شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدSymptoms of food shortages in Walnut بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Symptoms of food shortages in Walnut

کمبودهای غذایی و تغذیه گردو

کمبودها و مسمومیتهای تغذیه ای در گردو   اکثر گونه های گیاهی برای رشد و تکثیر، به جز کـربن، اکـسیژن و هیـدروژن، بـه حـداقل ۱۴ عنصر ضروری دیگر نیاز دارند که بر اسـاس غلظـت، بـه میکرومغـذی و ماکرومغـذی طبقـه بنـدی میشوند (جدول ۱) . ماکرو مغذیها که به صورت درصد وزن خشک گزارش مـی شـوند، شـامل ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم،…

  • خانه
  • Symptoms of food shortages in Walnut
error: عدم امکان کپی مطالب