شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدGnomonia leptostyla بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Gnomonia leptostyla

آنتراکنوز گردو

آنتراکنوز نام دیگر بیماری: لکه سیاه   به طـور کلـی انـواع آنتراکنوزهـا، بیمـاری هـای بـرگ، شـاخه و میـوه هـستند کـه بـه گیاهـان متعــــددی صــــدمه مــــی زننــــد. عامــــل بیمــــاری آنتراکنــــوز گــــردو قــــارچ اسکومیــــست Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & De Not است که شکل غیر جنـسی آن اسـامی گوناگونی دارد. بیماری آنتراکنوز گردو انتشار جهـانی دارد و بـه خـصوص در کـشورهای حـوزه…

error: عدم امکان کپی مطالب