شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدWalnut Nutrition بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Walnut Nutrition

کمبودهای غذایی و تغذیه گردو

کمبودها و مسمومیتهای تغذیه ای در گردو   اکثر گونه های گیاهی برای رشد و تکثیر، به جز کـربن، اکـسیژن و هیـدروژن، بـه حـداقل ۱۴ عنصر ضروری دیگر نیاز دارند که بر اسـاس غلظـت، بـه میکرومغـذی و ماکرومغـذی طبقـه بنـدی میشوند (جدول ۱) . ماکرو مغذیها که به صورت درصد وزن خشک گزارش مـی شـوند، شـامل ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم،…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها