی و بومی سازي ساخت آن در داخل کشور معرفی میگردد . باتوجــه بــه مشــکلات عدیــده کــار بــا سمپاش هاي مرسوم از جمله ایجاد ذرات غیریکنواخـت، مصـرف محلـول سـم بالا، کم بودن تأثیر سمپاشی، قطعات یدکی گران و قیمـت خریـد اولیـه بـالا، ایده سمپاشی میکرونر یا استفاده از صفحات چرخـان (Spining Disc) بـراي ایجاد ذرات ریز و یکنواخت ارائه گردیده است. در این روش مایع سم در وسط یک دیسک چرخان ریخته شده و روي سطح دوار به صورت یـک لایـه نـازك گسترش یافته و به شکل قطراتی کاملاً مجزا در می آید (شکل .(6 با این روش اندازه قطرات محلول سم تحت کنترل خواهد بود و به دلیل ایجاد ذرات ریز و کاملاً یکنواخت حجم محلول سم پاشیده شـده 10-20 برابـر کمتـر از مقـدار مورد استفاده در سمپاشی هاي مرسوم خواهـد بـود. از ویژگـی هـاي صـفحات چرخان وجود شیارهاي فوق العاده ظریف در لبه آن است که همچون مـوزعی براي محلول سم به شمار مـی رود و باعـث ایجـاد ذراتـی کـاملاً یکنواخـت از محلول سم میشود .

 

صفحات چرخان در سمپاشهای میکرونر

 

میکرونرها را می توان بر روي انواع سمپاش هاي پشتی و تراکتـوري نصـب نمود (شکل .(7 با توجه به خصوصیات کشاورزان همچون ضعف بنیـه مـالی و پایین بودن سطح سواد ایشان، این سمپاش ها از قیمت خریـد اولیـه و هزینـه تعمیر و نگهداري پایینی برخوردارند و کشاورزان با یک آمـوزش کوتـاه مـدت قادر به کار با این سمپاشها هستند. هزینه هاي عملیاتی اینگونـه سـمپاشهـا نیز باتوجه به صرفه جویی قابل توجه در میزان محلول مصرفی تـا حـد زیـادي کاهش می یابد و می توان بـا توجـه بـه شـرایط محصـول از میکرونرهـا بـراي سمپاشی زراعت هاي کوتاه و بلند به خوبی بهره برد. همچنین نتایج تحقیقات نشان میدهد با مجهز شدن سمپاشهاي میکرونر بـه سـامانه هـوا کمـک یـا دمنده، کارائی این نوع سمپاش افزایش یافته و در برابر آلودگی محیط زیسـت و کاربران به نحو مطلوبی عمل نمود.

 

سمپاش میکرونر پشت تراکتوری

 

نتیجه گیري

 

  • استفاده از سمپاش میکرونر مجهز به سامانه هـوا کمـک باعـث کـاهش هزینه عملیات داشت و مصرف محلول سم میشود.
  • کم هزینه ترین راه حل براي اصلاح سـمپاشهـاي لانـس دار، جـایگزینی لانس و افشانک با لانس مقـاوم و اسـتاندارد یـا بـوم دسـتی مجهـز بـه افشانک بادبزنی میباشد.
  • استفاده از افشانکهاي سرامیکی با توجه به عمـر مفیـد و مقاومـت بـه سایش بالا، در سمپاشهاي لانس دار و بـوم دار پشـت تراکتـوري باعـث کاهش مصرف سم و هزینه ها در واحد سطح میشود.
  • کشاورزان محترم قبـل از شـروع عملیـات سمپاشـی اطلاعـات لازم در خصوص شرایط جوي، نوع سم و درصد اختلاط و نحوه انجام عملیات را از طریق دستورالعمل هاي مراکز تحقیقاتی، کمیته پیش آگاهی سـازمان جهاد کشاورزي و سازمان هواشناسی دریافت نمایند.
  • با عنایت به اجباري شـدن استانداردسـازي ماشـینهـاي کشـاورزي در کشور، بهره برداران و کشاورزان مـی بایسـت در حـین خریـد تجهیـزات سمپاشی به استاندارد بودن آنها توجه داشته باشند.
  • استفاده از لباس ایمنی، ماسک، کلاه و عینک براي ایمنی بهتر کـاربران اجباري است.

 

تهیه و تدوین : فرید امیر شقاقی و محمود صفری

 

همچنین مطالعه پست های زیر در مورد کشت گندم توصیه میگردد

آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم
تهیه زمین و کاشت پاییزه گندم
تغذیه گندم ( قسمت اول )
تغذیه گندم ( قسمت دوم )
تغذیه گندم ( قسمت سوم )
روش های پایش و ارزیابی بیماریهای گندم و جو
مدیریت تولید گندم در شرایط شور
آشنایی با اصول فنی داشت گندم
نهضت سبز مطلوب مزارع گندم

دانلود فایل pdf مقاله مقایسه سمپاشهای متداول در کانال تلگرام شرکت

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها