احداث باغ پسته

مراحل مدیریت و احداث باغ پسته

گیاهشناسی پسته

جهت احداث باغ پسته شناخت مراحل رشدی و گیاهشناسی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .پسته درختی دو پایه است گلهای نر و ماده به صورت خوشه و بطور جانبی بر روی شاخه های یکساله ظاهر میشود. پسته همانند سایر درختان خزاندار جهت تکمیل جوانه گل نیاز به سرمای معینی در طول خواب زمستانی دارد. درخت پسته به رطوبت هوا و همچنین به رطوبت بالای خاک حساس بوده و باعث پوسیدگی یقه میشود. تطابق زمان گلدهی در پسته بین نر و ماده مهم میباشد. احداث باغ پسته در مناطقی که تابستان گرم و خشک طولانی برخوردار میباشد توصیه میگردد. رطوبت نسبی در زمان گلدهی و گرده افشانی باعث کاهش بازده گرده افشانی و در نتیجه کاهش تشکیل میوه میشود. رطوبت محیط در زمان گرده افشانی ۵۰-۳۵ درصد مناسب است و نیاز سرمایی بطور متوسط ۱۰۰۰ ساعت صفر تا ۷ درجه سانتیگراد است.

مراحل احداث باغ پسته

قبل از احداث باغ بررسی مسائلی از قبیل شرایط آب و هوایی، منطقه مورد نظر، عوامل اقتصادی، آزمایش خاک و آب، تسطیح و آماده سازی زمین، تهیه نقشه باغ به منظور احداث باغ حائز اهمیت می باشند.

روشهای کاشت پسته

 • در محل اصلی به صورت بذر و پیوند آن
 • کاشت در کیسه های پلاستیکی در محیط خزانه و سپس انتقال به زمین اصلی

فواصل کاشت

در زمان احداث باغ پسته برای کاشت درختان پسته معمولا فاصله ۳ تا ۴ متر بین درختان و ۴ تا ۶ متر بین ردیفها توصیه میشود.

زمان کاشت

به صورت بذر و در نیمه دوم اسفند تا اواسط فروردین ماه به عمق ۲-۳ برابر طول بذر.

احداث باغ پسته

کاشت و انتقال نهال در زمین اصلی

نهالهای گلدانی را با توجه به دوره رشد ۳ الی ۴ ماه بعد از کاشت بذر و در اوایل فصل بهار به زمین اصلی انتقال میدهیم. در صورت تمایل به کشت نهال در زمین اصلی، در خاکهای نا مرغوب، گودالی به عرض ۰٫۵ تا ۱ متر و عمق ۱٫۵ مترایجاد و بعد از برداشتن خاک چاله و ریختن خاک مرغوب و مقداری کودهای آلی کاملاً پوسیده، به کاشت نهال اقدام میکنند.در خاکهای مرغوب، چاله هایی به قطر ۴۰ سانتی متر و عمق ۶۰ سانتی متر که جای کافی برای استقرار ریشه نهال داشته باشد ایجاد میگردد . مهمترین خاک برای کاشت پسته بافت متوسط (شنی لومی) میباشد.

کاشت نهال در زمین اصلی

عملیات داشت پسته

آبیاری گیاه پسته در دوران نهالی (سالهای اول و دوم کشت) با دور آبیاری ۷ روز انجام میگیرد. از سال سوم تا حدود ۱۰ سالگی (شروع محصول دهی اقتصادی) دور آبیاری ۱۴ تا ۲۰ روز یکبار بسته به نوع خاک اعمال میگردد در درختان بارور در ماههای تیر و مرداد دور آبیاری ۲۵ تا ۳۵ روز بسته به نوع خاک (سبک تا سنگین) توصیه میگردد. انتخاب انواعی از سیستمهای آبیاری تحت فشار که یکنواختی پراکنشی آب و نهایتا تنظیم آبیاری و جلوگیری از تنش خشکی را تامین نماید توصیه میگردد.

پیوند درختان پسته

بهترین نوع پیوند، پیوند لوله ای و شکمی بوده که بسته به میزان رشد درخت در سن ۲ تا ۳ سالگی به همراه قطور شدن شاخه اصلی انجام میگیرد. در اسفند ماه نهالهای ۲-۳ ساله پسته در زمین اصلی سربرداری میشوند. پس از رشد جوانه های جانبی، بسته به نوع آرایش تنه درخت، ۱-۳ شاخه جانبی بر روی پایه اصلی نگهداری شده و سایر شاخه ها حذف و بر روی شاخه های باقیمانده عملیات پیوند لوله ای انجام میگیرد.

گرده افشانی درختان پسته :

گرده افشانی و لقاح از درخت نر به ماده فقط توسط باد صورت میگیرد. نسبت آن یک درخت نر به ماده ۹ الی ۱۵ درخت است که بستگی به نوع باغ دارد، و درختان باید در مسیر باد غالب منطقه باشد.مهمترین مشکل توسعه درختان پسته در شهرستان ماهنشان مربوط به گرده افشانی و پر شدن مغز می باشد؛ به همین منظور باید از ارقام تجاری پیوندی احمدآقایی و اکبری که در این منطقه از عملکرد مناسب دارند به همراه درختان چند منظوره گرده زا نر به تعداد مناسب با پیوندک گیری از باغ مادری معرفی شده صورت گیرد. یکی از علتهای مهم کاهش محصول باغات پسته ناکافی بودن تعداد درختان گرده دهنده میباشد. حداکثر فاصله درخت نر گرده دهنده و درختان ماده پسته ۲۰ متر میباشد. جهت افزایش اطلاعات در زمینه اهمیت درختان نر پسته در گلدهی و افزایش بار به پست آن مراجعه کنید.

گل ماده پسته

گل نر پسته

مصرف کودهای شیمیایی و توصیه کودی پسته

به منظور تغذیه صحیح درخت پیشنهاد میشود با انجام آزمایش خاک و برگ توصیه های کودی پسته صورت پذیرد.

نیتروژن (ازت)

در زمان رشد اولیه نهال باید با کود اوره استفاده شود تا نهال رشد رویشی مناسبی داشته باشد. کمبود آن رشد، باروری و تولید محصول را محدود میسازد.کمبود ازت موجب زردی برگها، رگبرگها و دمبرگها، ریزش زودتر از معمول برگ ها در پائیز و کم مغز شدن و سبکی دانه ها میشود.کود ازته مصرفی در باغات پسته در ۳ نوبت اواخر اسفند یا اوایل فروردین ، ۱۰تیر لغایت ۳۱تیر ، و اواخر مرداد مصرف شوند بازدهی بالاتری میتوانند داشته باشند.

پتاسیم

درصورت کمبود این عنصر در گیاه پسته حاشیه برگها به سمت بالا پیچیده و همچنین حاشیه سوختگی قهوه ای را نشان میدهند. در باغات فاقد پتاسیم درخاکهای با بافت سنگین و رسی می بایستی مقادیر زیادی از کودهای پتاسه درون شیار کودی مصرف شود. محلولپاشی با کودهای حاوی درصد بالای پتاسیم و همچنین کاربرد کودهای پتاسه محلول در آب همراه با آب آبیاری در زمان پر شدن مغز میباشد.

روی

روی در مرحله گرده افشانی و جوانه زدن دانه های گرده نقش اصلی را ایفاء نموده و موجب تسریع در رشد لوله گرده شده و در نتیجه امکان لقاح و تشکیل میوه را افزایش میدهد.مصرف خاکی سولفات روی در چالکود به همراه کود حیوانی به میزان حداقل ۲۵۰ گرم به ازای هردرخت در باغات دچار کمبود، همچنین محلولپاشی سولفات روی پس از برداشت و اواخر اسفند هنگام تورم جوانه ها و در اوایل خرداد ماه در باغات پسته توصیه میگردد.

بر

بر در فعالیتهای زایشی، گرده افشانی نقش ایفاء مینماید. درصورت کمبود. محلولپاشی اسیدبوریک در پائیز پس از برداشت و یا اواخر اسفند هنگام تورم جوانه ها توصیه میگردد.

کوددهی به روش چالکود در باغات پسته

روش صحیح چالکود:

 • انتخاب محل مناسب برای احداث چاله های کودی به فاصله ۱٫۲۰ الی ۱٫۵ متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد.
 • تعداد چاله ها حداقل ۲ تا ۴ عدد در اطراف تنه درخت میباشد.
 • ابعاد چاله ها به اندازه ۵۰*۵۰*۵۰ یا در ۴۰*۴۰*۴۰ سانتی متر میباشد.
 • خاک درون چاله تماماً بیرون ریخته شود.
 • قسمت پایین چاله را با کود دامی پر میکنند.
 • کودهای شیمیایی توصیه شده با ۵ کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط ودر ته چاله ریخته گردد.
 • بقیه چاله ها با کود دامی پوسیده پر شود.
 • چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد.
 • بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود.

چالکود درختان پسته

هرس درختان پسته

هرس فرم درختان پسته

شکل مناسب برای فرم درختان پسته فرم جامی می باشد.این شکل باعث به وجود آوردن شاخه های بارده قوی و اسکلت مناسب میباشد.

هرس باردهی درختان پسته

هرس باردهی پسته شامل هرس تنک شاخه، هرس سربرداری و حذف پاجوش و شاخه های خشکیده آلوده میباشد.

هرس سربرداری

هدف در این روش جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد جوانه انتهایی و تقویت جوانه های جانبی می باشد.

هرس پاجوشها

از بین بردن شاخه های پاجوش که دارای رشد عمودی هستند و تنه جوش هایی که از شاخه های اسکلتی اولیه ایجاد می شوند و بر روی نفوذ نور به درون تاج اثر میگذارند و محل مصرف قوی مواد غذایی و آب میباشند الزامی میباشد.

کنترل علفهای هرز پسته

به صورت مکانیکی و شیمیایی در طول سال انجام شود.

کنترل آفات پسته

پسیل معمولی پسته (شیره خشک)

برای مطالعه مقاله کامل پسیل پسته اینجا کلیک نمایید

سمپاشی نقاط آلوده باغ زمانیکه روی ۵۰ درصد از برگهای درختان بطور متوسط ۱۰ تا ۱۵ پوره آفت وجود داشته باشد.

مبارزه: استفاده از سم مونتو با غلظت ۲ در هزار.

پسیل پسته

پروانه چوبخوار پسته

لارو آن وارد سرشاخه و خوشه شده و از مغز محور چوب و خوشه تغذیه می نماید.

مبارزه: در اوایل بهار و پس از ریزش بیش از ۵۰ درصد گلبرگها با استفاده از حشره کش لاروین ۱٫۵ در هزار می توان بر علیه آفت مبارزه نمود.

پروانه چوبخوار پسته

پروانه میوه خوار پسته

بهترین زمان مبارزه با این آفت یک هفته بعد از پیک خروج حشرات کامل تقریباً مصادف با تشکیل دانه های پسته (نیمه دوم اردیبهشت) می باشد.

مبارزه:میتاک ۱٫۵ در هزار و یا متاسیستوکس ۱٫۵ در هزار.

پروانه میوه خوار پسته

بیماریهای پسته

پوسیدگی طوقه (گموز) و ریشه پسته

بهترین روش مبارزه با این بیماری رعایت موارد پیشگیری در زمینه کاهش رطوبت و خشک نگه داشتن طوقه درختان می باشد.

پوسدگی طوقه پسته

نماتدهای مولد غده ریشه پسته

مبارزه:

 • استفاده از پایه های مقاوم
 • عدم کشت پسته در زمین های شنی
 • استفاده از کود پتاسه
 • استفاده از سم راگبی ۱۵ -۵ گرم در متر مربع.

مراحل برداشت پسته

زمان رسیدن میوه:میوه هنگامی میرسد که پوسته میانی به راحتی از پوست بیرونی جدا شود و همزمان با قطع تدریجی رنگریزه های سبزینه به رنگ بنفش و سرخ تغییر یابد .

علایم رسیدن پسته

روش برداشت پسته

برداشت بوسیله دست پس از رسیدن محصول، باید سریعاً انجام گیرد. عملیات برداشت بوسیله کارگر با رعایت کامل اصول بهداشتی انجام میشود.

 

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

1 دیدگاه در “احداث باغ پسته

کامل و مفید
عالی بود
ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها