روش تنظیم تراکتور و ردیف کار برای کشت بذر

تنظیمات تراکتور و ردیف کار موزع صفحه اي در عملیات کاشت

 

مقدمه

 

تولید هر محصول زراعی از تلفیق منابع آب، خاك، بذر، کود، سم و… توسط عامل کار صورت می گیرد. در دوره هاي بسـیار طـولانی از تـاریخ عامل کار منحصر به انسان و سپس توام با کار دامی بـوده اسـت امـا بـا ورود ماشین ها و ادوات به کشاورزي و مشاهده آثار و نتایج رضایت بخش آن ها مانند قدرت، سرعت، صرفه جویی در زمان، آسـانی کـار و… میـزان استفاده از ماشین در کشاورزي افزایش یافت. روشـن اسـت کـه بعـد از درك اهمیت ماشین در کشاورزي بتوان از آن استفاده صحیحی به عمل آورده و متناسب با طرز کـار مفیـدش از آن بهـره جسـت. در غیـر ایـن صورت ممکن است این وسیله نه تنها سودي در بر نداشـته باشـد بلکـه زیانهایی را نیز به بار آورد. هر محصول کشاورزي با کاشت بذر، نشاء یا قلمه و تکیـه بـر انـرژي ذخیره شده خود جوانه زده و به رشد ادامه می دهد بنابراین بـه منظـور دستیابی به عملکرد بالاتر و کیفیت بهتر محصول، باید هنگام کاشـت از تعداد بذر لازم و قرار گیري بذر در محل مناسب اطمینان حاصل نمـود. پس لازم است تنظیم تراکتور و تنظیم ردیف کار جهت عملیات کاشت بـه خـوبی انجام شود. لذا در این نشریه سعی شده با بیانی ساده نحوه روش تنظیم تراکتور و ردیف کار برای کشت بذر جهت راهنمایی کشاورزان و رانندگان تشریح گردد.

 

آماده سازي تراکتور

 

قبل از اتصال ردیف کار بـه تراکتـور، سرویس و تنظیم تراکتور باید به خوبی انجام گیرد. قسمت هاي مختلف تراکتور باید مـورد بازدیـد فنـی قـرار گرفته و عیوب احتمالی رفع شوند تا تأخیر در عملیـات کاشـت از بـین رفته و از تلفات زمانی در مراحل بعدي جلوگیري به عمل آید.

 

قسمتهایی از تراکتور که باید بازبینی و تنظیم شوند عبارتند از:

 

 • سیستم هیدرولیک
 • فاصله چرخها
 • اتصالات مخصوص ادوات کششی (مالبند)
 • اتصال سه نقطه
 • وزنه هاي تعادل

 

سیستم هیدرولیک

 

معمولاً در سیستم هیدرولیک از سوپاپهاي کنترل جهت راه انـدازي ردیف کارها استفاده می شود. قبل از اتصال شیلنگ هـاي هیدرولیک بـه محل اتصالشان در تراکتور، محل اتصال باید کاملاً تمیز شده تـا از ورود مواد خارجی به سیستم جلوگیري شود زیرا مواد خارجی منجر به فاسد شدن آببندها و اتصالات، فرسودگی آنها و گرفتگی سوپاپها مـی شـود هرگز شیلنگ ردیف کار را به تراکتور گره نزنید زیرا این امـر موجـب از بین رفتن آزادي اتصال هیدرولیک شـده و مـی توانـد باعـث شکسـتگی اتصالات و شیلنگها شود.

 

تمیز کردن اتصالات هیدرولیک

 

فاصله چرخهاي تراکتور

 

در هنگام تنظبم تراکتور ، چرخهاي تراکتور باید طوري تنظیم شوند تا در فاصله بین ردیف هـا قرار گیرند. فاصله چرخها از مرکز یـک چـرخ تـا چـرخ دیگـر محاسـبه می شود  .  باید مطمئن شد چرخهـا از مرکـز تراکتـور بـه طـور مساوي فاصله داشته باشند. فاصله چرخ هاي تراکتور در جـدول 1 ارائـه شده است. به این ترتیب چـرخهـاي ردیف کار کـاملاً خـارج از مسـیر چرخهاي تراکتور حرکت خواهند کرد تا فشردگی بیش از انـدازه خـاك به وجود نیاید.

 

فاصله مناسب چرخهای تراکتور با توجه به فاصله ردیف ها

نحوه اندازه گیری فاصله چرخهای تراکتور

 

تنظیم مالبند

 

براي اتصال انواع ردیف کاري کششی بـه تراکتـور از نقطـه اتصـال مالبند به ردیف کار استفاده می شود. جهت تنظیم مالبند بهتر اسـت از دفترچه راهنماي ردیف کار استفاده شود. توصیه هاي معمول براي ارتفاع مالبند بین 18 – 43 سانتیمتر بالاي زمین است. باید توجه داشت که ارتفاع ردیف کار بر عملکرد شیار بازکن ردیف کار تأثیر گذاشته و یکنواختی عمق کاشت را تحت تأثیر قرار دهد.

 

تنظیم اتصال سه نقطه

 

ردیف کار هاي سوار به وسیله اتصـال سـه نقطـه بـه تراکتـور متصـل می شوند. براي تنظیم هم سطح بودن بازوها، پیچ هاي تنظیم بازوها بایـد به نحوي چرخانده شوند تا این بازوها هم سطح شوند . اغلب ردیف کار ها جهت کنترل ارتفاع به چـرخهـاي تنظـیم ارتفـاع مجهزند، این چرخها هنگامی که ردیف کار در پایین ترین موقعیـت قـرار دارد به تنظیم شاسی ردیف کار کمک می کنند . علاوه بـر ایـن چرخ هاي تنظیم ارتفاع در تراز ردیف کار در سـایر جهـات نیـز کمـک میکنند.

 

هم سطح بودن بازوهای تراکتور - چرخ تنظیم ارتفاع شاسی ردیف کار

 

وزنه هاي تعادل

 

به منظور کارکرد بهتر ادواتی که پشـت تراکتـور متصـل مـی شـوند ممکن است نیاز به اضافه کردن وزنه هاي تعـادل در جلـوي تراکتـور یـا چرخها باشد تا کنترل فرمـان و پایـداري تراکتـور و ادوات بهتـر انجـام گیرد. اما از آنجا که بذرکار جزء ماشین هاي سنگین محسوب نمی شـود، معمولاً اضافه نمودن وزنه هاي تعادل اهمیت زیادي ندارد.

 

آماده سازي ردیف کار

 

براي رسیدن به تراکم مناسب کاشت و جمعیت مطلوب گیاه سبز در مزرعه تنظیمات صحیح ردیف کار و عملکرد آن به دقـت بایـد پیگیـري شود. تمام توصیه هاي دفترچه راهنماي ردیف کار باید بـه طـور کامـل و صحیح مورد توجه قرار گیرد.

 

ردیف کار باید قبل از ورود به مزرعه با رعایت نکات زیر آماده شود:

 

 • بازرسی قسمتهاي شکسته یا فرسوده
 • اتصال به تراکتور
 • تراز ردیف کار
 • تنظیم فاصله بین ردیفها
 • تنظیم میزان بذر
 • تنظیم نشانه گذار (مارکر)

 

بازرسی ردیف کار

 

در ابتداي فصل کاشت اجزاي مختلف ردیف کار را از نظر شکسـتگی یا فرسودگی بازرسی کرده و اجزایـی کـه نیـاز بـه جـایگزینی دارنـد را جایگزین نمایید. با انجام بازرسیهاي به موقع ماشین، بسیاري از هزینه هـا و تلفات زمانی از بین خواهند رفت.

 

اتصال ردیف کار به تراکتور

 

اتصال ردیف کار به تراکتور کار نسبتاً ساده اي اسـت ولـی در عـین حال باید مراقب بود که در انجام این کار صدمه اي به کسی وارد نشـود. در زیر نحوه اتصال سه نوع ردیف کار آورده شده است.

 

نحوه اتصال ردیف کار کششی (اتصال یک نقطه)

 

هنگام اتصال ردیف کار کششی به تراکتور از جک ردیف کار براي به دست آوردن ارتفاع مناسب ردیف کار استفاده میشود . تراکتور را به آرامی به عقب رانده تا سوراخ مالبند تراکتـور و سـوراخ اتصال ردیف کار در یک راستا قرار گیرنـد. قبـل از اتصـال پـین در ایـن سوراخها، تراکتـور را درحالـت ترمـز پـارك و جعبـه دنـده را در حالـت خلاص قرار داده و موتور را خاموش کنید. اگر هنگام اتصال ردیف کار به تراکتور، کسی به شما کمک می کند مطمئن شـوید کـه آن شـخص در مسیر حرکت شما نباشد. قبـل از آنکـه آن شـخص بخواهـد پـین را در محل خود قرار دهد تراکتور را متوقف و در حالت پارك قرار دهید. اگـر پین مورد استفاده از نوع اتصال پیچ و مهره است آن را محکم ببندیـد و اگر از نوع قفلی است مطمئن شوید قفل در جاي خود قرار گرفته است.

 

نحوه استفاده از جک و تنظیم بازوهای کششی و میله رابط اتصال وسط

 

هرگز از پین فرسوده یا سوپاپ یا … جهت اتصال استفاده نکنید. زیرا ایـن پین ها ممکن است از جاي خود خارج شده و منجر به صدمات به ردیف کار یا تراکتور شود. پس از اتصال ردیف کار بـه تراکتـور جـک را در راسـتاي افق حرکت داده و آنرا در محل خود قرار دهید تا ردیف کار و تراکتـور بتوانند آزادانه حرکت کنند.

 

نحوه اتصال ردیف کار سوار (اتصال سه نقطه)

 

در این ردیف کار نیز با توجه به دفترچه راهنماي ردیف کار عمـل کنید. به منظور اتصال ردیف کار، تراکتور را به عقب برانید تا میلـه رابـط وسط در موقعیت اتصال به تراکتور قرار گیرد. ابتدا بـازوي سـمت چـپ تراکتور را به ردیف کار اتصال داده و به وسیله تغییر طول بـازوي سـمت راست موقعیت آن را تنظیم کرده و پین آن را جا بیندازید سپس بازوي سمت راست تراکتور را متصل کرده و پـین آن را ببندیـد. در بعضـی از تراکتورها طول هر دو بازو قابل تغییر است کـه در ایـن صـورت تفـاوتی ندارد ابتدا کدامیک از بازوها را متصل نمایید. بعد از اتصال بازوهاي کششی بازوي وسط را متصل و تنظـیم کنیـد. براي تنظیم این میله از چرخاندن پوسته بیرونی آن اسـتفاده کنیـد بـه این ترتیب شافت هاي خاردار داخل پوسته بیرونـی بـه یـک انـدازه بـاز می شوند و بیشترین تنظیمات را براي راننده هنگام کار فراهم می کننـد. اگر بازوي وسط مجهز به قفل فنري باشد آن را محکم کنید در غیر این صورت پین مربوطه را داخل سوراخ بازوي وسط و سوراخ ردیف کار قـرار داده و آن را محکم کنید.

 

نحوه اتصال ردیف کار نیمه سوار (اتصال دو نقطه)

 

به علت اندازه و وزن بعضی از ردیف کار های بزرگتر، آنها را فقط از دو نقطه به تراکتور متصل میکنند. این ردیف کار را مانند ردیف کاری که از سه نقطه به تراکتور متصل میشوند به تراکتور متصل کنید.

 

اتصال محور تواندهی

 

در بعضی از ردیف کار ممکن است از توان محـور تـواندهـی بـراي توزیع بذر استفاده شود. سرعت این محور در تراکتورهـا مـی توانـد 540 یا 1000 دور بر دقیقه باشد. انتهاي محور تواندهی داراي شیارهایی بـه منظور اتصال محور از تراکتور به ردیف کار اسـت. محورهـاي بـا سـرعت 540 دور بر دقیقه داراي 6 شیار و محورهاي با سـرعتهـاي 1000 دور بر دقیقه داراي 21 شیار هستند . به این ترتیب ردیف کاري مخصوص سرعت 540 دور بر دقیقه نمی توانند به تراکتورهاي بـا محـور تواندهی 1000 دور بر دقیقه متصل شـوند و بـرعکس. قبـل از اتصـال محور تواندهی از تمیز و آزاد بـودن محـل هـاي اتصـال مطمـئن شـوید. همچنین پوسته شافت رابط را از نظر آزادي چرخش چک کنید.

 

تراز ردیف کار

 

تنظیم نامناسب اجزاء ردیف کار و عمق غیر یکنواخت کاشـت باعـث جوانه زنی ضعیف و کم یا زیاد بودن تراکم گیاهی مـی شـود. بـه همـین دلیل قبل از شروع عملیات کاشت باید نسبت به تراز کـردن ردیـف کـار اقدام شود.

 

تراز ردیف کار کششی (ردیف کار اتصال یک نقطه)

 

به منظور تراز کردن ردیف کار اتصـال یـک نقطـه، قـلاب محـل اتصال را مطابق شکل 8 تنظیم کنید (از دفترچه راهنمـا جهـت تنظـیم فاصله زیرقلاب تا زمین استفاده کنید). علاوه بر این ردیف کار را در یک زمین سیمانی قرار داده و از پهلو و عقب به آن نگـاه کـرده و تنظیمـات آن را از نظر تراز بودن چک کنید.

 

محور توان دهی تراکتور - استفاده از قلاب برای تنظیم ارتفاع ردیف کار اتصال یک نفطه

 

تراز ردیف کار نیمه سوار (اتصال دو نقطه)

 

به منظور جهت تنظیم ردیف کاری کـه از دو نقطـه بـه تراکتـور متصل می شوند، چرخ تنظیم آن را به وسـیله اهـرم لنـگدار ردیف کار تنظیم کنید. بنابراین ته ردیف کـار فاصـله مناسـب را از زمـین خواهـد داشت . همچنین هنگامی که ردیف کار از زمین بلند مـی شـود از نظر عرضی نیز تراز بـودن آن را کنتـرل کنیـد در غیـر ایـن صـورت بازوهاي بالابر را تنظیم کنید.

 

تراز ردیف کار سوار (اتصال سه نقطه)

 

ردیف کار را پایین آورده و بـه وسـیله چـرخ تنظـیم ارتفـاع، آنرا در ارتفاع مناسب قرار دهید. براي تنظـیم از اهـرم تنظـیم ارتفـاع اسـتفاده کنید . تراز عرضی و تنظیمات ایـن نـوع ردیـف کـار را ماننـد ردیف کار اتصال دو نقطه انجام دهید.

 

تراز ردیف کار دو نقطه و سه نقطه

 

تنظیم فاصله بین ردیفها

 

بعضی از ردیف کار قادر بـه ایجـاد ردیـفهـاي کاشـت بـا فواصـل مختلف هستند. جهت تغییر فاصله ردیفها، ردیف کار را پـایین آورده و مهره هاي نگهدارنده واحدهاي کارنده را شل کرده و واحدهاي کارنـده را به موقعیت مناسب حرکت دهید.

 

مهره هاي اتصال را محکم کرده و فاصله بین شیار بازکن هـا را چـک کنید. فاصله بین شیار بازکن هاي کودکار را نیز بر اساس دفترچه راهنما تنظیم کنید. فاصله شیار بازکن هاي کودکار تا شیار بازکن واحد کارنـده 5 سانتیمتر و عمق کاشت کود  2.5 – 5  سانتیمتر بیشتر از عمق کاشت بذر است.

 

شل کردن مهره های نگهدارنده جهت تنظیم فاصله ردیف ها

 

تنظیم میزان بذر

 

تراکم تقریبی کاشت بذر را می تـوان قبـل از وارد شـدن بـه مزرعـه تنظیم کرد. تنظیم تراکم نهایی بذر را بهتر اسـت در مزرعـه انجـام داد. معمولا به دلیل استفاده از چرخ زمین گرد (چرخ محرك موزع) براي به حرکت درآوردن موزع (سیستم توزیع کننـده بـذر)، تنظـیم میـزان بـذر مورد نظر از سرعت پیشروي تراکتور مستقل میباشد. اغلب ردیف کار داراي چرخهـا و زنجیرهـا در محورهـاي گرداننـده و گردنده هستند که نسبت بین سرعت چرخ محرك موزع و سرعت توزیـع بــذر را تعیــین مــیکننــد . در شــکل 12 نــوعی ردیف کار چغندرقند و چرخدنده هاي تغییر سرعت نشان داده شده است. روي درب جعبه دنده جدولی به عنوان راهنمـاي تغییـر چـرخ دنـده هـاي محورهـاي گرداننده و گردنده براي رسیدن به تراکم مطلوب آورده شده است. براي به دست آوردن بهترین ترکیـب چـرخدنـده هـا بهتـر اسـت از دفترچه راهنماي ردیف کار برای تنظیم ردیف کار استفاده کرد.

 

استفاده از چرخ دنده های مختلف جهت دستیابی به تراکم مناسب

ردیف کار چغندر قند

 

تنظیم نشانه گذار (مارکر)

 

بـه منظـور جلـوگیري از تغییـر فاصـله بـین ردیـفهـاي کاشـت و جلوگیري از کاشت مجدد به هنگام استفاده از ردیف کار از وسیله اي بـه نام نشانه گذار در دو طرف ردیف کار با طول قابل تنظیم استفاده می شود . به کار نبردن نشانه گذار می تواند باعث افزایش مصـرف بـذر یا عدم یکنواختی کاشـت در مزرعـه گـردد. در حـین عملیـات کاشـت نشـانه گـذار در روي زمـین قـرار گرفتـه و در طـول مسـیرهاي رفـت و برگشت علامتی به صورت شیار در خاك ایجاد مینماید.

 

نشانه گزار ردیف کار

 

ساده تـرین روش بـراي تعیـین طـول نشـانه گـذار، محاسـبه فاصـله نشانه گذار از آخرین شیار بازکن است. در ایـن روش عـرض ردیـف کـار، فاصله چرخ هاي جلو تراکتور و فاصله بـین دو شـیار بـازکن مجـاور (دو ردیف کشت) را اندازه گرفته و از رابطه زیر طول نشانه گـذار را محاسـبه نموده و نسبت به تنظیم آن اقدام مینماییم

فرمول محاسبه طول نشانه گزار ( مارکر )

 

تنظیم نشانه گزار ( مارکر )

 

عوامل تأثیرگذار بر تراکم بذر

 

به هم خوردن تراکم مطلـوب مـی توانـد ناشـی از سـرعت پیشـروي نامناسب، نامناسب بودن باد لاستیک و سر خوردن چرخ محرك ردیـف کار، اندازه سوراخ صفحه موزع بذر (نوع صفحه توزیع کننده بذر) باشد.

 

سرعت پیشروي

 

کشاورز تلاش می کنـد عملیـات کاشـت خـود را در کمتـرین زمـان ممکن انجام دهد تا این عملیات در بهترین زمان و آب و هواي مناسـب انجام گیرد به همین دلیل او اغلب سرعت انجام کار را بالا می بـرد. اگـر سرعت پیشروي در محدوده توصیه شده باشد میـزان تـراکم کاشـت در مزرعه تقریبا تحت تأثیر سرعت پیشروي نخواهد بـود. افـزایش سـرعت کاشت از میزان توصیه شده منجر به کم شدن تراکم گیاهی می شـود و این امر به این علت است که سرعت صفحه موزع بیشتر از آن است کـه بذر بتواند داخل سوراخهاي موزع قرار گیرد. سرعت بالا می توانـد باعـث کـاهش تـراکم کاشـت شـود. توصـیه مـی شـود از ردیف کاري بزرگتر به جاي ردیف کار کوچکتر براي بالا بردن میزان مسـاحت کشت شده استفاده کرد.

 

باد لاستیک و سر خوردن چرخ محرك

 

به منظور دستیابی به تراکم صـحیح کاشـت، بـاد لاسـتیک محـرك (گرداننده) بایـد مناسـب باشـد. لاسـتیک داراي بـاد کمتـر نسـبت بـه لاستیک داراي باد مناسب شعاع چرخش کمتـري داشـته و بـراي طـی مسافت مشخص باید تعداد دور بیشتري بزند و نهایتاً منجـر بـه کاشـت تعداد بذر بیشتري در یک مساحت معین می شود و لاستیک داراي بـاد بیشتر بذر کمتري نسبت به لاستیک با باد مناسب میکارد. سر خوردن چرخ محرك ردیف کار به شرایط خاك، ابزار اندازه گیـري بذر، وزن ردیف کار (وزن کود، سم، منضـمات و …) و شـرایط مکـانیکی ردیف کار وابسته است و معمـولاً بـین 0 تـا 20 درصـد مـی باشـد. سـر خوردن منجر بـه کاشـته نشـدن بـذر و کـاهش تعـداد بـذر در هکتـار میگردد. توجه داشته باشید که در خاكهاي نرم احتمال سر خوردن و نکاشت بیشـتر است.

 

اندازه سوراخ صفحه موزع بذر

 

اندازه سوراخ صـفحه مـوزع بـذر بایـد بـا نـوع بـذر متناسـب باشـد. سوراخ هاي صفحه موزع بذر باید کمی از بذر بزرگتر بوده تا به بذر اجازه خروج از سوراخ صفحه را دهند (معمولاً بین بـذر و سـوراخ صـفحه 1.5 میلیمتر فاصله وجود دارد و این فاصله به بذر اجازه میدهد تا حتـی در سرعتهاي بالا وارد سوراخ شده و در موقع مناسب جهت ورود بـه لولـه سقوط از سوراخ خارج شود).

 

چندین نوع صفحه موزع در شـکل 15 نشـان داده شـده اسـت کـه داراي سوراخهایی با اندازه هاي مختلف می باشـند. سـوراخهـاي صـفحه بالایی نشـان داده شـده در شـکل مناسـب انـدازه بـذر هسـتند. انـدازه سوراخهاي صفحه میانی از اندازه بذرها کوچکتر هستند در ایـن صـورت بسیاري از بذرها آسیب دیده یا اینکه لبه آنهـا بریـده شـده و در موقـع لزوم از سوراخ خارج نمیشوند. در صورت بروز این مشکل تراکم گیـاهی کاهش خواهد یافت.

 

اندازه های مختلف سوراخ های موزع

 

صفحه پایین نشان دهنده صفحه اي است که سـوراخهـاي آن بـراي بذر بزرگ است. واضح است که در این صفحات بذور شکسـته شـده، یـا اینکه بیش از یک بذر وارد سوراخها می گـردد در ایـن صـورت بـیش از یک بذر در هر نقطه کاشته شده و تراکم گیاهی افزایش مییابد. اجزاء شکسته شده و ساییده شده در سیستم توزیـع بـذر مـی توانـد موجب تغییرات در میزان تراکم کاشت شود. در صورت وجـود نقـص در سیستم اندازه گیري بذر، ممکن است بعد از کاشت نیاز بـه دوبـاره کـاري باشد.

 

کالیبره کردن ردیف کار

 

تنظیم ردیف کار و دسترسی به تراکم مطلوب با توجـه بـه نـوع بذر و شرایط خاك باید قبل از کاشت کنترل شود. کنترل میزان بـذري که ردیف کار باید کاشت نماید آسان است و روش زیر براي آن پیشـنهاد میشود:

 

 1. یک جک زیر محور هر چرخ محرك ردیف کار قرار داده و ردیف کار را از زمین بلندکنید.
 2. ظرف یا کیسه اي در زیر یکی از واحدهاي کاشت قرار دهید.
 3. مخزن بذر را حداقل تا نیمه پر کنید.
 4. با توجه به نوع بذر، تراکم مورد نظر و استفاده از جدول تغییر میزان تراکم بذر در هر واحد کارنده، صفحه بذر مناسب و چـرخ دنـده هـاي مورد نظر را انتخاب نمایید .
 5. محـــــیط چـــــرخ محـــــرك را بـــــا اســـــتفاده از رابطـــــه  3/14 × قطر چرخ = (متر)محیط چرخ) محاسبه نمایید.
 6. چرخ محرك موزع ردیف کار را به تعداد دور دلخواه (به طـور مثـال 20 دور) چرخانده و در محیط چرخ ضرب نماییـد تـا طـول معـادل طی شده در مزرعه به دست آید.
 7. طول محاسبه شده را در فاصله بین دو ردیف کاشت بر حسب متـر ضرب نمایید تا مساحت معادل کشت در مزرعـه بـراي یـک ردیـف کاشت به دست آید.
 8. بذرهاي ریخته شده در ظرف یا کیسه را وزن نمایید.
 9. وزن بذر داخل کیسه یا ظرف را بر مساحت محاسبه شده در بنـد 7 را تقسیم نمایید تا تراکم بذر در هر متر مربع حاصل شود.
 10. براي محاسبه تراکم گیاهی در هر هکتار، تـراکم بـذر در هـر متـر مربع را در 10000 ضرب نمایید.

 

درصورتیکه تراکم محاسبه شده با تـراکم توصـیه شـده بـراي بـذر مورد نظر مساوي نبود ابتدا نسبت بـه تغییـر سـرعت صـفحه مـوزع بـا استفاده از تعویض چرخ دنده ها اقدام نمایید. درصورت به دسـت نیامـدن تراکم مطلوب در این مرحله صفحه موزع مناسب بذر بـا تعـداد سـوراخ متفاوت را جایگزین نمایید.

 

نتیجه گیري

 

 • قبل از اتصال ردیف کار به تراکتور و در پایان هر فصل کار یـا شـروع فصل کـار جهت تنظیم ردیف کار ، ردیف کار را بازرسـی و سـرویس کـرده و قطعـات شکسته و فرسوده را جایگزین نمایید.
 • هرگز شیلنگ ردیف کار را به تراکتور گره نزنید. زیرا این امر موجـب از بین رفتن آزادي اتصال هیدرولیک شده و می تواند باعث شکستگی اتصالات و شیلنگها شود.
 • چرخهاي تراکتور را طوري تنظـیم کنیـد تـا در مرکـز فاصـله بـین ردیفها قرار گیرند.
 • در صورت عدم نیاز به وزنه هاي تعـادل از اضـافه کـردن وزنـه هـاي تعادل به تراکتور خودداري کنید.
 • به منظور جلوگیري از به هم خوردن تراکم گیـاهی، بـاد لاسـتیک، سر خوردن چرخ محرك، وضعیت سیستم توزیع بذر و انـدازه سـوراخ صفحه موزع را به طور مناسب انتخاب کنید.
 • به منظور افزایش طول عمر ماشـین و جلـوگیري از فرسـودگی زود هنگام توصیه میشود ماشین را حتماً در انبار مناسب نگهداري کنید.
 • از آنجا که مقدار ریزش بذر در واحد سطح براي انواع بذرهایی که با یک ردیف کار قابل کشت هستند متفاوت است هنگام استفاده از بـذر جدید ماشین را مجدداً کالیبره کنید.
 • در طول فصل استراحت، ردیف کار را از زمین بلنـد کـرده و زیـر آن چند سه پایه فلـزي قـرار دهیـد تـا وزن ردیـف کـار از روي چـرخهـا برداشته شود و منجر به افزایش طول عمـر ماشـین شـود. هرگـز بـاد چرخها را خالی نکنید.
 • هنگام کاشت از سرعت هاي توصیه شده اسـتفاده کنیـد تـا صـفحه موزع کاملاً پر شده و تراکم گیـاهی از یکنـواختی مناسـبی برخـوردار گردد. در صورت نبود زمان کافی براي اتمام عملیات به جاي افـزایش سرعت کاشت از ردیف کاري با عرض بیشتر استفاده کنید.
 • هنگام استراحت ردیف کار همه زنجیرهاي محورهـاي گردنـده و گرداننده را باز کرده و آنها را با حلال مناسب (بنزین) شسته و پس از خشک شدن روي آن روغنکاري سنگین شود.

همچنین مطالعه پستهای زیر نیز پیشنهاد میگردد

انواع گاو آهن

مقایسه سمپاش های متداول در زراعت گندم

 

دانلود فایل پی دی اف مقاله تنظیم ردیف کار در کانال تلگرام شرکت سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۸ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

5 دیدگاه در “روش تنظیم تراکتور و ردیف کار برای کشت بذر

سلام بعد از مطالعه مقالات متعدد در مورد فاصله ردیف های کشت مناسب برای کشت گندم دیم به این نتیجه رسیدم هرچقدر فاصله ردیف های کشت دستگاه کمتر باشد نتیجه بهتری از کشت حاصل میشود. این نتیجه تحقیقات چند ساله محققان جهاد کشاورزی در مورد فاصله ردیف مناسب برای گندم در مناطق سردسیر هست. گرچه باید تراکم بذر ب کمترین حد ممکن رساند یعنی اگر مادر آرایش کاشت کندم دیم به حالت مریعی نزدیک تر شویم احتمال کسب نتیجه بهتر بیشتر خواهد بود.
شاید اگر کمی تامل کنیم متوجه میشویم خصوصا در این شرایط خشکسالی هر چقدر فضای باز بین ردیف های کشت کمتر باشه تبخیر سطحی اب هم کمتر خواهد بود چون تابش نور خوشید در اویل رشد بر کف مزرعه بهتر و کنترل شده تر خواهد بود برعکس فاصله ردیف بیشتر که نور آفتاب با راحتی بیشتری بر رطوبت خاک اثر میکند . همچنین در فاصله ردیف بیشتر گیاهان هرز دقرت عمل بیشتری داشته و بهتر رشد میکنند برعکس فاصله ردیف کمتر که فضای کمتری در اختیار علف های هرز قرار میدهد. خلاصه بنده یه کشاورز هستم سال پیش جهاد کشاوررزی همراه ترکتور جدید یه دستگاه کشت مستقیم ۱۳ ردیفه نوشته بود که بنده تحویل گرفتم ولی متاسفانه بعدا متوجه شدم فاصله بین ردیف های کشت ۱۷ و نیم سانت هست!! به هیچ وجه با مشاهدات و مطلعاتی هر چند محدود که داشته ام بنظرم این فاصله کشت آثار بدی روی گند دیم خواهد داشت. گرچه خیلی از کشاورزان از این دستگاه های جدید استفاده کرده و ابراز خشنودی میکنند ولی بنده اصلا نمیتوانم با اینطور ردیفکاری کشت انجام دهم این را با ضرر فروخته و دنبال ردیف کاری خواهم بود که مثلا فاصله ردیف کشت از ۱۰ سانت تجازوز نکند بنظرم گزینه خوبی خواهد بود برای کاشت گندم دیم در منطقه سردسیر ایران. ممنون که مطالعه کردین نظر بنده رو.
تشکر.

سلام ممنون از نظری که گزاشتید. تا حدودی حرفاتون صحیح اما یه نکته رو هم در نظر داشته باشید در کشت دیم چون شدیدن به شرایط آب و هوایی متکی هستید و اصولا کاره زیادی هم اغلب کشاورزا در زمینای دیم انجام نمیدن افزایش تراکم شدید میتونه باعث رقابت شدید بین بوته ها و در نتیجه کاهش عملکرد بشه. اما چنانچه کشاورز به محصول برسه و کوددهی مناسبی داشته باشه و میزان بارندگی هم نرمال باشه بله حرف شما کاملن درسته و افزایش تراکم میتونه میزان محصول رو افزایش بده

سلام میزان بذر در هر هکتار البته بذر گواهی شده میتونم هر هکتار برای دیم ۲۰۰ تا ۲۳۰ کیلو استفاده کنم

سلام خیر این مقدار بذر برای یک هکتار دیم زیاده و تراکم بوته شدیدی در مزرعه خواهید داشت که با توجه به دیم بودن زمین و عدم دسترسی به آب کافی به شدت کاهش محصول خواهید داشت

معمولا ۱۵۰ کیلو خوبه، شما باید از مروجان کشاورزی منطقه تون در این مورد کمک بخواین.موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها