شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدEriopyhes pyri Pgst بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Eriopyhes pyri Pgst

کنه گالی گلابی

کنه تاولی گلابی Eriopyhes pyri Pgst . (Eriophydae)=Phytoptus pyri مشخصات کنه ای بسیار کوچک با بدنی سفید، باریک و دراز که در روی بدن آن چند ردیف موی بلند دیده میشود. افراد بـالغ بـه طـول 160 تـا 200 میکـرون بـوده و ماننـد سـایر کنه ای خانواده Eriophyidae فقط دارای دو جفت پا در ناحیه جلوی بـدن هـستند . در نیمه…

error: عدم امکان کپی مطالب