شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدHyphantria cunea Drury بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Hyphantria cunea Drury

پروانه سفید آمریکایی

Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) مشخصات عرض حشرات کامل نر با بال های باز 26 تا 28 میلیمتر و این اندازه برای حشرات ماده 30 تا 38 میلیمتر مـی باشـد. حـشره دارای دو شـکل جنـسی اسـت. شـاخک در حشرات نر دارای پره های دوطرفه است و در حشرات ماده به دلیل کوتاهی پره هـای آن نخ وش به نظر می…

error: عدم امکان کپی مطالب