شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدRecurvaria nanella بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Recurvaria nanella

پروانه جوانه خوار رکورواری

Recurvaria nanella ( Denis & Schiffermuller, 1775) (Gelechiidae)   مشخصات عرض حشره با بالهای باز 10.5 تا 12 میلیمتر. شاخک ها سفید و دارای حلقه های سیاه است. بالهـای رویـی پوشـیده از فلـسهـای سـفید و سـیاه کـه در کـل ظـاهری خاکستری رنگ به بالها داده است. از ویژگیهای بالهـای جلـویی وجـود یـک خـط روشن مورب در یک سوم انتهـایی آنهـا…

error: عدم امکان کپی مطالب