شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدMeloidogyne بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Meloidogyne

نماتد مولد غده ریشه

نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne spp دامنه میزبانی و پراکندگی جغرافیایی :  این نماتد انگل داخلی ریشه، پلی فاژ و غیرمهاجر (ساکن) بوده و در دنیا دارای ۷۰ گونه مختلف است. از این جنس تاکنون چهار گونه به نام های M.arenaria M.hapla  ،  M.Javanica و M.incognita از مناطق مختلف کشور گزارش گردیده است. در حال حاضر با توجه به فعالیت…

error: عدم امکان کپی مطالب