شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدSparganothis pilleriana بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Sparganothis pilleriana

برگ پیچ مو

Sparganothis pilleriana Den. & Schiff (Lep.:Tortricidae) مشخصات عرض بدن پروانه با بال‏های باز 20 تا 24 و طول آن 10 تا 15 میلی‎متر است. رنـگ آن متغیر، بال‏های جلویی تقریبا مستطیلی شکل، به رنگ زرد روشن تا قهوه‏ای اسـت. در قاعده بالها یک لکه و در طول آن سه نوارعرضی وجود دارد که دو نـوار اول مایـل و در وسط…

error: عدم امکان کپی مطالب