شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدegastigmus pistaciae Walker بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: egastigmus pistaciae Walker

زنبورطلایی مغزخوار پسته

مقدمه در مرحله لاروی گروههای مختلف راسته بالغشائیان (زنبورهـا)، دو رﮊیـم حشـره خـواری و گیـاه خواری دیده می شود. رﮊیم حشـره خـواری بـه دو صـورت انگلـی و شـکارگری منحصـر بـه زیـر راسـته زنبورهای ساقه دار می باشد که در مرحلـه لاروی از تخـم، لارو، شـفیره و حشـره کامـل حشـرات دیگـر تغذیه می کنند. این زیرراسته که ازنظر مبارزه بیولوﮊیک اهمیت…

error: عدم امکان کپی مطالب